Hotărârea nr. 292/2020

Hotărârea 292/2020 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, Semaforizare Intersecție strada Clinicilor-strada Iuliu Hațieganu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” Semaforizare Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Semaforizare Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare ni; 252347 din 27.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 252403/446 din 27.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Semaforizare Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4), ale art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 128 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” - Semaforizare Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 292 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 292/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul CIuj-Napoca” - Semaforizare Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

Intersecție Strada Clinicilor-Strada luliu Hațieganu

INDICATORI TEHNICI:

O intersecție semaforizată echipată cu: stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, dispozitive acustice pentru nevăzători, instalație electrică, detectori de trafic.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 241.517,99 + T.VA. din care

C+M 203.995,36 LEI + T.V.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: trei luni, respectiv o lună perioadă de implementare proiect și două luni perioadă de execuție, conform graficului.

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii.

ȘEF SERVICIU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, Alircla Mărincean