Hotărârea nr. 28/2020

Hotărârea 28/2020 - Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare-clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local

a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 38248/1/21.01.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 38281/42421.01.2020, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea susținerii financiare de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 A1 din Legea nr. 92/2007, legea transportului public, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2020, cu modificările și completările ulteriore, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă susținerea financiară de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular autorizat și acreditat, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică, Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte (în ceea ce privește decontarea cheltuielilor din învățământul particular), precum și unitățile școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 28 din 22 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)