Hotărârea nr. 36/2020

Hotărârea 36/2020 - Aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere a locuințelor de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66209/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 66452/451/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1-2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 2, lit. d) din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 30 alin. 1 din H.G. nr. 1275/2000 actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2014, completată prin Hotărârea nr. 332/2014 și Procesul-verbal din data de 03.02.2020, al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-Medf


4^ MtNA Secretarul generaUumunicipiului,

Nr. 36 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 36 / 2020


LISTĂ DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE DE SERVICIU

PENTRU ANUL 2020

Nr.

CRT.

NUME / PRENUME

PUNCTAJ

1

MILAC MARIA STANCA

67

2

MOROCOȘ TUDOREL FLORIN

66

3

MARCHIS MARIA FELICIA

5

NE