Hotărârea nr. 287/2020

Hotărârea 287/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+1+M, str. Dimitrie Gusti nr. 2; beneficiară: Manole Bianca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+l+M, str. Dimitrie Guști nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+l+M, str. Dimitrie Guști nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252991/1/27.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 253023/27.05.2020 din al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+l+M, str. Dimitrie Guști nr. 2, beneficiară: Manole Bianca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1244 din 23.12.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii cu acces public P+l+M, str. Dimitrie Guști nr. 2, beneficiară: Manole Bianca, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 315963.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita vestică: min. 7 m;

 • -  retragerea față de limita nordică: min. 3 m.

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Dimitrie Guști;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia. Construirea se realizează pe suprafața de teren încadrată strict în UTR Liu. Suprafața de teren necesară regularizării intersecției Aleea Negoiu-str. Dimitrie Guști, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.E cu titlu de drum și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Dimitrie Guști, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Art. 2. -


Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentații de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 287 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

primăria si cnwsn un mea ni ni.NApnct

ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Calea Moților, nr 3,400001, Cluj-Napoca. tel:+40 264 592 301; fax.+40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.chijbusincss.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de MANOLE BLANCA, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, str. Dimitrie Guști, nr.4-6, ap.5B înregistrată sub nr. 412635/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

, 4 . ANVL

Nr. . din $0^

pentru P.U.D - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+1+M, str. Dimitrie Guști, nr. 2

generat de imobilul cu nr. cadastral 315963

Inițiator: MANOLE BIANCA

Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin S. Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 695 mp, situată pe frontul nordic al străzii Dimitrie Guști la nr.2, delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică și nordică.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este incadrat preponderent în UTR Liu și parțial în UTR Lc.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m. adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va ft mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M. (S)+P+l+R. D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter. M - mansardă, R - nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici'. POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism..

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de

ROMÂNIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, (d: <30 264 592 301; fax <40 264 599 329 www.primariaclujnap<K:a.r<) I www.chijhusiness.ro j www.visiiclujnapoca.ro

ARH1TECT-ȘEF

proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m,

■retragere miri, față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

 • - UTR Le - Zonă de locuințe colective realizate după anul 1990.

-funcțiune predominantă', locuințe colective

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornișă de 18 m, măsurată de la nivelul trotuarului, In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

 • (a) clădirile noi se vor înscrie în regimul de înălțime dominant al zonei. In orice caz, vor avea un regim de înălțime maxim egal cu al celor direct învecinate, existente (în cazul în care acestea au înălțimi diferite, se va lua în considerare regimul de înălțime mai ridicat),

 • (b) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 21 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+PP4+1 R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m.

-indici urbanistici : pentru imobilele de locuit cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2<M(R) - POT maxim = 35% . CUT max = 1,

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniamentul existent sau rezultat în urma unor operațiuni de real miere ,In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament

■retragere miri, față de limitele laterale și fața limitele posterioare:

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m.

Retragerea față de limita posterioare de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 12 m,

 • - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu: (a) înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 12 m în cazul în care cel puțin una dintre acestea are orientate spre zona de învecinare camere de locuit (b) jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 6 m în cazul în care nici una dintre acestea nu are orientate spre zona de învecinare camere de locuit. Este admisă retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus.

II. Prevederi P.U.D» propuse:

 • -  retragerea față de limita vestică: min, 7 m;

 • -  retragerea față de limita nordică: min. 3 m.

 • -  accesul auto și pietonul: din strada Dimîtrie Guști;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă,

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.05.2019. și a verificării completărilor depuse sub nr. 412635/433/2019 în ședința operativă din data de 15.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren necesară regularizării intersecției Aleea Negoiu- str. Dimîtrie Guști, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C,F, cu titlu de drum și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Dirnitrie Guști anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.


primăria si nnNsii mi i ar.A

CI III-NAPOC4


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3,-400001. Cluj-Napoca. tel:+40 264 592 301. fax.+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www clujbusiness ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMANIA


ARH1TECT-ȘEF

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.3541 clin 28.08.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Inspector specialitate,

• L*gia Subțirică


Șef birou Strategii urbane Arh. Apdhr^FeaJXÎureșan


Red., 3ex. Arh. C.Coțofan inspector. Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. ../^S.L^.'?7...din          .....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 1.0.

P.U.D. - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+l+M str. Dimitrie Guști nr. 2 Nr. 184824/01.04.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Compartimentul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

» Inițiator : MANOLE BIANCA *

» Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate' cu Documentul de planificare nr. 412635/12.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+l+M — str. Dimitrie Guști nr. 2

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3541/28.08.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1244/23.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 412635/12.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 11.03.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea publicului a fost publicat în ziarul Făclia din 21.02.2019.

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019 - ora 16:15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 30.05.2019 - ora 16:15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Păcurar Alexandru - aleea Negoiu nr. 14B

 • •  Manole Tudor - str. Dimitrie Guști nr. 4-6

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în data de 30.05.2019 - ora 16:15.

La dezbaterea din 30.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului s-a prezentat:

• dl. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu nr. 14B, sesizează următoarele :

 • - pe planul de situație nu apare rețeaua electrică

 • - terenul s-a dezmembrat dintr-un teren construit

 • - nu s-au calculat indicii la toată suprafața parcelei din care s-a dezmembrat

 • - în mod normal nu se poate construi

Prin adresa cu nr. 258038/15.05.2019, dl. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu nr. 14B, comunică următoarele obiecțiuni :

. Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni :     SitO Oe

/i/v? f               >________

Prin adresa cu nr. 270258/22.05.2019, dl. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu nr. 14B, comunică următoarele obiecțiuni :

 • 1. Chiar daca probabil din punct de vedere juridic d-na Manole Bianca este proprietara terenului amplasat la nord de imobilul cu 5 etaje construit fara autorizație (de tatal sau soțul dânsei) pe strada D. Guști nr. 4-6, totuși acel teren consider ca este grevat de sarcini, imobilul fiind locuit, persoanelor respective fiind cumpărători de buna credința constituiti in asociație de locatari sau de proprietarif daca s-a rezolvat situația juridical a imobilului) le revine acel teren de cca 3 m lățime pe toata lungimea imobilului, constituit ca spațiu verde din suprafața construita.

 • 2. D-na Manole Bianca (fiica sau soția d-nului Manole Tudor) cu ocazia depunerii cererii si a documentației aferente, include terenul menționat mai sus, in suprafața totala de 695 metri patrati, pentru ca din aceasta, sa-l revină defalcat, in proporțiile stabilite de lege suprafața de construit si suprafața de spațiu verde, folosind o ilegalitate din trecut in formularea pretențiilor sale.

 • 3. Din punct de vedere arhitectural si probabil acesta a fost motivul unui PUD, d-na Manole Bianca nu se incadreaza in zona cu imobilul pe care intenționează sa-l construiască , intrucat pe aceiași strada, vis-ă-vis de proprietatea dânsei sunt doua imobile compuse din parter si mansarda, iar subsemnatul, in proximitatea nordica a dânsei, pe strada Negoiu dețin o construcție compusa din D+P+E+M ,insa datorita configurației terenului sunt cu cca. 2,5 m . mai jos, inaltimea imobilului la coama fiind aproximativ aceiași cu cele doua immobiîe de la inceputul străzii D. Guști. Construirea de către d-na Manole BiancafManole Tudor) a unui imobil cu P+E+M intre cele trei imobile

cu regim de inaltime aproximativ egal si la intersecția străzilor D.Guști si Negoiu ar reprezenta din punct de vedere architectural aceiași dizgrație ca si imobilul cu 5 nivele construit ilegal de familia Manole pe strada D.Guști nr. 4-6 afectând in același timp si vizibilitatea pentru traficul rutier, intr-o intersecție intens circulata, cu transport in comun si străzi inguste.

 • 4. Deșii proprietara a terenului de pe strada D.Guști nr. 2, probabil urmare a unui act cu titlu gratuit, d-na Manole Bianca (fiica sau soția d-nului Manole Tudor) deține respectivul teren prin dezmembrarea parcelei inițiale deținute de d-nul Manole Tudor, pe care sunt edificate deja doua imobile cu doua respectiv cinci etaje.

 • 5. Potrivit prevederilor legii 350/2001, ,, daca o construcție este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează in raport cu ansamblul terenului inițial, adauganduse suprafața planseelor existente la cele ale noii construcții. Având in vedere ca cele doua imobile construite (fara autorizație de construcție) nu au spatii verzi amenajate, suprafața deținuta de d-na Manole Bianca ca parte a parcelei inițiale si membra a aceleiași familii, probabil ar fi suficienta doar pentru echilibrarea raportului POT /CUT a imobilelor deja edificate si nicidecum pentru o alta construcție ori una cu suprafața desfasurata propusa.

Documentația depusa odata cu cererea de eliberare a PUD, cuprinde multe inexactitati după cum urmeaza:

-limita zonei studiate marcata cu semnul X nu are suprafața totala indicata de 695 metri patrati, daca se exclude zona verde din spatele imobilului de pe strada D. Guști nr. 4-6 care este grevata de sarcini (probabil revendicabila de asociația de locatari);

 • - latimea proprietății in profunzime de la strada D. Guști si la 8 m.est de imobilul cu nr.4-6, indicata in plan, are ca reper, probabil si trotuarul care a devenit zona de utilitate publica, pe acel amplasament fiind montati si stâlpii de electricitatejcu, conductorii aferenti), nementionati;

 • - planul grafic depus odata cu, cererea, prezintă asa cum rezulta din legenda documentației, ca spațiu verde amenajat, același din spatele imobilului de pe strada D. Guști nr. 4-6, grevat de sarcini chiar daca in proprietatea d-nei Manole;

 • - raportul CUT/POT nu este respectat in documentația depusa. Potrivit legii 35o/2001 la capitolul „Termeni,, este prevăzut ca POT reprezintă procentul de ocupare a terenului, raportul dintre suprafața construita (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor)si cea totala.Ori in planul prezentat spre avizare , data fiind atat lungimea construcției cat si inaltimea, proiecția pe sol a clădirii depășește nu doar cei trei metri pana la limita de proprietate ci chiar toata latimea proprietăți amplasata la nord de construcția propusa.

 • 6. Potrivit art. 31 al 4 din legea 350/2001 la emiterea autorizației de construcție trebuie avute in vedere mai multe aspecte, inclusiv cel prevăzut la litera d, „existenta riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase „. Imobilul propus spre construcție, amplasat la sud de proprietatea subsemnatului, pe direcția est-vest, paralel cu propriul imobil, la distanta de 3 m. fata de limita de proprietate, afecteaza negativ imobilul existent, obturând alaturi de imobilul cu 5 etaje pătrunderea lumini in gradina locuinței astfel ca AM voi fi umbrit in permanenta. Datorita înălțimii si distantei apropiate, obturează total pătrunderea luminii chiar si pe geamul de la etajul propriei locuințe amplasat pe latura sudica (fara obiecții clin partea domnului Manole Tudor la data construcției).

Datorita configurației terenului, imobilul subsemnatului este cu cca. 2,5 m sub nivelul terenului pe care se propune construcția, iar pentru a avea acces din strada Negoiu am construit demisol iar de la acesta la inca -3 m conform studiului geologic s-a turnat fundația, terenurile fiind ridicate artificial prin depunere de pamant cu ocazia construcției blocurilor vechi de pe strada Negoiu. Pentru motivul expus existând conform art 31 ai 4 lit f din lege, riscuri naturale si antropice care nu au fost luate in considerare cu prilejul elaborării documentațiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv, in sensul ca in vecinătatea propriului imobil ar fi riscant sa se construiască imobil cu P+E+M, fara o fundație la aceiași cota, adica de -7,5 m, pentru a se evita ca propriul imobil sa fie zid de sprijin pentru cel propus spre construcție,va solicit d-voasta ca autoritati competente in domeniu revizuirea PUZ si aviz nefavorabil pentru PUD astfel cum el a fost solicitat.

De altfel conform Constituției României si art. 1 din L 35o/2ool, teritoriul României este parte a avuției naționale de care beneficiază toti cetateni tarii , inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare , prin activitatîle de amenajare a teritoriului , urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale autoritatilor publice centrale si locale.

tn același sens, art. 4 din aceiași lege prevede ca „Statul prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului, condițiile de dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.,, Prin proiectul supus avizării, prin construcția fara autorizație a imobilului existent si mai ales prin regimul sau de înălțime , prin lungimea celor doua imobile si gradul de apropiere intre ele sî fata de proprietatea subsemnatului, domnul si doamna Manole reduc aproape total gradul de insorire al locuinței si cu cca. 70-8o% a suprafeței de teren pe care o detin(practic ne trimite in iarna polara) Solicit in acest sens efectuarea de către autoritatîle abilitate a unei expertize de insorire.

 • 7.Planul grafic prezentat, conține date eronate, in sensul ca latimea in profunzime a proprietății dinspre str. D. Guști nu este cea reala, iar doua cote prezentate ca distanta între imobilul propus spre construcție si cel al subsemnatului sunt de asemenea nerealiste.(eu nu rețin ca d-nul sau d-na Manole sa fi solicitat acces pentru a face respectivele măsurători)

In final, pe baza argumentelor prezentate, chiar daca nu grafic ci prin cuvant(caci mai întâi a fost cuvântul) argumentat juridic, concluzionez cererile formulate autoritatilor pe care le reprezentat! în mod egal pentru toti cetateni, astfel:

7.1 - aviz nefavorabil pentru cererea formulata de d-na Manole Bianca privind PUD pentru construcție imobil cu doua locuințe pe strada D. Guști nr. 2

- avand in vedere ca se cere aviz pentru edificarea unei construcții pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, fara spatii verzi amenajate, solicit ca in baza legii, indicatorii urbanistici sa fie calculați in raport cu ansamblul terenului inițial, adauganduse suprafața planseelor existente la cele ale construcției a cărei avizare se cere.

întrucât am evidențiat si unele riscuri naturale si antropice(edificarea construcției pe teren de umplutura , obturarea aproape totala a gradului de insorire a proprietății din proximitatea nordica, etc.Jmai solicit in baza prevederilor aceleiași legi si in baza argumentației deja prezentate

7.2. - refacerea PUZ pentru zona de pe strada D. Guști nr. 2 dezmembrata dint-o parcela cu, construcții deja edificate, pentru se stabili daca in baza situației existente si prin calculul indicatorilor de urbanism, aceasta este zona construibila, gradul de inaltime pentru încadrarea in planul architectural al imobilelor din zona, natura constructieifcasa familiala (conform reglementarilor legale sau ramane ca spațiu verde amenajat pentru respectarea indicatorilor de urbanism in raport cu suprafața desfasurata construita la cele doua imobile deja existente.

Cluj-Napoca 21.05.2019                               Păcurar Alexandru

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public ;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu ni; 14B, cu nr. 258038/15.05.2019 și 270258/22.05.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

1. și 2. Așa cum ați afirmat, imobilul construit fără autorizație este cuprins în proiect. în ceea ce privește spațiul verde la nord de bloc, precum și fâșia de la nord-est de cca. 7 (dintre imobilul fără acte și imobilul propus prin acest PUD), chiar dacă juridic se află în proprietatea doamnei Manole Bianca, nu au fost cuprinse în calculul indicilor urbanistici, indici ce s-au raportat stric la suprafața reglementată în PUG pentru locuințe unifamiliale (UTR Liu). Aceste două fâșii de teren rămân libere de construcții, fiind de altfel cuprinse în UTR Lc (zona de locuințe colective).

în cerere se menționează suprafața înscrisă în C.F. Mai menționăm că, inclusiv la solicitarea primăriei s-au verificat indicii urbanistici raportați la parcela inițială, ținându-se cont și de suprafețele construcției ilegale, precum și de suprafețele celorlalte imobile construite pe terenuri dezmembrate din parcela inițială.

 • 3. Motivul acestui PUD a fost forma neregulată a parcelei. Regimul de înălțime propus (P+l+M) se încadrează în Regulamentul Local de Urbanism stabilit de RU.G. aflat în vigoare aferent UTR Liu.

 • 4. și 5. S-a refăcut calculul indicilor urbanistici POT și CUT în raport cu parcela inițială, ținându-se cont de suprafața construită și desfășurată a tuturor corpurilor existente pe parcelele rezultate din parcela inițială. Noile valori obținute se încadrează în limitele maxime de POT și CUT reglementate de RLU aferent UTR Liu și UTR Lc.

Cu semnul x a fost marcată limita parcelei, iar, conform legii, Planurile Urbanistice de Detaliu se fac pe parcelă. Conform C.F. nr. 315963 și conform măsurătorilor realizate de ingineri topometriști la fața locului se dovedește că parcela măsoară 695 m2. Revenim și precizăm că zona studiată (la care s-a raportat construcția propusă prin acest PUD) s-a limitat la suprafața de 445.6 nr, respectiv cea cuprinsă în UTR Liu.

Lățimea are ca reper limita de proprietate indicată prin C.F. nr. 315963, nu trotuarul.

Necesarul minim de spații verzi este realizat raportat doar la suprafața de teren aferentă UTR Lin (445, 6 m2 din totalul parcelei în suprafață de 695 m2). Pe parcela aferentă UTR Liu se realizează un procent de 40.18 % (minimum 40 % conform regulamentului aferent UTR Liu). Raportat la suprafața parcelei înscrise în C.F. 315963, procentul crește la 60,42%.

Proiecția la sol a clădiri se face pe verticală. înălțimea construcției nu este relevantă în calculul Procentului de Ocupare al Terenului.

6. Conform studiului de însorire realizat în vederea stabilirii impactului adus dc noua construcție rezultă că în data de 22 decembrie (solstițiul de iarnă), de la ora 13:45, clădirea propusă prin prezentul PUD nu își mai proiectează umbra asupra imobilului de la aleea Negoiu nr. 14B. Conform celor rezultate din studiul de însorire sunt respectate normele Ordinului M.S. nr. 119/2014, clădirea propusă permite însorirea de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă (cap I, ari 3).

în legătură cu temerea dvs. legată de cota fundației, vă asigurăm că în proiectul de rezistență (ce se va elabora ulterior PUD - faza A.C.) vor fi prevăzute măsuri de siguranță neceseare pentru a nu periclita niciunul din imobilele învecinate.

7. Planul grafic prezentat s-a realizat pe suport topografic. Distanțele trecute pe planșe sunt cele rezultate din planul topografic vizat de OCPI.

Referitor la observația dvs. prin care solicitați să nu se aprobe acest PUD până la depunerea unei documentații comune, dorim să menționăm că pentru a efectua un studiu cuprinzând și terenul dumneavoastră trebuie să existe o asociere și o reglementare juridică aferentă. Conform legii, PUD-ul se elaborează pe o singură parcelă.

Cluj-Napoca Data:


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

3. orice propunerilor.


alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea

Prin notificările cu nr. 265512/433/20.05.2019 și 276839/433/27.05.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 412684/12.08.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 418423/433/14.08.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

ț / \                                                        și consultarea publicului

Damei Pop              AndreeaMHreșan              Simona Cipcigan

1 ex. '                                                                                                                                   t