Hotărârea nr. 288/2020

Hotărârea 288/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții – Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități – strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții-Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități - strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj- Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,


Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții-Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități - strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj- Napoca ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243565/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243643 din 21.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții-Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități -strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj- Napoca ”, în forma prezentată;

în temeiul art. 5 și al art. 7 din H.G. nr. 907/2016; art. 44 din Legea nr. 273/2006 și art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții-Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități - strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică si Direcția Economică.

9                    9


Președinte de ședință, Ec.Dan Ștefan Tarcea

1 generahal municipiului,


Nr.288 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr.288/2020


DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții-Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități - strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj- Napoca ”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, strada Mogoșoaia nr.9

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • •  Suprafață carosabil modernizat: S= 625 mp

  • •  Suprafață trotuare: S= 1.505 mp

  • •  Suprafață spațiu verde: S=3.245 mp

  • •  Platforme subterane pentru colectarea deșeurilor: 4 bucăți

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 1.505.458,36 lei (fără TVA)

1.788.496,26 lei (cu TVA)

din care C+M: 1.315,433,67 lei (fără TVA)

1.565.366,06 lei (cu TVA)

Durata estimată de realizare a investiției: două luni »

Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Dire                     Tehnică,

ISef Serviciu Administrare Căi Publice, Ing.Cora Gabriela

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare zona adiacenta obiectivului de investiții - Parking Suprateran Deviere Rețele, Branșamente și racoruduri Ia utilități -Strada Mogoșoaia nr. S din Municipiul Cluj-Napoca

Nr. cri.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVĂj

TVA

Valoare cu TVA

lei.

tei -

lei

1

2

3^--

4 .

'        5 '

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectîa utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitalul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

9.076,00

1.724,44

10.800,44

3.1.1. Studii de teren

8376,00

1.629,44

10305,44

3.12. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

500,00

95,00

595,00

3,2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1.400,00

266,00

1.666,00

33

Expertizare tehnica

4.400,00

836,00

5.236,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3,5

Proiectare

17.695,00

3362,05

21.057,05

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1.400,00

266,00

1366,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5380,00

1.022,20

6.40230

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

33.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9.415.00

1.788,85

11303,85

3,5

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

12.833,50

2.43836

1537136

3.S.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

33.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8JL Dirigentie de șantier

12333,50

2.438,36

15371,86

TOTAL CAPITOL 3

45.404,50

8.626,85

54.031,35

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

1.283.349,92

243.836,48

1.527.186,40

4,2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

43

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.283.349,92

243.836,48

1.527.186,40

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

32383,75

6.190,91

38.774,66

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

32.083,75

6.095,91

38.179,66

5.13. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500,00

95,00

595,00

5,2

Comision, taxe, cote, costul creditului

15.785,20

0,00

15.78530

53.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

533 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7.892,60

0,00

7392,60

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism s pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.315,43

0,00

1315.43

53.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.577,17

0,00

6377.17

53.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

128334,99

24.383,65

152.718,64

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

176.703,94

30.574,56

20737830

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

030

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL            ;

1.505.458,36

3 283.037,90;

£*ai.78M96,26

dincâreC+ M

1.315.433,67-

• 249.932,407

;^1lS65366;06lî-