CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75576/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizand Raportul de specialitate nr.76690/10.02.2020 din al Direcței Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă un număr de 19.872 de burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului II al anului şcolar 2019-2020, după cum urmează:

a) burse de merit – 15.246;

b) burse de performanţă – 263;

c) burse de studiu – 439;

d) burse de ajutor social – 3.924.

Art. 2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredinţează Direcţia economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. AURORA ROȘCA

Nr. 31 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)