Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea 30/2020 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79178/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79263/414/11.02.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1,139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.22, 2A.23, 2A.24, 2A.25, 2A.26,

2A.27, 2A.28, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.36, 2A.37, 2A.38, 2A.39,

2A.40, 2A.41, 2A.42, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52,

2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56, 2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65,

2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69, 2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.73, 2A.74, 2A.75, 2A.76, 2A.77, 2A.78,

2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 2A.83, 2A.83.1, 2A.83.2, 3D, 3D1, 4E, 4E.1, 4E.2, 4E.3, 4E.4, 4E.5, 4E.6, 4E.7, 4E.8, 4E.9, 4E.10, 4E.11, 4E.12, 4E.13, 4E.14, 4E.15, 4E.16, 4E.17, 4E.18, 4E.19, 4E.20, 4E.21, 4E.22, 4E.23, 4E.24, 4E.25, 4E.26, 4E.27, 4E.28, 4E.29, 4E.30, 4E.31, 4E.32, 4E.33, 4E.34, 4E.35, 4E.36, 4E.37, 4E.38, 4E.39, 4E.40, 4E.41, 4E.42, 4E.43, 4E.44, 4E.45, 4E.46, 4E.47, 4E.48, 4E.49, 4E.50, 4E.51, 4E.52, 4E.53, 4E.54, 4E.55, 4E.56, 4E.57, 4E.58, 4E.59, 4E.60, 4E.61, 4E.62, 4E.63, 4E.64, 4E.65, 4E.66, 4E.67, 4E.68, 4E.69, 4E.70, 4E.71, 4E.72, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, și 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.485.459.361 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.321.048.269 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 leif

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 269.817.457 lei.

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.688.301.000 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.519.155.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 274.418.000 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 lei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art. 3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2020, cu suma de 13.144.000 lei, conform Anexelor 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2020 din bugetul local, cu suma de 54.491.000 lei, conform Anexelor 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă cu suma de 2.226.000 lei, din care 915.000 lei, din bugetul de stat și 1.311.000 lei se suplimentează din bugetul local, conform Anexelor 2A.82 și 2A.82.2..

Art. 7. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.83, 2A.83.1 și2A.83.2.

Art. 8. Se aprobă finanțarea pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2020, din bugetul de stat cu suma de 38.000 lei, conform Anexelor 2A.83 și 2A.83.2.

Art. 9. Din suma de 18.000.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art.10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarulu:


Nr. 30 din 17 februarie 2020

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL GENERAL PE ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2020

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.485.459.361

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

1.000.804.457

BUGETUL DE DEZVOLTARE

484.654.904

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.688.301.000

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

1.005.352.000

BUGETUL DE DEZVOLTARE

682.949.000

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.485.459.361

1

2A BUGETUL LOCAL

1.321.048.269

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.165.635

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

269.817.457

4E învățământ

14.634.788

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

136.733.960

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

118.448.709

Transferuri între bugete (se scad)

107.572.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.688.301.000

1

2A BUGETUL LOCAL

1.519.155.000

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.300.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

274.418.000

4E învățământ

17.134.000

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

138.441.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

X*rț. R î I 7 j> x

118.843.000

Transferuri între bugete (se scad)          /cs

107.572.000

Excedentul anilor precedenți                                 \

-202.841.639

\*       o /

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2A la Hotărârea nr.30 / 2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020     7*

Sursa de finanțare: 02A        [*/

V» A' 'X.

Indicator bugetar

1 H Denumirea indicatorului bugetar               r

\4;;

.-   ,-A/

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

i

00.01 T

TOTAL VENITURI

1.321.048.269,00

00.02 T

VENITURI PROPRII

852.113.000,00

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

929.945.000,00

00.04 T

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

00.05 T

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

03.00.01 T

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

07.00.01 T

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.801.000,00

ll.00.01 T

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

18.00.01 T

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

77.314.000,00

30.00.02 T

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

62.924.000,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-82.164.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

82.164.000,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

98.988.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.988.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.988.000,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

1.519.155.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.240.498.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

227.483.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

214.897.000,00

10.01.01

Salarii de baza

172.535.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

20.821.000,00

10.01.06

Alte sporuri

5.307.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

115.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

8.462.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.027.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7.926.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

3.476.000,00

10.03

Contribuții

4.660.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.660.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

382.484.000,00

20.01

Bunuri si servicii

148.921.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.834.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.943.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

33.889.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

35.902.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

1.048.000,00

20.01.06

Piese de schimb

1.148.000,00

20.01.07

Transport

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.329.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

34.912.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32.221.000,00

20.02

Reparații curente

84.112.000,00

20.03

Hrana

2.830.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.830.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

609.000,00

20.04.01

Medicamente

212.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

281.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectant!

81.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.738.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.528.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

212.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

17.998.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.733.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.110.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

623.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

807.000,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

20.13

Pregătire profesionala

1.447.000,00

20.14

Protecția muncii

533.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

600.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.812.000,00

20.30

Alte cheltuieli

112.060.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.246.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.319.000,00

20.30.04

Chirii

1.718.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

106.777.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

110.072.000,00

51.01

Transferuri curente

37.027.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

19.027.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

51.02

Transferuri de capital

73.045.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100.084.000,00

57.02

Ajutoare sociale

100.084.000,00

■                    :-xil ...va. aa :mk" .. zz__ . ....                                                                                                                                       7$^ 388888881

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

40.159.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

59.900.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.563.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.534.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.334.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.393.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.712.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

434.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.274.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.273.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.073.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

260.678.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260.678.000,00

71.01

Active fixe

260.678.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.565.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.530.000,00

71.01.30

Alte active fixe

235.603.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

-jzzaffi: ^aDQ/sizannEsnnriL'aiDOOE: ise-'h ..vr~~. r.3oc<'


:— '■                                               L'’                                               ?3K^>E‘L _ _JWCDS888(

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

266.525.000,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

236.682.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

203.472.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

85.093.000,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.500.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.682.000,00

20.01

Bunuri si servicii

9.324.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

ywnrMMMMXMXXXnrau'


WWW ; ™™s

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

510.000,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

950.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

800.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

85.991.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.561.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

236.682.000,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

236.682.000,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.660.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

10.03

Contribuții

150.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.100.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

600.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

43.432.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

43.432.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

30.130.000,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

350.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

4.950.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

550.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

680.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01

Active fixe

1.708.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

61.02A.03

Ordine publica

41.864.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.864.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.568.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

497.798.000,00

65.02A

Invatamant

164.053.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

144.633.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.200.000,00

20.01

Bunuri si servicii

37.707.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

848.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.779.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.379.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.392.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

81.000,00

20.01.06

Piese de schimb

353.000,00

20.01.07

Transport

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.960.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.303.000,00

20.02

Reparații curente

15.000.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000,00

20.04.01

Medicamente

28.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.288.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.138.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

337.000,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

20.13

Pregătire profesionala

556.000,00

20.14

Protecția muncii

499.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.000,00

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000,00

20.30.04

Chirii

1.530.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

18.126.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.900.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.420.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.420.000,00

r TaawwiwjooooooatMXK


R<!S!:.ZS’affiS8S!SE'


—            irWHir'L J88880™


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01

Active fixe

19.420.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000,00

71.01.30

Alte active fixe

17.908.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.159.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.030.000,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.454.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

7.576.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

92.552.000,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

15.974.000,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.143.000,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

9.831.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

76.578.000,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

22.496.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

54.082.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.250.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.250.000,00

65.02A.11.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.250.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

54.092.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

54.092.000,00

66.02A

Sanatate

49.765.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

49.765.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

19.271.000,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

377.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

377.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

817.000,00

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

65.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

425.000,00

20.04.01

Medicamente

150.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

20.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22.339.000,00

51.01

Transferuri curente

18.000.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

28.789.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

28.789.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

120.757.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

74.455.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

800.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.020.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10.020.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.798.000,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.143.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35.143.000,00

71.01

Active fixe

35.143.000,00

71.01.30

Alte active fixe

35.143.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

113.489.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

113.489.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

7.268.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

163.223.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

147.973.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76.348.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

73.743.000,00

10.01.01

Salarii de baza

53.485.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.563.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.840.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

5.247.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

1.016.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.016.000,00

10.03

Contribuții

1.589.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.589.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.204.000,00

20.01

Bunuri si servicii

3.163.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

271.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

460.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

900.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

290.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

67.000,00

20.01.06

Piese de schimb                               ;

30.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

550.000,00

20.02

Reparații curente

750.000,00

20.03

Hrana

2.830.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.830.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

154.000,00

20.04.01

Medicamente

34.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

59.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

61.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

940.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

135.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

105.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

700.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

380.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

335.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

65.000,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

20.14

Protecția muncii

34.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.638.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.30.04

Chirii

188.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.410.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.900.000,00

51.01

Transferuri curente

13.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

13.500.000,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

550.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.013.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.013.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.250.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.250.000,00

71.01

Active fixe

15.250.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

71.01.30

Alte active fixe

801.000,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.101.000,00

68.02A.il

Crese

50.976.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.701.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.400.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

31.445.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

31.445.000,00

69.02A

Partea a TV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

282.674.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

226.770.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

156.246.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.703.000,00

20.01

Bunuri si servicii

23.503.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

15.550.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

6.403.000,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.300.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.562.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.688.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

208.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

31.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

177.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.114.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.114.000,00

71.01

Active fixe

67.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

67.114.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

J Wffl88888888W2t2t2iBfflS381B8t,             "'   .               vlk." ■_ I.Tl.. 2L?l 7:


35WI


ST


~ 2l3382E-skso»k ,\t.      wi . ”

:.-.TT 108888888 fcl - W»


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

18.498.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

151.233.000,00

74.02A

Protecția mediului

55.904.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.442.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.442.000,00

20.01

Bunuri si servicii

35.750.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

31.300.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

71.01

Active fixe

10.462.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.462.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

55.904.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

55.904.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

428.726.000,00

81.02A

Combustibili si energie

28.223.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.223.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

28.223.000,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

84.02A

Transporturi

400.103.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

319.322.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.862.000,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

9.500.000,00

20.02

Reparații curente

55.362.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

77.371.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77.371.000,00

71.01

Active fixe

77.371.000,00

71.01.30

Alte active fixe

77.371.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

84.02A.03

Transport rutier

400.103.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

194.970.000,00

84.02A.03.03

Străzi

205.133.000,00

96.02A

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01-T

TOTAL VENITURI

847.846.000,00

00.02 T

VENITURI PROPRII

852.113.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

847.781.000,00

00.04 T

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

00.05-T

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

03.00.01 T

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

07.00.01 T

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.801.000,00

11.00.01 T

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

18.00.01 T

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

-4.850.000,00

30.00.02 T

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-19.240.000,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-82.164.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-82.164.000,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

65.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

65.000,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

TOTAL CHELTUIELI

847.846.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

829.867.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

227.483.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

214.897.000,00

10.01.01

Salarii de baza

172.535.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

20.821.000,00

10.01.06

Alte sporuri

5.307.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

115.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

8.462.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.027.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

7.926.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

3.476.000,00

10.03

Contribuții

4.660.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.660.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

382.484.000,00

20.01

Bunuri si servicii

148.921.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.834.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.943.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

33.889.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

35.902.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

1.048.000,00

20.01.06

Piese de schimb

1.148.000,00

20.01.07

Transport

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.329.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

34.912.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

32.221.000,00

20.02

Reparații curente

84.112.000,00

20.03

Hrana

2.830.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.830.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

609.000,00

20.04.01

Medicamente

212.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

281.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectând

81.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.738.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.528.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

212.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

17.998.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.733.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.110.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

623.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

807.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

20.13

Pregătire profesionala

1.447.000,00

20.14

Protecția muncii

533.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.812.000,00

20.30

Alte cheltuieli

112.060.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.246.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.319.000,00

20.30.04

Chirii

1.718.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

106.777.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.027.000,00

51.01

Transferuri curente

37.027.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

19.027.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.316.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații Internationale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100.084.000,00

57.02

Ajutoare sociale

100.084.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

40.159.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

59.900.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.273.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.073.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

221.178.000,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

191.335.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

191.335.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

85.093.000,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.500.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.682.000,00

20.01

Bunuri si servicii

9.324.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

510.000,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

950.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

800.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

85.991.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.561.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

51.02A.01

Autoritari executive si legislative

191.335.000,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

191.335.000,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.660.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

10.03

Contribuții

150.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.100.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

600.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

41.724.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

41.724.000,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

30.130.000,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

350.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

4.950.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

550.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

680.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

61.02A.03

Ordine publica

41.089.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.089.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

635.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

355.517.000,00

65.02A

Invatamant

116.342.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

116.342.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.200.000,00

20.01

Bunuri si servicii

37.707.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

848.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.779.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.379.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.392.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

81.000,00

20.01.06

Piese de schimb

353.000,00

20.01.07

Transport

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.960.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

13.303.000,00

20.02

Reparații curente

15.000.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000,00

20.04.01

Medicamente

28.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.288.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.138.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

337.000,00

20.12

consultanta si expertiza

82.000,00

20.13

Pregătire profesionala

556.000,00

20.14

Protecția muncii

499.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000,00

20.30.04

Chirii

1.530.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

18.126.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.900.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000,00

59.01

Burse

13.200.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

11.615.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

11.615.000,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.454.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

5.161.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

79.661.000,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

15.974.000,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.143.000,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

9.831.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

63.687.000,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

22.496.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

41.191.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.250.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.250.000,00

65.02A.11.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.250.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

22.816.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

22.816.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

66.02A

Sanatate

38.976.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.976.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

19.271.000,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

377.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

377.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

817.000,00

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

65.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

425.000,00

20.04.01

Medicamente

150.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

20.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.000.000,00

51.01

Transferuri curente

18.000.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

18.000.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

18.000.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

53.176.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

42.017.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

800.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.020.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10.020.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.527.000,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

47.179.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

47.179.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

5.997.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

147.023.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

147.023.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

76.348.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

73.743.000,00

10.01.01

Salarii de baza

53.485.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.563.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.840.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.247.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.016.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.016.000,00

10.03

Contribuții

1.589.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.589.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.204.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01

Bunuri si servicii

3.163.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

271.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

460.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

900.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

290.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

67.000,00

20.01.06

Piese de schimb

30.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

550.000,00

20.02

Reparații curente

750.000,00

20.03

Hrana

2.830.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.830.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

154.000,00

20.04.01

Medicamente

34.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

59.000,00

20.04.04

Dezinfectând.

61.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

940.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

135.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

105.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

700.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

380.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

335.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

65.000,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

20.14

Protecția muncii

34.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30

Alte cheltuieli

3.638.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.30.04

Chirii

188.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.410.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.500.000,00

51.01

Transferuri curente

13.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

13.500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.013.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.013.000,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.101.000,00

68.02A.il

Crese

36.521.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.301.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.000.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

30.100.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

30.100.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

89.555.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

44.113.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.703.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.703.000,00

20.01

Bunuri si servicii

23.503.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

15.550.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

15.000.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

29.113.000,00

74.02A

Protecția mediului

45.442.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.442.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.442.000,00

20.01

Bunuri si servicii

35.750.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

31.300.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

45.442.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

45.442.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

139.872.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

81.02A

Combustibili si energie

27.200.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.200.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

81.02A.06

Energie termica

27.200.000,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00!

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

84.02A

Transporturi

112.272.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

108.862.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.862.000,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

9.500.000,00

20.02

Reparații curente

55.362.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

84.02A.03

Transport rutier

112.272.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

43.500.000,00

84.02A.03.03

Străzi

68.772.000,00

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,001

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01 T

TOTAL VENITURI

473.202.269,00

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

82.164.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

82.164.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

82.164.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

82.164.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

82.164.000,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

98.923.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.923.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.923.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

671.309.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

410.631.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73.045.000,00

51.02

Transferuri de capital

73.045.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.563.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.534.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.334.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.393.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.712.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

434.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.274.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

260.678.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260.678.000,00

71.01

Active fixe

260.678.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.565.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.530.000,00

71.01.30

Alte active fixe

235.603.000,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45.347.000,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

45.347.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.137.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

45.347.000,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

45.347.000,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.708.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

1.708.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

61.02A.03

Ordine publica

775.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

775.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

933.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

142.281.000,00

65.02A

Invatamant

47.711.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

28.291.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.420.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.420.000,00

71.01

Active fixe

19.420.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000,00

71.01.30

Alte active fixe

17.908.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.544.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

2.415.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

2.415.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

12.891.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

12.891.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

12.891.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

31.276.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

31.276.000,00

66.02A

Sanatate

10.789.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.789.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.339.000,00

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

10.789.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

10.789.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

67.581.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.438.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.271.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.143.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35.143.000,00

71.01

Active fixe

35.143.000,00

71.01.30

Alte active fixe

35.143.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

66.310.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

66.310.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.271.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

16.200.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

950.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

400.000,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

550.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.250.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.250.000,00

71.01

Active fixe

15.250.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

71.01.30

Alte active fixe

801.000,00

68.02A.il

Crese

14.455.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

400.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

400.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1.345.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

1.345.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

193.119.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

182.657.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

115.543.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.300.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.562.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.688.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

208.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

31.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

177.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.114.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.114.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01

Active fixe

67.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

67.114.000,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

3.498.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

122.120.000,00

74.02A

Protecția mediului

10.462.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

71.01

Active fixe

10.462.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.462.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

10.462.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

10.462.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

288.854.000,00

81.02A

Combustibili si energie

1.023.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

1.023.000,00

84.02A

Transporturi

287.831.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

210.460.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

77.371.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77.371.000,00

71.01

Active fixe

77.371.000,00

71.01.30

Alte active fixe

77.371.000,00

84.02A.03

Transport rutier

287.831.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

151.470.000,00

84.02A.03.03

Străzi

136.361.000,00

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Municipiul Cluj-Napoca

43058S7


Anexa 2A.1 Ia Hotărârea nr.30 / 2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL

Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01 T

TOTAL VENITURI

1.519.155.000,00

00.02 T

VENITURI PROPRII

1.050.219.731,00

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

\> AJâSca

929.945.000,00

00.04 T

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

00.05 T

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

03.00.01 T

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00 ș

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

07.00.01 T

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.801.000,00

ll.00.01 T

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantuiui particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

18.00.01 T

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

77.314.000,00

30.00.02 T

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

62.924.000,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

T^3M5Z2^33OOfflKL^              78K2ZZ1Z. <^7îS23S®KffilWr


.....:: . iet'. ttt           :»:wjw<7 z w»

’.-■' \<idabOfl8uvlR!.■.~CDDDD0DWnDDJKBC3K


35Z JJE3EE1L7_ URffitffigr..Z53L”'7C3fflKIZZI<LJZ3H£Z3D!<KE


'DWMHKMMOOWHMraD'


__zaesi. •ffi^cczsaEEJiK’i'aofflK. /ajarsaM®:. :iwc. 2-m.jffi..


1 lOnOOOOOOOQQnCiKRK.               r' tokwow;


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-82.164.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

82.164.000,00

40.00.01 T

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

198.106.731,00

40.02A

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

198.106.731,00

40.02A.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

198.106.731,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

98.988.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.988.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.988.000,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

84.221.000,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

1.232.572.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

971.722.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.056.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

121.883.000,00

10.01.01

Salarii de baza

103.212.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

12.870.000,00

10.01.06

Alte sporuri

744.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

85.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.872.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.470.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

6.533.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

2.083.000,00

10.03

Contribuții

2.640.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.640.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309.540.000,00

20.01

Bunuri si servicii

107.807.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.01

Furnituri de birou

1.680.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

18.610.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

32.220.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

900.000,00

20.01.06

Piese de schimb

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.197.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

32.502.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

18.303.000,00

20.02

Reparații curente

70.639.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.430.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.350.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

12.080.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.207.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

637.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

570.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

405.000,00

20.13

Pregătire profesionala

601.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

105.851.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.196.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.299.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

102.356.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

85.233.000,00

51.01

Transferuri curente

16.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

16.527.000,00

51.02

Transferuri de capital

68.706.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

40.211.000,00

57.02

Ajutoare sociale

40.211.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

40.211.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.163.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.534.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.334.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.393.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.629.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

393.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.232.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

980.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

980.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

242.871.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

242.871.000,00

71.01

Active fixe

242.871.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

233.757.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

266.525.000,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

236.682.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

203.472.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

85.093.000,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

1.500.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.682.000,00

20.01

Bunuri si servicii

9.324.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

510.000,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

950.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

800.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

85.991.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.561.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

_->U.                         -           .Iffiifl&'.zÎHfcjOOOUsid-. .:U«l030!!ySwUiffilflCE (JOtou.! . JOC . V .          3M6L---..                           *. _               JJAWBMOOtKHk ..J,                ___ NMJMttA A _                               JQMOOOftXX>M_~ ’ 1E88StâxÎ00t

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

51.02A.01

Autorități executive si legislative

236.682.000,00

51.02A.01.03

Autoritari executive

236.682.000,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.660.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

10.03

Contribuții

150.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.100.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

20.100.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

59.02A

Partea a H-a APĂSARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

43.432.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

43.432.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30.130.000,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,001

10.02

Cheltuieli salariate in natura

4.950.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

550.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

680.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

61.02A.03

Ordine publica

41.864.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.864.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.568.000,00

64.02A

Partea a ITI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

211.215.000,00

65.02A

Invatamant

72.243.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

55.595.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.277.000,00

20.02

Reparații curente

2.277.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.211.000,00

57.02

Ajutoare sociale

2.211.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

2.211.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.648.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16.648.000,00

71.01

Active fixe

16.648.000,00

71.01.30

Alte active fixe

16.648.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.544.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

2.415.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

2.415.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

17.379.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

17.379.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

17.379.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

51.320.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

51.320.000,00

66.02A

Sanatate

6.450.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.450.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

6.450.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

6.450.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

120.757.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

74.455.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

800.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.020.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10.020.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.798.000,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.333.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.143.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35.143.000,00

71.01

Active fixe

35.143.000,00

71.01.30

Alte active fixe

35.143.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

113.489.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

113.489.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

7.268.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

11.765.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.550.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.400.000,00

51.01

Transferuri curente

11.000.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

11.000.000,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

150.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

215.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215.000,00

71.01

Active fixe

215.000,00

71.01.30

Alte active fixe

215.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.400.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.400.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

365.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

365.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

282.674.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

226.770.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

156.246.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.703.000,00

20.01

Bunuri si servicii

23.503.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

15.550.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.300.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.562.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.688.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

208.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

31.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

177.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.114.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.114.000,00

71.01

Active fixe

67.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

67.114.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

W                                                       ./. .    ....../          7 dZl .               ZfflMHHK JWHBWK

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

18.498.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

151.233.000,00

74.02A

Proiecția mediului

55.904.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.442.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.442.000,00

20.01

Bunuri si servicii

35.750.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

31.300.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

71.01

Active fixe

10.462.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.462.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

55.904.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

55.904.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

428.726.000,00

81.02A

Combustibili si energie

28.223.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.223.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

28.223.000,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

84.02A

Transporturi

400.103.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

319.322.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.862.000,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

9.500.000,00

20.02

Reparații curente

55.362.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

77.371.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77.371.000,00

71.01

Active fixe

77.371.000,00

71.01.30

Alte active fixe

77.371.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

84.02A.03

Transport rutier

400.103.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

194.970.000,00

84.02A.03.03

Străzi

205.133.000,00

96.02A

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

3,00

98.02A

EXCEDENT

286.583.000,00

99.02A

DEFICIT

LAT

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01T

TOTAL VENITURI

847.846.000,00

00.02 T

VENITURI PROPRII

852.113.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

847.781.000,00

00.04 T

A. VENITURI FISCALE

852.631.000,00

00.05 T

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

612.921.000,00

03.00.01 T

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

612.921.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare clin patrimoniul personal

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

606.262.000,00

07.00.01 T

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.801.000,00

ll.00.01 T

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

8.742.000,00

18.00.01 T

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.250.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.250.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.250.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

-4.850.000,00

30.00.02 T

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.390.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.390.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-19.240.000,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

36.02A

Diverse venituri

19.950.000,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

5.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-82.164.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-82.164.000,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

65.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

65.000,00

42.02A. 34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

TOTAL CHELTUIELI

583.809.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

565.830.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.056.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

121.883.000,00

10.01.01

Salarii de baza

103.212.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

12.870.000,00

10.01.06

Alte sporuri

744.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

85.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.872.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.470.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

6.533.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

2.083.000,00

10.03

Contribuții

2.640.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.640.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309.540.000,00

20.01

Bunuri si servicii

107.807.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.680.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

18.610.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

32.220.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

900.000,00

20.01.06

Piese de schimb

695.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.197.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

32.502.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

18.303.000,00

20.02

Reparații curente

70.639.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.430.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.350.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

12.080.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.207.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

637.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

570.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

405.000,00

20.13

Pregătire profesionala

601.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

105.851.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.196.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.299.000,00

i 3888888888888c®                              " S 'I 3F T. .        ®


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

102.356.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.527.000,00

51.01

Transferuri curente

16.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

16.527.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.316.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

40.211.000,00

57.02

Ajutoare sociale

40.211.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

40.211.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

980.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

980.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

221.178.000,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

191.335.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

191.335.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

88.433.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

85.093.000,00

10.01.01

Salarii de baza

71.892.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

8.650.000,00

10.01.06

Alte sporuri

91.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

630.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.700.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

1.500.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.500.000,00

10.03

Contribuții

1.840.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.840.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.682.000,00

20.01

Bunuri si servicii

9.324.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

700.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.097.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

20.02

Reparații curente

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

950.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

800.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

85.991.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

2.171.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.259.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.561.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

720.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

720.000,00

51.02A.01

Autorități executive si legislative

191.335.000,00

51.02A.01.03

Autorități executive

191.335.000,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.743.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.743.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.893.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.660.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.700.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

720.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

10.03

Contribuții

150.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

150.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.790.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

70.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.553.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.553.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

60.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.843.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

20.100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.100.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

600.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

600.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

19.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

19.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

20.100.000,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

41.724.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

41.724.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.724.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.730.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

30.130.000,00

10.01.01

Salarii de baza

25.620.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.500.000,00

10.01.06

Alte sporuri

650.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

4.950.000,00

10.02.02

Norme de hrana

4.450.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

500.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.794.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.490.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

100.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

550.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.890.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.200.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

120.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

61.02A.03

Ordine publica

41.089.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

41.089.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

635.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

91.480.000,00

65.02A

Invatamant

27.304.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.304.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.277.000,00

20.02

Reparații curente

2.277.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.211.000,00

57.02

Ajutoare sociale

2.211.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

2.211.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

4.488.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

4.488.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

4.488.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

22.816.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

22.816.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

53.176.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

42.017.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

26.020.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

800.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.020.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10.020.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

35.000,00

20.16

studii si cercetări

200.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.527.000,00

51.01

Transferuri curente

5.527.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.527.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

47.179.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

47.179.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

5.997.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

11.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

11.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.000.000,00

51.01

Transferuri curente

11.000.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

11.000.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.000.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.000.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

89.555.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

44.113.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.703.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.703.000,00

20.01

Bunuri si servicii

23.503.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

15.550.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.500.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

20.02

Reparații curente

10.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

7.000.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

15.000.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

29.113.000,00

74.02A

Protecția mediului

45.442.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.442.000,00

____________: iE3EZ3KC3HESE____îă.....ube


i ........  & .4.                                     .7;'.    $                       . 3E7'

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.442.000,00

20.01

Bunuri si servicii

35.750.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

31.300.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.750.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.642.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.642.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

45.442.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

45.442.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

139.872.000,00

81.02A

Combustibili si energie

27.200.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.200.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

81.02A.06

Energie termica

27.200.000,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

84.02A

Transporturi

112.272.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

108.862.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.862.000,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

9.500.000,00

20.02

Reparații curente

55.362.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.000.000,00

57.02

Ajutoare sociale

38.000.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.000.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

84.02A.03

Transport rutier

112.272.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

43.500.000,00

84.02A.03.03

Străzi

68.772.000,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

264.037.000,00

99.02A

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01T

TOTAL VENITURI

671.309.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

00.02 T

VENITURI PROPRII

198.106.731,00

00.03 T

I. VENITURI CURENTE

82.164.000,00

30.00.01 T

C. VENITURI NEFISCALE

82.164.000,00

33.00.01 T

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

82.164.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

82.164.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

82.164.000,00

40.00.01 T

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

198.106.731,00

40.02A

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

198.106.731,00

40.02A.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

198.106.731,00

42.00.01 T

IV. SUBVENȚII

98.923.000,00

42.00.02 T

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.923.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.923.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.221.000,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

8.825.000,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.825.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

8.825.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

283.290.269,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

281.108.269,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

227.808.269,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

53.300.000,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.182.000,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2.055.000,00

48.02A.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

127.000,00

TOTAL CHELTUIELI

648.763.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

405.892.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.706.000,00

51.02

Transferuri de capital

68.706.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.706.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.163.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334.534.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.334.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.393.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

28.807.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.629.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

393.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.232.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

242.871.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

242.871.000,00

71.01

Active fixe

242.871.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

233.757.000,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45.347.000,00

51.02A

Autorități publice si acțiuni externe

45.347.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.137.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.137.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.716.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.457.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.259.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.210.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.210.000,00

71.01

Active fixe

33.210.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.339.000,00

71.01.30

Alte active fixe

24.871.000,00

51.02A.01

Autorități executive si legislative

45.347.000,00

51.02A.01.03

Autorități executive

45.347.000,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.708.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

1.708.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.708.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.708.000,00

71.01

Active fixe

1.708.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

71.01.30

Alte active fixe

933.000,00

61.02A.03

Ordine publica

775.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

775.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

933.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

119.735.000,00

65.02A

Invatamant

44.939.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

28.291.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.291.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.291.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.154.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.537.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.648.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16.648.000,00

71.01

Active fixe

16.648.000,00

71.01.30

Alte active fixe

16.648.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.544.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

2.415.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

2.415.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

12.891.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

12.891.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

12.891.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

28.504.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

28.504.000,00

66.02A

Sanatate

6.450.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.450.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6.450.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.450.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

968.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

5.482.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

6.450.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

6.450.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

67.581.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.438.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.271.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.271.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.271.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.167.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.167.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.475.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

25.359.000,00

58.01.03

Cheltuieli ne eligibile

1.333.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.143.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35.143.000,00

71.01

Active fixe

35.143.000,00

71.01.30

Alte active fixe

35.143.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

66.310.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

66.310.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.271.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

765.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

550.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

400.000,00

51.02

Transferuri de capital

400.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

400.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

150.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

215.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215.000,00

71.01

Active fixe

215.000,00

71.01.30

Alte active fixe

215.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

400.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

400.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

365.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

365.000,00

69.02A

Partea a T7-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

193.119.000,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

182.657.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

115.543.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.508.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.300.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.562.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.688.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

208.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

31.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

177.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.114.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.114.000,00

71.01

Active fixe

67.114.000,00

71.01.30

Alte active fixe

67.114.000,00

70.02A.03

Locuințe

57.039.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

57.039.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

3.498.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

122.120.000,00

74.02A

Protecția mediului

10.462.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.462.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.462.000,00

71.01

Active fixe

10.462.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.462.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

10.462.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

10.462.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

288.854.000,00

81.02A

Combustibili si energie

1.023.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

1.023.000,00

84.02A

Transporturi

287.831.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

210.460.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210.460.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210.460.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.695.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.941.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

25.824.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

77.371.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77.371.000,00

71.01

Active fixe

77.371.000,00

71.01.30

Alte active fixe

77.371.000,00

84.02A.03

Transport rutier

287.831.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

151.470.000,00

84.02A.03.03

Străzi

136.361.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

22.546.000,00

99.02A

DEFICIT

0,00
.:■.' '£ zT-"■■•'.TE ' "r_ _ ■.•:£:                    iT: . .                      " . • ri. Z.               jZZ .a."BfflWMW


::   iSEJESS.                  .7          . i tt: ______ / -îombbb^v.vt .MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Centrul Bugetar de Administrare Creșe 19343123


Anexa 2A.2 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de VffiiauLare: 02a

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar         X

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

\a \

1 • (            )1 «l

TOTAL CHELTUIELI                                      \            O/

50.976.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

36.521.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.000.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

28.750.000,00

10.01.01

Salarii de baza

17.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.400.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.500.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.000.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

600.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

600.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.201.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.774.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

166.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

380.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

500.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

150.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

28.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

170.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

305.000,00

20.02

Reparații curente

500.000,00

20.03

Hrana

2.700.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.700.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

120.000,00

20.04.01

Medicamente

30.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

40.000,00

20.04.04

Dezinfectând

50.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

700.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

100.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

100.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

500.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.14

Protecția muncii

24.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

308.000,00

20.30.04

Chirii

108.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

320.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.455.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.455.000,00

71.01

Active fixe

14.455.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

71.01.30

Alte active fixe

6.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

50.976.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

50.976.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

36.521.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.000.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

28.750.000,00

10.01.01

Salarii de baza

17.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.400.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.500.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

5.000.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

600.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

600.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.201.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.774.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

166.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

380.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

500.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

150.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

28.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

170.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

305.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.02

Reparații curente

500.000,00

20.03

Hrana

2.700.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.700.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

120.000,00

20.04.01

Medicamente

30.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

40.000,00

20.04.04

Dezinfectând

50.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

700.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

100.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

100.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

500.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.14

Protecția muncii

24.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

308.000,00

20.30.04

Chirii

108.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

320.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.455.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.455.000,00

71.01

Active fixe

14.455.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01.30

Alte active fixe

6.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

36.521.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

36.521.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.000.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

28.750.000,00

10.01.01

Salarii de baza

17.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.400.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.500.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.000.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

600.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

600.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.201.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.774.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

166.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

380.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

500.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

150.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

28.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

170.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

305.000,00

20.02

Reparații curente

500.000,00

20.03

Hrana

2.700.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.700.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

120.000,00

20.04.01

Medicamente

30.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

40.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

50.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

700.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

100.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

100.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

500.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.14

Protecția muncii

24.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

308.000,00

20.30.04

Chirii

108.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

320.000,00

64.02A

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

36.521.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

36.521.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

36.521.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.000.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

28.750.000,00

10.01.01

Salarii de baza

17.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.400.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.500.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.000.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

600.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

600.000,00

10.03

Contribuții

650.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

650.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.201.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.774.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

166.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

380.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

500.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

150.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

28.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

170.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

305.000,00

20.02

Reparații curente

500.000,00

20.03

Hrana

2.700.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.700.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

120.000,00

20.04.01

Medicamente

30.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

40.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

50.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

700.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

100.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

100.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

500.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

20.14

Protecția muncii

24.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

308.000,00

20.30.04

Chirii

108.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

320.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

14.455.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.455.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.455.000,00

71.01

Active fixe

14.455.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

71.01.30

Alte active fixe

6.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

14.455.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

14.455.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.455.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.455.000,00

71.01

Active fixe

14.455.000,00

71.01.01

Construcții

13.980.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

299.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170.000,00

71.01.30

Alte active fixe

6.000,00

'388M88W®                     Z~7. ® F F 3:.MUNICIPIUL CLUJ-.NAPOCA

Direcția de Asistență Socială și Medicală 22970653


Anexa 2A.3 la Hotărârea nr.30 / 2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL

Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

A aTT’s

TOTAL CHELTUIELI                                     /•        \  \

143.797.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE                                     1 J         § J

143.217.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.427.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

64.264.000,00

10.01.01

Salarii de baza

51.473.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

7.951.000,00

10.01.06

Alte sporuri

163.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.090.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

557.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

793.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

793.000,00

10.03

Contribuții

1.370.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.370.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.820.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.633.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

140.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

84.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

400.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

140.000,00

‘.ZSMWRK/’TIET’/_38KR..‘ SET.."


■^-r- v. w? - iHHaîSBBB^OF' :M_ :.:' .....-......-"■"■T"77?Cffrjr--- rr .........' WMK -'■"                 “ '' IHfflODJfflOBKm

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

39.000,00

20.01.06

Piese de schimb

90.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

150.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

280.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

310.000,00

20.02

Reparații curente

250.000,00

20.03

Hrana

130.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

130.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

459.000,00

20.04.01

Medicamente

154.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

239.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

31.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

320.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

280.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

358.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

313.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

50.000,00

20.13

Pregătire profesionala

265.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.340.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.30.04

Chirii

- - ..... . - -........ .. ... ...

80.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.220.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

24.839.000,00

51.01

Transferuri curente

20.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

2.500.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

400.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

773.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

773.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

580.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

580.000,00

71.01

Active fixe

580.000,00

71.01.30

Alte active fixe

580.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

143.797.000,00

66.02A

Sanatate

43.315.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.315.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

19.271.000,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

377.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

377.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

817.000,00

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

65.000,00

20.04

Medicamente si materiale, sanitare

425.000,00

20.04.01

Medicamente

150.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectând.

20.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

.7-388888888MSE'.


■■“7/ j®SL^38888K'              3S8T 3Sm__ T-


_________7ST 7®3ÎW3ffi7^7 ....... TESET ’Ty < zss?z' zzzzzzzzbez..
■W®E .«RR®ffîP^T TWMHH


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22.339.000,00

51.01

Transferuri curente

18.000.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

22.339.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

22.339.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

100.482.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

99.902.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

46.348.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

44.993.000,00

10.01.01

Salarii de baza

35.635.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

10.01.06

Alte sporuri

163.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

3.340.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

247.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

416.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

416.000,00

10.03

Contribuții

939.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

939.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.003.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.389.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

105.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

400.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

140.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

39.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

150.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

210.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

245.000,00

20.02

Reparații curente

250.000,00

20.03

Hrana

130.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

130.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

34.000,00

20.04.01

Medicamente

4.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

19.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

11.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

240.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

350.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

305.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

50.000,00

20.13

Pregătire profesionala

215.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00î


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.330.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.30.04

Chirii

80.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.210.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.500.000,00

51.01

Transferuri curente

2.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

2.500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

400.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

693.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

693.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

580.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

580.000,00

71.01

Active fixe

580.000,00

L

r.p

r.-
Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

71.01.30

Alte active fixe

580.000,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de. invaliditate

69.101.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

301.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

31.080.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

31.080.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

138.478.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

138.478.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.427.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

64.264.000,00

10.01.01

Salarii de baza

51.473.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

7.951.000,00

10.01.06

Alte sporuri

163.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.090.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

557.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

793.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

793.000,00

10.03

Contribuții

1.370.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.370.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.820.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.633.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

140.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

84.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

400.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

140.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

39.000,00

20.01.06

Piese de schimb

90.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

150.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

280.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

310.000,00

20.02

Reparații curente

250.000,00

20.03

Hrana

130.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

130.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

459.000,00

20.04.01

Medicamente

1.54.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

239.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

31.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

320.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

280.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

358.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

313.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

50.000,00

20.13

Pregătire profesionala

265.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.340.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.04

Chirii

80.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.220.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20.500.000,00

51.01

Transferuri curente

20.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

2.500.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

773.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

773.000,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

138.478.000,00

66.02A

Sanatate

38.976.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.976.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.079.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

19.271.000,00

10.01.01

Salarii de baza

15.838.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.373.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

377.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

377.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

817.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01

Bunuri si servicii

244.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

4.000,00

20.01.06

Piese de schimb

70.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

65.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

425.000,00

20.04.01

Medicamente

150.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

220.000,00

20.04.03

Reactivi

35.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

20.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

20.13

Pregătire profesionala

50.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.000.000,00

51.01

Transferuri curente

18.000.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

18.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

18.000.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

18.000.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

20.976.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

99.502.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

99.502.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

46.348.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

44.993.000,00

10.01.01

Salarii de baza

35.635.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

5.578.000,00

10.01.06

Alte sporuri

163.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

30.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

3.340.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

247.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

416.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

416.000,00

10.03

Contribuții

939.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

939.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.003.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.389.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

105.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

80.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

400.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

140.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

39.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

150.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

210.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

245.000,00

20.02

Reparații curente

250.000,00

20.03

Hrana

130.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

130.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

34.000,00

20.04.01

Medicamente

4.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.04.02

Materiale sanitare

19.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

11.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

240.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

35.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

350.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

305.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

50.000,00

20.13

Pregătire profesionala

215.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.330.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

20.30.04

Chirii

80.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.210.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.500.000,00

51.01

Transferuri curente

2.500.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

2.500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43.958.000,00

57.02

Ajutoare sociale

43.958.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

37.933.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

6.000.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

693.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

693.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.101.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.101.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

301.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

30.100.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

30.100.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

5.319.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.739.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.339.000,00

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

400.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 20'14 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

580.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

580.000,00

71.01

Active fixe

580.000,00

71.01.30

Alte active fixe

580.000,00

I LtWSSiWISEMl                                                                T_ TX ti. JC2L...


HBBEMB^HHBHiiBi«<8iBraH^issn^nHMBnfflnBm^nHnBHmnKz:z;\: rtxnimiamMiKr:': ' ia»»®™.

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5.319.000,00

66.02A

Sanatate

4.339.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.339.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.339.000,00

51.02

Transferuri de capital

4.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.339.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

4.339.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

4.339.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

980.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

400.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

83.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

41.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

42.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL                                     —i/vX

580.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                          ! fĂ

580.000,00

71.01

Active fixe                                                           |n?(           )

580.000,00

71.01.30

Alte active fixe                                                                      /» ./

580.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

980.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                ț

980.000,00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2A.4 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020- finanțare de bază 65.02A -

Invatamant

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Total cheltuieli

/ »/ *\

35.093.000

01

CHELTUIELI CURENTE

M Wy a )

35.093.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.093.000

20.01

Bunuri si servicii

34.537.000

20.01.01

Furnituri de birou

848.000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.732.000

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

13.035.000

20.01.04

Apa, canal si salubritate

2.981.000

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

81.000

20.01.06

Piese de schimb

336.000

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.951.000

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

12.656.000

20.13

Pregătire profesionala

556.000

Total cheltuieli

35.093.000

01

CHELTUIELI CURENTE

35.093.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.093.000

20.01

Bunuri si servicii

34.537.000

20.01.01

Furnituri de birou

848.000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.732.000

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

13.035.000

20.01.04

Apa, canal si salubritate

2.981.000

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

81.000

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.06

Piese de schimb

336.000

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

917.000

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.951.000

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

12.656.000

20.13

Pregătire profesionala

556.000'îs ș®:?»              :


z..... 1 .;«■ zw»®: '             zbzz       ,~. :țq? v

^-'■-^p^-t. -.....—-v-------- _ 77 nt-ts: .^wss^atf---’P": -


_t/.' ~x\:.                  . /? t5M^7jîwqîkî{ke______.□HKWtJWtw'


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2A.5 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020- finanțare complementară 65.02A - Invatamant

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Total cheltuieli

56.717.000

01

CHELTUIELI CURENTE

53.945.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

•a/W)

24.830.000

20.01

Bunuri si servicii

3.170.000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

_

47.000

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.344.000

20.01.04

Apa, canal si salubritate

411.000

20.01.06

Piese de schimb

17.000

20.01.07

Transport

695.000

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

9.000

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

647.000

20.02

Reparații curente

12.723.000

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000

20.04.01

Medicamente

28.000

20.04.02

Materiale sanitare

2.000

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.288.000

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.138.000

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

337.000

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.12

consultanta si expertiza

82.000

20.14

Protecția muncii

499.000

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.000

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000

20.30.04

Chirii

1.530.000

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

15.915.000

57.02

Ajutoare sociale

15.915.000

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

13.689.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000

59.01

Burse

13.200.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.772.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.772.000

71.01

Active fixe

2.772.000

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000

71.01.30

Alte active fixe

1.260.000

Total cheltuieli

53.945.000

01

CHELTUIELI CURENTE

53.945.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.830.000

20.01

Bunuri si servicii

3.170.000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

47.000

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.344.000

20.01.04

Apa, canal si salubritate

411.000

20.01.06

Piese de schimb

17.000

20.01.07

Transport

695.000

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

9.000

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

647.000

20.02

Reparații curente

12.723.000

20.04

Medicamente si materiale sanitare

30.000

20.04.01

Medicamente

28.000

20.04.02

Materiale sanitare

2.000

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.288.000

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

107.000

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.138.000

20.06

Deplasări, detasari, transferări

138.000

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

337.000

20.12

consultanta si expertiza

82.000

20.14

Protecția muncii

499.000

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.000

20.30

Alte cheltuieli

2.561.000

20.30.01

Reclama si publicitate

30.000

20.30.04

Chirii

1.530.000

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.001.000

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

15.915.000

57.02

Ajutoare sociale

15.915.000

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.226.000

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

13.689.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

13.200.000

59.01

Burse

13.200.000

Total cheltuieli

2.772.000

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.772.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.772.000

71.01

Active fixe

2.772.000

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

152.000

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.360.000

71.01.30

Alte active fixe                                           O ** -î

---- ——---------------------r        \-------------------------------------

1.260.000? ț®»;'.; ratr               jbbkkl a :


ZEBMRPdlRB»


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" 4485790


Anexa 2A.6 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

/*

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

(nSI MW] •]

1 VA x w v/ zw /

TOTAL CHELTUIELI

2.172.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.172.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.460.000,00

20.01

Bunuri si servicii

782.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

330.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

68.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.07

Transport

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

30.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

260.000,00

20.02

Reparații curente

451.000,00

20.03

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

15.000,00

20.14

Protecția muncii

12.000,00

20.30

Alte cheltuieli

40.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

365.000,00

57.02

Ajutoare sociale

365.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

25.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

340.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

347.000,00

59.01

Burse

347.000,00

64.02A

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.172.000,00

65.02A

Invatamant

2.172.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.172.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.460.000,00

20.01

Bunuri si servicii

782.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

330.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

68.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.07

Transport

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

30.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

260.000,00

20.02

Reparații curente

451.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

15.000,00

20.14

Protecția muncii

12.000,00

20.30

Alte cheltuieli

40.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

365.000,00

57.02

Ajutoare sociale

365.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

25.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

340.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

347.000,00

59.01

Burse

347.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

2.172.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

2.172.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

2.172.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.172.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.460.000,00

20.01

Bunuri si servicii

782.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

330.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

68.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.07

Transport

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

30.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

260.000,00

20.02

Reparații curente

451.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

15.000,00

20.14

Protecția muncii

12.000,00

20.30

Alte cheltuieli

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

365.000,00

57.02

Ajutoare sociale

365.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

25.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

340.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

347.000,00

59.01

Burse

347.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.172.000,00

65.02A

Invatamant

2.172.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.172.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.460.000,00

20.01

Bunuri si servicii

782.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

18.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

330.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

68.000,00

20.01.06

Piese de schimb

20.000,00

20.01.07

Transport

20.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

30.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

260.000,00

20.02

Reparații curente

451.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

15.000,00

20.14

Protecția muncii

12.000,00

20.30

Alte cheltuieli

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

365.000,00

57.02

Ajutoare sociale

365.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

25.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

340.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

347.000,00

59.01

Burse

347.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

2.172.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

2.172.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

-------------------------—-*.x\------------------------------

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul de Servicii in Turism "Napoca" 5593758


Anexa 2A.7 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de

finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

_______________________________________zCo Apx

TOTAL CHELTUIELI                                             /

1.749.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE                                              Iqq(          *1

1.749.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                           Jc5 )

1.486.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.088.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

29.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

483.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

210.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

300.000,00

20.02

Reparații curente

297.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

72.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

8.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

126.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

126.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137.000,00

59.01

Burse

137.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.749.000,00

65.02A

Invatamant

1.749.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.749.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.486.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.088.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

29.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

483.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

210.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

300.000,00

20.02

Reparații curente

297.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

72.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

' .. 3®.-" ”             :                                      i-L. .xUSMEW        ... :. .    .■ J.’_'"__ZîZ •'£        .        T” _.                . liWWBSW-1:JMfflORHR

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasarij transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

8.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

126.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

126.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137.000,00

59.01

Burse

137.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.494.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.494.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

255.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

255.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1.749.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.749.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.486.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.088.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

29.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

483.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

210.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

300.000,00

20.02

Reparații curente

297.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

72.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

8.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

126.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

126.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137.000,00

59.01

Burse

137.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.749.000,00

65.02A

Invatamant

1.749.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.749.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.486.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.088.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

29.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

483.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

210.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

300.000,00

20.02

Reparații curente

297.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

72.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

8.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126.000,00

57.02

Ajutoare sociale

126.000,00

57.02.02

Aj uto are s o ciale in natura                                              n

126.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137.000,00

59.01

tHi?"

137.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar                                  {              1 \ 1

1.494.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior                                          /

1.494.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație                                      /

255.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

255.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul Economic "Iulian Pop" 4722480


Anexa 2A.8 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 202© - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

---

TOTAL CHELTUIELI

1.195.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.193.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              1► |

802.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                                \              / */

292.000,00

20.01.01

Furnituri de birou                                                            /

8.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie                                            o

14.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

92.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

20.000,00

20.01.07

Transport

2.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

143.000,00

20.02

Reparații curente

440.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

7.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.30

Alte cheltuieli

25.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

155.000,00

57.02

Ajutoare sociale

155.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

155.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

236.000,00

59.01

Burse

236.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.000,00

71.01

Active fixe

2.000,00

71.01.30

Alte active fixe

2.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.195.000,00

65.02A

Invatamant

1.195.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.193.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

802.000,00

20.01

Bunuri si servicii

292.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

8.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

14.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

92.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

20.000,00

20.01.07

Transport

2.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

143.000,00

20.02

Reparații curente

440.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

7.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

25.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

155.000,00

57.02

Ajutoare sociale

155.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

155.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

236.000,00

59.01

Burse

236.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.000,00

71.01

Active fixe

2.000,00

71.01.30

Alte active fixe

2.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.171.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.171.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

22.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

22.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

2.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1.193.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.193.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

802.000,00

20.01

Bunuri si servicii

292.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

8.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

14.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

92.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

20.000,00

20.01.07

Transport

2.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

143.000,00

20.02

Reparații curente

440.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

7.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

25.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

155.000,00

57.02

Ajutoare sociale

155.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

155.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

236.000,00

59.01

Burse

236.000,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.193.000,00

65.02A

Invatamant

1.193.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.193.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

802.000,00

20.01

Bunuri si servicii

292.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

8.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

14.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

92.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

20.000,00

20.01.07

Transport

2.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

143.000,00

20.02

Reparații curente

440.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000,00

20.13

Pregătire profesionala

7.000,00

20.14

Protecția muncii

3.000,00

20.30

Alte cheltuieli

25.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

155.000,00

57.02

Ajutoare sociale

155.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

155.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

236.000,00

59.01

Burse

236.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.171.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.171.000,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

22.000,00

65.02A.il.03

Internate si cantine pentru elevi

22.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

2.000,00

..       ... ''                    27             JM7.'   2


• 73’.


..                          73W.S0M8KE! .      B8&TO8»


.  ?'JBWJOWJOTOOWiraK
TjwirtrvwînnoooonooD:


■y--,nf< ^ST1TST-^llEJELL119JOCIJLi:2îffi7-V-..--2L.T. JQEEil-.LIiîE        .~W.V.


’MIWWWWMWMKnOC'


Z-JOK)' . :jE HnCTfflESKKSZK' 3W85K"J3K-2-.S23K.'   ' OQff1.!" ’ ?3F.


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.000,00

71.01

Active fixe

2.000,00

71.01.30

Alte active fixe

2.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.000,00

65.02A

Invatamant

2.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.000,00

71.01

Active fixe

2.000,00

71.01.30

Alte active fixe

2.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

2.000,00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul Național "George Barițiu"

5058585


Anexa 2A.91 a Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

_

TOTAL CHELTUIELI                               /

1.206.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE                            [2^' zfeXA

1.206.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                               1 a gj            * I

541.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                                                  J

284.000,00

20.01.01

Furnituri de birou                                                          /

10.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie                                    ^>^£0

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

103.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

28.000,00

20.01.07

Transport

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.000,00

20.02

Reparații curente

220.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.13

Pregătire profesionala

3.000,00

20.14

Protecția muncii

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (TI+T2+ T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

325.000,00

57.02

Ajutoare sociale

325.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

60.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

265.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340.000,00

59.01

Burse

340.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.206.000,00

65.02A

Invatamant

1.206.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.206.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

541.000,00

20.01

Bunuri si servicii

284.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

10.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

103.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

28.000,00

20.01.07

Transport

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

70.000,00

20.02

Reparații curente

220.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

20.13

Pregătire profesionala

3.000,00

20.14

Protecția muncii

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

325.000,00

57.02

Ajutoare sociale

325.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

60.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

265.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340.000,00

59.01

Burse

340.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.206.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.206.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1.206.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.206.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

541.000,00

20.01

Bunuri si servicii

284.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

10.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

103.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

28.000,00

20.01.07

Transport

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

70.000,00

20.02

Reparații curente

220.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

3.000,00

20.14

Protecția muncii

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

325.000,00

57.02

Ajutoare sociale

325.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

60.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

265.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340.000,00

59.01

Burse

340.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.206.000,00

65.02A

Invatamant

1.206.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.206.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

541.000,00

20.01

Bunuri si servicii

284.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

10.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

103.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

28.000,00

20.01.07

Transport

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

70.000,00

20.02

Reparații curente

220.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

4.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000,00


z /Lsaswssz.z                              zz" ’ '              ~ zzzussjasiirz bhhmm


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

3.000,00

20.14

Protecția muncii

5.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

325.000,00

57.02

Ajutoare sociale

325.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

60.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

265.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340.000,00

59.01

Burse

340.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.206.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.206.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTAREMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul Național "George Coșbuc" 4736477


Anexa 2A.10 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI                           /

3.226.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE                        (2§

2.899.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                     J /

1.758.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                                        /

830.000,00

20.01.01

——-  —-———-                                       . Qin      ---------------------------------

Furnituri de birou                                             L O

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

60.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

70.000,00

20.01.06

Piese de schimb

60.000,00

20.01.07

Transport

15.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

240.000,00

20.02

Reparații curente

550.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3.000,00

Pagina 1/6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.12

consultanta si expertiza

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

5.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

90.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

591.000,00

57.02

Ajutoare sociale

591.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

580.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

550.000,00

59.01

Burse

550.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

327.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

327.000,00

71.01

Active fixe

327.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80.000,00

71.01.30

Alte active fixe

247.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

3.226.000,00

65.02A

Invatamant

3.226.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.899.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.758.000,00

20.01

Bunuri si servicii

830.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

60.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

70.000,00

20.01.06

Piese de schimb

60.000,00

20.01.07

Transport

15.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicatiif radio, tv, internet

50.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

240.000,00

20.02

Reparații curente

550.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3.000,00

20.12

consultanta si expertiza

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

5.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

90.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

591.000,00

57.02

Ajutoare sociale

591.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

580.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

550.000,00

59.01

Burse

550.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

327.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

327.000,00

71.01

Active fixe

327.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80.000,00

71.01.30

Alte active fixe

247.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

2.899.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

2.899.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

327.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

2.899.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.899.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.758.000,00

20.01

Bunuri si servicii

830.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

60.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

70.000,00

20.01.06

Piese de schimb

60.000,00

20.01.07

Transport

15.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

240.000,00

20.02

Reparații curente

550.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3.000,00

20.12

consultanta si expertiza

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

5.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

90.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

591.000,00

57.02

Ajutoare sociale

591.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

580.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

550.000,00

59.01

Burse

550.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.899.000,00

65.02A

Invatamant

2.899.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.899.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.758.000,00

20.01

Bunuri si servicii

830.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

15.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

60.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

70.000,00

20.01.06

Piese de schimb

60.000,00

20.01.07

Transport

15.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

240.000,00

20.02

Reparații curente

550.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

5.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

5.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3.000,00

20.12

consultanta si expertiza

10.000,00

20.13

Pregătire profesionala

5.000,00

20.14

Protecția muncii

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30

Alte cheltuieli

90.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

591.000,00

57.02

Ajutoare sociale

591.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

580.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

550.000,00

59.01

Burse

550.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

2.899.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

2.899.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

_

TOTAL CHELTUIELI

327.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL                             /* /         \   1

327.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                    (               u|

327.000,00

71.01

Active fixe

327.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80.000,00

71.01.30

Alte active fixe

247.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

327.000,00

65.02A

Invatamant

327.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

327.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

327.000,00

71.01

Active fixe

327.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80.000,00

71.01.30

Alte active fixe

247.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

327.000,00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Colegiul National "Gheorghe Șincai" 4736434


Anexa 2A.11 la Hotărârea nr.30/2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

-ZțA Â

TOTAL CHELTUIELI                         / O >--<  \

1.989.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE                       /• /SSâ \ \

1.923.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                       j 1 ițwS W )

909.000,00

20.01

Bunuri si servicii                                         \

557.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

9.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie                                       x V

26.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

228.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

54.000,00

20.01.07

Transport

12.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

19.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

169.000,00

20.02

Reparații curente

165.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

7.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

7.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

20.14

Protecția muncii

15.000,00

^nnmnnoooouu^-jouil. ~—


nwuuv:’|'in7n!MMMior ■' ''.Douuw7>n/uw'n:!n<ir.' tDOQcv’m.iJircu'jLm'.'.       '<mmkjc7.*... - ■ ?crCTiEL-L:ssflErzr: _ic:


.  ' .1MQM .^-iXIDDQDOWH'DEt . 3EWOOWXJOJ-;


’.T 3KE"£Z388a5EL.JBHMK^aRSffjEZgîBlh-._'JWDfi;.' ^ISLUII. .


HBBgpPM&WE-; -.'BK'.      ZZZZZZlZZZS&^ZXZ1. _’_ _Z' Z~Z


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

584.000,00

57.02

Ajutoare sociale

584.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

573.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

430.000,00

59.01

Burse

430.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.000,00

71.01

Active fixe

66.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

56.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.989.000,00

65.02A

Invatamant

1.989.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.923.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

909.000,00

20.01

Bunuri si servicii

557.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

9.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

26.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

228.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

54.000,00

20.01.07

Transport

12.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

19.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

169.000,00

20.02

Reparații curente

165.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

7.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

7.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

20.14

Protecția muncii

15.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

584.000,00

57.02

Ajutoare sociale

584.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

11.000,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

573.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

430.000,00

59.01

Burse

430.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.000,00

71.01

Active fixe

66.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

56.000,00

71.01.30

Alte active fixe

10.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

1.923.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

1.923.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

66.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1.923.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.923.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

909.000,00

20.01

Bunuri si servicii

557.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

9.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

26.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

228.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

54.000,00


slt:Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

20.01.07

Transport

12.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

19.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

169.000,00

20.02

Reparații curente

165.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transf