Hotărârea nr. 277/2020

Hotărârea 277/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807 înscris în C.E nr. 297807 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807 înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 250383/1 din 26.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 250657 din 26.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807 înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1) și alin. (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 11/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului urbanistic de Detaliu locuințe familiale (str. Cpt. Grigore Ignat- str. Tractoriștilor), ale Declarației autentificate sub nr. 453 din 12 februarie 2020 de către Societatea Profesională Notarială „Lupea” din Cluj-Napoca prin notar public Lupea Mariana;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafață măsurată de 115 mp., identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca, în baza Declarației autentificate sub nr. 453 din 12 februarie 2020 de către Societatea Profesională Notarială „Lupea” din Cluj-Napoca, prin notar public Lupea Mariana.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în vederea asigurării profilului străzii Radu Tudoran.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 277 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)