Hotărârea nr. 291/2020

Hotărârea 291/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului – în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a

străzii Depoului - în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului - în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256041/1/28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 256377/441/28.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de imvestiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului - în Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului - în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 291 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 291/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului - în Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Depoului este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

din care C+M:


1.498.841,60

1.780.600,31

1.325.083,51

1.576.849,38


lei (fără TVA) lei (cu TVA) lei (fără TVA) lei (cu TVA)


Suprafață carosabil nou:

S =

1.585,00 mp

Suprafață trotuare și accese la proprietăți:

S =

409,00 mp.

Suprafață spațiu verde:

s =

71 ,00 mp.

Suprafață betonată:

s =

31,00 mp.

Lungime stradă:

L =

262,39 ml.

Durata de realizare a investiției: 5 luni (3 luni perioada de implementare și două luni perioada de execuție);

Finanțarea investiției: de la bugetul local și din alte surse constituite conform legii.


______________DEVIZ GENERAL_____________

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Mociernlzaro sistem rutier in ampriza existenta strada Depoului la curs BNR lei/euro din 16.04.2020 1euro=4,8360

tir. cri

^uTDenurhlrea capițoliIbi:Șlsubcaplțclșiorșle Șhj^uje)!       ' l . ^7-

-Valoare Wfara TVA) M

Valoare cu TVĂ‘‘ 1 <

cȚlȘPȚIels-vvȘ;

c^saLEi

"6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea el amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Ierenulul

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului el aducerea terenului la starea Inițiala

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilltelllor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Chettulall pentru asigurarea uliiitalilor necesare obiectivului de investiții

2.1

| Cheltuieli pentru asigurarea utilltelllor necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,523.00

290.32

1.818.32

3.1.1. Studii de teren

1,028.00

195.32

1,223.32

3.1,2, Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1,3, Alte studii specifice

600,00

95.00

595.00

3.2

Documentai!!- suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

266,00

1,666.00

3.3

Expertlzare tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

9.226.0D

1,752.75

10,977.75

3.5.f. Tema de proiectare

0.00

0,00

0.00

3.5.2, Studiu de prefezabllilale

0.00

0,00

0.00

3,5.3. Studiu de fezabilllate/documenlalle de avizare a lucrărilor de Intervenții

1,400.00

266,00

1,666.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avlzelor/acordurllor/autorizatlllor

2,300.00

437.00

2,737.00

3.5,5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785,00

3.5.6. Proiect tehnte sl detalii de execuție

4,025.00

764.75

4,789.75

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3,7

Consultanta

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7,2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

12,927.34

2,456.25

15,383.90

3.8.1, Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0,00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspecloralulde Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dlr/gentle de șantier

12,927.34

2,456.25

15,383,90

TOTAL CAPITOL 3

28,030.64

5,335.32

33.415.97

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalat!!

1,292,764.40

245,625.24

1,538,389,64

4,2

Montare utilaje, ehlpamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice sî funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,292,764.40

245,625.24

1,538,389.64

Capitolul 5 • Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32,819.11

6,235,63

39,054.74

5.1.1. Lucrări de conslructll sl instalații aferente organizării de șantier

32,319.11

6,140.63

38,459.74

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

95.00

595.00

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

15,901.00

0.00

15,901.00

5.2.1 Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de conslruclil

7,950.50

0.00

7,950.50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul stalului In amenajarea teritoriului, ufbanîsm sl centru autorizarea lucrărilor de construcții

1,325.08

0.00

1,325.08

5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,625.42

0.00

6,625.42

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform sl autorizația de conslruire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

129,276.44

24,562.52

153,838,96

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

177,996,55

30,798.15

208,794.71

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

6.2

rOTAL

Probe tehnologice sl teste

CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

roTAL

®ș

.id;498,841';60/:

S28ή58WW.

lineare Cri,j :■

SlîSașițjSâiSil

>25M65!§£SI