Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea 34/2020 - Achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 2, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 2, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019

h

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75183/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 75420/45/30/41/10.02.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 7 lit. q) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 863 lit. a) și d) Cod civil, ale H.C.L. nr. 508/2019 și ale H.C.L. nr. 708/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și Procesul-verbal din data de 4.02.2020 al Comisiei de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit succeptibile a avea destinația de locuințe sociale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achiziția, de pe piața liberă, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 2, mansardă, identificat prin nr. cadastral 258784-C1-U2, compus din: 2 camere, un hol, o bucătărie, o baie, o terasă de acces, cu suprafața utilă de 54,90 mp., părți indivize comune în cotă de 25/100 parte, teren în proprietate în cotă de 86/169 parte, înscris în CF nr. 258784-C1-U2 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate dobândit prin convenție, în favoarea lui Pintilie Dănuț și soția Pintilie Angela, bun comun, la prețul de 80.700 euro, în lei, la cursul B.N.R. din data plății.

(2) Vânzătorii, Pintilie Dănuț și soția Pintilie Angela, vor preda apartamentul până la data de 31.03.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.


Președinte de ședință, EGsDamStefan Tarcea

Contrasen/wyă:

Secretam general al municipiului, Jr. Aurdra Roșea

Nr. 34 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)