Hotărârea nr. 279/2020

Hotărârea 279/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe str. Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe strada Bună-Ziua din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a Stațiilor de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe strada Bună-Ziua din municipiul Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 255251/1 din 28.05.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 255409 din 28.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a Stațiilor de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe strada Bună-Ziua din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c, ale art. 196 alin. (1) lit.a și ale art. 296 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art 861, 867 și 870 din Codul civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate, Autorizația de construire nr. 906/12.07.2019 Autorizația de construire nr. 156/13.02.2020, precum și Procesul-verbal nr. 232077 din 14.05.2020 de recepție stații de încărcare autovehicule electrice.

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a două stații de încărcare pentru autovehicule electrice, de 44 KW AC, amplasate pe strada Bună-Ziua din municipiul Cluj-Napoca, edificate în baza Autorizației de construire nr. 906/12.07.2019 și Autorizația de construire nr. 156/13.02.2020, recepționate în baza Procesului-verbal nr. 232077 din 14.05.2020 de recepție stații de încărcare autovehicule electrice.

Art. 2. Se aprobă darea în administrare în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a stațiilor de încărcare autovehicule electrice, prevăzute la art. 1, având valoarea totală a lucrărilor executate de 69718,36 lei (TVA inclus).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor.


âl municipiului, ȘCA


Nr. 279 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)