Hotărârea nr. 275/2020

Hotărârea 275/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248444 din 25.05.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248836 din 25.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1356;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3863, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3863/1, teren în suprafață de 588

 • - imobil cu nr. topo. nou 3863/2, teren în suprafață de 372

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2447, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2447/1, teren în suprafață de 288

 • - imobil cu nr. topo. nou 2447/2, teren în suprafață de 291

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2559/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2559/2/1, teren în suprafață de 112 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2559/2/2, teren în suprafață de 111 mp.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2560/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2560/2/1, teren în suprafață de 119 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2560/2/2, teren în suprafață de 118 mp.

Art. 5. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2652, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2652/1, teren în suprafață de 178 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2652/2, teren în suprafață de 174 mp.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 372 mp., provenind din CF nr. 328308 Cluj-Napoca, nr. topo. 3863/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Hârlețului (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 694 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 2447/2, 2559/2/2, 2560/2/2, 2652/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Hârlețului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 275 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 275/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada HARLETULUI - tronson I

9

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI


ALE GUVERNULUI


ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

in temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „WT/î/ZĂfi’F

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul C!uj“

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dnmi public al județului Cluj, precum și al municipiile/ s. șl comunelor din județul Cluj a bunurilor Jos anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,           (’

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr, 193.

•) Hotărârea Guvernului nr. l93/20Q6^a fost pubfcată in Monitorul Oficial al rlcmâniei, Partea l.'nr. 243 din 20 martie 2006 șl e;:; si în aces! număr bis.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


AMGRL

t.l MIA V IȚItiX U.

i ■ • n i < ■ <


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 328308 Cluj-Napoca1EREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi:1473 Cluj - Napoca


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Harletului, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3863

960


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

Al


C. Partea IM. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


U)';


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 328308 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea B
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3863

960

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Gcwwfrirt pentru acest imobil nn a fostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

960

-

-

3863

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/04/2019, 10:06


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,strada Hârlețului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

328308 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3863

-

960

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

960

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

328308 (Nr. CF. vechil473)

3863/1

-

588

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3863/2

-

372

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3066/1

Nou

Strada Hârlețului

372

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 372mp

Data: Mai 2020


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Hârlețului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 372 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Hârlețului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.TCLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Im]

1

586543.1135

393778.9333

2

586546.3270

393790.3310

3

586540.5517

393791.9647

4

586536.0503

393793.4188

5

586527.5958

393796.0419

6

586518.4872

393798.8950

7

586515.2144

393799.9568

8

586511.8360

393789.2140

9

586512.2543

393789.0896

10

586517.6556

393787.4828

11

586522.5340

393785.8848

12

586532.6177

393782.4670

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Hârlețului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct. de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586543.1135

393778.9333

11.842

2

586546.3270

393790.3310

6.002

3

586540.5517

393791.9647

4.730

4

586536.0503

393793.4188

8.852

5

586527.5958

393796.0419

9.545

6

586518.4872

393798.8950

3.441

7

586515.2144

393799.9568

11.261

8

586511.8360

393789.2140

0.436

9

586512.2543

393789.0896

5.635

10

586517.6556

393787.4828

5.133

11

586522.5340

393785.8848

10.647

12

586532.6177

393782.4670

11.075

S = 372mp P=88.601m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada HÂRLEȚULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 8 până în punctul nr. 7 neîmprejmuit - alee;

-în latura de Est: din punctul nr. 7 până în punctul nr. 2 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Nord: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Minerilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 8 de aliniamentul construcțiilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1356 cu suprafața de 3185 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3863 înscris în Cartea Funciară 328308 a Municipiului CLUJ-NAPOCA cu suprafața de 960 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 372 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 372 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Hârlețului” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Mai 2020

§|Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

372

Municipiul Cluj-Napoca, strada Hârlețului, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

372

__

Total

372


Anexa 2 la Hotărârea nr. 275/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

AMPLASAMENT:

Strada HĂRLETULUI - tronson II 3

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                   3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA -MAI 2020-


s                              . AL

1         ROMÂ'NIEI

PARTEA 1 ■                          Luni, 20 martir ?0c

74 (XVIII) - Nr, 248 bis LEG!, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl AL i E ACTE•

SUMA R

Pagina

Anexa nr, 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea șl completarea Holararh Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public al .Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•................ 3—447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 963/2002

•/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 634 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Ciuj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dAm = public al județului Cluj, precum și al municipiile.-- sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cj jast anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlâdesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Hârlețului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 694 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar


........................... (semnătură)

(persoană autorizată)NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clujWancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau Ia telefon: 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Hârlețului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586362.1430

393825.8750

0.978

2

586361.4930

393826.6060

3.946

3

586357.6600

393827.5450

12.307

4

586345.5269

393829.6093

5.340

5

586340.2408

393830.3654

1.131

6

586339.2340

393829.8510

9.270

7

586330.0990

393831.4280

0.330

8

586329.7780

393831.3509

5.445

9

586324.4241

393832.3401

1.907

10

586322.5355

393832.6063

0.944

11

586321.6015

393832.4659

6.108

12

586315.7300

393834.1500

5.017

13

586310.7610

393834.8440

1.464

14

586309.3372

393835.1845

5.824

15

586303.5509

393835.8486

3.540

16

586300.0484

393836.3595

10.554

17

586289.6204

393837.9878

9.617

18

586292.1139

393847.2760

11.316

19

586303.2829

393845.4588

1.945

20

586305.2144

393845.2260

7.996

21

586313.1221

393844.0442

0.146

22

586313.2461

393844.1212

5.685

23

586318.8680

393843.2749

6.122

24

586324.9061

393842.2655

8.786

25

586333.5635

393840.7690

10.515

26

586343.8834

393838.7544

5.328

27

586349.1640

393838.0480

7.354

28

586356.4020

393836.7470

8.541

29

586364.8130

393835.2630

1.438

30

586364.4200

393833.8800

7.248

31

586362.4370

393826.9090

1.075

S = 694mp P=167.217m

Data: Mai 2020
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Hârlețului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X [m]

[m]

1

586362.1430

393825.8750

2

586361.4930

393826.6060

3

586357.6600

393827.5450

4

586345.5269

393829.6093

5

586340.2408

393830.3654

6

586339.2340

393829.8510

7

586330.0990

393831.4280

8

586329.7780

393831.3509

9

586324.4241

393832.3401

10

586322.5355

393832.6063

11

586321.6015

393832.4659

12

586315.7300

393834.1500

13

586310.7610

393834.8440

14

586309.3372

393835.1845

15

586303.5509

393835.8486

16

586300.0484

393836.3595

17

586289.6204

393837.9878

18

586292.1139

393847.2760

19

586303.2829

393845.4588

20

586305.2144

393845.2260

21

586313.1221

393844.0442

22

586313.2461

393844.1212

23

586318.8680

393843.2749

24

586324.9061

393842.2655

25

586333.5635

393840.7690

26

586343.8834

393838.7544

27

586349.1640

393838.0480

28

586356.4020

393836.7470

29

586364.8130

393835.2630

30

586364.4200

393833.8800

31

586362.4370

393826.9090


n

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Hârlețului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Data: Mai 2020


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+187

2447

Strada Hârlețului

579(161st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+191

2559/2

StradăProiectată

223(62 st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+192

2560/2

Strada Hârlețului

237(66 st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+196

2652

Strada Hârlețului

352(98 st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1391

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

2447/1

Strada Hârlețului

288

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2447/2

Strada Hârlețului

291

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2559/2/1

StradăProiectată

112

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2559/2/2

StradăProiectată

111

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2560/2/1

Strada Hârlețului

119

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2560/2/2

Strada Hârlețului

118

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2652/1

Strada Hârlețului

178

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Nou

2652/2

Strada Hârlețului

174

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

2447/2, 2559/2/2. 2560/2/2,2652/2

Nou

StradaHÂRLEȚULUI

694

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA x'<u-tări de c.77'~~.

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 694mp

/

întocmit: SC DAMAR CONSUL I SRL •o            .-p'                   o

V? Aut. RO-B-.I, Nr. 0998 \<■.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada HÂRLEȚULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 17 până în punctul nr. 18 de strada Mihai Veliciu;

-în latura de Est: din punctul nr. 18 până în punctul nr. 29 de gard din beton, lemn și metal;

-în latura de Nord: din punctul nr. 29 până în punctul nr. 1 de strada Muncitorilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de aliniamentul exterior al trotuarului, din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de gard din lemn, din punctul nr. 7 până în punctul nr. 11 de gard din plasă de sârmă, din punctul nr. 11 până în punctul nr. 14 neîmprejmuit-alee, din punctul nr. 14 până în punctul nr. 17 de gard din beton și lemn.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1356 cu suprafața de 3185 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2447 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 579 m2(161 st); numărul topografic 2559/2 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 223 m2(62 st); numărul topografic 2560/2 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 237 m2(66 st); numărul topografic 2652 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 352 m2(98 st)

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 694 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 694 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Hârlețului” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.               A

\ \

Data întocmirii:                                    ' 'MU întocmit:

Mai 2020                       // V, S.C. DAMAR CONSULI S.R.LNr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

694

Municipiul Cluj-Napoca, strada Hârlețului, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

694

.Z’^      «Ă Ar''’*'.

Total

694

B. Date referitoare la construcții

/* /

-£p"l \ * \

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

_______L

CI

*

*

-

Total1

Hotărârea Guvernului nr, 193/2096^ fost publ calâ In Mon.itorui Oficial al României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2005 și esls si în acest număr bis.