Hotărârea nr. 294/2020

Hotărârea 294/2020 - Aprobarea valorificării, prin licitație publică cu strigare, a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorificării, prin licitație publică cu strigare, a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării, prin licitație publică cu strigare, a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 251723/1 din 26.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 251786/46.10 din 26.05.2020 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, Compartimentul Păduri și Pășuni, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea valorificării, prin licitație publică cu strigare, a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 lit. (q), ale art. 4, 6 și 20 alin. (5), ale art. 42 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 55/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărle și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valorificarea, prin licitație publică cu strigare, a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă prețul de pornire al licitației publice cu strigare, pentru valorificarea cantității de masă lemnoasă rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare desfășurate în baza Hotărârii nr. 631/2019, prin scăderea nivelului acestuia față de prețurile de pornire din licitațiile anterioare, în condiții de piață, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul caietului de sarcini pentru valorificarea prin licitație publică cu strigare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Juridică și Direcția Economică.


>n-trasemneaza:

general al municipiului, Jr. Aurora RQȘCA


Nr. 294 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLJUJ-NAPOCA

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.294 / 2020

Lista partizilor rămase neadjudecate la licitațiile anterioare


Director Execiiti Viorel PLEȘA


Comp. Păduri și pășuni Râul OCEAN ’
Partida Nr.

Denumirea

Volum

(m3)

642P

Rosala I

639

643P

Rosala II

33

644P

Rosala III

195

646P

Muntele Săcel

88

647P

Muntele Săcel II

146

667P

Muntele Săcel

125

668P

Rosala

214

704P

Rosala

573

TOTAL

2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 294/2020

Lista partizilor cu prețurile de APV diminuate cu 25%

Partida Nr.

Denumirea

Volum

(m3)

Preț de referință la licitațiile organizate conform HCL nr. 631/2019

(lei/m3)

Preț de pornire diminuat cu 25% (lei/mc)

642P

Rosala I

639

144.78

108.59

643P

Rosala II

33

123.83

92.87

644P

Rosala III

195

144.46

108.35

646P

Muntele Săcel

88

136.44

102.33

647P

Muntele Săcel II

146

126.13

94.60

667P

Muntele Săcel

125

110.26

80.70

668P

Rosala

214

151.21

113.41

704P

Rosala

573

149.94

112.46

TOTAL

2013


întocmit: cons. R. Ocean


Anexa 3 la H.C.L. nr. 294 /2020

CAIET DE SARCINI

privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Cap.I. DATE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Cod unic de înregistrare :..................................

Adresa sediului:............................................

Telefon:.........................................................

Fax:.....................................

E-mail:......................................

Web:..........................................

Cont bancar:.................................................

Cap.II. DATE PRIVIND ORGANIZAREA ȘEDINȚEI DE LICITAȚIE

Data defașurării și ora începerii licitației:........................, ora.............

Locul desfășurării licitației...........................: Sediul................................................................................

Tipul licitației: licitație publică cu strigare

Data desfășurării și ora începerii preselecției:........................., ora...............

Data și ora-limită până la care se poate depune documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație:.................................., ora..........................

Cap. III. INFORMAȚII GENERALE

Art. 1. Licitația se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017 (denumit în continuare Regulament).

Art. 2. în afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către părțile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la valorificarea și recoltarea masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale menționate în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini, se supun modificărilor care vor interveni în privința cadrului legislativ.

Art. 4. Definirea termenilor utilizați:

 • a) accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere - să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet);

 • b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, - documentul tehnico-economic care conține rezultatele evaluării cantitative și calitative,precum și localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinată exploatării;

 • c) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și un operator economic în calitate de cumpărător, care modifică parțial prevederi ale contractului încheiat inițial;

 • d) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

 • e) autorizarea la exploatare și predarea parchetului - ansamblul de activități cu caracter tehnic prin care se predă suprafața parchetului cu scopul pregătirii activității de exploatare a masei lemnoase respectiv amenajarea drumurilor de scos apropiat, amenajarea platformei primare, protecția zonelor cu semintiș, doborârea arborilor periculoși și alte amenajări prin care se respectă reglementările specifice

în vigoare și cerințele din standardul de certificare a pădurilor (elaborat/acreditat de un organism de certificare cu recunoaștere internațională); dovada autorizării la exploatare a parchetului o constituie autorizația de exploatare; dovada predării la exploatare a parchetului o constituie procesul verbal de predare-primire a parchetului;

 • f) predarea masei lemnoase spre exploatare - predarea masei lemnoase, pe postațe, conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate; dovada predării la exploatare a masei lemnoase o constituie procesul verbal de predare-primire a postațelor/postaței;

 • g) cauțiunea - suma depusă într-un cont bancar aflat la dispoziția vânzătorului, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, inclusiv pentru

refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizației de exploatare;

 • h) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și un operator economic în calitate de cumpărător;

 • i) cumpărător - adjudecatarul masei lemnoase pe picior, cu care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;

 • j) datorie restantă - acea datorie care este în afara scadenței contractuale, respectiv înscrisă în factura fiscală emisă de unitatea administrativ teritorială- Municipiul Cluj-Napoca, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta;

 • k) direcție silvică - unitate teritorială de administrație silvică din structura R.N.P. - Romsilva;

 • l) evaluarea masei lemnoase pe picior - activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ și calitativ produsele lemnoase destinate exploatării forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare;

 • m) eșalonarea tăierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada valabilității contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate;

 • n) exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei

lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic;

 • o) forța majoră - un eveniment exterior, imprevizibil și de neînlăturat, cum ar fi: stare de război, cutremure, inundații, „factum principis” și orice asemenea acte prevăzute de lege și care sunt de natură a pune una din părți în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate. Prin „factum principis” se înțelege acel act al autorității competente (intervenit după încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune una din părți în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate;

 • p) garanția de contractare - garanția care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitație în scopul de a garanta organizatorului că va încheia contractul de vânzare-cumpărare pentru volumul de masa lemnoasă pe care îl va adjudeca, că va plăti și va prelua spre exploatare masa

lemnoasă pe picior conform contractului care se va încheia între părți; garanția de contractare se constituie, la dispoziția vânzătorului, încuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la licitație;

 • q) gradul de accesibilitate - distanța determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalațiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;

 • r) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept sau

care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept;

 • s) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi de produse principale, de produse din lucrări de conservare, precum și/sau de produse accidentale a căror masa lemnoasă s-a stabilit a se valorifica „pe picior”, partizi grupate în funcție de: bazinet, instalații de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare Ia exploatare a partizilor este: accidentale, conservare și principale; autorizarea unei noi partizi în această succesiune se poate face numai după reprimirea parchetelor partizilor deja autorizate;

 • t) luna - lună calendaristică;

 • u) masă lemnoasă pe picior - volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor și cojii) al arborilor incluși în actele de punere în valoare;

 • v) ocol silvic - subunitate de administrație silvică din structura direcțiilor silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;

 • w) operator economic - orice întreprindere, atestată, în condițiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră; termenul include și întreprinderile individuale, înregistrate la oficiul registrului comerțului;

 • x) organizator al licitației/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului și/sau structurile din subordinea acestora,

precum și proprietarul/administratorul/prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ- teritoriale;

 • y) participant la licitație - persoana fizică sau juridică care îndeplinește toate condițiile de a licita masă lemnoasă pe picior și este prezent la licitație;

 • z) parchet - suprafața de pe care se recoltează masa lemnoasă în condițiile legii, inclusiv suprafețele afectate de produse accidentale de pe care se recoltează masa lemnoasă, în condițiile legii;

aa) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ și calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării și care are același număr de identificare și denumire cu cele ale APV-ului;

bb) postață - parte dintr-o partidă stabilită și delimitată pe teren, în conformitate cu eșalonarea din anexa la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părți;

ce) prejudiciu - vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințișului utilizabil;

dd) preț de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire, prețul stabilit de organizatorul licitației/negocierii, în conformitate cu competențele stabilite prin actele normative, pentru masa lemnoasă pe picior, stabilirea acestui preț se face pornind de la prețul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; prețul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creșterii obținute prin licitație/negociere; pentru masa lemnoasă pe picior care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor legale, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară dar nu poate fi mai mic decât nivelul prețului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la două sau mai multe proceduri de valorificare organizată potrivit prevederilor legale, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară , în condițiile de piață;

ee) preț de referință - prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producție; acesta este un preț, stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și de natura de produsului și se utilizează pentru calculul prețului actului de punere în valoare - „preț de APV”;

ff) preț de APV - prețul mediu al masei lemnoase cuprinsă într-un act de punere în valoare - APV, exprimat în lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea prețurilor de referință prevăzute la lit. ee), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc și cojii, ponderate cu cantitățile acestora;

gg) prețul contractului - prețul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

hh) procesare - prelucrarea primară a lemnului fasonat;

ii) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în grad slab/mediu/putemic, a unor arborete de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, pe suprafața unei unități amenajistice sau pe părți ale acesteia, precum și cele rezultate din afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe suprafețe compacte de maxim 0,5 ha;

jj) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret în grad foarte puternic sau afectării integrale de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha; pe suprafața compactă a arboretului afectat se pun în valoare toți arborii;

kk) produse accidentale suprapuse - arbori doborâți sau rupți pe suprafața unei partizi, ca efect al acțiunii distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare -cumpărare și până la termenul de reprimire a parchetului și a căror recoltare concomitentă cu

masa lemnoasă din partida respectivă este necesară și oportună din considerente tehnico-economice și de protecția muncii;

11) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică învestită cu atribuții de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a persoanelor juridice se numește și reprezentare statutară;

mm) recepția masei lemnoase pe picior - activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezența vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare;

nn) reprimirea parchetului - acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal;

oo) tarif de participare la licitație - tariful stabilit de organizatorul licitației pe baza cheltuielilor aferente organizării și desfășurării licitației și, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spațiului pentru organizarea

licitației și, după caz, a negocierii și pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase pe picior;

pp) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operațiunea de vânzare a masei lemnoase pe picior recoltată din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

qq) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund de lucru, inclusiv coaja acestora;

rr) zi - zi calendaristică;

Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației

 • 4.1. Anunțarea licitației

Art. 5. Anunțul privind organizarea licitației/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului a fost publicat pe site-urile: www.produselepadurii.ro; w.w.w primariaclujnapoca.ro în data..............

 • 4.2. Documentația de participare

Art. 6. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării anunțului privind organizarea licitației și data limită stabilită pentru depunerea documentației în vederea preselecției operatorilor economici care solicită înscrierea la licitației/negocierii conform datelor din anunț.

 • 4.3. Participanții la licitație/negociere

Art. 7. La licitațile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat, în condițiile legii, de autoritatea competentă din România. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.

 • 4.4. înscrierea Ia licitație

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitației/negocierii a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecția acestora se organizează cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației principale și cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfarurării celorlalte licitații/negocieri.

 • (2) Comisia de preselecție este numită prin Dispoziția Primarului și își desfășoară activitatea în condițiile în care sunt prezenți doi din cei trei/trei din cei cinci membri ai comisiei.

 • (3) Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

 • (4) Pentru participare la licitație/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunțul de licitație, o cerere de înscriere, conform modelului din Formularul 2 (în original), care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:

 • a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie certificată;

 • b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției, în copie certificată;

 • c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din Formularul 3 (în original) din Anexa nr. 5 la caietul de sarcini;

 • d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în copie certificată și numai în cazul licitațiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase;

Completarea cererii (Formularul nr.2 cuprins în Anexa nr.5 la caietul de sarcini) și a declarației (Formularul nr. 3 cuprins în Anexa nr.5 la caietul de sarcini) și semnarea acestora se fac de către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (persoana fizică învestită cu atribuții de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică).

Certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor prevăzute la lit. a), b) și d) de mai sus se fac de către reprezentantul al operatorului economic/grupului de operatori economici -asa cum este definit la Art.4 lit. 11) .

 • (5) Cererea și documentația prevăzute la alin. (4) se vor depune până la data......................și ora

........., la organizatorul licitației prin una dintre următoarele modalități:

 • a) direct la registratură, pe hârtie;

 • b) prin poștă/curier, pe hârtie;

 • c) prin poștă electronică (............................................), format pdf, semnate cu semnătura electronică

calificată sau sigiliu electronic calificat.

 • 4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici

Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va hotărî admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Comisia respinge participarea la licitației/negocierie a solicitantului care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:

 • a) nu a depus/nu a transmis prin posta electronică toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), după caz, până la data și ora stabilite în caietul de sarcini și anunțul de licitație sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;

 • b) are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa lemnoasă provenită din acest fond; organizatorii licitațiilor au obligația să aducă la cunoștința operatorilor economici care s-au înscris la licitație situația datoriilor înregistrate prin afișare la sediul organizatorului licitației până la data și ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecție sau pot acorda accesul operatorilor economici la situațiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Până Ia data și ora organizării preselecției operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor;

 • c) are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativteritoriale precum și faptul că asociatul unic/unul din asociații operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ - teritoriale în cauză;

 • d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecției;

 • e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare și anexei la acesta și declarației pe propria răspundere privind situația capacității anuale disponibile; capacitatea disponibilă pentru un an de producție se calculează ca diferența dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție;

 • f) a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, republicată;

 • g) dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitației pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar;

 • h) la data preselecției are acumulate cel puțin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • (3) Operatorii economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.

Art. 10. - (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere, solicitanții admiși si volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot, la data preselecției, adjudeca conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 8, alin. (4), solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării rezultatului preselecției.

 • (2) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se va afișa la sediul organizatorului licitației și se va posta pe site-urile unde a fost publicat anunțul de licitație, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecției.

 • 4.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren

Art. 11. - (1) Operatorilor economici, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase care urmează a se licitata/negocia, li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic ..................., documentația tehnică necesară în acest scop.

 • (2) în situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitației/negocierii asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

 • 4.7. Garanția de contractare, cauțiunea și tariful de participare la ședința de licitație/negocierie

Art. 12. - (1) Operatorul economic înscris la licitație/negociere trebuie să faca dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în conturile:

................................................................deschis la...........................Cluj-Napoca

sau

...................................................................deschis la.............................- Cluj-Napoca,

prin instrumente instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației și certificate de bancă sau în numerar la casieria organizatorului, a :

 • a) garanției de contractare în cuantum de 5% fără TVA din valoarea de pornire la licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere;

 • b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei.

Organizatorul licitației recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare și tariful de participare la licitație ÎN MOD DISTINCT ȘI SEPARAT (cu menționarea pe documentul de achitare - garanție de contractare, respectiv tarif de participare) în contul organizatorului până maxim la data de.........................ora...............

 • (2) Operatorul economic înscris la licitație/negociere poate să constituie garanția de contractare și prin instrumente de garantare emise de o instituție de credit din România, în condițiile legii.

 • (3) Documentele privind achitarea garanției de contractare și a tarifului de participare prevăzute la alin.

 • (1) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele de garantare emise de o instituție de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație.

 • (4)  Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitație/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici.

 • (5) Garanția de contractare în cuantum de 5% fără TVA din prețul de pornire la licitație constituită conform prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 rămâne la dispoziția vânzătorului până la preluarea și încasarea integrală a masei lemnoase pentru respectiva partidă, conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate ,stabilită de comun acord cu vânzătorul. Anterior emiterii pretenției asupra garanției de contractare vânzătorul are obligația de a notifica pretenția cumpărătorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. în situația în care cuantumul garanției de contractare constituite anterior licitației este mai mare decât garanția de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată, diferența până la garanția constituită se va restitui operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

 • (6) Garanția de contractare prevăzută la alin. (5), care depășește valoarea garanției de contractare pentru partizile adjudecate și care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanție pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară organizată în condițiile prezentului regulament și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat și/sau pentru plata cauțiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • (7) Garanția de contractare reținută în condițiile alin. (5) nu se va restitui operatorului economic în următoarele situații:

 • a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

 • b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;

 • c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.

 • (8) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (7) lit. a) și b) se face venit al organizatorului licitației.

Art. 13. (1) Cumpărătorul va depuue la Municipiul Cluj-Napoca, anticipat emiterii autorizației de exploatare, o cauțiune de 5 % din valoarea de adjudecare a masei lemnoase aferente partizii autorizate în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizației de exploatare.

Cuantumul cauțiunii, prevăzută de Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, se depune într-un cont aflat la dispoziția vânzătorului, purtător de dobândă.

 • (2) Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din cauțiune, în condițiile legii, cumpărătorul este obligat să reconstituie cauțiunea la nivelul inițial, în termen de 5 zile calendaristice.

 • (3) Vânzătorul are dreptul de a emite pretenții asupra cauțiunii și pentru: contravaloarea lucrărilor de curățire a parchetului de resturi de exploatare, neexecutate de cumpărător în cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, refacerea drumurilor auto forestiere și a lucrărilor de artă ale acestora degradate din vina cumpărătorului, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, pentru contravaloarea semințișului/puieților prejudiciat/prejudiciați peste limitele admise, stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Restituirea sumelor aferente cauțiunii se face după aprobarea procesului verbal de reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor financiare determinate de obiectul cauțiunii.

  • 4.8. Desfășurarea ședinței de licitație

Art. 14.- (1) Licitația se desfășoară la sediul Municipiului Cluj-Napoca str. Moților nr. 3 în

sala...............................

Masa lemnoasă provine din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților oficiali ai participanților în aceeași sală.

Art. 15. - (1) Comisia de licitație/negociere este numită prin Dispoziția Primarului și își poate desfășura activitatea cu un cvorum de (2 din cei 3 membri)/(3 din cei 5 membri) ai comisiei.

 • (2) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majorității simple a membrilor comisiei prezenți.

Art. 16. - (1) Prețul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi este stabilit în lei/mc volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din prețul de pornire la licitație, rotunjit la lei, matematic (în plus sau în minus, după caz).

 • (2) Pentru fiecare partidă /grupaj de partizi licitația începe de la prețul APV.

 • (3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi care nu se adjudecă la două sau mai multe proceduri de valorificare organizată potrivit prevederilor legale, se modifică prețul de pornire prevăzut la alin. (2) prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, cuantumul acestuia fiind stabilit prin hotărâre de consiliu local, în funcție de condițiile de piață.

Modul de desfășurare a licitației, este descris în Anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Art. 17. (1) După licitație se va întocmi procesul- verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.

(2) Fișele de desfășurare a licitației, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației; fișele pot fi semnate și de ofertanți, comisia oferindu-le această posibilitate.

 • 4.9. Desfășurarea ședinței de negociere

Art. 18 - (1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitații se supune negocierii, organizată în data de.........................cu respectarea condițiilor de preselecție.

 • (2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație.

 • (3) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie:

 • a) mai mic decât prețul APV/prețul APV astfel cum a fost acesta diminuat prin hotărâre a Consiliului local;

 • b) mai mic decât prețul oferit de ofertantul unic pentru partida/grupajul de partizi la care a existat o ofertă la licitație.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale, rămasă neadjudecată după o licitație, se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație

 • (5) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă pe picior, se face numai pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta și din declarația pe propria răspundere prevăzută la Art. 8 alin.

 • (4) și numai în limita sumei bănești rămase neutilizată din garanția de contractare depusă pentru participarea la licitație.

 • (6) în urma desfășurării ședinței de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere, după modelul procesului-verbal de licitație, semnat de membrii comisiei de negociere prezenți.

Art. 19. - (1) Partida de produse accidentale suprapuse, așa cum sunt definite la Art. 4, lit. kk) apărute pe suprafața unei partizi contractată cu un operator economic se contractează cu acest operator dacă acesta solicită, în scris, și dacă îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Organizatorul face oferta de contractare în maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării APV iar în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea ofertei operatorul economic trebuie să-și exprime opțiunea.

 • (2) Dacă titularul contractului de vânzare - cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) acceptă oferta, se organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere și încheiere a contractului de vânzare - cumpărare.

 • (3) Dacă titularul contractului de vânzare - cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) nu acceptă oferta de contractare sau nu îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul caiet de sarcini, organizatorul procedează la organizarea unei licitații pentru contactarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta se exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind prioritară.

 • (4) Prețul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii pe suprafața căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabilește prin negociere. Prețul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât prețul de APV, calculat pentru partida care se suprapune.

 • (5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos - apropiat, pentru partizile autorizate la exploatare și care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile dispozițiile alin. (1) - (3).

 • (6) în partizile prevăzute la alin. (5), este inclusă și masa lemnoasă din alte unități amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.

 • (7) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1), (5) și (6) nu se organizează preselecție. Operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa certificatul de exploatare și cazierul tehnic de exploatare completat de zi, precum și dovada achitării garanției de contractare.

 • (8) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1), (5) și (6) nu este necesară asigurarea publicării anunțului de negociere pe site-ul www.produselepadurii.ro și w.w.w.primariaclujnapoca.ro .

 • 4.10. Contestații

Art. 20. - (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitație/negociere, poate face contestație. Contestația se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului, în termen de maxim 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului preselecției. în situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.

 • (2) Conducătorul organizatorului va soluționa contestația prin decizie motivată, în ziua depunerii contestației sau în ziua următoare depunerii acesteia; decizia se afișează până la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului și se comunică contestatarului.

 • (3) în situația în care în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitație.

Art. 21. - (1) Contestațiile privind modul de organizare și desfășurare a licitației se depun în scris și se înregistrează la sediul organizatorului licitației în ziua în care a fost desfășurată licitația iar conducătorul organizatorul le va soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației. (2) Modul de analizare și soluționare a contestațiilor privind modul de organizare și și desfășurare a licitațiilor se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris. Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în cauză și oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitație.

Art. 22. - (1) Operatorii economici participanți la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 și ale prezentului caiet de sarcini privind desfășurarea negocierii pentru anumite partizi/grupaje de partizi pot face contestație.

 • (2) Contestația se va formula în scris și se va depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost organizată negocierea.

 • (3) Conducătorul organizatorului negocierii va soluționa contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării negocierii, iar soluția va fi comunicată contestatarului, în scris.

 • (4) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune

  MWW'


anularea negocierii pentru partida/grupajul de partizi respectivă/respectiv și ia măsuri pentru organizarea unei licitații sau a unei noi negocieri,după caz.

Art. 23. - (1) în cazul în care între momentul adjudecării și cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/și calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înștiința despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitației în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitație; la contestație va anexa documentația de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.

 • (2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situația prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitației la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezența contestatarului.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare- cumpărare a masei lemnoase se prelungește cu perioada dintre data depunerii contestației și data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

 • (4) în situația în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea și restituie garanția de contractare.

  • 4.11. încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; neîncheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată, rezilierea contractelor, cesionarea contractelor încheiate în urma licitațiilor/negocierilor organizate de Municipiul Cluj-Napoca, facturarea masei lemnoase contractate.

Art. 24. - (1) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitație/negociere are loc la sediul vânzătorului/ocolului silvic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației/negocierii, adică până la data de.............................., inclusiv.

 • (2) Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia la licitație/negociere, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data-limită prevăzută pentru încheierea contractului.

 • (3) Rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanției de contractare, precum și a dreptului de participare la licitații/negocieri desfășurate de organizator, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.,pentru o perioadă de 6 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea contractului. în situația în care rezilierea contractului de vânzare -cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitații/negocieri desfășurate de organizator în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare și atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.

Prin organizator se înțelege Municipiul Cluj-Napoca .

în situația rezilierii contractului din vina cumpărătorului se va transmite o notificare scrisă cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului către operatorul economic, cu prezentarea obligațiilor încălcate care determină rezilierea. După scurgerea termenului de 15 zile se va comunica cumpărătorului actul de rezilere.

Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.

 • (4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la restituirea garanției de contractare depuse.

 • (5) Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul contractelor încheiate, contractele de vânzare-cumpărare încheiate și nici obligația privind efectuarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase asumată de cumpărător prin participarea la licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul respectivelor contracte. Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în urma participării la licitație/negociere determină neautorizarea la exploatare a masei lemnoase pe picior care face obiectul acesteia iar operatorul economic respectiv pierde dreptul de participare la licitație/negociere, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 715/2017 , pentru o perioadă de 6 luni de la data cesionării.

 • (6) Facturarea masei lemnoase pe picior se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidența cu volumul brut din APV și a valorii aferente, fără TVA.

Capitolul 5. Organizarea activității în parchet:

Art. 25. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligația:

 • a) să respecte tehnologia de exploatare ;

 • b) să respecte tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase pe picior în urma căreia a adjudecat partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de pornire a fost la nivelul prețului de apv;

 • c) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

 • d) să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

 • e) orice evenimente în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cad în sarcina cumpărătorului.

Capitolul 6. Regulile privind securitatea și sănătatea în muncă,

prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului - sunt cuprinse în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației - este cuprinsă în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 8. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație/negociere cuprinse în Anexa nr. 5 sunt:

 • 1. Cerere de înscriere la licitație - Formular nr. 1

 • 2. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a uat -urilor, după caz, precum și faptul că asociatul unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la nici un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a uat-urilor, după caz - Formular nr. 2;

 • 3. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 - Formular nr. 3;

 • 4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare- Formular nr. 4;

Modelul formularelor menționate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 9. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de

masă lemnoasă pe picior este cuprinsă în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

COMPARTIMENTxPĂDURI SI PĂȘUNI

Director Executiv /

Viorel Pleșa A/ >                                                             întocmit:

/     f\\                                                               cons. R. Ocean

Anexa nr. 1 Ia caietul de sarcini

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Legislație aplicabilă

 • - Legea nr. 46/2008,- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiilor utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informatițiilor standardizate emis de ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014;

 • - Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011;

 • - Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;

 • - Ordinul nr. 1106/2018 Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și publicat în Monitond Oficial al României, Partea I, nr. 693/14.09.2015;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;

 • - Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății in muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006;

 • - Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din O.U.G. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socislă.

 • - Ordonanța Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimid juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările

și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;

 • - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 766/2018 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414/01.06.2016;

 • - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor, nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare

calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 si 742bis/05.10.2015;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2007;

 • - Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 766/23.07.2018 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, la data de 23.08.2018.

 • - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 767/23.07.2018 pentru aprobarea

Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă dinfondid forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajămentului silvic și din afara fondului forestier național, la data de 25.08.2018

 • - Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modid de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011;

 • - Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;

 • - Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial;

 • - Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial;

 • - Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu

 • - Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la loctd de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;

 • - Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată din Monitorul

Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006;

 • - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediid de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;

 • - Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001.

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Modul de desfășurare a licitației 5                                               5

 • I. Licitație publică cu strigare

 • 1.  Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei de licitație, care prezintă componența acesteia, numărul minim de cvorum/ care este 3 din 5 membrii ai comisiei), membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației.

 • 2.  Licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi afișate la sediul Municipiului Cluj-Napoca și pe site-urile w.w.w.produselepadurii.ro și w.w.w.primariaclujnapoca.ro .

 • 3.  Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/grupajul de partizi în cauză.

 • 4.  Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitația începe de la prețul de pornire (prețul de APV/prețul APV astfel cum a fost acesta diminuat prin hotărâre a Consiliului local); oferirea de către participant, a prețului de pornire este considerată ofertă, următoarele oferte, la nivelul de cel puțin un pas, ale participanților se consideră licitări.Ofertele se înscriu în fișele de desfășurare a licitației.

 • 5.  Este declarat adjudecatar, licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație ale respectivei oferte.

 • 6.  Dacă pentru partida/grupajul de partizi care fac obiectul licitației se face o singură ofertă adjudecarea nu se poate face la respectiva licitație.

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Regulile privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului

 • 1. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic................... anterior emiterii autorizației de

exploatare următoarele documente :

 • • împuternicirea responsabililor cu exploatarea masei lemnoase pe picior.

 • • Lista cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și a pregătirii profesionale a acestora. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută.

 • • Evaluarea riscurilor de muncă pentru proprii angajații (în autorizația de exploatare se vor face mențiuni referitoare la existența acestor evaluări de riscuri).

 • • Instrucțiunile proprii conform Art. 15, alin (1), pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006.

(în autorizația de exploatare se vor face mențiuni referitoare la existența acestor instrucțiuni).

 • • Dovada achiziționării echipamentului individual de protecție (factură, lista inventar, fișă magazie etc.).

 • • Dovada dotării punctelelor de lucru și utilajelor de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

 • 2. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic..................... pentru fiecare partidă în parte,

în vederea aprobării de către șeful de ocol următoarele documente :

 • • Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor.

Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.

 • • Documentația prezentată va face corespondența între căile de scos - apropiat existente în parchet și procesul tehnologic, urmând a se utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic.

 • • Cumpărătorului i se interzice: părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren; folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; corhănitul lemnului direct în albia pâraielor.

 • • Lista utilajelor ce se vor introduce în raza parchetului, adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare.

 • • Amplasamentul și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere și a celor îmbibate cu produse depozitare în locurile permise se face răspunzător cumpărătorul.

 • • Cumpărătorul va lua măsuri, ca în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, să asigure îndepărtarea acestora prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare.

 • 3. în domeniul securității și sănătății în muncă cumpărătorului îi revin, în exclusivitate, cel puțin următoarele obligații:

 • • Să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Să dețină autorizație de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru activitățile și punctele de lucru proprii.

 • • Să respecte legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților, să angajeze forță de muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, acesta are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

• Să întocmească documentația prin care se stabilesc măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract, documentație ce va cuprinde soluții pentru toți factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase (evaluări de risc pentru fiecare post de lucru, plan de prevenire și protecție, instrucțiuni proprii pentru fiecare activitate, program de instruire și testare).

 • • Să ia măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare,

realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucțiunile

proprii.

 • • Pentru a se diminua pagubele ce se produc prin ieșirea sarcinii în afara drumului, prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor, va proteja arborii aflați în lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țăruși sau alte metode de protejare.

 • • La doborârea arborilor va urmări respectarea tehnicilor de doborâre a arborilor, prin efectuarea tapei, tăieturii din partea opusă tapei, zonei de frânare, pragului de siguranță, alegerea direcției de doborâre.

 • • Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității desfășurate, este verificat medical și instruit corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

 • • Va efectua instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă și cel periodic prin persoane desemnate potrivit legislației în vigoare, cu consemnarea rezultatului în fișe individuale de instruire.

 • • Va instrui proprii angajați pentru acordarea primului ajutor.

 • • Va ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific.

 • • Va asigura dotarea angajaților cu echipament individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute și în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare.

 • • La controlul exploatării masei lemnoase, efectuat de reprezentantul vânzătorului și personalul silvic

din structura ocolului silvic ..................., se va verifica utilizarea echipamentului individual de

protecție. Neutilizarea unui singur articol al echipamentului individual de protecție se consideră neconformitate și va atrage atenționarea, în scris, a operatorului economic.

 • • Pentru lucrările mecanizate, cumpărătorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcționare și care corespund, din punct de vedere tehnic, activităților ce le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Atunci când mai mulți operatori economici desfășoară activități de exploatare, concomitent în același bazin forestier, în aceeași unitate de producție sau în aceeași unitate amenajistică, cumpărătorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

 • • Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfășoară activități în suprafața parchetului, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților, conform Art. 20 din Legea nr. 319/2006.

 • • Are obligația de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Asigură transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă spre domiciliu în condiții de siguranță.

 • • în cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul va anunța de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea acestora.

 • • Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenați/implicați angajații proprii vor fi înregistrate de operatorul economic.

 • • Cumpărătorul va informa ocolul silvic........................... în cazul producerii de evenimente în care au

fost antrenați/implicați angajații proprii, menționându-se informațiile referitoare la numele și prenumele accidentatului, firma la care este angajat, funcția ocupată, data producerii accidentului.

 • • Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în parchet și în zona limitrofa acestuia, din momentul predării - primirii partizii spre exploatare și până la reprimirea parchetului.

 • • Va respecta măsurile de protecție a elementelor de biodiversitate existente în raza parchetului, astfel: elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.

 • • La a doua abatere a aceluiași cumpărător, după notificarea direcției silvice și a firmei contractante, în cauză,referitor la nerespectarea regulilor privind securitatea și sănătatea în muncă, ocolul silvic va înainta o invitație deschisă Inspectoratului Teritorial de Muncă, de a efectua un control privind respectarea cerințelor SSM.

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației 5

Nr. crt.

Ocolul Silvic

Partida

U.P.

Natura produs

Volum brut (mc)

Nr. APV

Nr.

SUMAL

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

Formularele necesare pentru înscrierea la licitație/negociere

Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr. ...............din..................


Formular nr. 1

S.C. ..........................................

Nr................din..................


1.Organizatorul licitației/negocierii (denumire,adresă,număr de telefon,număr de fax, e-mail)

 • 2. Data desfășurării și ora începerii licitației/negocierii:..........

 • 3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă):..........

 • 4. Tipul licitației:..........

 • 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației/negocierii:..........

 • 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției:..........

 • 7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la

licitație/negociere..........

 • 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul. .

 • 9.Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere..........mc, din care:

 • a)pe natură de produse:

 • b)pe specii și grupe de specii:

lO.Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere..........mc, din care pe sortimente și

pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.): ll.Alte informații privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

 • 12. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului , cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare

 • 13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu

data de:..........

 • 14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii:..........

 • 15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoane

de contact, numere de telefon și fax, e-mail):..........

Organizator,

(numele și prenumele conducătorului, funcția, semnătura și ștampila)

Nr. înreg. Solicitant


Formular nr 2


CERERE de înscriere la licitație

Operatorul economic/grupul de operatori ................................................ , cu sediul

în..............................., județul..................................., str...................................................nr

............., et.............., sc.........., ap..........., cod poștal................, telefon..............................., cont virament ............................................................. , deschis la

sucursala.........................................., cod unic de înregistrare ............................................, reprezentat

legal prin

în calitate de

solicit înscrierea la licitația organizată de.................................................................., în data de

......................., pentru achiziție............................................... împuternicesc să ne reprezinte în relațiile cu..................................................................

pe               dl/dna              .............................................................. legitimat(ă)

cu...............................................................

Reprezentant legal,

DECLARAȚIE pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă

Subsemnatul, ............................................., CNP ..............................................., cu domiciliul

în ............................................... , reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori

economici ....................................... având CUI .............................. , declar pe propria răspundere, sub

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că , la preselecția din data de ................... pentru licitația

publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de Municipiul Cluj Napoca, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îi reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și îmi asum și semnez următoarele declarații:

 • 1. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5 Al) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatoruleconomic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „ Marin Drăcea” și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - sau față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz.

 • 2. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5Al)lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:

( ) nu este membru al niciunui grup de operatori economici;

( ) este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal...............

 • 3. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin (5A1) lit. d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare*

a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.

b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de ............. mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexă la

certificatul de atestarepentru lucrări de exploatări forestiere după cum urmează:

bl) la unitatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înființat de Regia Autonomă „ Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” .................................volumul

de........................mc.

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoană juridică................................., volumul

de.....................mc.

 • 4. Declarație privitoare la îdeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5A1) lit. e) și art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul...................., a achiziționat/procesat următoarele volume:

Nr.

Crt.

Specia

Sortimentul din

SUMAL

- mc -

Volum achiziționat

- mc -

Volum procesat - mc -

 • 5. Declarația privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin (5A1) lit c) și art. 7 alin (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, la data prezentei declarații, are următoarea situație privind achiziția și prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale și accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:

 • a) capacitatea proprie de procesare este de................mc/an;

 • b) volumul achiziționat până la data emiterii declarației este de

 • c) volumul procesat până la data emiterii declarației este de

 • d) procentul de prelucrare (volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x 100].................%

Data completării:............................

(nume, semnătură și ștampilă)

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

Capitolul I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în , Județul __________________________________________, Str. , Nr., Cod poștal, telefon, fax

, E-mail, înmatriculată la................................având atribuit


CUI .................................., având cont nr., deschis la

, existând și funcționând potrivit legislației Statului Român, reprezentată legal de ______________________________________, în calitate de ______________________, în calitate de

VÂNZĂTOR,

Și

 • 1.2., cu sediul în, Județul

__________________, Str., Nr., Cod poștal, telefon

, fax , E-mail , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

, având atribuit CUI , având cont IBAN nr. ________________________________________, deschis la

, existând și funcționând potrivit legislației Statului Român / __________________, reprezentată legal de________________________________________________, cu funcția de , în calitate de CUMPĂRĂTOR,

au convenit să încheie prezentul contract de vânzare - cumpărare.

Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea - cumpărarea masei lemnoase pe picior aferentă partizii / partizilor nr.

de la Ocolul Silvic , pentru anul de producție, cu un volum brut de m3,

adjudecată de cumpărător conform Procesului verbal de licitație / negociere înregistrat la vânzător sub nr./și prevăzută în Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul contract.

 • 2.2. Predarea-primirea, recoltarea, colectarea, scos-apropiatul și transportul, de către cumpărător, a masei lemnoase pe picior specificată la pct. 2.1., se face în conformitate cu prevederile prezentului contract și ale reglementărilor legale în vigoare.

 • 2.3. Obiectul contractului se poate completa cu volumul partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat aferente partizilor din contract și/sau a partizilor de produse accidentale suprapuse cu respectarea prevederilor Art. 44 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, prin încheierea de acte adiționale la prezentul contract.

 • 2.4. Parametrii cantitativi, tehnici și de calitate pentru masa lemnoasă aferentă partizii / partizilor care face / fac obiectul prezentului contract sunt cuprinși în actele de punere în valoare nr. ______________________________________________, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

Capitolul III. DURATA CONTRACTULUI.

 • 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la vânzător (ulterior semnării de către părți) și își încetează valabilitatea la maximum 120 de zile de la expirarea termenului/termenelor de reprimire prevăzut/prevăzute la Anexa 2 dar nu înaintea achitării tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract.

 • 3.2. în situații de forță majoră, de calamități naturale sau fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condițiile reglementărilor legale în vigoare și înregistrate în sistemul informațional SUMAL, durata prezentului contract poate fi prelungită, cu acordul părților, prin act adițional încheiat anterior încetării valabilității acestuia.

 • 3.3. în situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare din Anexa nr. 2 poate fi prelungit cu maximum de zile prevăzut în instrucțiunile în vigoare, cu notificarea structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii. în astfel de situații se va încheia act adițional la prezentul contract.

Capitolul IV. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI PREȚUL MASEI LEMNOASE.

 • 4.1. Valoarea totală a masei lemnoase care face obiectul prezentului contract este de

lei, fără TVA, defalcată pe partizi și plătibilă vânzătorului de către cumpărător conform graficului specificat în Anexa nr. 2.

 • 4.2. Prețul unitar al masei lemnoase pe picior (lei/ m3 volum brut), fără TVA, vândută și cumpărată în baza prezentului contract, este cel adjudecat prin licitația / negocierea organizată de vânzător în data de

, conform Procesului verbal de licitație / negociere nr./, respectiv:

 • a)             lei/ m3 volum brut pentru Partida nr.,

 • b)             lei/ m3 volum brut pentru Partida nr..

 • 4.3. Valoarea contractului prevăzută la punctul 4.1. de mai sus, se completează cu valoarea masei lemnoase prevăzută la punctul 2.3., conform

actelor adiționale încheiate la prezentul contract.

Capitolul V. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ, GARANȚIA DE CONTRACTARE.

 • 5.1. Contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul prezentului contract, în sumă totală de ____________________lei, fără TVA, se plătește vânzătorului, pe postațe, înaintea de predarea acestora spre exploatare, în baza facturilor emise de vânzător, conform graficului de eșalonare

cuprins în Anexa nr. 2, sau, după depunerea de instrumente de plată cu scadență la 20 de zile calendaristice. Masa lemnoasă va putea fi transportată din platforma primară după încasarea contravalorii acesteia. Predarea spre exploatare a următoarei postațe prevăzută de eșalonare este condiționată de încasarea contravalorii masei lemnoase din postața predată anterior.

 • 5.2. Vânzătorul va emite înainte de predarea postaței spre exploatare, factura pentru volumul brut de masă lemnoasă eșalonată la tăiere, iar predarea masei lemnoase spre exploatare se va face numai după ce cumpărătorul plătește contravaloarea acesteia sau depune instrumente de plată cu scadență la maxim 20 de zile, conform prevederilor prezentului contract.

 • 5.3. Garanția de contractare în cuantum de 5% fără TVA din prețul de pornire la licitație constituită conform prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 rămâne la dispoziția vânzătorului până la preluarea și încasarea integrală a contravalorii masei lemnoase

pentru respectiva partidă, conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilită de comun acord cu vânzătorul.

Anterior emiterii pretenției asupra garanției de contractare vânzătorul are obligația de a notifica pretenția cumpărătorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

 • 5.4. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de contractare, oricând pe parcursul derulării contractului, în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, în cazul în care cumpărătorul nu achită factura emisă de vânzător la termenul scadent,

vânzătorul poate emite pretenții asupra garanției de contractare, în limita sumelor neachitate. Anterior emiterii pretenției asupra garanției de contractare, vânzătorul are obligația de a notifica pe cumpărător, precizând obligațiile bănești care nu au fost onorate.

 • 5.5. Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din garanția de contractare, în condițiile prezentului contract, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanția de contractare la nivelul inițial, în termen de 5 zile calendaristice, de la data notificării cumpărătorului de către vânzător.

 • 5.6. în cazul în care se încheie acte adiționale la contract, prin care se prelungește durata acestuia, în condițiile prevederilor legale, se va prelungi în mod corespunzător și perioada de valabilitate a garanției

I                                 “ ........................~

de contractare.

 • 5.7. în cazul în care cumpărătorul solicită exploatarea masei lemnoase în devans față de graficul de eșalonare din Anexa nr 2, predarea spre exploatare a volumului solicitat suplimentar se poate face numai după achitarea contravalorii acestuia; lunar se vor face regularizări între volumul de masă lemnoasă exploatat și cel plătit, volumul eșalonat prin/lzzexa 2 fiind minimal.

 • 5.8. Eventualele obligații financiare (creanțe/datorii), existente între vânzător și cumpărător în afara prezentului contract, pot fi stinse prin compensare în cadrul prezentului contract, în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul VI. CAUȚIUNEA.

 • 6.1. Cumpărătorul va depune la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizației de exploatare, o cauțiune de 5 % din valoarea masei lemnoase aferente partizii autorizate în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la

art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizației de exploatare.

 • 6.2. Cuantumul cauțiunii în sumă de lei, prevăzută de Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, se

depune într-un cont aflat la dispoziția vânzătorului.

 • 6.3. Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din cauțiune, în condițiile legii, cumpărătorul este obligat să reconstituie cauțiunea la nivelul inițial, în termen de 5 zile calendaristice.

 • 6.4. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenții asupra cauțiunii și pentru contravaloarea lucrărilor de curățire a parchetului de resturi de exploatare, neexecutate de cumpărător în cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, pentru refacerea drumurilor auto forestiere și a lucrărilor

  ....'■A.


de artă ale acestora degradate din vina cumpărătorului, pentru receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, precum și pentru contravaloarea semințișului/puieților prejudiciat/prejudiciați peste limitele admise, stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • 6.5. Restituirea sumelor aferente cauțiunii se face după aprobarea procesului verbal de reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor financiare determinate de obiectul cauțiunii.

Capitolul VIL PREDAREA - PRIMIREA MASEI LEMNOASE CONTRACTATE.

 • 7.1. Cu prilejul acțiunii de predare - primire spre exploatare a partizii/partizilor care face/fac obiectul prezentului contract, cumpărătorul poate solicita vânzătorului recepția numărului de arbori prevăzut în actul de punere în valoare. Dacă în urma verificărilor se constată diferențe între numărul de arbori existent în teren și cel prevăzut în actul de punere în valoare, contractul poate înceta, total sau parțial, cu acordul părților.

 • 7.2. Predarea spre exploatare a parchetului fiecărei partizi contractate se face efectiv pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, reprezentantul vânzătorului în prezența pădurarului titular de canton, către cumpărător ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în instrucțiunile în vigoare.

 • 7.3. în cazul în care, anticipat autorizării la exploatare, cumpărătorul achită întreaga contravaloare a masei lemnoase aferentă partizii respective, concomitent cu predarea spre exploatare a parchetului se poate preda integral și masa lemnoasă, fără a mai fi necesară predarea pe postațe.

 • 7.4. în cazul în care plățile sunt eșalonate în tranșe lunare pe durata exploatării parchetului, acesta va fi împărțit, pe luni, în postațe. Prima postață, corespunzătoare în volum primei tranșe, va fi materializată pe teren cu ocazia predării - primirii parchetului. Postațele următoare vor fi

materializate și predate pe măsură ce cumpărătorul plătește contravaloarea acestora cu respectarea graficului de eșalonare conform Anexez nr. 2 la prezentul contract.

 • 7.5. Dreptul de proprietate asupra masei lemnoase contractate trece de la vânzător la cumpărător cu prilejul încheierii, între părțile contractante, a procesului verbal de predare - primire a masei lemnoase spre exploatare, dacă contravaloarea acesteia a fost achitată integral, până la acea dată, de cătrecumpărător.

Capitolul VIII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 8.1. Obligațiile principale ale vânzătorului

 • 8.1.1.  Pune la dispoziția cumpărătorului autorizația de exploatare emisă de către Ocolul

Silvic..............., a partizii conform termenelor din eșalonare, stabilite de comun acord (Anexa nr. 2) și în condițiile prevăzute de instrucțiunile în vigoare. Pregătirea parchetului, se poate autoriza cu 10 zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase, numai pentru: instalarea de funiculare; amenajarea drumurilor de tractor; asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnica securității muncii; lucrări de organizare a șantierului de exploatare. Această perioadă se înscrie în autorizația de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor care pot fi efectuate.

 • 8.1.2. Predă parchetul spre exploatare împreună cu reprezentanții Ocolului silvic..............., conform

prevederilor instrucțiunilor în vigoare, cumpărătorului ori reprezentantului împuternicit al acestuia, respectând precizările de la punctele a) și b) de mai jos.

 • a) . Predarea - primirea se face pe bază de proces verbal, întocmit în cel puțin două exemplare. Dacă partida a fost plătită integral anticipat, se poate preda spre exploatare întreaga masă lemnoasă din partidă, concomitent cu predarea parchetului. Dacă exploatarea efectivă a masei lemnoase se va efectua pe postațe aferente volumelor eșalonate, acestea se vor preda conform graficului din Anexa nr. 2, condiționat de încasarea contravalorii acesteia conform prevederilor pct. 5.1. din prezentul contract. La predarea fiecărei postațe se va întocmi un proces verbal care se va atașa procesului verbal de predare-primire a parchetului.

 • b) . Procesul verbal de predare - primire a parchetului va respecta modelul prevăzut de reglementările în vigoare.

 • 8.1.3. Pune la dispoziția cumpărătorului suprafețele necesare amplasării platformei / platformelor

primare, dacă aceasta/acestea se amplasează în fondul forestier administrat de ocolul silvic.............

 • 8.1.4. Urmărește respectarea graficului de eșalonare la exploatare a masei lemnoase prevăzut însera nr. 2, ținând cont de restricțiile legale și cerințele silviculturale ale arboretului.

 • 8.1.5. La semnalarea cumpărătorului, soluționează problemele privind accesibilitatea și practibilitatea drumurilor auto forestiere aferente parchetului din care se scoate materialul lemnos, ori de câte ori este necesar.

 • 8.1.6. Constată și evaluează necesarul lucrărilor de reparații ale drumurilor forestiere și ale lucrărilor de artă ale acestora survenite în urma deprecierilor provocate de cumpărător printr-o exploatare necorespunzatoare în procesul de recoltare și de transportul masei lemnoase aferentă prezentului contract.

 • 8.1.7. La predarea spre exploatare a parchetului, materializează pe teren căile și instalațiile pentru scos -apropiatul lemnului prevăzute în tehnologia de exploatare aprobată și înscrisă în autorizația de exploatare și urmărește ca exploatarea masei lemnoase să se realizeze în cadrul postațelor predate spre exploatare.

 • 8.1.8. Cu prilejul controalelor de exploatare, verifică respectarea regulilor silvice de exploatare (inclusiv modul de doborâre a arborilor, cu accent pe elementele dimensionale ale cioatelor), constată, inventariază și estimează volumul arborilor prejudiciați de cumpărător prin lucrările de exploatare a masei lemnoase, dacă aceștia nu sînt tăiați și se găsesc pe teren, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare. Totodată, vânzătorul, potrivit atribuțiilor și competențelor sale, aplică și sancțiunile prevăzute de legislația privind constatarea și sancționarea contravențiilor și infracțiunilor silvice. De asemenea, cu ocazia oricăror controale, verifică utilizarea echipamentului individual de protecție a muncii iar în cazul constatării unor deficiențe sesizează instituțiile abilitate ale statului.

 • 8.1.9. în cazul în care constată abateri ale cumpărătorului de la reglementările privind recoltarea masei lemnoase, vânzătorul va sesiza Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, în vederea anulării sau retragerii atestatului cumpărătorului, după caz.

 • 8.1.10. Cel târziu la predarea - primirea masei lemnoase spre exploatare, aduce la cunoștința cumpărătorului ori reprezentantului împuternicit al acestuia obligațiile care îi revin din Standardid de certificare a managementului forestier (inclusiv cele referitoare la obligativitatea dotării și utilizării echipamentului individual de protecție), aferente pădurii și suprafeței pe care este constituită fiecare partidă care face obiectul prezentului contract. De asemenea, în cazul suprafețelor certificate, aduce la cunoștința cumpărătorului aspectele identificate la evaluarea impactului de mediu și social al operațiunilor forestiere, efectuată cu ocazia punerii în valoare (Anexa la actul de punere în valoare), precum și măsurile necesare pentru protejarea acestora.

 • 8.1.11. Constată neconformitățile în raport cu standardul de certificare referitor la exploatarea masei lemnoase contractată, notifică cumpărătorul în vederea eliminării acestora .

 • 8.1.12. Reprimește parchetul la sfârșitul exploatării fiecărei partizi care face obiectul prezentului contract în termen de cel mult 5 zile de la data notificării scrise a titularului autorizației de exploatare dar nu mai târziu de termenul prevăzut în autorizația de exploatare, numai în cazul în care sunt întrunite și respectate toate condițiile menționate în instrucțiunile în vigoare și în prezentul contract, în prezența delegatului împuternicit al cumpărătorului, întocmindu-se procesul verbal de reprimire, în două exemplare. După încheierea acestui act, întreaga răspundere privind situația din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului. Sancțiunile privind exploatarea masei lemnoase, aplicate cumpărătorului, se înscriu, de către personalul silvic împuternicit, în cazierul tehnic de exploatare, conform reglementărilor legale. în cazul neprezentării reprezentantului cumpărătorului, reprimirea parchetului se face în lipsa acestuia, conform prevederilor legale în vigoare, consemnându -se, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate,

precum și eventualele penalități. Un exemplar al procesului-verbal de reprimire se trimite cumpărătorului, în termen de 5 zile de la data efectuării reprimirii.

 • 8.1.13. în cazul în care reprimirea parchetului nu se poate realiza, la termenul prevăzut pentru reprimire se încheie un act de constatare în care se precizează termenul până la care exploatarea poate continua, cu respectarea instrucțiunilor în vigoare și cu plata penalităților prevăzute în prezentul contract, pentru fiecare zi din acest interval. Termenul acordat va fi corespunzător volumului de masă lemnoasă nerecoltat sau duratei necesare pentru efectuarea lucrărilor de curățire a parchetului. Actul de constatare se înscrie în autorizația de exploatare la rubrica privind prelungirea autorizației.

 • 8.1.14. Asigură accesibilitatea și practibilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrări de întreținere și reparații ale acestora pentru a nu întrerupe fluxul tehnologic de exploatare - transport.

 • 8.1.15. Prin Ocolul silvic .............................., respectiv personalul de specialitate, va urmări

îndeplinirea clauzelor contractuale, cu obligația ca în cazul nerespectării acestora să notifice cumpărătorul și să întocmească documentația necesară rezilierii contractului, inclusiv cu propunerea de a se emite pretenții asupra masei lemnoase aflată în faze pe suprafața parchetului și în platforma primară, în limita

cuantumului contravalorii obligațiilor neonorate de cumpărător.

 • 8.2. Obligațiile principale ale cumpărătorului.

 • 8.2.1. Să plătească contravaloarea tuturor obligațiilor financiare conform prevederilor prezentului contract.

 • 8.2.2. Să respecte normele privind protecția mediului, normele de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier precum și Legea nr. 307/2006

privind apărarea împotriva incendiilor (să doteze echipa de exploatare cu mijloace tehnice de primă intervenție în caz de incendiu sau cu două stingătoare

portabile tip P6, să nu fumeze decât în spații special amenajate în acest scop, să nu folosească focul deschis pe suprafața parchetului, a platformei primare

etc), instrucțiunile în vigoare privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transportul materialelor lemnoase, precum și alte

reglementări în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

 • 8.2.3. Să ridice autorizația de exploatare, înainte de termenul prevăzut pentru începerea exploatării, să participe la predarea - primirea efectivă, în teren, a parchetelor / postațelor, direct sau prin delegat împuternicit, care răspunde și de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform instrucțiunilor

în vigoare. Predarea - primirea se va face numai după îndeplinirea de către cumpărător a obligațiilor care-i revin conform prezentului contract.

 • 8.2.4. Să exploateze masa lemnoasă numai pe bază de autorizație de exploatare și proces verbal de predare a postațelor, în cadrul perioadelor și

termenelor prevăzute de aceasta. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare și în afara postațelor

predate spre exploatare.

 • 8.2.5. Să suporte toate pagubele produse din culpă fondului forestier (prejudicii, pagube provenite prin tăieri ilegale, incendii, etc) constatate pe

suprafața parchetului, a platformei primare și de-a lungul căilor de scos - apropiat conform tehnologiei aprobate, de la predarea - primirea parchetului spre exploatare, pe bază de proces verbal de predare-primire, până la reprimirea acestuia, pe bază de proces verbal de reprimire.

 • 8.2.6. Să respecte graficul de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilită de comun acord cu vânzătorul.

 • 8.2.7. în cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile aparținând altor proprietari, cumpărătorul are obligația plății servituții de trecere sau a despăgubirilor stabilite prin înțelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea autorizării partizii spre exploatare.

 • 8.2.8. Să probeze imposibilitatea asigurării accesului la parchet în condițiile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, caz în care contractul se reziliază de drept, pentru partida respectivă.

 • 8.2.9. Să asigure amenajarea/montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de scos - apropiat a materialului lemnos, până cel târziu la termenul de

începere a exploatării prevăzut în graficul de eșalonare. Căile și instalațiile pentru scos - apropiatul lemnului sunt cele prevăzute în tehnologia aprobată și înscrise în autorizația de exploatare, materializate pe teren de către vânzător.

 • 8.2.10. Să execute lucrările de exploatare forestieră în așa fel încât să evite producerea de prejudicii arboretului și arborilor care nu fac obiectul exploatării, să respecte tehnologia de exploatare (inclusiv instrucțiunile referitoare la doborârea arborilor) și căile de colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare. Să asigure amenajarea și întreținerea căilor și instalațiilor pentru scos - apropiatul lemnului și protejarea arborilor limitrofi acestora, împotriva vătămării, prin lungoane, țăruși, manșoane etc., înainte de începerea exploatării masei lemnoase.

 • 8.2.11. Să participe direct sau prin împuternicit, conform graficului de controale stabilit de comun acord cu vânzătorul sau ori de câte ori este convocat de vânzător, la controlul exploatării.

 • 8.2.12. Să semnaleze vânzătorului problemele privind accesibilitatea și practibilitatea drumurilor auto forestiere și ale altor căi de transport aferente

parchetului din care se scoate materialul lemnos, ori de cate ori este necesar.

 • 8.2.13. Să suporte contravaloarea lucrărilor de reparații ale drumurilor forestiere și ale lucrărilor de artă ale acestora survenite în urma deprecierilor provocate printr-o exploatare necorespunzatoare în procesul de recoltare și de transport a masei lemnoase aferentă prezentului contract, în baza constatărilor și evaluărilor efectuate de vânzător și însușite de reprezentantul legal al cumpărătorului.

 • 8.2.14. Să folosească la transportul masei lemnoase numai mijloace de transport care se încadrează în parametrii tehnici proiectați ai drumului forestier utilizat.

 • 8.2.15. Să predea, la terminarea exploatării, în stare de funcționare, drumul forestier utilizat, pe baza procesului verbal de reprimire a parchetului însușit de ambele părți, contravaloarea eventualelor deteriorări urmând a fi plătită sau recuperată din valoarea cauțiunii, constituită conform prezentului contract.

 • 8.2.16. Să predea ocolului silvic .............................., în termen de 60 de zile de la reprimirea

parchetului de către vânzător, suprafețele folosite ca platforme primare.

Depășirea termenului de 60 de zile se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 • 8.2.17. Să sesizeze ocolul silvic .......................... pentru constatare, dacă prin recoltarea arborilor

autorizați la exploatare au fost prejudiciați - rupți, dezrădăcinați -arbori nemarcați. Constatarea, inventarierea și estimarea volumului arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controale de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciați, valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați și valoarea prejudiciilor se determină și se calculează în conformitate cu reglementările în vigoare și se achită de către cumpărător.

 • 8.2.18. Să nu taie arbori nemarcați/neinventariați și să nu scoată arbori din pământ pe cuprinsul suprafețelor predate spre exploatare și în afara acestora. în situația în care se produc astfel de tăieri ilegale, acestea se supun sancțiunilor prevăzute de lege.

 • 8.2.19. Să respecte prevederile Caietului de sarcini aferent licitației / negocierii la care s-a adjudecat, de către cumpărător, masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract, coroborate cu prevederile prezentului contract.

 • 8.2.20.  Pentru suprafețele certificate să respecte cerințele Standardului privind certificarea managementului forestier, comunicate în scris de către vânzător, pentru activitatea de exploatare a

masei lemnoase (inclusiv cele referitoare la dotarea și utilizarea echipamentului individual de protecție).

 • 8.2.21. Să amplaseze la loc vizibil panoul prevăzut de instrucțiunile în vigoare conținînd datele și informațiile de identificare a parchetului prevăzute de aceste instrucțiuni.

 • 8.2.22. Să obțină și să respecte prevederile autorizației de mediu pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase, conform reglementărilor legale.

 • 8.2.23. Să sisteze lucrările de exploatare a masei lemnoase și să anunțe instituțiile abilitate ale statului și vânzătorul, în cazul identificării unor mărturii ale siturilor arheologice, paleontologice, fosilifere.

  iwwnMmi


 • 8.2.24. Să respecte tehnologia de exploatare, declarată și asumată de către cumpărător cu prilejul participării la licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract. Să respecte tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase pe picior în urma căreia a adjudecat partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de pornire a fost la nivelul prețului de apv/ prețul apv astfel cum a fost acesta diminuat prin hotărâre a Consiliului local Capitolul IX. PENALITĂȚI ȘI DAUNE - INTERESE.

 • 9.1. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și/sau daune -interese, conform prevederilor din acest contract și ale legislației în vigoare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează.

 • 9.2. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă este de drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă.

 • 9.3. Vânzătorul datorează penalități cumpărătorului, în următoarele situații:

 • 9.3.1. dacă până la termenul stabilit pentru începerea exploatării, conform graficului de eșalonare

prevăzut în Anexa nr. 2, nu este emisă autorizația de exploatare de către ocolul silvic.............. , fără

motive întemeiate și din vina sa, vânzătorul va plăti penalități de 0,03% din valoarea masei lemnoase din partida care trebuia să fie autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere;

 • 9.3.2. dacă în termenul și în condițiile stabilite prin prezentul contract, nu predă, din culpa sa exclusivă, spre exploatare partida / noua postață, vânzătorul va plăti penalități de 0,03% din valoarea masei lemnoase care trebuia predată, pentru fiecare zi de întârziere;

 • 9.3.3. cu excepția situațiilor de forță majoră și calamități naturale și alte cauze obiective care împiedică desfășurarea normală a lucrărilor, dacă nu intervine în termen de 10 zile lucrătoare de la data sesizării de către cumpărător, cu lucrări de întreținere sau reparații la drumurile auto forestiere pentru a le asigura accesibilitatea și practicabilitatea, va plăti penalități de 0,03% din valoarea masei lemnoase eșalonată scoasă din fluxul tehnologic de transport, pentru fiecare zi din perioada de întrerupere a transportului.

 • 9.4. Cumpărătorul datorează penalități vânzătorului, în următoarele situații și cuantumuri:

 • 9.4.1. dacă nu achită, în termenul scadent, facturile primite de la vânzător, va plăti penalități de întârziere de 0,03 % din valoarea neachitată a facturii, calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv;

 • 9.4.2. dacă la expirarea termenului de reprimire, mai există în parchet masă lemnoasă, pe picior/în faze sau parchetul nu este curățat de resturi de exploatare, din motive imputabile cumpărătorului, acesta va plăti penalități de 0,03 % din valoarea de adjudecare a volumului lemnului neexploatat și

consemnat în procesul verbal de constatare, respectiv de 0,03 % din valoarea lucrărilor de curățare a parchetului, pentru fiecare zi de întârziere până la reprimirea parchetului; pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploatată până la data de 31 decembrie, se aplică, o singură dată, o penalitate unică de 5% din valoarea acestei mase lemnoase; aceste penalități nu se calculează în perioadele de restricții la exploatare a masei lemnoase și nici pentru masa lemnoasă rămasă, după termenul prevăzut în eșalonare, în platforma primară amplasată în afara parchetului, dar nu mai mult de 60 zile;

 • 9.4.3. dacă nu se pot reprimi, în termenul prevăzut în autorizația de exploatare, suprafețele pentru care sunt planificate și organizate lucrările de regenerare, cumpărătorul plătește penalități în cuantum de 1 % din valoarea devizului întocmit de către ocolul silvic pentru respectiva lucrare de regenerare, pentru fiecare zi de întârziere, precum și daune - interese în cazul în care se pierde un sezon de vegetație.

 • 9.5. Dacă suma reprezentând garanția de contractare nu acoperă eventualele daune determinate de neplata facturilor în termen sau alte daune

provocate vânzătorului, cumpărătorul este obligat să plătească aceste daune în cuantumul dovedit.

 • 9.6. în cazul în care cumpărătorul solicită rezilierea contractului, pentru motive nejustificate sau care nu sunt prevăzute în prezentul contract, acestuia i se execută garanția de contractare.

La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorului, acesta pierde dreptul de proprietate asupra masei lemnoase achitată, dar nerecoltată sau aflată în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicată se va restitui cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat cu cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora.

La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorului, acesta pierde dreptul de proprietate asupra masei lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor prejudicii suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui cumpărătorului.

 • 9.7. Rezilierea prezentului contract din culpa cumpărătorului, până la predarea integrală (în totalitate) a masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanției de contractare iar cumpărătorul nu va mai fi admis pentru a participa la licitațiile/negocierile organizate de organizator în următoarele 6 luni de la data rezilierii iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin. în cazul în care rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitațiile/negocierile organizate de organizator, în următoarele 6 luni de la data rezilierii iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă I se cuvin. Prin organizator se înțelege Municipiul Cluj -Napoca în conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017.

Capitolul X. FORȚA MAJORĂ.

 • 10.1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment exterior, imprevizibil și de neînlăturat cum ar fi: stare de război, cutremure, inundații, „factum

principis” și orice asemenea acte prevăzute de lege și care sunt de natură a pune una din părți în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate. Prin

„factum principis” se înțelege acel act al autorității competente (intervenit după Încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act

normativ, pune una din părți în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate. Prevederile prezentului articol nu se aplică dacă partea care invocă forța majoră era în întârziere.

 • 10.2. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 10.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 10.4. Forța majoră trebuie dovedită, de partea contractantă care o invocă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea, respectiv de la producerea ei.

 • 10.5. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 10.6. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 10.7. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial -a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forței majoră, așa cum este definită de lege.

 • 10.8. Forța majoră ivită după încheierea contractului, care impiedică sau întârzie total / parțial executarea contractului, apără de răspundere partea care nu și-a putut îndeplini obligațiile din această cauză, pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întirziată, conform prevederilor din Codul Civil.

 • 10.9. Neglijența prepușilor, nerespectarea condițiilor de utilizare, faptele terților și necunoașterea legii nu sunt evenimente generate de forță majoră și nu pot fi invocate de către nici una dintre părți.

 • 10.10. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 5 zile de la încetare.

 • 10.11. La încetarea forței majore, reprezentanții părților contractante încheie un proces-verbal de constatare în care se precizează, cu exactitate, data încetării forței majore.

 • 10.12. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte penalități și daune - interese.

 • 10.13. în situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

 • 10.14. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare și a obligațiilor contractuale se face de către emitentul acesteia, în baza actului adițional la contract, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu

respectarea perioadelor prevăzute de instrucțiunile în vigoare, în baza proceselor-verbale de constatare a începerii și respectiv a încetării acțiunii forței majore, a calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, constatate conform instrucțiunilor în vigoare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

Capitolul XI. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR.

 • 11.1. Din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase care face obiectul prezentului contract se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă și ale HG nr. 1425/2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • 11.2. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă a angajaților săi, sens în care îi revin, în exclusivitate, cel puțin următoarele obligații:

 • a) întocmește documentația pentru obținerea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și documentația de stabilire a măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract; în această documentație se vor prevedea soluții pentru toate

aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase;

 • b) ia măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii;

 • c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

 • d) instructajul general la locul de muncă și cel periodic se va efectua de către cumpărător sau de persoane desemnate de cumpărător și va fi consemnat în fișe individuale de instruire;

 • e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de protecție, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute și în conformitate cu prevederile HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către

lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcționare și care corespund, din punct de vedere tehnic, activităților ce lae va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) atunci când mai multe persoane juridice desfășoară concomitent activități în aceeași unitate de producție sau în același bazin forestier sau în aceeași unitate amenajistică, cumpărătorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse

clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;

 • h) cumpărătorul are obligația de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al

securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

 • 11.3. Transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina cumpărătorului.

 • 11.4. în cazul producerii de accidente cumpărătorul va anunța de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă și vânzătorul de producerea evenimentului.

 • 11.5. Accidentul de muncă va fi înregistrat la cumpărător.

 • 11.6. Din momentul predării - primirii partizii spre exploatare și până la reprimirea parchetului, răspunderea privind aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fondul forestier și a prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor revine cumpărătorului.

Capitolul XII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

 • 12.1 Orice litigii izvorâte din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă iar dacă aceasta nu este posibil litigiul va fi dedus, spre judecată, instanței competente de la sediul vânzătorului.

 • 12.2 Vânzătorul și cumpărătorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 12.3 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative directe, vânzătorul și cumpărătorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul vânzătorului, în funcție de competența materială, conform reglementărilor în vigoare.

Capitolul XIII. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI.

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 13.2. în accepțiunea părților contractante orice notificare adresată de una din părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în Capitolul I al prezentului contract, chiar dacă partea și-a schimbat adresa dar nu a anunțat cocontractantul într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

 • 13.3. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin telegramă, fax sau E-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 13.4. în cazul în care comunicarea se face pe cale poștală, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de către oficiul poștal primitor. în cazul în care comunicarea se transmite prin telegramă, fax sau E-mail aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 13.5. Orice document comunicat între părți trebuie înregistrat atât de partea care îl transmite cât și de partea care îl primește.

Capitolul XIV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI.

 • 14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 14.2. Prezentul contract se completează cu prevederile actelor normative în vigoare pe perioada derulării acestuia.

Capitolul XV. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI.

 • 15.1. Prezentul contract încetează, de drept, în următoarele cazuri:

 • a) la data expirării duratei prevăzută la Capitolul III, respectiv în actele adiționale încheiate în acest sens, precum și în cazul în care nu poate fi asigurat accesul la parchet în condițiile art. 67 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completărie ulterioare;

 • b) partida contractată este amplasată pe o suprafață de fond forestier retrocedată ulterior încheierii prezentului contract iar exploatarea masei lemnoase contractată nu mai este posibilă legal.

 • 15.2. Contractul poate fi reziliat de către vânzător, în mod unilateral, în cazul în care:

 • a) cumpărătorul nu ridică autorizația de exploatare în cel mult 10 zile calendaristice după termenul prevăzut în eșalonare (Anexa nr. 2), renunță, în scris, la contract sau la derularea acestuia;

 • b) cumpărătorul nu achită masa lemnoasă sau nu preia parchetul / postața în termen de 5 zile calendaristice de la data prevăzută în eșalonarea la exploatare sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, cu excepția situațiilor de forță majoră;

 • c) cumpărătorul nu achită integral și la termen masa lemnoasă facturată;

 • d) cumpărătorul exploatează masă lemnoasă dintr-o postață nepredată spre exploatare;

 • e) cumpărătorul taie ilegal arbori din suprafața aferentă partizii contractate sau din fondul forestier administrat de vânzător; în acest caz, pe lîngă rezilierea contractului se aplică sancțiunile legale;

 • f) cumpărătorul nu exploatează în termen parchetul;

 • g) cumpărătorul nu respectă cerințele standardului referitor la certificarea managementului forestier pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase (inclusiv cele referitoare la dotarea și utilizarea echipamentului individual de protecție), în cazul în care pentru fondul forestier din care se recoltează masa lemnoasă contractată este emis un astfel de certificat;

 • h) cumpărătorul nu constituie cauțiunea până la data prevăzută pentru autorizarea partizii sau, după caz nu reîntregește cauțiunea în termenul de 5 zile prevăzut la Capitolul VI din prezentul contract;

 • i) cumpărătorul nu respectă tehnologia de exploatare prevăzută în prezentul contract, declarată și asumată de către cumpărător cu prilejul participării la licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract; cumpărătorul nu respectă tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase pe picior în urma căreia a adjudecat partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de pornire a fost la nivelul prețului de apv/prețul apv astfel cum a fost acesta diminuat prin hotărâre a Consiliului local;

 • j) cumpărătorului îi încetează valabilitatea certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră înainte de reprimirea parchetelor aferente partizilor contractate și nu prezintă un nou certificat valabil.

Rezilierea menționată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a cumpărătorului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.

 • 15.3. în cazurile prevăzute la pct. 15.2., cumpărătorul pierde în favoarea vânzătorului garanția de contractare și dreptul de proprietate asupramasei lemnoase achitată dar nerecoltată sau aflată în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor

prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicată se va restitui cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat cu cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora.

 • 15.4. Contractul poate fi reziliat de cumpărător, în mod unilateral, în cazul în care vânzătorul, în mod nejustificat și din vina sa:

 • a) nu eliberează autorizația de exploatare în cel mult 5 zile calendaristice după termenul prevăzut în eșalonare (Anexa nr. 2);

 • b) nu predă parchetul / postața în termen de 5 zile calendaristice de la data prevăzută în eșalonare (Anexa nr. 2);

 • c) nu asigură accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere, blocând astfel fluxul tehnologic de exploatare și transportul masei lemnoase a cumpărătorului, pentru o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice.

Rezilierea menționată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.

 • 15.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, tară ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune - interese sau penalități. în acest caz rezilierea contractului se produce de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești, dar cu obligația vânzătorului / cumpărătorului de a notifica cumpărătorul / vânzătorul cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegramă, E-mail sau fax.

 • 15.6. încetarea contractului nu înlătură obligativitatea executării, de oricare din părți, a obligațiilor scadente până în momentul încetării acestuia.

 • 15.7. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanțiilor constituite de către cumpărător în favoarea vânzătorului, în cazul neachitării obligațiilor restante (valoarea masei lemnoase, penalități de întârziere, etc.).

 • 15.8. Rezilierea totală sau parțială a contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

 • 15.9. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

Capitolul XVI. ALTE CLAUZE.

 • 16.1. Prezentul contract, actele adiționale, anexele la prezentul contract precum și documentele fiscale sau altele emise de oricare dintre părți referitor la prezentul contract sunt considerate de acestea confidențiale.

 • 16.2. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. în cazul încălcării acestei obligații, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părți daune - interese, în cazul în care se constată

că divulgarea a produs celeilalte părți un prejudiciu.

 • 16.3. Modificarea și completarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 16.4. Orice modificare a titulaturii oricăreia dintre părți, a adresei, a numărului de cont, a administratorului sau a oricăror alte date ce pot influența buna derulare a prezentului contract se vor comunica, în scris, vânzătorului / cumpărătorului, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sub sancțiunea de daune interese.

 • 16.5. Cumpărătorul are obligația ca, în termen de 48 ore, să îl anunțe în scris pe vânzător că împotriva sa a fost introdusă o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, potrivit legislației în vigoare. Omisiunea cumpărătorului de înștiințare atrage răspunderea reprezentantului legal al cumpărătorului, pentru pagubele pricinuite.

 • 16.6. Administratorii, reprezentanții legali, asociații și/sau acționarii cumpărătorului care semnează prezentul contract, actele adiționale și anexele acestuia, răspund în solidar cu cumpărătorul obligându-se față de vânzător să execute obligațiile debitorului dacă acesta le execută doar parțial sau nu le execută din lipsă de fonduri precum și în cazul în care nu execută în totalitate obligațiile asumate în prezentul contract, cu rea credință.

 • 16.7. Părțile vor considera cazuri de rea credință următoarele situații:

 • a) încetarea de facto a activității cumpărătorului pe persoana juridică debitoare și desfășurarea acesteia direct sau prin persoane interpuse printr-o altă persoană juridică;

 • b) neachitarea, în întregime, a facturilor restante după trecerea unui termen de 15 zile;

 • c) plata, de către cumpărător, a altor creditori, în mod preferențial, achitându-se creanțe născute ulterior creanțelor ce izvorăsc din prezentul contract;

 • d) achiziționarea de bunuri mobile și imobile de către cumpărător în condițiile în care există datorii față de vânzător ce provin din prezentul contract;

 • e) alte cazuri care arată reaua credință a cumpărătorului, fără ca părțile să se limiteze la cele enumerate mai sus.

 • 16.8. Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul prezentului contract și nici obligația privind efectuarea lucrărilor deexploatare a masei lemnoase asumată de cumpărător prin participarea la licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract. Cesionarea prezentului contract determină neautorizarea la exploatare a masei lemnoase care face obiectul contractului iar cumpărătorul pierde dreptul de participare la licitațiile/negocierile organizate de organizator pentru o perioadă de 6 luni de la data cesionării. Prin organizator se înțelege Municipiul Cluj-Napoca în conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017.

Capitolul XVII. PREVEDERI FINALE.

 • 17.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 17.2. Părțile convin că prevederile prezentului contract reprezintă în totalitate termenii aplicabili acestuia și nu există elemente secundare asupra cărora nu au convenit.

 • 17.3. în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

 • 17.4. Părțile semnatare ale prezentului contract declară că reprezentanții lor care semnează contractul sunt pe deplin autorizați să o facă și prin aceasta se obligă să respecte termenii și condițiile acestui contract, constituind obligații pentru ambele părți semnatare.

 • 17.5. Prezentul contract s-a încheiat la _______________, în limba română, în 2 (două) exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeași valoare probatorie, astăzi ______________, data semnării lui.

 • 17.6. Prin semnarea contractului de vânzare -cumpărare părțile recunosc faptul că au primit câte un exemplar original.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ANEXA NR. 1

la Contractul de vânzare - cumpărare:

 • a) nr./(la vânzător);

 • b) nr./(la cumpărător).

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR.

ANEXA NR. 2 la Contractul de vânzare - cumpărare:

EȘALONARE PARTIDĂ

9

Apv:_______________

Volum:_________

_______ An producție:_____________

Tăiere:________________

Produs:_______________

Subunitate:

UP:

ua :

Preț adjudecare

(lei/mc voi. Brut)____

Licitația din___________

Termen de exploatare

________ Tehnologia de exploatare_____________________

____Adjudecatar_______________ (CUI)

/______________/           și              /_____________/

Nr. crt

luna

Volum brut

Preț

valoare

mc

lei/mc

1

IANUARIE

0,000

0,00

0,00

2

FEBRUARIE

0,000

0,00

0,00

12

DECEMBRIE

0,000

0,00

0,00

TOTAL

0,000

0,00

GARANȚIA DE CONTRACTARE CAUȚIUNEA

VÂNZĂTOR


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA