Hotărârea nr. 388/2020

Hotărârea 388/2020 - Aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,, Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală", a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală", a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 262314/03.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 262534/03.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice, al Direcției tehnice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea proiectului,, Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală", a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, ale art. 199 alin (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, Se aprobă proiectul,, Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală" în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1, în cuantum de 16.463.615,98 lei (inclusiv T.V.A.) din care:

 • - UAT Municipiul Cluj-Napoca are alocat un buget de 4.114.265,24 lei, T.V.A. inclus;

 • - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca are alocat un buget de 12.349.350,74 lei, T.V.A. inclus;

Art. 3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea în comun a proiectului ,,Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală" între Municipiul Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, ce se constituie în Anexă și este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală", vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului prevăzut la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Cluj-Napoca, a acordului de parteneriat, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare care va fi desemnată ulterior prin Dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.


Președinte de ședință,  Ec. Dan Ștefan Tarcea


Contrase....,.^___ z

Secretarul g^aeral al

Jr. Aurora Jypșca

Nr. 388 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1


ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

 • 1.  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în str. Moților nr. 1-3, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod poștal 400001, codul fiscal 4305857, reprezentat prin primarul Municipiului Cluj-Napoca Emil BOC, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2.  SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în str. Tăbăcarilor nr. 11, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod poștal 400139, codul fiscal 4547117, reprezentat prin managerul interimar dr. Claudia FEKETE NICORICI având calitatea de membru 2/Partener 2

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală", care este depus în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte (Cod MySMIS 138377, Componentă 1 - Apel: POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19).

 • (2)    Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (3)    Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (4)    Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (5)    Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (6)    Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare

- care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

(Lider de proiect/Partener 1)Roluri și responsabilități ______________ _____

 • 1. Realizarea achizițiilor anterioare depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 1.1. Realizarea achizițiilor de echipamente medicale

 • 1.2 Realizarea achizițiilor de echipamente de protecție medicală

 • 2. Furnizarea produselor aferente achizițiilor realizate anterior depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 2.1. Furnizarea echipamentelor medicale

  • 2.2. Furnizarea de echipamente de protecție medicală

 • 3. Elaborarea Cererii de finanțare

  • 3.1. Elaborarea și pregătirea cererii de finanțare

4 încheierea contractului de finanțare

 • 4.1. Depunerea documentelor din etapa de contractare

 • 4.2. încheierea contractului de finanțare

 • 5. Realizarea achizițiilor ulterioare depunerii cererii de finanțare,

  ________         ■            ■             __________ h


  SPITALUL CLINIC

  MUNICIPAL CLUJ-

  NAPOCA

  (Partener 2)


_______________________________________________________Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1 pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

 • 5.1. Realizarea achiziției serviciilor de consultanță la implementarea proiectului

 • 5.2. Realizarea achiziției serviciilor pentru activitățile de informare și promovare a proiectului

 • 5.3 Realizarea achiziției serviciilor de audit financiar

 • 5.4 Realizarea achizițiilor de echipamente medicale

 • 5.5 Realizarea achizițiilor de echipamente de protecție medicală

 • 6. Management de proiect în perioada de implementare

6.1 Management de proiect realizat de echipa de implementare a proiectului

 • 6.2. Prestarea de servicii de consultanță la implementarea proiectului

 • 6.3. Realizarea activităților de informare și promovare a proiectului

 • 6.4. Prestarea serviciilor de audit financiar

 • 7. Furnizarea produselor aferente achizițiilor realizate ulterior depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 7.1. Furnizarea echipamentelor medicale

  • 7.2. Furnizarea de echipamente de protecție medicală___

 • 1. Realizarea achizițiilor anterioare depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 1.1. Realizarea achizițiilor de echipamente medicale

  • 1.2. Realizarea achizițiilor de accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție și diagnostic, etc. SARS-Cov-2

  • 1.3. Realizarea achizițiilor de substanțe necesare pentru decontaminare / biocide, etc

  • 1.4. Realizarea achizițiilor de echipamente de protecție medicală

 • 2. Furnizarea produselor aferente achizițiilor realizate anterior depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 2.1. Furnizarea echipamentelor medicale

  • 2.2. Furnizarea de accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție și diagnostic, etc. SARS-Cov-2

  • 2.3. Furnizarea de substanțe necesare pentru decontaminare / biocide, etc

  • 2.4. Furnizarea de echipamente de protecție medicală

 • 3. Elaborarea Cererii de finanțare

  • 3.1. Realizarea achiziției pentru elaborarea cererii de finanțare

  • 3.2. Elaborarea și pregătirea cererii de finanțare

 • 4. încheierea contractului de finanțare

  • 4.1. Depunerea documentelor din etapa de contractare

 • 5. Realizarea achizițiilor ulterioare depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

  • 5.1. Realizarea achizițiilor de echipamente medicale

  • 5.2. Realizarea achizițiilor de echipamente de protecție medicală

 • 6. Management de proiect în perioada de implementare

  • 6.1. Management de proiect realizat de echipa de implementare a proiectului

  • 6.2. Prestarea de servicii de consultanță la implementarea proiectului

  • 6.3. Realizarea activităților de informare și promovare a proiectului

  • 6.4. Prestarea serviciilor de audit financiar

 • 7. Furnizarea produselor aferente achizițiilor realizate ulterior depunerii cererii de finanțare, pentru dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1

 • 7.1. Furnizarea echipamentelor medicale

   7.2. Furnizarea de echipamente de protecție medicală

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.                    ___________

Organizația __              Contribuția (unde este cazul)

MUNICIPIUL CLUJ-     Nu este cazul

NAPOCA

(Lider de proiect/Partener 1)

SPITALUL CLINIC * ~ Nu este cazul

MUNICIPAL CLUJ-

NAPOCA

(Partener 2)

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de partener lat

 • (3)   Liderul de parteneriat - Partener 1 / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA are dreptul să solicite Partenerului 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (4)  Liderul de parteneriat - Partener 1 / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (5)   Liderul de parteneriat (Partener 1) / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA va consulta Partenerul 2 cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (6)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu Partenerul 2 înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (7)   Liderul de parteneriat - Partener 1 / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare.

 • (8)   Liderul de parteneriat - Partener 1 / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management, conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (9)   Liderul de parteneriat - Partener 1 / MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (10) în cazul în care Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofmanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

POIM 2014-2020                                                                                   Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerului 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA Drepturile Partenerului 2

 • (1)  Cheltuielile angajate de Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA are dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.

Obligațiile Partenerului 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

 • (5)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este obligat să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (8)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9)  Partenerul 2 / SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

POIM 2014-2020                                                                                   Anexa 5 Ghidul Solicitantului OS 9.1

Art. 9 Proprietatea

 • (1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)    înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

 • (5)    Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (6)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (7)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (8)    Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

MUNICIPIUL    BOC Emil, Primarul Municipiului Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

(Lider de

proiect/Partener 1)

SPITALUL dr. Claudia FEKETE NICOR1CI, Manager interimar

CLINIC

MUNICIPAL

CLUJ-NAPOCA

(Partener 2)

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Director,                                     -    /     /

Ovidiu Cîmpean                         /   /

Șef serviciu Strategia și dezvoltare locală, management proiecte

Bogdan Al. ReveszT .

întocmit,

Consilier juridic

Ramona Gârda

p

Semnătura Data și locul ,             semnării

Semnătura Data și locul

,             semnăriiMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Proiect: Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală


ECHIPAMENTE MEDICALE SI DE PROTECȚIE MEDICALA (COVID-19) pentru Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca


Nr.

Denumire dotare

Nr.buc

Valoare totala, lei far a TVA

Valoare totala, lei cu TVA

A

Achiziții lider - Municipiul Cluj-Napoca

Contractate/ Achiziționate

2398966.00

2854769.54

I

Echipamente medicale

2271966.00

2703639.54

1

Defibrilator

1

105966.00

126099.54

2

Computer tomograf

1

1211000.00

1441090.00

3

Container

1

445000.00

529550.00

4

Statie procesare imagini CT

1

75000.00

89250.00

5

Injectomat CT

1

50000.00

59500.00

6

Aparat de hemodiafiltrare

1

125000.00

148750.00

7

Videolaringoscop cu bronhoscop

1

224000.00

266560.00

8

Uretero-renoscop optic rigid/semirigid

1

36000.00

42840.00

II

Echipamente de protecție medicală

127000.00

151130.00

1

Masti FFP2

10000

127000.00

151130.00

Ce urmeaza a fi contractate

1008399.75

1199995.70

I

Echipamente medicale

408399.75

485995.70

1

Monitor funcții vitale                                              ' 'Csr v

10

109240.00

129995.60

2

Ventilator de transport

1

79832.00

95000.08

3

Paturi de terapie intensiva                                          U

9

219327.75

261000.02

II

Echipamente de protecție medicală

►4I

600000.00

714000.00


WWW

\           07


1

Masti chirurgicale cu 3 pliuri cu elastic

100000

200000.00

238000.00

2

Combinezoane

10000

400000.00

476000.00

III

Alte achiziții

50000.00

59500.00

1

Consultanță la implementarea proiectului

1

25000.00

29750.00

2

Activitățile de informare și promovare a proiectului

1

10000.00

11900.00

3

Audit financiar

1

15000.00

17850.00

TOTAL Municipiul Cluj-Napoca

3457365.75

4114265.24

B

Achiziții partener - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

0.00

Contractate/ Achiziționate

6197567.16

7375104.92

I

Echipamente medicale

1763023.64

2097998.13

1

Aparat de nebulizare

6

96000.00

114240.00

2

Trusa de rezectie/hemostaza endoscopica

1

39000.00

46410.00

3

Uretro-cistoscop

1

33500.00

39865.00

4

Ansamblu 4 containere

1

99900.00

118881.00

5

Sistem automat peristaltic de perfuzie tip infuzomat

50

400000.00

476000.00

6

Sistem automat peristaltic de perfuzie tip injectomat

50

385000.00

458150.00

7

Stafie de andocare pentru pompe de perfuzie tip injectomat si infuzomat

10

95500.00

113645.00

8

Mașina de spalat si dezinfectat instrumente cu 2 usi, cu troliu de incarcare si cart cu 4 nivele

1

141000.00

167790.00

9

Ministatie de osmoza inversa pentru 2 aparate de hemodializa HEMORO 3000

2

97780.00

116358.20

10

Sistem complet de oxigenoterapie cu umidificare si incalzire pentru suport respirator AIRVO™ 2

2

40000.00

47600.00

11

Monitor funcții vitale

7

65800.00

78302.00

12

Set pat spital cu 4 secțiuni, saltea cu husa impermeabila cu fermoar si noptiera cu roti

16

126264.00

150254.16

13

Targa hidraulica transport pacient Vico Strecher 09770

4

43307.20

51535.57

14

Targa hidraulica transport pacient Vico

4

39982.44

47579.10

15

Stafie centrala de monitorizare

1

59990.00

71388.10

II

Accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție și diagnostic

SARS-Cov-2

67995.00

80914.05

1

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

4

3000.00

3570.00

2

KIT RECOLTARE 3ML CU MEDIU DE TRANSPORT VIRUSURI ADECVAT COVIT 50BUC/KIT UTM

300

3600.00

4284.00

3

KIT RECOLTARE 3ML CU MEDIU DE TRANSPORT VIRUSURI ADECVAT COVIT 50BUC/KIT UTM

200

2400.00

2856.00

4

SET PLACI CU 96 GODEURI ALBE CU COD DE BARA + FOLII AUTOADEZIVA

6

9495.00

11299.05

5

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

10

7500.00

8925.00

6

KIT DE DETECȚIE CORONAVIRUS COVID 19 RT-Q PCR 100 REACTII/KIT

6

40500.00

48195.00

7

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

2

1500.00

1785.00

III

Substanțe necesare pentru decontaminare / biocide, etc

215057.97

255918.98

1

Alcool sanitar 500ml/fl

600

6300.00

7497.00

2

Alcool sanitar 500ml/fl

1000

8030.00

9555.70

3

MELISEPTOL FOAM PURE 750 ml

45

646.65

769.51

4

MELISEPTOL FOAM PURE 5000 ml -1

40

766.80

912.49

5

SEKUSEPT ACTIV 4*1,5KG

80

4980.00

5926.20

6

SEKUSEPT ACTIV 4*1,5KG

80

4980.00

5926.20

7

NOCOLYSE -1

222

39960.00

47552.40

8

GIGAZIME CANISTRA 5L -1

26

1326.00

1577.94

9

ANIOS OXIFLOR BID ÎL

116

4506.60

5362.85

10

ANISEPT ACTIV BID 1 L

144

7920.00

9424.80

11

ANIOSGEL 85-NPC FL 1 L

540

7711.20

9176.33

12

ANIOSGEL 85-NPC FL 300ML

650

8645.00

10287.55

13

ANIOSGEL 800 FL 1 L

250

3460.00

4117.40

14

CLORAMINA TABLETE 300 BUC - cut

10

690.00

821.10

15

CLOROM 200 TB - cut

40

2000.00

2380.00

16

CLOROM 100 TB - cut

300

7500.00

8925.00

17

MIKROZID AF LIQUID AMB FL 1 L

70

1960.00

2332.40

18

PERASAFE RELY ON FL 810 GR

340

2040.00

2427.60

19

INCIDIN ACTIV 1,5 KG

200

23000.00

27370.00

20

INCIDIN ACTIV 1,5 KG

4

360.00

428.40

21

PURELL 1000 ML

100

3378.00

4019.82

22

PURELL 1000 ML

64

2161.92

2572.68

23

TRIOTON 2 L

12

3840.00

4569.60

24

TRIOTON 5 L

1

800.00

952.00

25

TRIOTON 5 L

50

38000.00

45220.00

26

OXIDICE ÎL

19

4370.00

5200.30

27

SKINMAN PROTECT 500 ML

300

7800.00

9282.00

28

CLORAMINA TABLETE 300 BUC - cut

41

5125.00

6098.75

29

CLOROM TABLETE 300 BUC - cut

14

800.80

952.95

30

ESEMTAN WASHLOTION ÎL

20

2000.00

2380.00

31

OCTENISAN WASCHLOTION ÎL

45

9000.00

10710.00

32

OCTENISAN WASCHLOTION ÎL

50

1000.00

1190.00

IV

Echipamente de protecție medicală

4131490.55

4916473.75

1

HALATE CHIRURGUICALE RAMFORSATE DE UF IMPERMEABIL

10000

180000.00

214200.00

2

COMBINEZON DE UNICA FOLOSINȚA IMPERMEABIL

5000

295000.00

351050.00

3

BOTOSEIINALTI - set - 2 BUC/SET

7000

49000.00

58310.00

4

HALATE CHIRURGUICALE IMPERMEABIL DE UF

3000

42000.00

49980.00

5

COMBINEZON DE UNICA FOLOSINȚA IMPERMEABIL

1000

42000.00

49980.00

6

HALATE VIZITATOR UF

5000

20000.00

23800.00

7

BONETE IMPERMEABILE UF - set

10000

12900.00

15351.00

8

COMBINEZON DE UNICA FOLOSINȚA IMPERMEABIL

5000

536750.00

638732.50

9

MASCA CHIRURGICALE CU 3 PLIURI

100000

165000.00

196350.00

10

OCHELARI DE PROTECȚIE

2500

56875.00

67681.25

11

COMBINEZON IMPERMEABILA REUTILIZABIL

1070

134873.50

160499.47

12

CAGULA IMPERMEANILA REUTILIZABILA

170

5001.40

5951.67

13

CIZMA PROTECIE IMPERMEABILA REUTILIZABILA - PER

1200

45384.00

54006.96

14

MÂNUȘI EXAMINARE (simple)

100000

51000.00

60690.00

15

MÂNUȘI EXAMINARE(cu mâneci)

30000

17100.00

20349.00

16

COMBINEZON DE UNICA FOLOSINȚA IMPERMEABIL

2000

214700.00

255493.00

17

MASTIFFP2 /N95

9000

83880.00

99817.20

18

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE LUNGI CU MANȘETA DIFERITE MĂRIMI

10000

190000.00

226100.00

19

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE SCURTE CU MANȘETA DIFERITE MĂRIMI

5000

90000.00

107100.00

20

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE LUNGI DIFERITE MĂRIMI

20000

400000.00

476000.00

21

PIJAMALE UNICA FOLOSINȚA DIF.MĂRIMI 2 BUC/SET

15000

285000.00

339150.00

22

HALATE PENTRU VIZITATOR UNICA FOLOSINȚA

35000

280000.00

333200.00

23

Semimasca cu filtruFFP3 si supapa

800

26240.00

31225.60

24

Semimasca cu filtruFFP3 si supapa

820

26896.00

32006.24

25

halate chirugicale steril opero uf XL impermeabil

192

2688.00

3198.72

26

Combinezon protecție

200

5360.00

6378.40

27

Sorturi de unica folosința 20 microni

6000

2700.00

3213.00

28

Halate vizitator uf

400

2000.00

2380.00

29

Halate vizitator uf

400

1584.00

1884.96

30

Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu șnur

3000

9000.00

10710.00

31

Bonete cu elastic

10000

1200.00

1428.00

32

Capeline tip astronaut fara cusături uf lOObuc/set

60

8022.00

9546.18

33

Botosei uf

200

3000.00

3570.00

34

Pijama pacient uf cu capse impermeabile

1500

15750.00

18742.50

35

Botosei lungi

5000

27000.00

32130.00

36

Viziera protecție

3500

52500.00

62475.00

37

Set internare pacientUF(plic perne,plic pilota,plic pat)

1000

14400.00

17136.00

38

Halat chirurgical steril orero uf xxl

80

1080.00

1285.20

39

Ochelari de protecție

500

5065.00

6027.35

40

Halate chirurgicale ramforsate dif.marimi

600

9000.00

10710.00

41

Masca cu supapa si filtru FFP3

100

2250.00

2677.50

42

Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu șnur

20000

55800.00

66402.00

43

Mânuși de examinare din nitril diferite mâini lungi

11000

4180.00

4974.20

44

Bonete cu elastic

200

1980.00

2356.20

45

Mânuși de examinare din nitril nepudrate

3000

30000.00

35700.00

46

Mânuși de examinare din nitril diferite mâini

142500

32775.00

39002.25

47

Semimasca cu filtruFFP3 si supapa

800

26240.00

31225.60

48

Mânuși de examinare din nitril diferite mărimi

42000

9660.00

11495.40

49

Pijama pacient uf

700

16800.00

19992.00

50

Set internare pacientUF(plic perne,plic pilota,plic pat)

1000

23000.00

27370.00

51

Mânuși de examinare din nitril diferite mâini lungi

15000

3450.00

4105.50

52

Sorturi de unica folosința 20 microni

5000

1750.00

2082.50

53

Masca KN/FFP2/N95 cu 5 straturi cu elastic

2000

37400.00

44506.00

54

Mânuși de examinare nitril lungi

6000

2280.00

2713.20

55

Pijama pacient uf

700

16800.00

19992.00

56

ochelari de protecție

1000

10000.00

11900.00

57

ochelari de protecție

250

3750.00

4462.50

58

Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu șnur

5000

11350.00

13506.50

59

Pijama pacient uf

600

14400.00

17136.00

60

Cearșaf uf cu elastic 210 x 100 cm

1500

11250.00

13387.50

61

Halate unica folosinta(vizitator)

4000

15400.00

18326.00

62

COMBINEZON IMPERMEABILA REUTILIZABIL

130

16386.50

19499.94

63

Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu elastic

30000

78300.00

93177.00

64

Combinezon protecție

2765

215974.15

257009.24

65

Saboți autoclavabili

350

22648.50

26951.72

66

Saboți autoclavabili

350

25882.50

30800.18

67

Saboți autoclavabili

200

14790.00

17600.10

68

Papuci uf

1000

1680.00

1999.20

69

Papuci uf

4000

6720.00

7996.80

70

Lampa bactericida

5

8645.00

10287.55

V

Alte achiziții

20000.00

23800.00

1

Consultanță la elaborarea cererii de finanțare

1

20000.00

23800.00

.ijiiUSwL.'T


Ce urmeaza a fi contractate

4180038.50

4974245.82

I

Echipamente medicale

1273000.00

1514870.00

1

Lampa UV cu pacient in salon

10

30000.00

35700.00

2

Aspirator secreții

1

6000.00

7140.00

3

Calorimetru indirect

1

97000.00

115430.00

4

Aparat roentgen diagnostic in container

1

1140000.00

1356600.00

II

Accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție și diagnostic SARS-Cov-2

67995.00

80914.05

1

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

4

3000.00

3570.00

2

KIT RECOLTARE 3ML CU MEDIU DE TRANSPORT VIRUSURI ADECVAT COVIT 50BUC/KIT UTM

300

3600.00

4284.00

3

KIT RECOLTARE 3ML CU MEDIU DE TRANSPORT VIRUSURI ADECVAT COVIT 50BUC/KIT UTM

200

2400.00

2856.00

4

SET PLACI CU 96 GODEURI ALBE CU COD DE BARA + FOLII AUTOADEZIVA

6

9495.00

11299.05

5

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

10

7500.00

8925.00

6

KIT DE DETECȚIE CORONAVIRUS COVID 19 RT-Q PCR 100 REACTIEKIT

6

40500.00

48195.00

7

KIT VTM MEDIU DE TRANSPORT VIRAL CORONAVIRUS /VIRAL TRANSPORT MEDIU/COVID 19 50TUB/CUT

2

1500.00

1785.00

ni

Echipamente de protecție medicală

2839043.50

3378461.77

i

HALATE CHIRURGUICALE RAMFORSATE DE UF IMPERMEABIL

10000

200000.00

238000.00

2

COMBINEZON DE UNICA FOLOSINȚA IMPERMEABIL

10000

400000.00

476000.00

3

BOTOSEIINALTI set - 2 BUC/SET

7000

49000.00

58310.00

4

BONETE IMPERMEABILE UF

10000

12900.00

15351.00

5

MASCA CHIRURGICALE CU 3 PLIURI

150000

247500.00

294525.00

6

OCHELARI DE PROTECȚIE

2500

56875.00

67681.25

7

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE LUNGI CU MANȘETA DIFERITE MĂRIMI

10000

190000.00

226100.00


i !

I

I


8

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE SCURTE CU MANȘETA DIFERITE MĂRIMI

5000

90000.00

107100.00

9

HALATE IMPERMEABILE CHIRURGICALE LUNGI DIFERITE MĂRIMI

20000

400000.00

476000.00

10

PIJAMALE UNICA FOLOSINȚA DIF.MĂRIMI - set - 2 BUC/SET

15000

285000.00

339150.00

11

HALATE PENTRU VIZITATOR UNICA FOLOSINȚA

35000

280000.00

333200.00

12

Saboți autoclavabili diferite mărimi

350

22648.50

26951.72

13

Papuci uf

1000

1680.00

1999.20

14

Semimasca cu filtruFFP3 si supapa

3000

98400.00

117096.00

15

Semimasca cu filtruFFP2 si supapa

4000

48000.00

57120.00

16

Sorturi de unica folosința 20 microni

50000

22500.00

26775.00

17

Bonete cu elastic

20000

3000.00

3570.00

18

Capeline tip astronaut fara cusături uf lOObuc/set

200

26740.00

31820.60

19

Botosei uf

50000

12500.00

14875.00

20

Pijama pacient uf cu capse impermeabile

3000

31500.00

37485.00

21

Viziera protecție

3500

52500.00

62475.00

22

Set internare pacientUF(plic perne,plic pilota,plic pat)

4000

57600.00

68544.00

23

Mânuși de examinare din nitril diferite mâini lungi

15000

5700.00

6783.00

24

Mânuși de examinare din vinii nepudrate

50000

15000.00

17850.00

25

Mânuși de examinare din nitril nepudrate

100000

35000.00

41650.00

26

Masca KN/FFP2/N95 cu 5 straturi cu elastic

10000

180000.00

214200.00

27

Cearșaf uf cu elastic 210 x 100 cm

2000

15000.00

17850.00

TOTAL Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

10377605.66

12349350.74

TOTAL PROIECT

13834971.41

16463615.98

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Director,               x'"'

Ovidiu Cîmpean

Șef s^țvjciu Strategie și dezvoltare locală, management proiecte

Bogdan Al; ReVeszANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj nr. 388/2020

Descrierea proiectului

“ Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”

1. Valoarea totală a proiectului: 16.463.615,98 lei cu TVA, respectiv 13.834.971,41 lei fără TVA

2. Categorii de dotări/ echipamente prevăzute în proiect

Nr. crt.

Denumire dotare

Nr.buc

A

Achiziții lider - Municipiul Cluj-Napoca

Contractate/ Achiziționate

I

Echipamente medicale

1

Defibrilator

1

2

Computer tomograf

1

3

Container

1

4

Stafie procesare imagini CT

1

5

Injectomat CT

1

6

Aparat de hemodiafiltrare

1

7

Videolaringoscop cu bronhoscop

1

8

Uretero-renoscop optic rigid/semirigid

1

II

Echipamente de protecție medicală

1

Masti FFP2

10000

Ce urmeaza a fi contractate

I

Echipamente medicale

1

Monitor funcții vitale

10

2

Ventilator de transport

1

3

Paturi de terapie intensiva

9

II

Echipamente de protecție medicală

III

Alte achiziții

1

Consultanță la implementarea proiectului

2

Activitățile de informare și promovare a proiectului

3

Audit financiar

B

Achiziții partener - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Contractate/ Achiziționate

I

Echipamente medicale

1

Aparat de nebulizare

6

2

Trusa de rezectie/hemostaza endoscopica

1

3

Uretro-cistoscop

1

4

Ansamblu 4 containere

1

5

Sistem automat peristaltic de perfuzie tip infuzomat

50

6

Sistem automat peristaltic de perfuzie tip injectomat

50

7

Stafie de andocare pentru pompe de perfuzie tip injectomat si infuzomat

10

8

Mașina de spalat si dezinfectat instrumente cu 2 usi, cu troliu de incarcare si cart cu 4 nivele

1

9

Ministatie de osmoza inversa pentru 2 aparate de hemodializa HEMORO 3000

2

10

Sistem complet de oxigenoterapie cu umidificare si incalzire pentru suport respirator AIRVO™ 2

2

11

Monitor funcții vitale

7

12

Set pat spital cu 4 secțiuni, saltea cu husa impermeabila cu fermoar si noptiera cu roti

16

13

Targa hidraulica transport pacient Vico Strecher 09770

4

14

Targa hidraulica transport pacient Vico

4

15

Stafie centrala de monitorizare

1

II

Accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție si diagnostic, etc. SARS-Cov-2

III

Substanțe necesare pentru decontaminare / biocide, etc

IV

Echipamente de protecție medicală

V

Alte achiziții

1

Consultantă la elaborarea cererii de finanțare

Ce urmeaza a fi contractate

I

Echipamente medicale

1

Lampa UV cu pacient in salon

10

2

Aspirator secreții

1

3

Calorimetru indirect

1

4

Aparat roentgen diagnostic in container

1

II

Accesorii si consumabile recoltoare / teste extracție si diagnostic, etc. SARS-Cov-2

III

Echipamente de protecție medicală


 • 3. Indicatori specifici proiectului:

Nr. entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2: 1 - Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare;

 • 4. Data estimată pentru finalizarea proiectului: 31.12.2020

Direcția Generală Comunicare;, dezvoltare locală și management proiecte Director,


Ovidiu Cîmpe


Șef serviciu Strategie și dezvoltare locală, Bogdan Al. Revesz întocmit,

agement proiecte


Consilier juridic

Ramona Gârda /