Hotărârea nr. 272/2020

Hotărârea 272/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248780 din 25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249092 din 25.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1675;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Săpătorilor, cu suprafața măsurată de 569 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 3468, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Săpătorilor din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului Jr. Aurora Roșea

Nr. 272 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 272/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

AMPLASAMENT:

Strada SĂPĂTORILOR, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-
AL


i       . ROMÂ'NIEI^'

1 74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALT^CTE            LUnl20

g U M A R

1                                                                                          Pagina

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napcca.....•................ 3-447

b i

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.1IL2Q06

' HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

in temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 •/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor

din județul Cluj'

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la c!nme public al județului Cluj, precum și al municipiilor- sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor c‘ x\îsi anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Pau! Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.


5

:5

2

8

§


S tHL s


33

§ s


3 ■s §

2

8 Ș 8


ș

CĂ) 8


8 r-i 2


8 t4 ai


•B . ro I 3

E


E

f-


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Săpătorilor, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+228

3468

Strada Săpătorilor

496(138st)

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

496

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3468

Nou

Strada SĂPĂTORILOR

569

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 569mp

Data: Mai 2020


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Săpătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Data: Mai 2020Nr.

Pct

X [m]

Y [ml

1

586496.4397

393643.0262

2

586492.6979

393637.4164

3

586489.3917

393638.5597

4

586483.4092

393640.5984

5

586481.2750

393641.3290

6

586471.8429

393644.6250

7

586471.6623

393644.6759

8

586466.5500

393646.4118

9

586462.8207

393647.7580

10

586461.8446

393648.0658

11

586461.3898

393647.1847

12

586461.1138

393646.2461

13

586451.9463

393649.4317

14

586449.7541

393650.2902

15

586447.9560

393650.8708

16

586434.3051

393655.2839

17

586431.8360

393655.7013

18

586430.7690

393655.4701

19

586430.3901

393655.2510

20

586430.1472

393654.8060

21

586429.7510

393654.1580

22

586432.3440

393666.1630

23

586432.3858

393666.3680

24

586432.4247

393666.1745

25

586434.2649

393665.4849

26

586447.5968

393661.1327

27

586453.1622

393659.3009

28

586455.0303

393659.0473

29

586455.9482

393659.0685

30

586457.6932

393659.2309

31

586465.9779

393656.1267

32

586470.7862

393654.7707

33

586470.2798

393651.8816

34

586479.2334

393648.8265

35

586485.0139

393646.8808

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Săpătorilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586496.4397

393643.0262

6.743

2

586492.6979

393637.4164

3.498

3

586489.3917

393638.5597

6.320

4

586483.4092

393640.5984

2.256

5

586481.2750

393641.3290

9.991

6

586471.8429

393644.6250

0.188

!        7

586471.6623

393644.6759

5.399

8

586466.5500

393646.4118

3.965

9

586462.8207

393647.7580

1.023

10

586461.8446

393648.0658

0.992

11

586461.3898

393647.1847

0.978

12

586461.1138

393646.2461

9.705

13

586451.9463

393649.4317

2.354

14

586449.7541

393650.2902

1.890

15

586447.9560

393650.8708

14.347

16

586434.3051

393655.2839

2.504

17

586431.8360

393655.7013

1.092

18

586430.7690

393655.4701

0.438

;       19

586430.3901

393655.2510

0.507

20

586430.1472

393654.8060

0.760

21

586429.7510

393654.1580

12.282

22

586432.3440

393666.1630

0.209

23

586432.3858

393666.3680

0.197

24

586432.4247

393666.1745

1.965

25

586434.2649

393665.4849

14.024

26

586447.5968

393661.1327

5.859

27

586453.1622

393659.3009

1.885

28

586455.0303

393659.0473

0.918

29

586455.9482

393659.0685

1.753

30

586457.6932

393659.2309

8.847

31

586465.9779

393656.1267

4.996

32

586470.7862

393654.7707

2.933

33

586470.2798

393651.8816

9.460

34

586479.2334

393648.8265

6.099

35

586485.0139

393646.8808

12.058

S = 569mp P=158.437m                 ;

Data: Mai 2020MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada SĂPĂTORILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 21 până în punctul nr. 23 de b-dul Nicolae Titulescu;

-în latura de Est: din punctul nr. 23 până în punctul nr. 30 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 31 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 1 de gard din metal și lemn;

-In latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Minerilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 6 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 13 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 21 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1675 cu suprafața de 1283m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3468 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 496 m2(138 st).

Conform beneficiarului, imobilul strada Săpătorilor cu suprafața măsurată de 569 m2, identificat în parte cu nr. topo. 3468 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 73 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 569 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.                \

Data întocmirii:                                                          întocmit:

Mai 2020                             /• S.C. DAMAR CpNSULZjSiRE


Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Săpătorilor, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

□ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 569 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar........................... (semnătură)

(persoană autorizată)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale le Cadastm și  Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric

personal, adresa poștală etc.


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa ipd clui@ancpi.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

569

Municipiul Cluj-Napoca, strada Săpătorilor, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

569

-

Total

569


1

Hotărârea Guvsnnlul nr. 193/20<?64a fost pubfcată în Monitorul Oficial a! României, Partea l,'nr. 243 din 20 martie 2006 și esla si în aces! număr bis.