Hotărârea nr. 280/2020

Hotărârea 280/2020 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a str. Bună Ziua.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin

Hotărârea nr. 1017/2018,

introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256093 din 28.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 256114 din 28.05.2020 al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a străzii Bună Ziua;

Având în vedere Planul de Mobilitate Urbană Durabilă privind principalele proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020, aferente Strategiei municipiului Cluj-Napoca nr. 2014-2020, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și Legea nr. 104/2011 care transpune directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului și a Consiliului European privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;

Potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 11, arț. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 și art. 39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 370 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 67 alin. (3) al Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Capitolului II1 alin. (1) lit. b) din Anexa la Hotărârea nr. 986/2017 cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut: „să achite taxa de parcare în funcție de perioada de staționare, conform hotărârilor anuale privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, în vigoare.”

Art. II Se completează Anexa la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 986/2017 cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în zona tarifară II a străzii Bună Ziua.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 986/2017, privind Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor, Direcția Tehnică și Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.


§ o?


o

Nr. 280 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)