Hotărârea nr. 278/2020

Hotărârea 278/2020 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice,

pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248788 din 25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249123 din 25.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii nr. 348/2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13372/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13372/1/1/1, teren în suprafață de 294 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13372/1/1/2, teren în suprafață de 7.557 mp.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Nordului cu suprafața măsurată de 7.557 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Nordului, cu suprafața măsurată de 7.557 mp., provenind din CF nr. 326237 Cluj-Napoca, cu nr. topo. nou 13372/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Nordului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 278 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 278/2020


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

5


AMPLASAMENT:


Strada NORDULUI, intravilan


domeniul public


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3


CLUJ-NAPOCA


-APRILIE 2020-țj Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

90677

Ziua

14

Luna

04

Anul

2020

Cod verificare

100083888740


Nr. CF vechi:1473


Lf           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

$

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 326237 Cluj-Napoca

 • A. Partea II. Descrierea imobîSullus

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13372/1/1

7.851

Drum Dincolo de Becaș

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. cerere nr.3640, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  imobilul se abnotează din această carte funciară,nemaiformând obiect de circulație publică

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 326237 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13372/1/1

7.851

Drum Dincolo de Becaș

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

7.851

*

*

13372/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

14/04/2020, 15:55

Pagina 2 din 2

■■siKEnranss’ăT'”'/:


—Bang- - ■ a


ABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Nordului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

326237 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13372/1/1

Drum Dincolo de Becaș

7851

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

7851

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

326237 (Nr. CF. vechil473)

13372/1/1/1

Drum Dincolo de Becaș

294

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13372/1/1/2

Drum Dincolo de Becaș

7557

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13372/1/1/2

Nou

Strada NORDULUI

7557

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 7557mp

Data: Aprilie 2020


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Nordului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X fm]

Y fm]

1

584503.5530

395003.2350

2

584470.0130

395026.6460

3

584455.2900

395031.0390

4

584455.0100

395031.3580

5

584433.2730

395031.9570

6

584398.8763

395034.3551

7

584371.3210

395038.0430

8

584371.6390

395038.9350

9

584364.6180

395039.4550

10

584364.5650

395038.7920

11

584343.4570

395041.7497

12

584304.9280

395050.5636

13

584291.8855

395054.1365

14

584274.8965

395059.0091

15

584255.1937

395064.6642

16

584250.9202

395066.2152

17

584196.3300

395080.9700

18

584158.3290

395092.9500

19

584141.7830

395098.9950

20

584141.7300

395099.2600

21

584121.0330

395106.3700

22

584115.2400

395108.3600

23

584102.8900

395112.5000

24

584089.6174

395114.4688

25

584072.5839

395114.6077

26

584050.7000

395114.3310

27

584029.5389

395113.5416

28

583994.3101

395112.6275

29

583982.5140

395112.1674

30

583969.3498

395113.8176

31

583957.9965

395116.7517

32

583947.1654

395121.4238

33

583938.0958

395126.3592

34

583931.7050

395131.1510

35

583864.7620

395185.3080

36

583859.7211

395189.5881

37

583858.0563

395190.8522

38

583839.0696

395198.1891

39

583833.2933

395198.0876

40

583826.4825

395196.7346

41

583818.5984

395193.1028

42

583810.0560

395185.3883

43

583800.5427

395172.2340

44

583794.1800

395159.4384

45

583786.6888

395139.0972

46

583783.1113

395125.8798

47

583779.3870

395109.3500

48

583770.4140

395083.7220

49

583768.2980

395078.6410

50

583765.8940

395075.6570

51

583760.2494

395069.8666

52

583754.9557

395064.2695

53

583741.3800

395052.0793

54

583729.8353

395042.0187

55

583717.8076

395026.7465

56

583712.3106

395032.9295

57

583733.1880

395055.5352

58

583745.3998

395066.0612

59

583753.1430

395072.9840

60

583761.7429

395082.3842

61

583766.6136

395091.5964

62

583770.8587

395105.9620

63

583778.5380

395135.3937

64

583781.5124

395143.8880

65

583782.5460

395147.6070

66

583785.4380

395156.2320

68

583792.5960

395173.7220

69

583798.5180

395181.6490

70

583805.3460

395190.9100

71

583813.5810

395197.9810

72

583825.3226

395203.2240

73

583832.9320

395204.9686

74

583832.9660

395205.0090

75

583846.5750

395203.6430

76

583854.5560

395200.3800

77

583863.0200

395196.5300

78

583872.0810

395191.0340

79

583920.2520

395151.0810

80

583931.0254

395141.5563

81

583937.6127

395135.7060

82

583943.1711

395131.8731

83

583957.7091

395124.1487

84

583963.8786

395122.5098

85

583970.4877

395121.6594

86

583976.8460

395120.8058

87

583985.8988

395120.0670

88

584021.4999

395122.0392

89

584050.9151

395123.2895

90

584060.1310

395123.8633

91

584069.6164

395123.9736

92

584086.8032

395124.1706

93

584095.4090

395122.1789

94

584116.6185

395116.6553

95

584132.4568

395110.9127

96

584146.6907

395105.6078

97

584189.8331

395091.8728

98

584201.8643

395088.2480

99

584220.3234

395083.3220

100

584236.4733

395078.8896

101

584253.4559

395074.3176

102

584259.2375

395072.7956

103

584266.6521

395070.4442

104

584278.1685

395067.4679

105

584313.9342

395057.5697

106

584330.1074

395053.0276

107

584345.2809

395049.8564

108

584364.5675

395046.5222

109

584384.1203

395043.9857

110

584401.9071

395042.1120

111

584420.0178

395040.8427

112

584458.0473

395041.1057

113

584466.9145

395038.1685

114

584477.1950

395032.8003

115

584487.7063

395025.5253

116

584495.0820

395024.3920

Data: Aprilie 2020Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Nordului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

1 Y[m]

: 1

584503.5530

395003.2350

40.902

2

584470.0130

395026.6460

15.364

3

584455.2900

395031.0390

0.424

4

584455.0100

395031.3580

21.745

5

584433.2730

395031.9570

34.480

1 6

584398.8763

395034.3551

27.801

1 7

584371.3210

395038.0430

0.947

8

584371.6390

395038.9350

7.040

9

584364.6180

395039.4550

0.665

10

584364.5650

395038.7920

21.314

11

584343.4570

395041.7497

39.524

12

584304.9280

395050.5636

13.523

13

584291.8855

395054.1365

17.674

14

584274.8965

395059.0091

20.498

i 15

584255.1937

395064.6642

4.546

16

584250.9202

395066.2152

56.549

17

584196.3300

395080.9700

39.845

18

584158.3290

395092.9500

17.616

19

584141.7830

395098.9950

0.270

20

584141.7300

395099.2600

21.884

21

584121.0330

395106.3700

6.125

22

584115.2400

395108.3600

13.025

i     23

584102.8900

395112.5000

13.418

24

584089.6174

395114.4688

17.034

25

584072.5839

395114.6077

21.886

26

584050.7000

395114.3310

21.176

27

584029.5389

395113.5416

35.241

1      28

583994.3101

395112.6275

11.805

29

583982.5140

395112.1674

13.267

30

583969.3498

395113.8176

11.726

31

583957.9965

395116.7517

11.796

32

583947.1654

395121.4238

10.325

!      33

583938.0958

395126.3592

7.988

34

583931.7050

395131.1510

86.107

35

583864.7620

395185.3080

6.613

36

583859.7211

395189.5881

2.090

37

583858.0563

395190.8522

20.355

38

583839.0696

395198.1891

5.777

39

583833.2933

395198.0876

6.944

40

583826.4825

395196.7346

8.680

41

583818.5984

395193.1028

11.510

42

583810.0560

395185.3883

16.234

1 43

583800.5427

395172.2340

14.290

44

583794.1800

395159.4384

21.677

45

583786.6888

395139.0972

13.693

46

583783.1113

395125.8798

16.944

47

583779.3870

395109.3500

27.153

48

583770.4140

395083.7220

5.504

49

583768.2980

395078.6410

3.832

50

583765.8940

395075.6570

8.086

51

583760.2494

395069.8666

7.704

52

583754.9557

395064.2695

18.246

53

583741.3800

395052.0793

15.313

54

583729.8353

395042.0187

19.440

55

583717.8076

395026.7465

8.273

56

583712.3106

395032.9295

30.771

57

583733.1880

395055.5352

16.122

58

583745.3998

395066.0612

10.387

59

583753.1430

395072.9840

12.741

60

583761.7429

395082.3842

10.421

61

583766.6136

395091.5964

14.980

62

583770.8587

395105.9620

30.417

63

583778.5380

395135.3937

9.000

64

583781.5124

395143.8880

3.860

65

583782.5460

395147.6070

9.097

66

583785.4380

395156.2320

18.898

68

583792.5960

395173.7220

9.895

69

583798.5180

395181.6490

11.506

70

583805.3460

395190.9100

10.854

i 71

583813.5810

395197.9810

12.859

72

583825.3226

395203.2240

7.807

73

583832.9320

395204.9686

0.053

74

583832.9660

395205.0090

13.677

75

583846.5750

395203.6430

8.622

76

583854.5560

395200.3800

9.298

77

583863.0200

395196.5300

10.598

78

583872.0810

395191.0340

62.583

79

583920.2520

395151.0810

14.380

80

583931.0254

395141.5563

8.810

81

583937.6127

395135.7060

6.752

82

583943.1711

395131.8731

16.463

83

583957.7091

395124.1487

6.383

84

583963.8786

395122.5098

6.664

1 85

583970.4877

395121.6594

6.415

86

583976.8460

395120.8058

9.083

87

583985.8988

395120.0670

35.656

88

584021.4999

395122.0392

29.442

89

584050.9151

395123.2895

9.234

90

584060.1310

395123.8633

9.486

91

584069.6164

395123.9736

17.188

92

584086.8032

395124.1706

8.833

93

584095.4090

395122.1789

21.917

94

584116.6185

395116.6553

16.847

95

584132.4568

395110.9127

15.190

96

584146.6907

395105.6078

45.276

97

584189.8331

395091.8728

12.565

98

584201.8643

395088.2480

19.105

99

584220.3234

395083.3220

16.747

100

584236.4733

395078.8896

17.587

101

584253.4559

395074.3176

5.979

102

584259.2375

395072.7956

7.779

103

584266.6521

395070.4442

11.895

104

584278.1685

395067.4679

37.110

105

584313.9342

395057.5697

16.799

106

584330.1074

395053.0276

15.501

107

584345.2809

395049.8564

19.573

108

584364.5675

395046.5222

19.717

109

584384.1203

395043.9857

17.885

110

584401.9071

395042.1120

18.155

111

584420.0178

395040.8427

38.030

112

584458.0473

395041.1057

9.341

113

584466.9145

395038.1685

11.598

114

584477.1950

395032.8003

12.783

115

584487.7063

395025.5253

7.462

116

584495.0820

395024.3920

22.790

S = 7557 mp P=1888.758m

Data: Aprilie 2020MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada NORDULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „dram” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-III, L-34-48-C-d-l-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 55 până în punctul nr. 56 neîmprejmuit-dram;

-în latura de Est: din punctul nr. 56 până în punctul nr. 88 neîmprejmuit; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 92 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 92 până în punctul nr. 105 de gard din sârmă; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 116 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 116 până în punctul nr. 1 de strada Romul Ladea;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 7 neîmprejmuit; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 10 neîmprejmuit - dram; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 36 neîmprejmuit; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 38 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 49 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 52 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 55 de gard din plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 13372/1/1 înscris în Cartea Funciară 326237 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7851 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 7557 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 7557 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr. cad. 21670-dosar nr. 137452/2008 - executant Santamarean Dorin.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drămuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Nordului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 7557 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea Ia dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


«Pila/........................... (semnătură)

(persoană autorizată)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică atlată în sybordjnea Agențici Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume,'sfirie-șr-nutnar act de identitate, cod numeric personal, adresa

poștală etc.


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind propuneri de atribuire de denumiri unor străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind propuneri de atribuire de denumiri unor străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 112308/43 din 29.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere anexa la Hotărârea nr. 775/2007, privind denumirile avizate de Consiliul Județean Cluj care se constituie fond de rezervă și procesul-verbal încheiat în data de 07.11.2008 de către Comisia Județeană de atribuiri de denumiri-Cluj, înregistrat cu nr. 207985/43/21.11.2008;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”. al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirilor unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 348 din 7 iulie 2009


(Hotărârea a fost: adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Urbansim și Dezvoltare Urbană

ANEXĂ

la Hotărârea nr. 348/200$)


LISTA ATRIBUIRILOR DE DENUMIRI

propuneri a vizate de Comisia j udețeană de atribuire de denumiri -

Nr. crt.

Tip cale de circulație

Denumire propusă

Observații

.1

ZONA B-DUL MUNCII

1

stradă

VOINEASA

Drum existent care pornește din B-dul Muncii spre Nord între nr. 27 și 47

2

stradă

CIUCEA

Drum existent care pornește din B-dul Muncii spre N-E după nr. 87

3

alee

COZIA

P.U.Z. - HCL 238/2007 (aleea 1) P.U.Z. - HCL 364/2005 (aleea 4, paralelă cu B-dul Muncii la nord de aceasta, care pornește din str. de la pct. 1 spre Est)

4

alee

HOREZU

P.U.Z.- HCL 364/31.05.2005

5

alee

BROȘTENI

6

alee

LIPOVA

7

stradă

VORONEȚ

P.U.Z. - HCL 653/10-10.2006

8

stradă

STÂNIȘOARA

9

stradă

DALIEI

10

stradă

FREZIEI

11

stradă

STÂNJENEILOR

12

stradă

CAMELIEI

13

stradă

LILIACULUI

14

stradă

GENȚIANEI

P.U.Z.- HCL 128/25.03.2008

/ri, M X . ’          ” - ,-^N

15

stradă

ROMANIȚEI

16

stradă

SÂNZIENELOR

17

stradă

CLOPOȚEILOR

18

stradă

NARCISELOR

19

stradă

PANSELUTELOR

20

stradă

GĂLBENELELOR

21

stradă

MARGARETELOR

22

stradă

OLEANDRULUI

--Lr^-Svvvc's U yfe^K^a£îâ^«^S£âl — i -săte-rAs- -                         --h.~. Lv=-it§î =țk=^^£^sS^-^=%V:

CARTIERUL SOMEȘENI

23

strada Al

BAZNA

P.U.Z. Str. Tractoriștilor prel.

H.C.L. nr. 543 / 28.08.2007

24

strada A2

RÂND UNICILOR

25

strada A3

RÂULUI

26

strada A.4

APAHIDA

27

stradă

CALEA DEZMIRULUI

Drum existent ce pornește din str. Pata Rât spre est

28

stradă.

TURNULUI

Dram existent Ia vest de str.

Cantonului și paralelă cu aceasta

CARTIERUL GRUIA

29

stradă

MISTRALULUI

P.U.Z.-P.U.D. str. Vântului f.nr., H.C.L. nr. 205/28.03.2006 și P.U.D. locuințe cuplate str.

Povârnișului f.nr.,

H.C.L. nr. 46/27.02.2007

30

stradă

ZEFIRULUI

31

stradă

BRIZEI

32

stradă

MOLIDULUI

P.U.Z.-P.U.D. str. Vântului prelungire f.nr.,

H.C.L.. nr. 204Z28.03.2Q06

33

stradă

.......   1

CEDRULUI

CARTIERUL DÂMBUL ROTUND

34

Str. “A”

REGHIN

P.U.Z. - ODOBESTI - ASOC. DE

PROPRIETARI STELUȚA

HCL 376/26.06.2007

35

Str. “Al”

SIMERIA

36

Str. “B”

SEBEȘULUI

37

Str. “C”

MEDIAȘ

38

Str. “D”

BECLEAN

39

Str. “E”

CODLEA

40

Str. “F”

ADJUDULUI

41

stradă

PERLEI

P.U.Z. -str. Viile Dâmbul Rotund - str. Dropiei H.C.L. nr. 524/28.08.2007

42

stradă

RUBINULUI

43

stradă

MUGURILOR

44

stradă

ONIXULUI

45

stradă

ARGINTULUI

46

stradă

AMETISTULUI

47

stradă

TOPAZULUI

48

stradă

DIAMANTULUI

49

stradă

SAFIRULUI

50

stradă

SMARALDULUI

51

stradă

SECAREI

I\ (j .D. $tr. Grâti!ui - Va 1 ea Scâ c a, En4 H.C.L. nr. 612/15.07.2004 /    ~     -

ZONA MĂNĂȘTUR - sud

52

stradă

SAL VIEI

P.U.D. str. Câmpului -Fundătura

HCL nr. 103/2004

53

stradă

MĂRIȘEL

Drum existent Ia vest de strada Huedinului spre rezervoarele de apă

r-

CARTIERUL ZORILOR - sud

54

strada “A”

FICUSULUI

P.U.D. stradă Ia EST de str. Eugen lonesco, aviz C.U.A.T. nr. 29437 7 2850/ 23.05.2000.

55

strada "A”

IEDEREI

P.U.D. stradă - Ia VEST de str.

Eugen lonesco f.nr., HCL nr. 517 27.02.2007

56

strada "B”

LUMINII

57

stradă

LUCIAN MATIȘ erou martir

P.U.D, stradă — Ia VEST de str.

Eugen lonesco

HCL nr. 667 / 30.10.2007

58

alee

CĂLIN ALEXANDRU

NEMEȘ erou martir

59

stradă

PABLO PICASSO

Schimbare denumire str.

DSIDA JENO

CARTIERUL FĂGET

60

stradă

CARIEREI

UTR 3 (prelungire)

61

stradă

ULMULUI

UTR 3-27: P.U.D., H.C.L. nr. 534 / 27.O5.20O4

62

stradă

CETINEI

UTR 6 : P.U.D.: str. “ RA ” H.C.L. nr. 814/18.12.2007

63

stradă

TOAMNEI

UTR 11b : P.U.D.: str. “B” H.C.L. nr. 713/16.09.2004

64

stradă

FERIGII

UTR 21 ‘P.U.D.,

H.C.L. nr. 658/10,10.2006

65

stradă

POIENIȚEI

UTR 21P.U.D.

H.C.L. nr. 103/2004

66

stradă

CARPENULUI

UTR 22-23

Drum la sud de str. Liviu Rusu perpendicular pe aceasta

67

stradă

FOIȘORULUI

UTR 25 : P.U.D.

Il.C.L. nr. 103/2004 /O

Z vj*

68

stradă

CERBULUI

r             ZONA BUNĂ ZIUA - BECAȘ

69

alee

PINULUI

Alee servitute -str. BECAȘ nr. 35A spre est

70

alee

GOGU

CONSTANTINESCU

- știință-

Drum la est de str. Ștefan Luchian

P.U.D. - HCL 546/27.05.2004.

71

alee

PALTINULUI

P.U.D.: Drum înfundat-str.

Fagului nr. 66A spre nord H.C.L.nr. 276/11.04.2006

Nr. cri.

Tip cale de circulație

Denumire propusa

Observații

CARTIERUL BECAȘ - BORHANCI

72

stradă

ROZMARINULUI

Drum existent la est (spre Col.

Borhanci nr. 5 — 7)

73

alee

ORHIDEE!

Str. Borhanci spre sud- est: P.U.D. H.C.L. nr. 530/27.05.2004

74

alee

VIOLETELOR

str. Borhanci spre sud-vest: P.U.D. H.C.L. nr. 369/29.04.2004

75

alee

CRĂIȚELOR

76

stradă

NORDULUI

Zona Becaș Est, drum existent din strada ROMUL LADEA spre S-V

77

alee

URANUS

str. Romul Ludea spre vest; P.U.D. H.C.L. nr. 379/29.04.2004

78

alee

NEPTUN

79

alee

ECLIPSEI

PRIMAR,

Sorin Apostu


ARHITECT ȘEF, Țigia Subțirică