Hotărârea nr. 283/2020

Hotărârea 283/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229; beneficiară: S.D.C. Imobiliare S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243498/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243877/21.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229, beneficiară: S.D.C. IMOBILIARE S.R.L. ;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 85 din 31.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229, beneficiară: S.D.C. IMOBILIARE S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 334402.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita nordică: 6,3 5m;

 • -  retragerea minimă față de limita estică: 6.9m;

 • -  accesul auto din str. Pakei Lajos;

 • -  accesul pietonal din str. Pakei Lajos și Calea Turzii;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe Calea Turzii.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Fâșia de teren cu adâncimea de l,5m adiacentă străzii Pakei Lajos va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția imobilului propus va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Pakei Lajos și transfera cu titlul gratuit în domeniul public.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 283 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariacjujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


\ Primar, EMIL BOC


Ca urmare a cererii adresate de S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L.


MUNIG'.PlU // hcLUJ          --

cu^șerijul în județul Cluj,


municipiul Cluj-Napoca, str. prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 36-38, înregistrată sulTmr.. 31.423/2020, în


conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Nr.

pentru: P.U.D.- construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R generat de imobilul cu nr. cad. 334402

Inițiator: S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L.

Proiectant; S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sonia Nicula;

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 1517 mp, situată pe frontului estic al Căii Turzii, delimitată de parcelă cu fond construit în partea estică și strada Pakei Lajos în partea sudică. Pe parcelă există fond construit propus spre desființare.

 • l. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR Ec - Zona de activități economice de tip comercial - en detail desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, showroom

-funcțiunepredominantă: Zona e dedicată activităților comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall etc, de mari dimensiuni, cu caracter generalist sau specializate pe anumite profîle, cu adresabilitate zonală sau la nivelul întregului oraș, organizate în general în clădiri dedicate, unele de tip "big box".

-înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 21 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m. Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari. Pentru înălțimi mai mari de 28 m se va obține Avizul de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana;

-indici urbanistici: P.O.T. maxim - 60% ; C.U.T. Maxim = 1,2;

-retragere min. față de aliniament: Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G. prevede nealinierea. în cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). în situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin P.U.D., după caz, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente, învecinate, dar nu mai puțin de 10 m.

-retragere min. față de limitele laterale: Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor dar nu mai puțin de 6

m. în cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. între vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate.

-retragere min. față de limitele posterioare : Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3.400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priniariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro i www.visitclujnapoca.ro

Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea minimă față de limita nordică: 6,3 5m;

 • -  retragerea minimă față de limita estică: 6.9m;

 • -  accesul auto din str. Pakei Lajos;

 • -  accesul pietonal din str. Pakei Lajos și Calea Turzii;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe Calea Turzii.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 27.02.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Fâșia de teren cu adâncimea de l,5m adiacentă străzii Pakei Lajos se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția imobilului propus se va aduce la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Pakei Lajos și transfera cu titlul gratuit în domeniul public.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2215 din 15.05.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

așhfțeqL^ef,

.....


Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. /]/i^.^kh....din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .. Lb.'-.'C’J'j

P.U.D. - Construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R Calea Turzii nr. 225-229 Nr. 203781/16.04.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L.

o Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 31423/17.01.2020

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R - Calea Turzii nr. 225-229

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2215/15.05.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 85/31.03.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 31423/17.01.2020

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 25.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 11.12.2019 și 27.02.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 09.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 11.12.2019 - ora 10 și 27.02.2020-ora 16.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 11.12.2019 - ora 10 și 27.02.2020 - ora 16.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - Calea Turzii nr. 227A

 • •  S.C. COMPEXIT TRADING S.R.L. - Calea Turzii nr. 223D-223E

 • •  Manases loan - Calea Turzii nr. 225

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Andrei Varga.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 27.02.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Andrei Varga.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

  Nu s-au înregistrat sesizări.

  Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

  Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


  Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea


  și consultarea publicului


  Daniel Pop


  Andreea Mpfeșan