Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea 32/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 73.270/1/7.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 73.332/3/305 din 7.02.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019, în sensul înlocuirii domnului Adrian Roman, consilier local supleant din partea P.N.L., din funcția de secretar al Comisiei VII -pentru sport, tineret, mediu și turism, cu domnul Râcz Levente Zsolt, consilier local din partea U.D.M.R., domnul Adrian Roman păstrându-și calitatea de membru al acestei comisii;

Reținând Procesul-verbal al Comisiei VII - pentru sport, tineret, mediu și turism, încheiat în data de 30.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139, 196, 124, 125, 126 și 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 alin. 7 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019, în sensul înlocuirii domnului Adrian Roman, consilier local supleant din partea P.N.L., din funcția de secretar al Comisiei VII -pentru sport, tineret, mediu și turism, cu domnul Râcz Levente Zsolt, consilier local din partea U.D.M.R., domnul Adrian Roman păstrându-și calitatea de membru al acestei comisii.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul general al municipiului Cluj-

Nr. 32 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)