Hotărârea nr. 335/2020

Hotărârea 335/2020 - Alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Reactor 2020. Public și cadre de creație”.

I       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

1       CLUJ-NAPOCA

I I fi

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 85.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Reactor 2020. Public și cadre de creație”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Reactor 2020. Public și cadre de creație” - proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Referatul de aprobare nr. 255437/1/28.05.2020 al viceprimarului Dan Ștefan Tarcea al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 255775/426/28.05.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Reactor 2020. Public și cadre de creație”;

Văzând Procesele-verbale ale Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6.03.2020, 8.05.2020, 27.05.2020, precum și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Reactor 2020. Public și cadre de creație”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează:


Secretarul general al Jr. Aurora

Nr. 335 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)