Hotărârea nr. 389/2020

Hotărârea 389/2020 - Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta,

în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia doamnei Mihaela Rodica Suciu, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 266.667/3, în data de 4 iunie 2020, din calitatea de consilier local, ales pe lista P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Referatul constatator nr. 268.834/1/5.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca și al secretarului general al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Raportul de specialitate nr. 269.571/305 din 9.06.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139, 196, 204 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L.

Art. 2 - Este declarat vacant locul deținut de doamna Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L., în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


.OȘCA


Nr. 389 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)