Hotărârea nr. 293/2020

Hotărârea 293/2020 - Aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor, de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI: CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor, de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului" - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 255144/1/ din 28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 255249/445/ din 28.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5, 7 și 10 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 574/2017, Autorizația de construire nr. 1705/2017 și Contractul de execuție de lucrări nr. 442827/21.09.2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat, aferent obiectivului de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului", la valoarea totală de 3.473.667,86 lei fără T.V.A, respectiv 4.130.277,76 lei cu T.V.A, din care C+M este de 3.296.091,47 lei Iară T.V.A, respectiv 3.922.348,84 lei cu T.V.A conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat, Cheltuieli de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului", la valoarea totală de 2.061.367,73 lei fără T.V.A, respectiv 2.449.640,61 lei cu T.V.A, din care C+M este de 1.883.791,34 lei fără T.V.A, respectiv 2.241.711,69 lei cu T.V.A, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Devizul general actualizat, Cheltuieli de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului", la valoarea totală de: 1.412.300,13 lei fără T.V.A, respectiv 1.680.637,15 lei cu T.V.A, din care C+M este de 1.412.300,13 lei fără T.VA, respectiv 1.680.637,15 lei cu T.V.A, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică.


heședinte de ședință, ic. Dan Ștefan Tarcea

:etahil general al municipiului, Jr. Aurofa/Roșca


Nr. 293 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Beneficiarul: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

|Obiectivul: [PT-ghim] CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI PUBLICE SI LOCUINȚE SOCIALE

Anexa 1 la Hotărârea nr. 293/2020

Devizul general al obiectului de investiții

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI PUBLICE SI LOCUINȚE SOCIALE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare buget stat (fara TVA)

Valoare buget local (fara TVA)

Valoare totala (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sii amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

4.164,50

4.164,50

791,26

4.955,76

1.2.1

3.4 - Eliberare amplasament

0,00

4.164,50

4.164,50

791,26

4.955,76

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

99.028,85

99.028,85

18.815,48

117.844,33

1.4.1 3.5 - Relocare conducta de canalizare menajera

0,00

99.028,85

99.028,85

18.815,48

117.844,33

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

103.193,35

103.193,35

19.606,74

122.800,09

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție

0,00

293.177,00

293.177,00

55.703,63

348.880,63

2.1.1

2.2 - Instalații - electrice exterioare

0,00

6.717,16

6.717,16

1.276,26

7.993,42

2.1.2

2.3 - Instalații - sanitare exterioare

0,00

17.658,34

17.658,34

3.355,08

21.013,42

2.1.3

2.4 - Instalații - utilizare gaze naturale exterioare

0,00

13.269,50

13.269,50

2.521,21

15.790,71

2.2.1

3.1 - Branșament - energie electrica

0,00

85.778,06

85.778,06

16.297,83

102.075,89

2.3.1

3.2 - Branșament - apa si canal

0,00

55.452,69

55.452,69

10.536,01

65.988,70

2.4.1

3.3 - Branșament - gaze naturale

0,00

114.301,25

114.301,25

21.717,24

136.018,49

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

293.177,00

293.177,00

55.703,63

348.880,63

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

7.500,00

7.500,00

1.425,00

8.925,00

3.1.1

STUDII DE TEREN

0,00

3.000,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

ALTE STUDII SPECIFICE - PUD

0,00

4.500,00

4.500,00

855,00

5.355,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

3.000,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

3.000,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5

Proiectare

0,00

53.000,00

53.000,00

10.070,00

63.070,00

3.5.1

TEMA DE PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

STUDIU DE PREFEZABILITATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUMENTATE DE AVIZARE LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII SI DEVIZ GENERAL

0,00

25.000,00

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.5.4

DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII

AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR

0,00

9.000,00

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUȚIE

0,00

2.000,00

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUȚIE

0,00

17.000,00

17.000,00

3.230,00

20.230,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1

MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU OBIECTUL DE INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2

AUDITUL FINANCIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

0,00

26.544,43

26.544,43

5.043,44

31.587,87

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA PROIECTANT

0,00

2.500,00

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

2.500,00

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.2

DIRIGINTE DE ȘANTIER

0,00

24.044,43

24.044,43

4.568,44

28.612,87

TOTAL CAPITOLUL 3

0,00

93.044,43

93.044,43

17.678,44

110.722,87

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.412.300,13

1.466.202,99

2.878.503,12

546.915,60

3.425.418,72

4.1.1

1.1 - Rezistenta - Infrastructura

0,00

425.538,24

425.538,24

80.852,27

506.390,51

4.1.2

1.2 - Rezistenta - Suprastructura

440.693,45

57.603,08

498.296,53

94.676,34

592.972,87

4.1.3

1.3 - Arhitectura - Finisaje interioare

114.948,82

534.469,71

649.418,53

123.389,52

772.808,05

4.1.4

1.4 - Arhitectura - Finisaje exterioare

233.132,60

159.320,94

392.453,54

74.566,17

467.019,71

4.1.5

1.5 - Arhitectura - Acoperiș terasa si pluviale

79.855,32

11.748,78

91.604,10

17.404,78

109.008,88

4.1.6

1.6 - Arhitectura - Tamplarie interioara

93.858,95

12.268,31

106.127,26

20.164,18

126.291,44

4.1.7

1.7 - Arhitectura - Tamplarie exterioara

151.783,69

82.465,24

234.248,93

44.507,30

278.756,23

4.1.8

1.8 - Instalații - electrice

97.979,42

48.015,28

145.994,70

27.738,99

173.733,69

4.1.9

1.9 - Instalații - date voce

39.604,27

3.880,76

43.485,03

8.262,16

51.747,19

4.1.10

1.10 - Instalații - audio interfonie si control acces

6.443,56

9.637,45

16.081,01

3.055,39

19.136,40

4.1.11

1.11- Instalații - electrice de protecție împotriva loviturilor de trasne si priza de pamant

10.195,72

1.332,68

11.528,40

2.190,40

13.718,80

4.1.12

1.12 - Instalații - incalzire

65.022,19

8.499,06

73.521,25

13.969,04

87.490,29

4.1.13

1.13 - Instalații - sanitare interioare

\?8.782,14

10.297,62

89.079,76

16.925,15

106.004,91

4.1.14

1.14- Instalații - utilizare gaze neturale f

*\ °’00

45.935,68

45.935,68

8.727,78

54.663,46

4.1.15

2.1-Arhitectura - amenajari exterioare/      /

55.190,16

55.190,16

10.486,13

65.676,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologic^sffuncjfonpjă^^,^

a \ 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale caflJSKfl necesita montaj

1 P J __Itj U

0,00

25.891,43

25.891.43

4.919,37

30.810,80

4.3.1

1.12 - Instalații - incalzire

/A ■?,

0,00

7.000,00

7.000.00

1.330,00

8.330,00

07 V/

4.3.1.1

Centrale termice apartamente (12 buc)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.2

Centrale termice sp publice (2 buc)

0,00

7.000,00

7.000.00

1.330,00

8.330,00

4.3.2

2.3 - Instalații - sanitare exterioare

0,00

18.891,43

18.891,43

3.589,37

22.480,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

1.412.300,13

1.492.094,42

2.904.394,55

551.834,97

3.456.229,52

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

21.218,00

21.218,00

4.031,42

25.249,42

5.1.1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII AFERENTE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

0,00

21.218,00

21.218,00

4.031,42

25.249,42

5.1.2

CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII ȘANTIERULUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

58.640,53

58.640,53

7.754,71

66.395,24

5.2.1

COMISIOANELE SI DOBÂNZILE AFERENTE CREDITULUI BĂNCII FINANȚATOARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

0,00

14.498,61

14.498,61

0,00

14.498,61

5.2.3

COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

0,00

2.899,72

2.899,72

0,00

2.899,72

5.2.4

COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.5

TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE CONFORME SI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

0,00

41.242,20

41.242,20

7.754,71

48.996,91

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

0,00

79.858,53

79.858,53

11.786,13

91.644,66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

1.412.300,13

2.061.367,73

3.473.667,86

656.609,91

4.130.277,76

din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

1.412.300,13

1.883.791,34

3.296.091,47

_______626.257,38

3.922.348,84
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

CHELTUIELI DE LA BUGETUL LOCAL

Anexa 2 la Hotărârea nr. 293/2020

Privind obiectivul de investiții "Imobil cu cu funcțiuni publice si locuințe sociale str. Ghimesului"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

4.164,50

791,26

4.955,76

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

99.028,85

18.815,48

117.844,33

Total capitol 1

103.193,35

19.606,74

122.800,09

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Instalații exterioare

37.645,00

7.152,55

44.797,55

2.2

Branșament energie electrica

85.778,06

16.297,83

102.075,89

2.3

Branșament apa si canal

55.452,69

10.536,01

65.988,70

2.4

Branșament gaze naturale

114.301,25

21.717,24

136.018,49

Total capitol 2

293.177,00

55.703,63

348.880,63

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

7.500,00

1.425,00

8.925,00

3.1.1. Studii de teren

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

4.500,00

855,00

5.355,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5

Proiectare

53.000,00

10.070,00

63.070,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de                       *

fezabilitate/documentație de avizare a lucrăril(/r,^,<>T^^A \ intervenții și deviz general

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

17.000,00

3.230,00

20.230,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

26.544,43

5.043,44

31.587,87

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

24.044,43

4.568,44

28.612,87

Total capitol 3

93.044,43

17.678,44

110.722,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.466.202,99

278.578,57

1.744.781,56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mont

25.891,43

4.919,37

30.810,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

1.492.094,42

283.497,94

1.775.592,36

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21.218,00

4.031,42

25.249,42

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de

șantier- —   -              - - - -.....— -.....-

. 21.218,00

4.031,42

25.249,42

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

58.640,53

7.754,71

66.395,24

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14.498,61

0,00

14.498,61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.899,72

0,00

2.899,72

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

41.242,20

7.754,71

48.996,91

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

79.858,53

11.786,13

91.644,66

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.061.367,73

388.272,88

2.449.640,61

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.883.791,34

357.920,35

2.241.711,69

DIRECTOR

VIRGIL PORUTIU

ȘEF SEkvțpiU

LIANA HrNT


HNTOCMIT

CARMEN RUSUDEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

CHELTUIELI DE LA BUGET DE STAT

Anexa 3 la Hotărârea nr. 293/2020

Privind obiectivul de investiții "Imobil cu cu funcțiuni publice si locuințe sociale str. Ghimesului"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Instalații exterioare

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșament energie electrica

0,00

0,00

0,00

2.3

Branșament apa si canal

0,00

0,00

0,00

2.4

Branșament gaze naturale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizațiiDocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirile

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de tezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de                        2

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general3.5.3. Studiu de          /* / UgXyj

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

s/’V \ î V \

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

0,00

0,00

o,oo;

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

Total capitol 3

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.412.300,13

268.337,02

1.680.637,15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mont

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

1.412.300,13

268.337,02

1.680.637,15

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier.                                      ..                   — . ...

...    --0,00

■ ■ 0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

-0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

o,oo;

TOTAL GENERAL

1.412.300,13

268.337,02

1.680.637,15

jdin care: C + IVI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1}

1.412.300,13

268.337,02

1.680.637,15

DIRECTOR

VIRfilL PORUTIU


ȘEF SERVICIU

LIANA NȚ