Hotărârea nr. 37/2020

Hotărârea 37/2020 - Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66224/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 66477/451/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările și modificările ulterioare și ale Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitant), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013, 729/2016 și nr. 869/2018 și ale Procesului-verbal din data de 27.01.2020, al Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Afișarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

Art. 3. (1) Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării. (2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Nr. 37 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 37/2020


LISTA SOLI CITANȚILOR, REZULTATĂ ÎN URMA DEPARTAJĂRII, CONFORM CRITERIILOR-CADRU, CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR DISPONIBILE CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

PUNCTAJ

1

TALA LUCIA AURORA

79

2

MATIȘ ALEXANDRA

79

3

CIOMAGA LOREDANA

70

4

POP BIANCA

68

5

ȘUMANDEA DIANA IOANA

66

6

BURCUȘ DANIELA

58

7

GROZA BOGDAN

57

8

UIFĂLEAN ION Ml HAI

56                  j

9

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

55            /

10

CSOLOI TUNDE

54

11

DRĂGHICI VERONICA

54 1

12

MALCOCI MARIA CRISTINA

54                \f

13

KEREKES GABRIEL TIBERIU

53                   '

14

GORGAN IOANA MARIA

52

15

CRĂCIUN DEBORAGABRIELA

50

16

PAȘCACLAUDIA

50

17

BURUIANĂ RANDO ALEXANDRU

49

18

ASTALOS APOLLONIA ANGELA

48

19

KEREKES CARMEN DIANA

48

20

MARTIN MARIA EMILIA

46

21

FARCAS VLAD

46

22

BERECZKI SZENDE MARTA

44

23

TĂTAR CRISTINA NATALIA

44

24

HANGAN ȘTEFAN TUDOREL

44

25

CRISTESCU DORU BOGDAN

43

26

HAȘ CRISTIAN DORIN

41

27

ALZAIN HANI

41

28

TANȚĂU CĂTĂLINA

38

29

POPESCU MARIA MARCELA

38

30

SHEVCHENKO ANAMARIA VICTORIA

35

31

KUCZKO ORSOLYA REKA

34

32

IVAȘCU ALEXANDRA

34

33

CHERTES RADU NICOLAE

34

34

CAZANGIU LIVIU

31

35

VĂDAN SERGIU

29

36

PEEVARIANE

24

37

MOLDOVAN CADMIEL

NE

38

CONDOR FLOAREA ANDREEA

NE39

BEJUSCA ALEXANDRA LIANA

NE

40

ALZARAl MATAZ

NE

41

CSASZAR EVA

NE

42

TAMAS AGNES

NE

43

TOTCLAUDIA

NE

44

BUTNARIU ALIN

NE

45

SAJGO ZOLTAN

NE

46

ROSTAȘ CLAUDIA MIRELA

NE

47

BUHA IOANA ANDREEA

NE

48

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

NE

49

MATEAȘ CRISTINA

NE

50

KEREKES SIMONA

NE

51

KEREKES CRISTINA DEBORA

NE

52

GOGA TEODORA MIRELA

NE

53

BUCȘA CRISTINA ANA MARIA

Z