Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea 38/2020 - Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium, din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium, din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium, din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66994 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67957 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium, din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile ari. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5), din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. b), art. 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1121;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară ale imobilului strada Bucium* cu suprafața din acte de 5.900 mp., identificat cu nr. cad 24793, înscris în CF nr. 251096 Cluj-Napoca, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 6.785 mp., actualizarea geometriei și repoziționarea imobilului, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 2. Se însușește Documentația cadastrală de actualizare informații tehnice privind imobilului strada Bucium, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.
Nr. 38 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 38/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada BUCIUM, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR.


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Bucium , sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

  • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

  • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 6785 mp, comunicată de persoana autorizată;

  • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;


  • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

  • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: extras Carte Funciară , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


automatizate, documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.                       ■...

Confonn Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație'"'' a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


aOăkha xAn'os.Ufi V JL CK-Mk i.e F Șt fFTXKTJMTTtMacICtlCJ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 251096 Cluj-Napoca


Â. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. cerere

160393

i     Ziua

I      05

i     Luna     i

09

i Anul

2013

Cod verificareAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Bucium, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD:24793

5.900


B. Partea ii. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

69996 / 15/07/2009

Act Administrativ nr. 59570, din 17/06/2009 emis de BCPI CLUJ (act administrativ nr. 53007/28-05-2009 emis de OCPI CLU|;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEin seria rangului cu incheierea nr 3975/1974, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea Iii. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Anexa 1 La Partea 8

î 'eram

I Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD: 24793

5.900

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

"C-j,     : j OETÂLli LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest im&bii nuafostg sit.

Data referitoare .Ha teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

5.900

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.33028/05-09-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

(’■


Data soluționării, 06-09-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

DAMA^șfeoUCS-

"2 ■ reț®¥“ronncip;.


Referent,


(parafa și semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

Scara 1: 5000, L-34-48-C-a-3-IV

Strada Bucium , Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, U.A.T. Cluj-Napoca

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Bucium, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

584707.1934

388879.2952

2

584710.3961

388879.8893

3

584710.6433

388880.9265

4

584717.9484

388878.9279

5

584717.0897

388876.2908

6

584726.8432

388873.1137

7

584737.6395

388867.8684

8

584741.6410

388866.0192

9

584751.9137

388863.1864

10

584775.7991

388855.8472

11

584809.9227

388845.9155

12

584815.4754

388844.0964

13

584823.2246

388841.6558

14

584845.8048

388836.0043

15

584841.4938

388815.2779

16

584837.4503

388815.3352

17

584832.9587

388815.6234

18

584812.4350

388817.1400

19

584669.9040

388862.1820

20

584642.3246

388871.2443

21

584642.7750

388873.4680

22'

584611.7550

388882.0320

22

584593.7460

388886.9918

23

584581.1600

388883.2900

24

584600.3810

388916.0980

25

584601.6771

388923.9829

26

584603.6369

388916.0715

27

584607.0200

388909.9485

28

584610.1280

388906.9980

29

584612.4990

388904.9200

30

584640.0460

388896.6520

31

584670.0723

388887.3596

32

584671.0172

388891.2226

33

584673.3430

388890.5070

34'

584695.6347

388883.7220

34

584704.7291

388880.9300

35

584704.4836

388879.9883

Data: Noiembrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Bucium, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584707.1934

388879.2952

3.257

2

584710.3961

388879.8893

1.066

3

584710.6433

388880.9265

7.574

4

584717.9484

388878.9279

2.773

5

584717.0897

388876.2908

10.258

6

584726.8432

388873.1137

12.003

7

584737.6395

388867.8684

4.408

8

584741.6410

388866.0192

10.656

9

584751.9137

388863.1864

24.988

10

584775.7991

388855.8472

35.540

11

584809.9227

388845.9155

5.843

12

584815.4754

388844.0964

8.124

13

584823.2246

388841.6558

23.277

14

584845.8048

388836.0043

21.170

15

584841.4938

388815.2779

4.044

16

584837.4503

388815.3352

4.501

17

584832.9587

388815.6234

20.580

18

584812.4350

388817.1400

149.479

19

584669.9040

388862.1820

29.030

20

584642.3246

388871.2443

2.269

21

584642.7750

388873.4680

32.180

22*

584611.7550

388882.0320

18.679

22

584593.7460

388886.9918

13.119

23

584581.1600

388883.2900

38.024

24

584600.3810

388916.0980

7.991

25

584601.6771

388923.9829

8.151

26

584603.6369

388916.0715

6.995

27

584607.0200

388909.9485

4.285

28

584610.1280

388906.9980

3.153

29

584612.4990

388904.9200

28.761

30

584640.0460

388896.6520

31.431

31

584670.0723

388887.3596

3.977

32

584671.0172

388891.2226

2.433

33

584673.3430

388890.5070

23.301

34'

584695.6347

388883.7220

9.513

34

584704.7291

388880.9300

0.973

35

584704.4836

388879.9883

2.797

S = 6785 mp P=616.604m

Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Strada Bucium, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

2. Tipul lucrării: Documentație pentru modificare suprafață, repoziționare imobil.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

în latura de Nord: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 14 de Calea Florești;

In latura de Est: din punctul nr. 14 până în punctul nr. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de Aleea Rucăr; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 9 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 8 de Aleea Gârbău; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 25 de aliniamentul exterior al trotuarului;

în latura de Sud: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 23 de strada Primăverii;

In latura de Vest: din punctul nr. 23 până în punctul nr. 20 de gard metalic; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de strada Johannes Guttenberg; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 neîmrejmuit; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 17 de drum de acces; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 18 neîmrejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr cadastral 24793, înscris în Cartea Funciară numărul 251096 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5900 mp.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6785 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6785 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat poziționarea greșită în planul cadastral a imobilului cu nr. 24793 și necesitatea modificării geometriei anterior recepționate, rezultînd modificarea suprafeței imobilului. Imobilul studiat nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019


1 A î 7


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

584800


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

6785

Municipiul Cluj- Napoca, strada Bucium, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

251096

Cluj-Napoca

584700


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

6785

-

Total

6785

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-


Suprafața totală măsurată a imobilului = 6785 mp Suprafața din act = 5900 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL                            Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

584600Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPI

Data: Noiembrie 2019