Hotărârea nr. 282/2020

Hotărârea 282/2020 - Aprobarea P.U.D. – Restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189; beneficiară: Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -restructurare corp C2 (extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 243308/1/21.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 243544/21.05.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189, beneficiară: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SE MIHAIL” CLUJ-NAPOCA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 25 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189, beneficiară: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SE MIHAIL” CLUJ-NAPOCA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 256840, pe care există fond construit, două corpuri de clădire - locuință cu regim de înălțime S+P și biserică cu terasă și clopotniță. Imobilul locuință cu regim de înălțime S+P este propus spre restructurare, cu regim final de înălțime S+P+R.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică'. 4,9 m;

 • -  retragerea minimă față de construcția existentă (biserică) pe parcelă: 4 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 145 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Maramureșului;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de staționare amenajate în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Ari 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 282 din 3 iunie 2020

{Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

România I


ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SENAPOCA, cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 16, înregistrată cu nr. 481523 din 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentm P.U.D. restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului, nr. 187-189 generat de imobilul cu nr. cad. 256840, 256840-C2, 256840-C3.

Inițiator: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SE MIHAIL” CLUJ-NAPOCA

Proiectant: S.C. QUAD STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Nicolaie Ștefanuți

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 5.950 mp este situată pe frontul nordic al străzii Maramureșului la im 187-189, fiind delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, estică și vestică. Pe parcelă există fond construit, doua corpuri de clădire, locuință cu regim de înălțime S+P și biserică cu terasă și clopotniță.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUD este încadrat conform PUG în UTR Lip.

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

 • - funcțiune predominanta : locuințe unifamiliale și familiale cu regim redus de înălțime;

Subzone:

S_Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

S_Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A

 • - regim de construire: izolat sau cuplat

 • - funcțiune admisă cu condiționări: instituții de educație/ învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private

 • - înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 ni față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici'. P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min.față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament. -retragere min. față de limitele laterale : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală”

(regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare :(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

LI. Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se studiază parcela cu nr. Cad. 256840, pe care există fond construit, două corpuri de clădire - locuință cu regim de înălțime S+P și biserică cu terasă și clopotniță. Imobilul locuință cu regim de înălțime S+P se propune spre restructurare (extindere, etaj are și schimbare de destinație din locuință în funcțiune de învățământ preșcolar), cu regim final de înălțime S+P+R.

retragerea minimă față de limita laterală vestică'. 4,9m;

 • -  retragerea minimă fală de construcția existentă (biserică) pe parcelă'. 4 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară'. 145 m;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Maramureșului;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de staționare amenajate în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5422 din 21.12.20L9reiîîîs„de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Ș^f,               / Inspector specialitate,             Șef birou Strategii uybane,

Pop           Arh.Wp.I_.igia Subțirică          Arh. Andreea-Mlireșan

Red., 3 ex., Arh. Carmen-Emilia Coțofan consilier, Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 13 ici, conform Chitanței nr.           ........din ...ff? A?.       .............

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prmpoștăda data de .AA.AA-..A.9.2-.9.

P.U.D. - Restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar) - str. Maramureșului nr. 187-189 Nr. 200372/14.04,2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiator : PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ „SFÂNTUL MIHAIL” CLUJ-NAPOCA

® Proiectant: S.C. QUAD STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 481523/20.09.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar) - str. Maramureșului nr. 187-189

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5422/21.12.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 25/22.01.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-ciu întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 481523/20.09.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 13.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 19.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

© Bulbucă Szende - str. Maramureșului nr. 185

o Bulbucă Clara - str. Maramureșului nr. 185

3

® Bulbucă Csaba - str. Maramureșului nr. 185

3

© Mosut Ana - str. Maramureșului nr. 191 3    3                                                                3

o Mosut Sanda - str. Maramureșului nr. 191 3     3                                                                               3

o Szekely Raymondo și Szekely Eleonora - str. Viile Nădășel nr. 38C

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Radu Roșea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan

1 ex.