Hotărârea nr. 273/2020

Hotărârea 273/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248453 din 25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248805 din 25.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1333;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: »

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 4163/2/1, 4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1, 4172/1, 4173/1, 4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 4163/2/1/1, 4164/2/1/1, 4165/2/1/1, 4166/2/1/1, 4167/2/1/1, 4171/1/1/1, 4172/1/1, 4173/1/1, 4174/2/1/1, 4175/2/1/1 4176/2/1/1, 4177/2/1/1, 4178/1/2/1, 4178/2/1/1, 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4181/2/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4178/2/1/1/1, teren în suprafață de 3.786 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 4163/2/1/2, 4164/2/1/2, 4165/2/1/2, 4166/2/1/2, 4167/2/1/2, 4171/1/1/2, 4172/1/2, 4173/1/2, 4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2, 4178/2/1/2, 4179/1/1/2, 4179/2/1/2, 4181/1/1/2, 4181/2/1/2, 4182/1/1/2, 4182/2/1/2, 4183/1/1/2, 4178/2/1/1/2, teren în suprafață de 2.368 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Aleea Godeanu, cu suprafața măsurată de 4.818 mp., provenind din CF nr. 318873 Cluj-Napoca, nr. topo. 4180, CF nr. 275338 Cluj-Napoca, nr. topo. 4163/2/1/2, 4164/2/1/2, 4165/2/1/2, 4166/2/1/2, 4167/2/1/2, 4171/1/1/2, 4172/1/2, 4173/1/2, 4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2, 4178/2/1/2, 4179/1/1/2, 4179/2/1/2, 4181/1/1/2, 4181/2/1/2, 4182/1/1/2, 4182/2/1/2, 4183/1/1/2, 4178/2/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Aleea Godeanu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


general RoșeaNr. 273 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Aleea GODEANU, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3


MONITORUL


OFICIAL


,                                   . AL                      .

L        ROMÂ'NîEI

L('i                                                      PA 1 £ A. 1 Ams                Luni, 20 martir }0c

g 74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEG! DECRETE, HQTARARI ?l ALTE ACTE ■ r<s>- ,                                                                                                                              .....

i                           SUMAR

I

Pagina

t

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2008

HOTĂRÂRI


GUVERNULUI


ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum or al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj“


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dflme public al județului Cluj, precum și al municipiile/1 eș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c-anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hotărârea Guvanulul nr. 193/20^6^ fost pubfcatâ in Monitorul Oficia! ai României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 și oala si în acest număr bis.                       ’"*■

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE), PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll,20068 2

8 S


81

2 2

88


5

8 2

8

S


Si - 5 2 5


818


fi


t;


.1

e


5 a G

I 8 S


s?


8

3 5 5

?


=31

m


11

83 ti


881 O

s

£0

2 g


5jș

s ■8 1XJ ș


li

©

E a 5


r

S;


8

fM ' gj:


S cJ &


>3iS

CM Q» O &


u 5 I 3 § i


f âi


5

Sf

E O

E


Is

I

I

ii

3

5

||

s

3

I


^ÂNCPT AGKNTU NAȚIONALA at'c«i>A*f iu fi fUfcllCITAT* impbilukâ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


Nr. cerere

15554

Ziua

29

Luna

01

Anul

2016


TEREN                                                                      Nr. CF vechi: 48146 Cluj - Napoca

Adresa; Cluj-Napoca, Aleea Godeanu______________________________________________________________

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4180

2.450

-


B. Partea II. PROPRIETAR Si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

1323 / 04.03.1980

Decret nr. 183, din 14.05.1979

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al__I ._________________

 • 1) STATUL român, in administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ-NAPOCA

(provenita din conversia CF 48146 Cluj - Napoca)


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


_____________________________ CARTE FUNCIARA NR. 318873 Comuna/Oras/Munlciplu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca, Aleea Godeanli

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)«

Observații / Referințe

Top: 4180

-

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

-

2.450

-

-

4180

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C4539/29-01-2016, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272,Data soluționării, 01/02/2016

Data eliberării^1

_/__

,X

M, i Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

90825

Ziua

15

Luna

04

Anul

2020

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

P ■

ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 275338 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobiluiui

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:56267

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4163/2/1, 4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

Din acte: 6.154 Masurata: 25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 4163/2/S-4167/2/5,4171/1/ 5,4172/5,4173/5, 4174/2/S-4177/2/ S, 4178/1/2/S, 4178/2/ S, 4179/1/5, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/S, 4183/1/S, 4183/2/S, 4184/1/5, 4184/2/5, 4185/1/S, 4185/2/5,4186/S-4189/S,4192/5, 4193

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

NR TOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ S,4172/5, 4173/5,4174/   2/5-4177/2/   5,4178/1/2/5,4178/2/ S,

4179/1/5,4181/1/5,4181/2/5,4182/1/1/5,4183/1/5, 4183/2/S,4184/1/5,4184/2/S,4185/l/S,4185/2/S,4186/S-4189/5,4192/5,4193/1/5,4193/2/S,4171/2/S-Cl STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE ) PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2552 / 22/04/1983

Decret nr. 301, din 07/10/1981;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin

Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 56267)

Pagina 1 din 4

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9443 / 17/03/2006

Act Adjudecare nr. 15563/06.03.2006, din 28/02/2006 emis de MFP ANAF;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Adjudecare, cota actuala 1/1

Al.l

1) BACIULESCU IOAN

60050 / 25/02/2020

Act Administrativ nr. 2, din 10/01/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 38426, din 21/01/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

B3

se modifică suprafața imobilului de sub Al, de la 25452 mp la 14122 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 11330 mp în CFE 338886 Cluj-Napoca

Al, Al.l

60107 / 25/02/2020

Act Administrativ nr. 2, din 10/01/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 38426, din 21/01/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

B4

se diminuează suprafața imobilului de sub Al, de la 14.122 mp la 6.154 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 7.968 mp în CFE 338818 UAT Cluj-Napoca

Al

 • C. Partea SIL SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  23805 / 09/12/2004

  Somație De Plata nr. 252/2003 emis de BEJ STOLNEAN MARIUS;

  CI

  se notează somația de plată BEJ STOLNEAN MARIUS dos exec 252/2003 din 09.12.2004 inpotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 784779349 lei reprezentând debit+actualizare, cheltuieli executare

  Al.l

  24999 / 21/12/2004

  Somație De Plata nr. 0;

  C2

  se notează somația BEJ BOLOS MIRCEA , dos exec. nr 24/2004, 97/2004,150/2004,219/2004,220/2004,285/2004,383/2004,388/2004, din data de 21,122004 impotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 1931503553 lei, 167312,53 EUR și 6115,54 USD reprezentând creanțe , dobânzi, taxe de timbru cheltuieli de judecata, onoraiu avocat , cheltuieli de executare

  Al.l

  28860 / 18/08/2005

  Proces Verbal, nr. 0;

  C3

  in baza procesului verbal de sechestru pt bunuri imobile din 25.03.2005 eliberat de MFP sub nr 17047 , se intabulează dreptul de ipotecă pentru suma de 10612257304 lei

  Al.l

  7364 / 02/03/2006

  Proces Verbal De Sechestru nr. 2316/2006, din 24/02/2006 emis de MFP;

  C4

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

  Al.l

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  7225 / 01/03/2006

  Proces Verbal De Sechestru nr. DOS EXEC.7316/16.04.2005, din 07/02/2006;

  C5

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:91954.91 RON

  Al.l

  1) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

Pagina 2 din 4

________Carte Funciară Nr. 275338 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr„ 1 La Partea O
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4163/2/1, 4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1,4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1,

Din acte: 6.154 Masurata: 25.452

construcția CI in CF 275338-C1 ... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1, 4181/1/1/1, 4182/1/1/1, 4182/2/1/1, 4183/1/1/1, 4183/2/1/1, 4184/1/1/1, 4184/2/1/1, 4185/1/1/1, 4185/2/1/1, 4186/1/1, 4187/1/1, 4188/1/1, 4189/1/1, 4192/1/1, 4193/1/1/1, 4193/2/1/1, 4171/2/1/1.

LOC PT CONSTRUIREA DE BLOCURI , ALEI, SPATII VERZI.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare 8a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

6.154

*

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 4163/2/S-4167/2/S, 4171/1/ S, 4172/S.4173/S, 4174/ 2/S-4177/2/ S, 4178/1/2/S, 4178/2/S, 4179/1/S, 4181/1/S, 4181/2/S, 4182/1/1/S, 4183/1/S, 4183/2/S, 4184/1/S, 4184/2/S, 4185/1/S, 4185/2/S, 4186/S-4189/S, 4192/S.4193

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

NR TOP COMPLET :4163/2/S-4167/2/S,4171/1/ S,4172/S,4173/S,4174/     2/S-4177/2/     S,

4178/1/2/5,4178/2/       S,4179/1/S,4181/1/S,

4181/2/S,4182/1/1/S,4183/1/S,4183/2/S, 4184/l/S,4184/2/S,4185/l/S,4185/2/S,4186/S-4189/S,4192/S,4193/l/S,4193/2/S,4171/2/S-Cl STATIE DE TRANSPORT IN COMUN CU : -MAGAZIN UNIVERSAL CU ANEXE ( DEPOZIT , GRUP SOCIAL MAGAZIE AMBALAJE ) PE STRUCTURĂ METAL ( PARȚIAL) ZIDĂRIE FUNDAȚIE DIN BETON , INVELITOARE METALICA -COPERTINA DIN STICLA PE STRUCTURA METALICA CU CHIOȘC PENTRU COMERȚ

Pagina 3 din 4

___________________________________________Carte Funciară Nr. 275338 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

15/04/2020, 10:13

Pagina 4 din 4


s-r:                   -ere® «w&r


,.rr^

■ ABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan ,Aleea GODEANU, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

318873 (Nr. CF. vechi48146)

A+l

4180

-

2450

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSIULIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

275338 (Nr. CF. vechi56267)

A+l

4163/2/1,4164/2/1, 4165/2/1 ,4166/2/1 ,4167/2/1,4171/1/1, 4172/1,4173/1,4174/2/1, 4175/2/1,4176/2/1, 4177/2/1,4178/1/2, 4178/2/1,4179/1/1, 4179/2/1 ,4181/1/1, 4181/2/1,4182/1/1 ,4182/2/1 ,4183/1/1 ,4178/2/1/1

Construcția CI în CF 275338-CI... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1,4181/1/1/1, 4182/1/1/1,4182/2/1/1, 4183/1/1/1,4183/2/1/1, 4184/1/1/1,4181/2/1/1, 4185/1/1/1,4185/2/1/1, 4186/1/1,4187/1/1, 4188/1/1,4189/1/1, 4192/1/1,4193/1/1/1, 4193/2/1/1,4171/2/1/1

6154

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

BACIULESCU IOAN

o se noteaza somația de plată BEJ STOLNEAN MARIUS dos exec 252/2003 din 09.12.2004 împotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 784779349 lei reprezentând debit+actualizare, cheltuieli executare

 • •     se notează somația BEJ BOLOS MIRCEA, dos exec nr. 24/2004, 97/2004, 150/2004, 219/2004, 220/2004, 285/2004, 383/2004, 388/2004, din data de 21.12.2004 împotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 1931503553 lei, 167312.53 EUR și 6115,54 USD reprezentând creanțe, dobânzi, taxe de timbru, cheltuieli de judecata, onorariu avocat, cheltuieli de executare

 • •     drept de ipotecă pentru suma de 10612257304 lei

 • •    întabulare, drept de IPOTECĂ, valoare 91954.91RON - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • •    întabulare .drept de IPOTECĂ, valoare 91954.91 RON - CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Total suprafață

8604

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

275338 (Nr. CF. vechi 56267)

4163/2/1/1,4164/2/1/1,

4165/2/1/1,4166/2/1/1, 4167/2/1/1,4171/1/1/1,4172/1/1, 4173/1/1, 4174/2/1/1,4175/2/1/1,

4176/2/1/1,4177/2/1/1,

4178/1/2/1,4178/2/1/1,

4179/1/1/1,4179/2/1/1,

4181/1/1/1,4181/2/1/1,

4182/1/1/1,4182/2/1/1, 4183/1/1/1,4178/2/1/1/1

Construcția CI în CF 275338-C1’... 4179/1/1/1, 4179/2/1/1,4181/1/1/1, 4182/1/1/1,4182/2/1/1, 4183/1/1/1,4183/2/1/1, 4184/1/1/1,4181/2/1/1, 4185/1/1/1,4185/2/1/1, 4186/1/1,4187/1/1, 4188/1/1,4189/1/1, 4192/1/1,4193/1/1/1, 4193/2/1/1,4171/2/1/1

3786

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

BACIULESCU IOAN

 • •    se noteaza somația de plată BEJ STOLNEAN MARIUS dos exec 252/2003 din 09.12.2004 împotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 784779349 lei reprezentând debit+actualizare, cheltuieli executare

 • •     se notează somația BEJ BOLOS MIRCEA, dos exec nr. 24/2004, 97/2004, 150/2004, 219/2004, 220/2004, 285/2004, 383/2004, 388/2004, din data de 21.12.2004 împotriva debitorului SC AGROFLIP SA pentru recuperarea sumei de 1931503553 lei, 167312.53 EUR și 6115,54 USD reprezentând creanțe, dobânzi, taxe de timbru, cheltuieli de judecata, onorariu avocat, cheltuieli de executare

 • •     drept de ipotecă pentru suma de 10612257304 lei

 • •    întabulare, drept de IPOTECĂ, valoare 91954.91 RON - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

• întabulare ,drept de IPOTECĂ, valoare 91954.91 RON - CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Nou

4163/2/1/2,4164/2/1/2, 4165/2/1/2,4166/2/1/2, 4167/2/1/2,4171/1/1/2,4172/1/2, 4173/1/2,4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2,4178/2/1/2, 4179/1/1/2,4179/2/1/2, 4181/1/1/2,4181/2/1/2, 4182/1/1/2,4182/2/1/2, 4183/1/1/2,4178/2/1/1/2

-

2368

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt______

L—--—-----■. •,—-+------rv---—■—r~_î---:------------------

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4180,4163/2/1/2,4164/2/1/2, 4165/2/1/2, 4166/2/1/2,4167/2/1/2, 4171/1/1/2, 4172/1/2, 4173/1/2, 4174/2/1/2, 4175/2/1/2, 4176/2/1/2, 4177/2/1/2, 4178/1/2/2, 4178/2/1/2, 4179/1/1/2, 4179/2/1/2, 4181/1/1/2,4181/2/1/2,4182/1/1/2, 4182/2/1/2, 4183/1/1/2, 4178/2/1/1/2

Nou

ALEEA GODEANU

4818

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4818mp

Data: Mai 2020
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Săpătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586540.7830

394531.3250

13.319

2

586540.9270

394518.0070

20.068

3

586541.5070

394497.9470

12.099

4

586541.6500

394485.8490

1.776

5

586541.6960

394484.0740

17.284

6

586541.9490

394466.7920

15.918

7

586542.3190

394450.8780

2.325

8

586542.2910

394448.5530

14.081

9

586542.6680

394434.477O

2.474

10

586542.3010

394432.0300

8.553

11

586542.5450

394423.4800

1.731

12

586542.8390

394421.7740

1.270

13

586543.2090

394420.5590

1.702

!      14

586543.8530

394418.9840

1.609

15

586544.7190

394417.6280

1.994

16

586546.1850

394416.2760

1.344

17

586547.4510

394415.8250

1.971

18

586549.4220

394415.8290

10.523

19

586559.9430

394416.0250

1.809

20

586561.7480

394416.1510

21.609

21

586583.3550

394416.4260

1.309

22

586584.6620

394416.3540

26.773

23

586611.4300

394416.8800

1.721

24

586613.1350

394417.1110

1.170

25

586613.1146

394418.2804

0.258

26

586613.3710

394418.3090

0.670

27

586614.0387

394418.3657

6.759

I 28

586614.1970

394411.6090

2.928

29

586614.2380

394408.6810

1.272

30

586615.5090

394408.6440

1.394

31

586615.5104

394407.2503

38.787

32

586576.7286

394406.6161

1.323

33

586575.4590

394406.2440

1.872

34

586573.9080

394405.1960

0.989

35

586573.1630

394404.5460

1.004

36

586572.4720

394403.8180

1.000

37

586571.8670

394403.0220

0.817

38

586571.5020

394402.2910

0.740

39

586571.3290

394401.5710

9.647

40

586571.5090

394391.9260

41.592

41

586572.4770

394350.3450

2.046

42

586572.5120

394348.2990

6.789

43

586572.1730

394341.5180

48.744

44

586573.2150

394292.7850

10.606

45

586573.2500

394282.1790

21.605

46

586573.4360

394260.5750

16.801

47

586573.8970

394243.7800

16.942

48

586574.2200

394226.8410

12.699

49

586574.5370

394214.1460

2.230

50

586574.9240

394211.9500

1.040

51

586575.6760

394211.2320

12.968

53

586562.7100

394211.4660

1.695

54

586564.0780

394212.4660

1.298

55

586564.6580

394213.6270

1.239

56

586564.8410

394214.8520

3.182

57

586564.7710

394218.0330

11.179

60

586564.6220

394229.2110

9.087

61

586564.5270

394238.2980

3.111

62

586564.3870

394241.4060

20.622

63

586563.9720

394262.0240

17.080

64

586563.6420

394279.1010

3.261

65

586563.5420

394282.3600

22.195

66

586563.2190

394304.5530

13.670

68

586563.1500

394318.2230

1.362

69

586563.1308

394319.5845

12.718

70

586562.9510

394332.3010

2.887

71

586562.8930

394335.1870

15.828

72

586562.7050

394351.0140

2.786

73

586562.6310

394353.7990

17.245

74

586562.1120

394371.0360

2.951

75

586562.1670

394373.9860

16.082

76

586561.8080

394390.0640

2.822

77

586561.8940

394392.8850

6.344

78

586561.7031

394399.2262

2.461

79

586561.6290

394401.6860

1.202

80

586561.5270

394402.8840

1.336


81

586561.0770

394404.1420

1.588

82

586560.1390

394405.4230

1.851

83

586558.5780

394406.4180

2.556

84

586556.0280

394406.5860

20.268

85

586535.7630

394406.2410

1.509

86

586534.2560

394406.3250

21.726

87

586512.5360

394405.8100

1.642

j 88

586510.8960

394405.9000

7.299

89

586503.6030

394405.6130

3.447

90

586500.1560

394405.5600

1.451

91

586498.7180

394405.3650

1.062

1     92

586497.9160

394404.6690

1.734

93

586497.0490

394403.1670

1.052

94

586496.7770

394402.1510

6.471

95

586490.3070

394402.2550

5.562

96

586484.7488

394402.0592

8.072

97

586476.6820

394401.7750

2.501

98

586474.1830

394401.6760

18.516

99

586455.6780

394401.0400

5.000

100

586450.6820

394400.8470

1.045

101

586449.6890

394400.5220

0.790

102

586449.3340

394399.8160

0.301

103

586449.2100

394399.5420

14.828

104'

586446.3080

394414.0830

0.063

104

586446.2986

394414.1453

1.910

105

586448.2070

394414.0740

0.628

106

586448.8353

394414.0870

7.707

107

586456.5410

394414.2470

2.208

108

586458.7490

394414.2850

4.312

109

586463.0600

394414.3640

14.739

110

586477.7970

394414.6270

4.535

111

586482.3320

394414.6790

1.825

112

586484.1570

394414.7180

18.181

113

586502.3350

394415.0390

1.781

114

586504.1160

394415.0760

20.869

115

586524.9820

394415.4330

2.894

116

586527.8730

394415.5560

1.474

117

586529.3360

394415.7340

1.125

118

586530.3810

394416.1510

1.878

119

586531.7910

394417.3920

2.707

120

586533.0210

394419.8030

1.316

121

586533.2310

394421.1020

1.970

122

586533.1437

394423.0697

7.805

123

586532.7980

394430.8670

2.434

124

586532.6720

394433.2980

13.863

125

586532.3710

394447.1580

2.744

126

586532.3540

394449.9020

13.891

127

586531.9940

394463.7880

4.427

128

586531.9850

394468.2150

12.055

129

586531.7200

394480.2670

2.814

130

586531.6960

394483.0810

11.933

131

586531.4360

394495.0110

10.661

132

586531.4860

394505.6720

9.937

133

586531.3190

394515.6080

9.296

134

586531.1920

394524.9030

5.425

135

586531.0700

394530.3270

1.141

136

586530.8640

394531.4490

0.628

137

586530.5060

394531.9650

0.540

138

586530.1220

394532.3450

1.029

139

586529.1960

394532.7940

11.680

S = 4818 mp P=986.292m


Data: Mai 2020Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Săpătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X Im]

Y [m]

1

586540.7830

394531.3250

2

586540.9270

394518.0070

3

586541.5070

394497.9470

4

586541.6500

394485.8490

5

586541.6960

394484.0740

6

586541.9490

394466.7920

7

586542.3190

394450.8780

8

586542.2910

394448.5530

9

586542.6680

394434.4770

10

586542.3010

394432.0300

11

586542.5450

394423.4800

12

586542.8390

394421.7740

13

586543.2090

394420.5590

14

586543.8530

394418.9840

15

586544.7190

394417.6280

16

586546.1850

394416.2760

17

586547.4510

394415.8250

18

586549.4220

394415.8290

19

586559.9430

394416.0250

20

586561.7480

394416.1510

21

586583.3550

394416.4260

22

586584.6620

394416.3540

23

586611.4300

394416.8800

24

586613.1350

394417.1110

25

586613.1146

394418.2804

26

586613.3710

394418.3090

27

586614.0387

394418.3657

28

586614.1970

394411.6090

29

586614.2380

394408.6810

30

586615.5090

394408.6440

31

586615.5104

394407.2503

32

586576.7286

394406.6161

33

586575.4590

394406.2440

34

586573.9080

394405.1960

35

586573.1630

394404.5460

36

586572.4720

394403.8180

37

586571.8670

394403.0220

38

586571.5020

394402.2910

39

586571.3290

394401.5710

40

586571.5090

394391.9260

41

586572.4770

394350.3450

42

586572.5120

394348.2990

43

586572.1730

394341.5180

44

586573.2150

394292.7850

45

586573.2500

394282.1790

46

586573.4360

394260.5750

47

586573.8970

394243.7800

48

586574.2200

394226.8410

49

586574.5370

394214.1460

50

586574.9240

394211.9500

51

586575.6760

394211.2320

53

586562.7100

394211.4660

54

586564.0780

394212.4660

55

586564.6580

394213.6270

56

586564.8410

394214.8520

57

586564.7710

394218.0330

60

586564.6220

394229.2110

61

586564.5270

394238.2980

62

586564.3870

394241.4060

63

586563.9720

394262.0240

64

586563.6420

394279.1010

65

586563.5420

394282.3600

66

586563.2190

394304.5530

68

586563.1500

394318.2230

69

586563.1308

394319.5845

70

586562.9510

394332.3010

71

586562.8930

394335.1870

72

586562.7050

394351.0140

73

586562.6310

394353.7990

74

586562.1120

394371.0360

75

586562.1670

394373.9860

76

586561.8080

394390.0640

77

586561.8940

394392.8850

78

586561.7031

394399.2262

79

586561.6290

394401.6860

80

586561.5270

394402.8840


81

586561.0770

394404.1420

82

586560.1390

394405.4230

83

586558.5780

394406.4180

84

586556.0280

394406.5860

85

586535.7630

394406.2410

86

586534.2560

394406.3250

87

586512.5360

394405.8100

88

586510.8960

394405.9000

89

586503.6030

394405.6130

90

586500.1560

394405.5600

91

586498.7180

394405.3650

92

586497.9160

394404.6690

93

586497.0490

394403.1670

94

586496.7770

394402.1510

95

586490.3070

394402.2550

96

586484.7488

394402.0592

97

586476.6820

394401.7750

98

586474.1830

394401.6760

99

586455.6780

394401.0400

100

586450.6820

394400.8470

101

586449.6890

394400.5220

102

586449.3340

394399.8160

103

586449.2100

394399.5420

104'

586446.3080

394414.0830

104

586446.2986

394414.1453

105

586448.2070

394414.0740

106

586448.8353

394414.0870

107

586456.5410

394414.2470

108

586458.7490

394414.2850

109

586463.0600

394414.3640

110

586477.7970

394414.6270

111

586482.3320

394414.6790

112

586484.1570

394414.7180

113

586502.3350

394415.0390

114

586504.1160

394415.0760

115

586524.9820

394415.4330

116

586527.8730

394415.5560

117

586529.3360

394415.7340

118

586530.3810

394416.1510

119

586531.7910

394417.3920

120

586533.0210

394419.8030

121

586533.2310

394421.1020

122

586533.1437

394423.0697

123

586532.7980

394430.8670

124

586532.6720

394433.2980

125

586532.3710

394447.1580

126

586532.3540

394449.9020

127

586531.9940

394463.7880

128

586531.9850

394468.2150

129

586531.7200

394480.2670

130

586531.6960

394483.0810

131

586531.4360

394495.0110

132

586531.4860

394505.6720

133

586531.3190

394515.6080

134

586531.1920

394524.9030

135

586531.0700

394530.3270

136

586530.8640

394531.4490

137

586530.5060

394531.9650

138

586530.1220

394532.3450

139

586529.1960

394532.7940


Data: Mai 2020MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Aleea GODEANU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-II, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 53 până în punctul nr. 103 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 104 de b-dul Nicolae Titulescu; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 139 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 139 până în punctul nr. 1 de strada Bistriței;

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 27 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 31 de gard din beton; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 51 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 51 până în punctul nr. 53 de strada Arieșului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1333 cu suprafața de 2240m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : număml topografic 4180 înscris în Cartea Funciară 318873 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2450 m2; numărele topografice 4163/2/1, 4164/2/1, 4165/2/1, 4166/2/1, 4167/2/1, 4171/1/1,4172/1, 4173/1, 4174/2/1, 4175/2/1, 4176/2/1, 4177/2/1, 4178/1/2, 4178/2/1, 4179/1/1, 4179/2/1, 4181/1/1, 4181/2/1, 4182/1/1, 4182/2/1, 4183/1/1, 4178/2/1/1 înscrise în Cartea Funciară 275338 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6154 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4818 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4818 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete , combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970,


Data întocmirii:


Mai 2020


întocmit

CONS


ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4818 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar

(semnătură)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


16.94m IE: 338957 16,80m


Aleea Godeanu


JST


70. 71

72 73

17.24m

74 75

UOmi

77 7R

1224m b>

15.83m

--§--

E: 338886

P

B

£

ț.2

80Vl.f ?.56ml83


18

1.97m-

1.61m^i4


IE:338913


13,32m


1.47m 2.89m

115


ino                                                      1.14m

___149                                                   [34

^Jj6_ E: 338818 ,f- Î28 12.05m > 13011.93111 131 10.66m 132 9-94m 133 9.3Dm 543m B                     L E: 338818


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4818

-

Total

4818

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4818 mp

Suprafața din act = 4818 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea ^năsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentație^ cadastrale și corespondenta/acesteia cu realitatea din teren’I’-.

[■

t

Semnătura și ștampila

Data: Mai 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPINr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4818

Municipiul Cluj- Napoca, Aleea Godeanu, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca