Hotărârea nr. 33/2020

Hotărârea 33/2020 - Achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 1, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 1, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75188/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 75389/45/30/41/10.02.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 7 lit. q) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 863 lit. a) și d) Cod civil, ale H.C.L. nr. 508/2019 și ale H.C.L. nr. 708/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și Procesul-verbal din data de 4.02.2020 al Comisiei de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit succeptibile a avea destinația de locuințe sociale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achiziția, de pe piața liberă, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 1, parter, identificat prin nr. cadastral 258784-C1-U1, compus din: la subsol: pivniță; la parter: două camere, un hol, o bucătărie, o baie, o cămară de alimente, cu suprafața utilă de 52,10 mp., părți indivize comune în cotă de 24/100 parte, teren în proprietate în cotă de 83/169 parte, înscris în CF nr. 258784-C1-U1 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate dobândit prin convenție, în favoarea lui Pintilie Dănuț și soția Pintilie Angela, bun comun, la prețul de 81.300 euro, în lei, la cursul B.N.R. din data plății.

(2) Vânzătorii, Pintilie Dănuț și soția Pintilie Angela, vor preda apartamentul până la data de 31.03.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și DirBqția economică.


Nr. 33 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)