Hotărârea nr. 276/2020

Hotărârea 276/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248421 din 25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248902 din 25.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1683;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: »

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2582, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2582/1, teren în suprafață de 99 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2582/2, teren în suprafață de 886 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 804 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 2418, CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 2582/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 886 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 2582/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului


strada Secerătorilor (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință. Ec. ț)an Ștefan I

Secretarul

Jr. Aurora


fiîheral al mi îoșcaNr. 276 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 276/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada SECERĂTORILOR - tronson I intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA


-MAI 2020-p A R T-E Al.

Luni, 20 'martir


3 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl AL i E ACTE

S UMĂR

Pagina

r

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•................ 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ot al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articoi unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și al municipiile’-- sț și comunelor din județul Cluj a bunurilor cț jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunuriior care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", a^ conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 133/20Q6 a fos* publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I," nr. 245 din 20 martie 2006 șl erta si în acest număr bis.


_ 8 8R

O C3

' i1


8 tri Sj

£


3

8

S'


1 i iii o 41 E <3(® O - — — Z Z Z ZJZiZ 1' *4. oiu li â § 2 2


■s


8

’>

3


8 ca G

B


s:

I;

8


i]:


8 ni

3


o 3 5 S a

S


1 j’ i . șa


j

s s

8


a;

Ș

?

8


î

3 i o

E


2 □ £

3


3 I 41 a


•5 i <5 8'
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Secerătorilor, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+185

2418

Strada Secerătorilor

615(171 st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+193

2582

Strada Secerătorilor

985(274st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1600

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

2582/1

Strada Secerătorilor

99

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2582/2

Strada Secerătorilor

886

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

2418, 2582/1

Nou

Strada SECERĂTORILOR

804

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 804 mp

Data: Mai 2020ejjn sede)


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Secerătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

Pct

X[m]

Y[m]

D(i,i+l)

1

586383.7898

393569.7423

11.103

2

586386.7930

393580.4310

15.329

3

586372.0940

393584.7788

31.814

4

586341.6320

393593.9537

13.153

5

586329.0460

393597.7740

4.579

6

586324.6946

393599.1985

2.650

7

586322.2420

393600.2020

2.525

8

586320.5760

393602.1000

2.263

9

586319.7590

393604.2100

1.497

10

586319.9090

393605.6990

1.889

11

586320.0744

393607.5806

23.119

12

586312.4648

393585.7503

0.702

13

586312.8390

393586.3440

2.787

14

586314.1720

393588.7910

1.413

15

586315.2590

393589.6930

1.478

16

586316.7260

393589.8760

1.700

17

586318.3740

393589.4570

0.475

18

586318.8306

393589.3243

15.867

19

586334.0620

393584.8770

33.480

20

586366.1350

393575.2730

18.501

S = 80‘

mp P=186.322mInventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Secerătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

rml

1

586383.7898

393569.7423

2

586386.7930

393580.4310

3

586372.0940

393584.7788

4

586341.6320

393593.9537

5

586329.0460

393597.7740

6

586324.6946

393599.1985

7

586322.2420

393600.2020

8

586320.5760

393602.1000

9

586319.7590

393604.2100

10

586319.9090

393605.6990

11

586320.0744

393607.5806

12

586312.4648

393585.7503

13

586312.8390

393586.3440

14

586314.1720

393588.7910

15

586315.2590

393589.6930

16

586316.7260

393589.8760

17

586318.3740

393589.4570

18

586318.8306

393589.3243

19

586334.0620

393584.8770

20

586366.1350

393575.2730

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada SECERĂTORILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren-. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de strada Muncitorilor;

-în latura de Est: din punctul nr. 11 până în punctul nr. 2 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de b-dul Nicolae Tituiescu;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 13 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1683 cu suprafața de 1306 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2418 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 615 m2(171 st) ; numărul topografic 2582 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 985 m2(274 st).

Conform beneficiarului, imobilul strada Secerătorilor cu suprafața măsurată de 804 m2, identificat în parte cu nr. topo. 2418 și 2582 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 90 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 804 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Secerătorilor” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :


Mai 2020

I

I I s

I


I

B

INr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

804

Municipiul Cluj-Napoca, strada Secerătorilor, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

804

-

Total

804

k                                                                              B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

Total

-ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Secerătorilor, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 804 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................

Proprietar.............. (semnătură)

(persoană autorizată)

NOTĂ:                                                      „

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate- juridrcLaflata în subordinea Agenției Naționale de și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitdte, cod

numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește


prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate d protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa ipd clujțâ ancpi.ro scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.


Anexa 2 la Hotărârea nr. 276/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada SECERĂTORILOR - tronson II

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-                     Â

I (mfiY

..... ■                                         . ; .< ited E


MONITORUL OFICIAL

i                    -.AL

j        ROMÂNIEI

7, ___________________________—— ---

§3 ;                                            pAfiî^A _                           Luni, 20'martir

74 (XVIII) — Nr, 248 bis LEGI DECRETE, HOTARARI Șl ALTE ACIE            ___________

n£>- _____ __________ i    „ ^- •T:~rzrr'^‘■ ——-—-—-—--- -————

SUMAR

Pagina

t

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Ciu), cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•................ 3-4-17

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.H1.2006               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

•zînd atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Ciu], precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Cluj'

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la r!nm= public al județului Cluj, precum și al municipiile'- sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _ :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr, 1 SS.CTQS^a fost publicată în Mon.loru. Oficial al României, Partea lp nr. 248 din 20 martie 2006 șl este si în aces! număr bis.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Secerătorilor, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descriereaimobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+193

2582

Strada Secerătorilor

985(274st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

985

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

2582/1

Strada Secerătorilor

99

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2582/2

Strada Secerătorilor

886

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

2582/2

Nou

Strada SECERĂTORILOR

886

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 886mp

Data: Mai 2020ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Secerătorilor, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 886 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar


........................... (semnătură)

(persoană autorizată)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Secerătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [ni]

[in]

1

586230.8283

393651.1135

2

586227.9529

393641.7531

3

586240.8496

393637.9384

4

586248.2833

393635.8597

5

586254.5964

393633.8659

6

586263.1951

393631.1547

7

586267.5886

393629.7616

8

586280.1293

393625.5906

9

586283.7076

393624.3451

10

586288.5463

393622.6093

11

586288.6061

393622.7466

12

586293.3210

393621.0270

13

586297.5584

393619.5340

14

586304.4038

393616.9778

15

586309.0010

393615.5565

16

586310.0032

393613.7045

17

586311.8660

393613.3002

18

586312.0764

393612.8428

19

586312.1094

393612.5976

20

586314.0620

393620.2850

21

586315.2320

393624.8950

22

586316.0810

393628.2380

23

586315.5668

393626.9764

24

586314.5485

393626.1945

25

586313.2577

393625.5711

26

586310.9520

393624.9740

27

586307.9080

393625.7680

28

586297.1740

393629.4140

29

586290.1623

393631.8779

30

586285.4337

393633.4913

31

586285.7250

393634.7480

32

586278.1370

393636.8610

33

586269.2263

393640.1069

34

586265.5221

393641.3491

35

586261.2479

393642.6599

36

586253.9921

393644.7412

37

586246.7214

393646.6899

38

586245.8224

393647.0021

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Secerătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[in]

Y [ni]

1

586230.8283

393651.1135

9.792

2

586227.9529

393641.7531

13.449

3

586240.8496

393637.9384

7.719

4

586248.2833

393635.8597

6.620

5

586254.5964

393633.8659

9.016

6

586263.1951

393631.1547

4.609

7

586267.5886

393629.7616

13.216

!         8

586280.1293

393625.5906

3.789

9

586283.7076

393624.3451

5.141

10

586288.5463

393622.6093

0.150

11

586288.6061

393622.7466

5.019

12

586293.3210

393621.0270

4.493

13

586297.5584

393619.5340

7.307

14

586304.4038

393616.9778

4.812

15

586309.0010

393615.5565

2.106

16

586310.0032

393613.7045

1.906

17

586311.8660

393613.3002

0.503

18

586312.0764

393612.8428

0.247

19

586312.1094

393612.5976

7.932

20

586314.0620

393620.2850

4.756

21

586315.2320

393624.8950

3.449

22

586316.0810

393628.2380

1.362

23

586315.5668

393626.9764

1.284

24

586314.5485

393626.1945

1.433

25

586313.2577

393625.5711

2.382

26

586310.9520

393624.9740

3.146

27

586307.9080

393625.7680

11.336

28

586297.1740

393629.4140

7.432

29

586290.1623

393631.8779

4.996

30

586285.4337

393633.4913

1.290

31

586285.7250

393634.7480

7.877

32

586278.1370

393636.8610

9.483

33

586269.2263

393640.1069

3.907

34

586265.5221

393641.3491

4.471

35

586261.2479

393642.6599

7.548

36

586253.9921

393644.7412

7.527

37

586246.7214

393646.6899

0.952

38

586245.8224

393647.0021

15.548

S = 886 inp P=208.006m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada SECERĂTORILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Mihai Veliciu;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 31 de gard din metal și beton; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 22 de aliniamentul exterior al trotuarului

-în latura de Nord: din punctul nr. 22 până în punctul nr. 20 de strada Muncitorilor; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de strada Dostoievski;

-în latura de Vest: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 2 de gard din metal și beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1683 cu suprafața de 1306 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2582 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 985 m2(274 st).

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 886 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 886 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Secerătorilor” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:                                                         '.întocmit: _____

Mai 2020                                   S.C. DAMAR CXJNSIJLTRR.L x

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

886

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Secerătorilor, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

886

-

Total

886

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 886 mp Suprafața din act = 886 mp

Executant: SC D?

Confirm executarea măsu întocmirii documentați acesteia cu

i

Semnări

Data

VMAR CONSULT SRL ratorilor la teren, corectitudinea i cadastrale și corespondența calitatea din teren 1 ira și ștampila i

Mai 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:______________

Ștampila BCPI