Hotărârea nr. 302/2020

Hotărârea 302/2020 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio – ediția a X-a”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Chitară

Novum Generați o - ediția a X-a”

J

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio - ediția a X-a” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 255137/1/28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 255452/426/2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio - ediția a X-a”;

Văzând Procesele-verbale ale Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6.03.2020, 8.05.2020, 27.05.2020, precum și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Chitară Novum Generație - ediția a X-a”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 302 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)