Hotărârea nr. 274/2020

Hotărârea 274/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare rrr. 248428 din 25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-


Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248873 din 25.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 1 Opoziția nr. 1054;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Augustin Bunea, cu suprafața măsurată de 2704 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 8905, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Jr. Aurora Roșea

Nr. 274 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 274/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada AUGUSTIN BUNEA, intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-APRILIE 2020-.£*


SUMAR

Pagina


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................

I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JIL2006

HOTĂRÂRI


ALE GUVERNULUI


ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIE)

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 Tind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind aiestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dom. public al județului Cluj, precum și al municipiilor- =i șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț Jns anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , iez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunuriior care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRÎCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 133/2006 fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 243 din 20 martie 2006 și este si în acest număr bis.


Municlplul Cluj - Na^TQC-a

31

z

2

1

E

2

1

i o

1 s

2

i fi) 2

O j= 5

s 5

I fl» z

u I s

(U

1

6

3 > j; §

[•Uunteipluf Cluj • n&ooch___

Ti a 03 z

ja o

ă 1

a

i a z

5 o 3

c.

1

5

[MmMdNul Cluj - Napfrc»

[Munldplji CM - Napoca_____

a

L

2

5

3

ZZ

£

3

rri ă «9 z

I I E

s

w

Ht n

i s> 2

i O

t

CVi[ - Napoca

IMunkUphjl Ci»| - Napoca

1 z

3

3

2

co

§ a z

7t u 3

1

nfclpkH CK)J • Napoca____

i

12

O

5

£■

l

5

w i _cz

»

o 3 £-.y

§ 5

i

z'

5 o

£

1

5

IMunlchfHul CkiJ - Na |>&ca      {

|MucHaohH CkjJ - Napoca

I © z i u 1 o 1 2

ffl

'3 z

Q

J tj e 3 2

|Mynk^u4 ChjJ« Napoca

1

2 £

|MCh.)J - Napoca      i

MunftșlplLrl CM - Na fx£-tl_____j

tUtWHfMrrf rSiJ- U»nrw-a     1

SJ

. â z

£

' u

- ~5

1

3

1

10

Z

O

5

3

i

r

u

2

î

[Municipiul Cluj - Napoca

ifjudBN - MO infdiQMiHl

|Mi»o*rfpl<i4 CM " Napc*."»

ffl

Si

2

2

O

1

5

țM-vnicipiui CM - Napoca      j

1

•3

z

u

5

1

2

[MuntelpM Ch>] - Napacs

1 ro Z

3 Q 3 <5

1

Muplgjpki CM - Nap«a

Z

i u

1

1

Municipiul CM - Naptya___

Municipiul CM • Na poc h _

I

<3 z

o

3

£

5

2

I z

3 •5

l

1

SJ

z

3 u

2

1

I z

5 c

3

5

11 S) Z

£ s

£ »

z

i _y

c 3

2

i 83 z

8

1 § 3

CD s a

s

5

1 u 2

i RJ z

o 1

i M z

6 3 Ti

i 2

al

z 1

o 3

1 § 3

iMimhpM Cluj - Napoca

7

u

2

5

o

?

c

3

=>k =>

2Î3

s

!-

A-

219,054.201

s s

itJ

475,030.40

s

ei <n

o

s

3

03

3 g

s

Ci

3

8

3

*7=

HT

o

ci

8

r>

s

8

240(935.90

8 g

8

O

a'

OJ

8

S

CV

o_

8

5

8 cd

r-i

8

o î>i e’

8 a

8

3

g

3

s>

3

394(09730

8. g

3

O;

!■

8 ș 8

s f W7 09

8

N (33

8

Ș

CM

8 R C-J_

■7=

8 § rj

si gi M-' p

f

213,480 00

a

H

3

i

o

8

■aj £□

8 8 O •uf n

8

IX)

CD

O

8

8

i

09

s

8 d

8

î©

•*r

«

CJ

t-D

8

S3 d T

8

§

8

ș

8

CO

ro

o

©

03

8 «7

' >

«3

CM

o

i

5

WT

r?

p

o

s

Q

CT

7=

o

d

CM

8

3

CM

n

rorotTixk.....

'■f

:î

©

8

i

8

!-

3

uf

hZ

S

3

O «

§

cM

3

FW

§

i

•w

1

3

N h-

s

Uf) cn

ri

U3

<o

CM

2-

CD

8

03

B

1

8

B

«1

wr

'<2

s

8

e

'Ar

<F>

■K-

r!

tn

1

1 »

8

s

G3

rf

Ei <£> «n

1

8

<Q

i

1

fM

LD

1

i ea T'

eo

5

03

8

.ns

<ot

vr

ca

CM tn

rJ

I

CM

*31

■CM

©

CM

e

"iu

£

Arany Janos

f

5

|

£

8 > 2 aj Q j

iAron Pumnul          ................. ............

3

2 q

£ s t:

3 E

8J

Auausl Trebonhi LaurJan                     __

a

I

ca

c

9

9

<

3 C a î e : 3 <

npfiS IW

I f

1

<

B â 3 m 3

I <

c «

O

c

E

o •? <

O ® -D

c

8

O ? ■<

i

; a

<

Avram laneu

i

i

<

<

6abe Novac

E

S,

CJ

§ î co

e

3 a

s so

e

ro

2-

Eq

m

ffi

®

Ie

CO

a

I i ffi

i

ffi

f-------------------------------------------------------------------------------------------------

ț

©

§

1

a J li

e

«3 m

1 m

â

■©

E

i03

8 O

113 CQ

5

a

1

6961 •□«a lZinp-Q!

B-dul Eroilor

I                                                      inwnw PP-9[

B

1

01

1

■5

s

1

m

1

l ea

O

TT ra ffi)

_ra

P m

•o

ie

1

£D

5

§ a

Bathten Gabof_________ ___________ _________________

EC g s

B

1 0

0lâartc9 Ortodoxa             ______________

E 0

i

ta

S s a

s*i

b-

cn

o

r*î

e*i

c*i

n

ri

c*î

n

2

(*}

<d

ri

frj

rd

<rj

r».

■H

;q

2

2

H

T“

r-

H

ri

B

ri

r

s

»—

fM

rq

f*-n

A

rn

H

T“

ri

H

n

n

b-

2

ri

ci

Q

CM

o

(TJ

o

m o

■o

o-S

s> o

3 O

in o

Ca m o

S o

X

G3_

s o

8 O

in o

©

S

s

£

©■

CM

8

g

O

irt

09

O

S)

50 o

o

3 O

<71

8

o

Al o r"

CM

O

ro

O

T7

*

g

ra

o

oh

jg c a

8 O

§

i>j co Q

ÎO o

to o

!H

ca

o

<39 to O

o

SJ «O O

ca

C9

O

i

5 o

CM g

i

o ©

!S O

O

CO o o

GJ O

1

i

8

3

■7“,


.......      ........ :                  .■                 ~ '■'<< :' 1 M mra^țgHnn BraHDmfflminWim              g                                                               ■ ■........................ : ". bh! 1®®»® ■

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Augustin Bunea, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+504

8905

Strada Bunea

1277(355 st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1277

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8905

Nou

Strada AUGUSTIN BUNEA

2704

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2704 mp

Data: Aprilie 2020


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Augustin Bunea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X fm]

fml

1

587229.2590

391609.5330

2

587229.0303

391606.8940

3

587229.5545

391602.5297

4

587230.8975

391591.1603

5

587231.4025

391586.5444

6

587232.4478

391577.5116

7

587233.0693

391572.6312

8

587235.5797

391551.7321

9

587235.9782

391547.6381

10

587237.0889

391538.4557

11

587237.7026

391533.0577

12

587238.6578

391524.8820

13

587239.0734

391521.2443

14

587239.8220

391514.1530

15

587241.3870

391501.2070

16

587243.0800

391488.2120

17

587244.0308

391481.9787

18

587245.4971

391468.8424

19

587246.2910

391462.4460

20

587247.7710

391449.8950

21

587248.6942

391442.3177

22

587249.3040

391437.1580

23

587250.0140

391430.8490

24

587250.7210

391424.5010

25

587251.6243

391417.9607

26

587252.6759

391409.5238

27

587253.0485

391406.0107

28

587254.8301

391390.9675

29

587255.2567

391387.4090

30

587255.4140

391385.9140

31

587258.5640

391360.7830

32

587259.6080

391360.1640

33

587248.0794

391358.8300

34

587246.4590

391373.6400

35

587243.6090

391398.5840

36

587237.6550

391447.3540

37

587226.2680

391540.5660

38

587224.5740

391539.9550

39

587224.1910

391542.7340

40

587223.6500

391548.0370

41

587222.1350

391563.2760

42

587221.7260

391565.9560

43

587219.8160

391585.5680

44

587218.1660

391597.3500

45

587219.5090

391609.6510

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Augustin Bunea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Data: Aprilie 2020


1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pcLde contur

Lungimi laturi

D(i,i+l)

X[m]

Y[n>]

1

587229.2590

391609.5330

2.649

2

587229.0303

391606.8940

4.396

3

587229.5545

391602.5297

11.448

4

587230.8975

391591.1603

4.643

5

587231.4025

391586.5444

9.093

6

587232.4478

391577.5116

4.920

7

587233.0693

391572.6312

21.049

8

587235.5797

391551.7321

4.113

9

587235.9782

391547.6381

9.249

10

587237.0889

391538.4557

5.433

11

587237.7026

391533.0577

8.231

12

587238.6578

391524.8820

3.661

13

587239.0734

391521.2443

7.131

14

587239.8220

391514.1530

13.040

15

587241.3870

391501.2070

13.105

16

587243.0800

391488.2120

6.305

17

587244.0308

391481.9787

13.218

18

587245.4971

391468.8424

6.445

19

587246.2910

391462.4460

12.638

20

587247.7710

391449.8950

7.633

21

587248.6942

391442.3177

5.196

22

587249.3040

391437.1580

6.349

23

587250.0140

391430.8490

6.387

24

587250.7210

391424.5010

6.602

25

587251.6243

391417.9607

8.502

26

587252.6759

391409.5238

3.533

27

587253.0485

391406.0107

15.148

28

587254.8301

391390.9675

3.584

29

587255.2567

391387.4090

1.503

30

587255.4140

391385.9140

25.328

3f

587258.5640

391360.7830

1.214

32

587259.6080

391360.1640

11.606

33

587248.0794

391358.8300

14.898

34

587246.4590

391373.6400

25.106

35

587243.6090

391398.5840

49.132

36

587237.6550

391447.3540

93.905

37

587226.2680

391540.5660

1.801

38

587224.5740

391539.9550

2.805

39

587224.1910

391542.7340

5.331

40

587223.6500

391548.0370

15.314

41

587222.1350

391563.2760

2.711

42

587221.7260

391565.9560

19.705

43

587219.8160

391585.5680

11.897

44

587218.1660

391597.3500

12.374

45

587219.5090

391609.6510

9.751

S = 2704 mp P=528.084mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada AUGUSTIN BUNEA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 33 până în punctul nr. 38 neîmprejmuit; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 44 de gard din beton; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 45 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 45 până în punctul nr. 1 de strada Călărașilor;

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 4 de gard de lemn; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 32 de gard din metal, lemn și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 32 până în punctul nr. 33 de strada Costache Negruzzi.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1054 cu suprafața de 2400m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 8905 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 1277 m2(355 st). Totodată menționăm că pentru suprafața de 1427 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Conform beneficiarului, imobilul strada Augustin Bunea cu suprafața măsurată de 2704 m2 , identificat în parte cu nr. topo. 8905, nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2704 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970


Data întocmirii:


Aprilie 2020


întocmit:

S.U/DAMAR CONLin Bunea,

oo co

SL8S

......

O ’■*
O a


'.Â


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Augustin Bunea, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2704 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2704

Municipiul Cluj- Napoca, strada Augustin Bunea, Intravilan, județul ClujA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2704

-

Total

2704

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2704 mp Suprafața din act = 2704 mp

Executant SC DAMAR CONSULT SRL

ponfirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia

/ cu realitatea din teren

1 V'tWBW.....

v *7"' J

Semnătura și'ștampila,

Data: Aprilie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPI