Hotărârea nr. 382/2020

Hotărârea 382/2020 - Alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului

„Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256.470 din 28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 256.505 din 28.05.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale

Văzând Procesele-verbale ale Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6.03.2020, 8.05.2020, 27.05.2020, precum și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018 și ale Hotărârii nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale ”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 382 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)