Hotărârea nr. 289/2020

Hotărârea 289/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier strada Valea Fânațelor (Tronson între str. Oașului și intersecția cu str. Fânațelor)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier Strada Valea Fânațelor

(Tronson între Str. Oașului și intersecția cu Str. Fânațelor)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier Strada Valea Fânațelor (Tronson între Str. Oașului și intersecția cu Str. Fânațelor)” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare m. 243567/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243681/44/21.05.2020 al Direcției Tehnice, Direcției Juridice și Direcției Economice prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier Strada Valea Fânațelor (Tronson între Str. Oașului și intersecția cu Str. Fânațelor);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5 si 7 din H.G. nr. 907/2016; art. 44 din Legea nr. 273/2006 și art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier Strada Valea Fânațelor (Tronson între Str. Oașului și intersecția cu Str. Fânațelor)”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Ic.


Secretarul OTunicipMțw? Jr. Aurora RUca xj

Nr. 289 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.289 din 3 iunie 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizare sistem rutier Strada Valea Fânațelor (Tronson între Str. Oașului și intersecția cu Str. Fânațelor)”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: „Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Valea Fânațelor este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în cartierul Măgura.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

 • -  Suprafață carosabil modernizată                          S= 3031 mp

 • -   Suprafață trotuar modernizată și accese la proprietate        S= 1191 mp

 • -  Suprafață spațiu verde                                     S = 1121 mp

 • -  Lungime stradă modernizată                            L = 477 ml

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 2.321.853,66 lei + TVA din care C+M: 2.054.683,36 lei + TVA

 • • Durata de realizare a investiției: 8 luni

 • • Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii

  Direcția Tehnică,

  Director executiv,

  Virgil Poruțiț


Serv. Admin.căi publice

Șef Serviciu

Gâbriela CoraDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare sistem rutier Strada Valea Fanatelor (Tronson intre Str. Oașului si intersecția cu Str. Fanatelor)

,Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) '

TVA

Valoare 7 cu TVA ?

lei

---l^lei

lei

.5 ■

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obîinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaj?ri pentru protec?ia mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2,084.00

395.96

2,479.96

3.1.1. Studii de teren

1,584.00

300.96

1,884.96

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3-1-3. Alte studii specifice

500.00

95.00

595.00

3.2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

266.00

1,666.00

3.3

Expertizare tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

15,027.50

2,855.23

17,882.73

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1,400.00

266.00

1,666.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4,410.00

837.90

5,247.90

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7,717.50

1,466.33

9,183.83

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

20,045.69

3,808.68

23,854.37

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către. Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

20,045.69

3,808.68

23,854.37

TOTAL CAPITOL 3

41,557.19

7,895.87

49,453.06

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construc?ii si instalații

2,004,569.13

380,868.13

2,385,437.26

4.2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dot?ri

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,004,569.13

380,868.13

2,385,437.26

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de ?antier

50,614.23

9,616.70

60,230.93

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

50,114.23

9,521.70

59,635.93

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

95.00

595.00

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

24,656.20

0.00

24,656.20

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

12,328.10

0.00

12,328.10

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,054.68

0.00

2,054.68

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,273.42

0.00

10,273.42

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse ?i neprev?zute

200,456.91

38,086.81

238,543.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate                     ît

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

275,727.34

47,703.52

323,430.86

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preg?tirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice sl teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAE-GENERAL 1 B            î

2.321 ;853.66

436,467.52

:2,75B.321.1C

diWareffilK^W^

î'2;o541683;36

390,385.84.

2,445.073.20