Hotărârea nr. 290/2020

Hotărârea 290/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion – în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

„Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în Municipiul Cluj-Napoca”


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256036/1/28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 256440/441/28.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de imvestiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:


‘cretar general al municipiului, Jr. Aure®a Roșea

Nr. 290 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 290/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Gheorghe Sion este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • -  Suprafață carosabil nou:                              S = 2.455,95

  • -  Suprafață trotuare:                                   S = 1.675,05

  • -  Suprafață spațiu verde:                               S = 1.133,00

  • -  Lungime stradă:             :                       L = 818,65 ml.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 3.118.406,68 lei (fără TVA)

3.704.608,48 lei (cu TVA) din care C+M: 2.761.170,41 lei (fără TVA)

3.285.792,79 lei (cu TVA)

Durata de realizare a investiției: 6 luni (3 luni perioada de implementare și 3 luni perioada de execuție);

Finanțarea investiției: de la bugetul local și din alte surse constituite conform legii.

Director executiv Direcția Tehnică ifigTVirgil Porutiu

Șef Serviciu Administrare Căi Publice ing. Gabriela Cora

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare sistem rutier in ampriza existenta strada Gheorghe Sion

Nr.'crf.

_ z-r---                 5?--------------o,-—'-       ..'7*

;-iMValoarr-Lte ■

(faratvA)

1 ffl

^tecte^Valpare^te zZ-J’cu TVA.yL

tetete leite- •

tete

tel

- ;-V.' 7-        2l< - .          -       --            ’

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investii i!

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

3,784.00

718.96

4,502,96

3.1.1. Studii de teren

3,284.00

623.96

3,907.96

3,1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

500.00

95.00

595.00

3.2

Documentații* suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1,400.00

266.00

1,666.00

3.3

Expertizare tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.S

Proiectare

19,097.50

3,628.53

22,726.03

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții

1,400.00

266.00

1,666.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizatlilor

5,890.00

1,119.10

7,009.10

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

10,307.50

1,958.43

12,265.93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

26,938.25

5,118.27

32,056.52

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

26,938.25

5,118.27

32,056.52

TOTAL CAPITOL 3

54,219.75

10,301.75

64,521.50

Capitolul 4 • Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații __________________________________________________________

2,693,824.79

511,826.71

3,205,651.50

4.2

Montare utilaje, ehlpamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice sj funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,693,824.79

511,826.71

3,205,651.50

Capitolul 5 ■ Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

67,845,62

12,890.67

80,736.29

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

67,345.62

12,795.67

80,141.29

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

95.00

595.00

52

Comision, taxe, cote, costul creditului

33,134.04

0,00

33,134.04

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil lucrărilor de construcții

16,567.02

0.00

16,567.02

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,761.17

0.00

2,761.17

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,805.85

0.00

13,805.85

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

269,382.48

51,182.67

320,565.15

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate___________________________________________

0.00

8.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

370,362.14

64,073.34

434,435.48

Capitolul 6 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqălirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnoloqice si tesle

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

Bem

a

1

s I ■ 1 s 1 1 te -2 1 B 1

1 1

te76Ll7teL

Data: 04, 2020


Proiectant,

SC MVS PROCONS SRLBenefici'ar/lnvestltor

Municipiul Cluj- Napoca