Hotărârea nr. 286/2020

Hotărârea 286/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36; beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252985/1/27.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 253044/27.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36, beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 949 din 3.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36, beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 269365.

Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

 • - retragerea față de limita posterioare: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

 • - retragerea față de construcția existentă pe parcelă: min. 6 m;

 • - accesul auto și pietonal: din strada Arțarului. Se mențin accesele existente și se crează un acces auto nou;

 • - conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 3 niveluri supraterane (D+P+E), cu respectarea H max cornișă = 8 m și H max coamă = 12 m;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol și două locuri de garare, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi supoilate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeazăirecția Generală de Urbanism.Contrasemnează:

Catarul general a

Jr. Auro


unicipiului, oșca


Nr. 286 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PRIMĂRIA SI CONSII IUI IOCA. Clîll-NAPnCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


ARHITECT-ȘEF

z- pnmar

/Z° EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de POP FLORIN-ION ȘI POP ANA, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, str. Arțarului, nr.36, înregistrată sub nr. 245278/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

pentru P.U.D - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului, nr. 36

generat de imobilul cu nr. Cadastral 269365, 269365-C1

Inițiator: POP FLORIN-ION ȘI POP ANA

Proiectant: Birou individual de Arhitectură - arh. Anca Virginaș

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Anca Virginaș

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 1.233 mp cu fond construit ( locuință unifamilială), situată pe frontul nordic al străzii Arțarului la nr.36, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, vestică și nordică.

 • l. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este incadrat în UTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12-20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici'. POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50

m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


PRIMĂRIA Șl CONSII IUI I CIUA. ni ni-NAPnnz.

ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limitele laterale: min. 3 m.

 • -  retragerea față de limita posterioarăr. H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

 • -  retragerea față de construcția existentă pe parcelă', min. 6 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Arțarului. Se mențin accesele existente și se crează un

acces auto nou;

 • -  conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 3 niveluri supraterane (D+P+E), cu respectarea H max cornișă = 8 m și H max coamă = 12 m;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol și două locuri de garare, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ne schimb are. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1842 din 09.05.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Șef birou Strategii urbane

Arh. Andreeâ iVlirfcsan

Red., 3ex. Arh. Carmen-Emilia Coțofan Consilier, Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 Iei, conform Chitanței nr.                .din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .. Z5.-..Z.U, /PARCELA STUDIATA

Nr. cad 269365

Steren = 1233 mp


U.T.R. Liu-cf. PUG 2017

Zona de locuințe individuale si anexele acestora; locuințe semicolective cu maxim 2 unitati locative pe parcela

POTmax=35%

CUT max = 0,9

Hmax. comisa = 8 m

Hmax. coama = 12 m


BILANȚ TERITORIAL


N-. crz.

EXISTENT

%

PROPUS

%

1.

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

1253

100

1233

100

D>n CAte

2.

DRUM OE ACCES

0,00

0,00

162.30

13.16

CONSTRUCTn

172.03

13.95

233.00

23.36

LL

ALEI PtETONALf 51 CAROSABILE

202.30

16,40

2S8.45

23.39

SPATII VERZI

05S.7O

69.6S

494.25

40.09 '


INDICATORI URBANISTICI


POT propus =23,36% CUT propus = 0,6


RETRAGERI

RETRAGERI LATERALE - 3 m RETRAGERE POSTERIOARA - 6 m DISTANTA INTRE IMOBILE -6 m


SUPRAFAȚA MAX. EDIFICABILA = 600,75 mp REGIM ÎNĂLȚIME: D+P+E


ACCES & PARCARI


LĂȚIME ACCES AUTO - 3,5 m

NR. locur: PARCARE PROPUSE - 2 int.+l ext.Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584414.629

393986.732

25.106

2

584436.843

393975.034

24.715

3

584458.727

393963.549

11.650

4

584465.519

393973.014

10.442

5

584471.606

393981.498

23.280

6

584452.390

393994.640

26.142

7

584430.800

394009.380

9.309

8

584425.382

394001.810

18.520

SCc=l233.40mp P=149.163m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

\ 16

584435.957

393982.006

8.630

A 15

584429.727

393987.978

4.472

\l4

584432.895

393991.134

2.158

i\

584431.388

393992.679

8.718

12

'584437.453

393998.942

12.179

11

584446.293

393990.564

5.782

\ 10

584442.271

393986.410

0.779

\ 9

584442.834

393985.872

3.453

\l9

584440.434

393983.390

3.310

584442.831

393981.108

4.098

ir

584440.021 i_______

393978.110

5.630

:172.01mp P=59.209m


P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E

str. Arțarului nr. 36

Nr. 125470/03.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiatori : POP ION FLORIN si POP ANA

9                                                                           »

o Proiectant : Birou Individual de Arhitectură - arh. Anca Virginaș

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 245278/09.05.2019

.Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială D+P+E - str. Arțarului nr. 36

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1842/09.05.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 949/03.10.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 245278/09.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele : ® Plan reglementări urbanistice s» Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 29.03.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Cretu Cristian si Cretu Dana - str. Arțarului nr. 34 i                                i               5                                                3

® Aitonean Mircea - str. Arțarului nr. 38

o Aitai Maria - str. Liviu Rebreanu nr. 27, ap. 27

■® Chis Petru Marius si Chis Ramona Alina - str. Fagului nr. 63-69

3                            3          3                                             O

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumai al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,


Șef Birou,


Andre


;șan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona .Cipcigan