Hotărârea nr. 268/2020

Hotărârea 268/2020 - Închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 250424/1/26.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 250670/452/26.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 332-348 coroborat cu cele ale art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 312 alin. (2)-(4), (6) și (7) și ale art. 313 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului Civil, republicat;

Având în vedere art. 1 din Hotărârea nr. 137/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 870/2018 (privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest);                                                      ’

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Documentația de atribuire prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Durata închirierii este de 5 ani, fără posibilitate de prelungire.

Art. 3. Prețul minim al închirierii este de 48 lei/mp/lună, valabil pentru luna aprilie 2020 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Art. 4. Datele de identificare și valoarea de inventar a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează valabilitatea art. 3 al Hotărârii de consiliu nr. 137/2017 (privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest),- astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 870/2018.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii s^ încredințează Direcția patrimoniul  municipiului și evidența proprietății, Direcția juridică și Direcția economică.Nr. 268 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 268/2020

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj=Napoca, pe zona pietonală

Piața Unirii, latura vest

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE CUPRINDE:

 • 1. CAIET DE SARCINI

 • 2. FISA DE DATE A PROCEDURII

9

 • 3. CONTRACTUL-CADRU

 • 4. FORMULARE

CAIET DE SARCINI

Informații generale privind obiectul licitației publice:

Obiectul licitației publice îl constituie închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

Amplasarea teraselor de alimentație publică este reglementată prin autorizația de construire nr. 979/03.08.2015 și identificate prin planurile anexă.

Terasele de alimentație publică (TI-TI2) sunt amplasate în Piața Unirii, latura vest, pe terenul înscris în CF 330237, identificat prin nr. cadastral 330237, aflat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

Terenurile aferente teraselor de alimentație publică obiect al licitației se identifică astfel:

Terenul aferent terasei de alimentație publică TI ce ocupă poziția nr.

1 din planul de situație anexat


2 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 41 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T2 ce ocupă poziția nr.

prezentului, cu suprafața de 90 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T3


ce ocupă poziția nr. 3 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 90 mp,


Terenul aferent terasei de alimentație publică T4 ce ocupă poziția nr.


4 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 78 mp,


Terenul aferent terasei de alimentație publică T5 ce ocupă poziția nr.


5 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 61 mp,


Terenul aferent terasei de alimentație publică T6


ce ocupă poziția nr. 6 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 60,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T7


ce ocupă poziția nr. 7 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 65,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T8


ce ocupă poziția nr. 8 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 65,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T9 ce ocupă poziția nr.

9 din planul de situație anexat


prezentului, cu suprafața de 70 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică TIO ce ocupă poziția nr. 10 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 71 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică Tll ce ocupă poziția nr. 11 din planul de situație anexat

prezentului, cu suprafața de 70 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică TI2


ce ocupă poziția nr. 12 din planul de situație


anexat prezentului, cu suprafața de 76 mp.

Condiții generale ale licitației publice:

Terenurile destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, obiect ale licitațiilor publice, se vor menține în stare corespunzătoare de folosință, pe toată durata închirierii, potrivit destinației acestora.

Terasele sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță de maximum 15 m. de acestea.

Ofertantul câștigător, la încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, va preda amplasamentul liber de sarcini.

Ofertantul câștigător este obligat să nu exploateze terenul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale sau producte.

Ofertantul câștigător este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător, respectiv să încheie contract de salubritate și contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Autoritatea contractantă va asigura folosința netulburată a terenului pe toata durata închirierii. Ofertantul câștigător va asigura exploatarea terenului obiect al închirierii în regim de continuitate și permanență. Este interzisă subînchirierea terenului.

Ofertantul câștigător are obligația să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite.

Durata închirierii este până la data de 5 ani, fără posibilitate de prelungire.

Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării, în fiecare an, în Piața Unirii, a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 10 noiembrie - 10 ianuarie.

Ofertantul câștigător are obligația să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire.

Ofertantul câștigător are obligația ca la semnarea contractului, să constituie în favoarea municipiului o garanție echivalentă chiriei aferente a 60 zile, calculată conform tarifului stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de lei/mp/lună. Dovada depunerii garanției se va face prin ordin de plată.

Ofertantul câștigător va încheia contracte cu furnizorii de utilități și va plăti facturile aferente contractelor. Ofertantul câștigător are obligația de a încheia contract și de a monta contorul aferent alimentării cu energie electrică.

Activitatea desfășurată în cadrul teraselor se va încadra doar în domeniul alimentației publice.

Spațiul aferent teraselor de alimentație publică va respecta toate condiționalitățile impuse prin Autorizația de construire, respectiv prin Regulament Piața Unirii, Modernizare și amenajare Piața Unirii Cluj-Napoca, Etapa 2.

Ofertanții câștigători au obligația de a respecta toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

Ofertanții câștigători au obligația de a obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității de terasă cu specificul de alimentație publică, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

Se vor asigura atât respectarea prevederilor Ordinului nr. 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,

a Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998,

precum și a normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare, ce includ:

 • - incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure un spațiu de lucru suficient și adecvat efectuării în condiții igienice a tuturor operațiunilor , să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • - suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și, după caz, de dezinfectat;

 • - trebuie să existe un număr suficient de toalete cu jet de apă, racordate la un sistem de scurgere eficace, toaletele nu trebuie să comunice direct cu încăperile în care se manipulează produsele alimentare;

 • - trebuie să existe un număr suficient de chiuvete, amplasate în mod corespunzător și destinate spălatului pe mâini, care să dispună de apă potabilă curentă rece și caldă, cât și de materiale pentru spălatul și uscatul igienic al mâinilor;

 • - trebuie să se prevadă vestiare adecvate pentru personal;

 • - produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;

 • - trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita acumularea lor.

Condiții specifice

Ofertanții câștigători au obligația de a dota spațiile destinate amplasării teraselor cu mobilier urban, conform specificațiilor din Autorizația de construire, respectiv Regulamentul Pieței Unirii, Modernizare și amenajare Piața Unirii Cluj-Napoca, Etapa 2.

Terasele pentru alimentație publică sunt amplasate în cadrul proiectului complex de modernizare și amenajare a Pieței Unirii.

Suprafețele destinate teraselor de alimentație publică sunt delimitate prin rânduri de piatră cubică și prin orientarea diferită a plăcilor de pavaj față de trotuarul adiacent frontului, astfel cum reiese din regulamentul Pieței Unirii inclus în documentația de autorizare.

Spațiul aferent teraselor de alimentație publică nu va fi împrejmuit în niciun fel.

Mobilierul (mese, scaune, umbrele) va fi amplasat direct pe pavaj (fără podiumuri).

Este interzisă amplasarea în cadrul teraselor de alimentație publică a utilajelor (frigidere, vitrine frigorifice etc).

Setul de mobilier urban va fi de bună calitate, realizat din lemn sau metal și, eventual, din materiale textile.

Umbrelele vor fi de culoare deschisă, uni, fără însemne publicitare de niciun fel.

Sunt interzise sistemele de sonorizare în spațiul public al terasei de alimentație publică, difuzarea de muzică, emisiuni TV, video etc.

Durata de închiriere va fi de 5 ani, fără posibilitate de prelungire. Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării în Piața Unirii a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 10 noiembrie-10 ianuarie în fiecare an.

Ofertanții câștigători au obligația să facă dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care deține acord de funcționare și care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul Arhitectului șef nr. 544/19.06.2018, astfel: ” Terasele sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță de maxim 15 m. de aceasta”. în cadrul acestor spații comerciale vor fi asigurate grupurile sanitare necesare funcționării teraselor.

Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele:

Oferta este o manifestare de voință și trebuie să îndeplinească toate condițiile generale de valabilitate ale consimțământului, care în condițiile art. 1204 Cod civil trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză.

Raportat la prevederile art. 1188, alin. (1) Cod civil, unde se stipulează că: ”0 propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conține suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar”, condițiile de valabilitate ale ofertei sunt:

 • a) oferta să fie completă, ceea ce presupune ca ofertantul să prezinte toate actele, respectiv toate formularele, completate în forma cerută, solicitate prin documentația de atribuire.

 • b) oferta să fie fermă, respectiv să exprime voința neîndoielnică de a încheia contractul prin simpla lui acceptare, adică să fie neechivocă. Altfel spus, oferta trebuie să releve intenția ofertantului de a se angaja juridic în cazul unei acceptări. Caracterul neechivoc este dat de lipsa oricăror rezerva legate de conținutul acestei oferte, sens în care oferta care include clauze de negociere a elementelor esențiale ale contractului nu poate fi considerată ofertă valabilă. în acest sens, ofertantul va prezenta contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire, semnat fără obiecțiuni.

Ofertanții au obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada fixată de autoritatea contractantă în fișa de date a licitației - perioada de valabilitate a ofertei și care va fi menționată explicit de către ofertant în Formularul F3 (Formularul de ofertă).

Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere:

încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul părților contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

 • d) - în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii.

 • e) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitarii timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului

 • - dacă locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

FIȘA DE DATE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca

Adresă: str. Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:

400001

Țara: România

Serviciul Autorizări comerț

Persoana de contact: Carmen Flueraș

Telefon: 0264-439334

E-mail:

autorizăricomert (5),primariaclujnapoca.ro

Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

@ autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

|nj Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:

[□) la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:______________

Ora limită:

Adresa: Moților nr. 3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :(cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor:

I

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică TI - T12,

ș       situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATĂ: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituția României și Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 268/2020.

8

 • III. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

  Limba de redactare a ofertei

  Oferta se redactează în limba română.

  Depunerea ofertei

  Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7

  Data limită pentru depunerea ofertei:________________, ora______

  Pentru oricare dintre terasele de alimentație publică, fiecare participant poate depune o singură ofertă.

  Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

  Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

  Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

  Modul de prezentare a ofertei

  • 1. Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant.

  • 2.  Prezentarea ofertei: Oferta se depune la sediul autorității contractante, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  • 3. Plicul exterior conține:

  • - fișa cu informații privind ofertantul (Formularul FI)

  • - declarație de participare, semnată de ofertant, în original, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formularul F2);

  • - acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel cum sunt precizate la Capitolul IV ”Participanții la licitația publică”;

  • - act doveditor privind intrarea în posesia caietului de sarcini (cuprins în Formularul F2);

  • - contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire, semnat fără obiecțiuni.

  Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației: "Terasa de alimentație publică T___situată în municipiul Cluj-Napoca, pe zona

  pietonală Piața Unirii, latura vest” pentru care este depusă oferta.

  • 4. Plicul interior conține oferta propriu-zisă.

  Oferta propriu-zisă cuprinde toate documentele precizate la Capitolul VI. "CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE”. Se completează în acest sens și Formularul F3.

  Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum și sediul social al acestuia.

  Ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei vor fi eliminate.

  Perioada de valabilitate a ofertei

  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului și va fi valabilă până în data de                     (z/l/a), inclusiv

  Garanția de participare

  • 1. Garanția de participare la licitația publică organizată în vederea închirierii terenurilor aferente teraselor de alimentație publică amplasate pe zona pietonală Piața Unirii, latuta vest, este de 200 lei pentru fiecare terasă pentru care se depune ofertă.

  Garanția de participare va fi valabilă până în data de _________________________(z/l/a), inclusiv.

  • 2. Modul de constituire a garanției pentru participare:

  Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

  • - depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante, în baza unei dispoziții de plată întocmită de către Serviciul Autorizări comerț

  • - depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plată în contul deschis la RO17TREZ2165006XXX006924

  • 3. Modul de restituire a garanției pentru participare:

  Garanția de participare se restituie tuturor ofertanților în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

  Deschiderea ofertelor

  Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, respectiv data de _____________________, ora_____________.

  în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă va anula procedura și va organiza o nouă licitație.

 • IV. PARTICIPANȚII LA LICITAȚIA PUBLICĂ

 • 1. Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • 2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 3. Actele doveditoare îndeplinirii condițiilor de participare la licitație sunt:

 • - dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • - copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

 • - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale. în acest sens se vor prezenta două certificate de atestare fiscală eliberate de: organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și de autoritatea publică locală. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației.

Notă: în cazul ofertanților persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscal restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență, la momentul prezentării;

 • - adeverință eliberată de Direcția economică - Serviciul rate, chirii, tarife, prețuri, din care să rezulte că ofertantul nu are datorii restante la bugetul local, emisă cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației;

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 2;

 • - dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul Arhitectului șef nr. 544/19.06.2018, astfel:

"Terasele sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță maxim de 15 m. de acestea.”

Notă: Actul de închiriere sau orice altă formă de locațiune a spațiului ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică va avea valabilitate cel puțin egală cu cea a perioadei de închiriere a terenului aferent terasei de alimentație publică.

 • - dovada deținerii acordului de funcționare pentru spațiul ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică.

Lipsa oricăruia dintre aceste documente duce la considerarea nerespectării prevederilor modului de prezentare al ofertei.

în situația în care ofertantul înregistrează datorii la bugetul local sau de stat, oferta acestuia va fi exclusă din procedura de licitație, în condițiile în care nu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute la pct. 1, lit. c) din acest capitol.

 • V. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei. în caz contrar, autoritatea locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal susmenționat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea acestei proceduri, în condițiile prevederilor art. 341 și 342 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute, conform titlului VI. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se anulează procedura de licitație iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

 • VI. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 40 % din punctajul total.

Prețul minim al închirierii este de 48 lei/mp/lună, valabil pentru luna aprilie 2020 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Valoarea minimă ce poate fi ofertată este de lei/mp/lună.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru bunul proprietate publică licitat.

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, conform modelului (Formularul F3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim respectiv 40 pct.

 • b) Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 40 pct.

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționată mai jos).

Ofertantul trebuie să prezinte dovada că va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egală cu cuantumul a 4 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună x suprafața spațiului închiriat (la calculul chiriilor ofertantul va lua în considerare propunerea financiară exprimat în formularul de ofertă Formularul F3).

Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentat în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile în cont, linii de credit cu valoare disponibilă, depozite bancare) pentru valoarea declarată;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioadă de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului se acordă punctajul maxim respectiv 20 pct.

 • b) Pentru un nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului mai mic decât cel mai mare nivel ofertat, punctajul se calculează astfel:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 20 pct.

 • c) protecția mediului înconjurător;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vedere implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmează să fie desfășurată.

în acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractul de colaborare cu o firmă de specialitate în vedere implementării acestui sistemului de protecție, acte ce trebuie să fie în valabilitate la momentul prezentării lor.

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului închiriat.

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20% din punctajul total.

Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care deține acord de funcționare și care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul Arhitectului șef nr. 544/19.06.2018, astfel:

Terasele sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță maxim de 15 m. de acestea.

Ofertantul trebuie să facă și dovada deținerii acordului de funcționare pentru spațiul ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică.

Punctajul se calculează astfel:

a) Pentru cea mai mică distanță măsurată de la spațiul ce deservește terasa de alimentație publică, până la amplasamentul terasei, se acordă punctajul maxim respectiv 20 pct.

b) Pentru celălalte distanțe măsurate de la spațiul ce deservește terasa de alimentație publică, până la amplasamentul terasei și care îndeplinesc condițiile impuse de acest criteriu, punctajul se calculează astfel:

Punctaj _n=cea mai mică distanță măsurată/distanța efectivă măsurată_n x 20 pct.

Neprezentarea oricăruia dintre documentele menționate la fiecare dintre criteriile de atribuire a contractului de închiriere, duce la neacordarea de puncte pentru criteriul respectiv.

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul condiții specifice impuse de natura bunului închiriat.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

Neîncheierea contractului în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării din culpa ofertantului câștigător atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

 • VII. MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Ofertantul ce are un interes legitim în legătură cu contractul de închiriere ce are ca obiect a terenul aferent terasei de alimentație publică și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecință directă a încălcării dispozițiilor prezentei documentații de atribuire are dreptul de a ataca acest act sau decizia nelegală, respectiv poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale judiciară.

Nu se contestă și nu se atacă în justiție decizia autorității contractante referitoare la alegerea procedurii licitației publice în scopul atribuirii contract de închiriere a terenului aferent terasei de alimentație publică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.din______________

încheiat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.___, a

licitației publice organizată în data de .și a Raportului procedurii nr..

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar, EMIL BOC, identificat prin CUI 4305857, în calitate de locator și

SC cu sediul în municipiul, str. ap.înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  sub nr. , având cod unic de înregistrare  și cont bancar RO  deschis la reprezentată prin, în calitate de locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 a). Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea terenului aferent terasei de alimentație publică amplasată în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

b). Terenul aferent terasei de alimentație publică___are suprafața de mp.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                                   »

Art.3 Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul aferent terasei de alimentație publică___pe bază de proces verbal locatarului,

 • b) să pună la dispoziția în stare corespunzătoare de folosință terenul, în suprafață de

_________mp.,

 • c) să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra terenului închiriat,

 • d) să încaseze chiria în conformitate cu prevederile prezentului contract de închiriere,

 • e) să mențină terenul aferent terasei de alimentație publică___în stare corespunzătoare de folosință pe toată

durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop,

 • f) să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosința obiectului contractului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrității bunului și destinația în care este folosit,

 • g) să asigure folosința netulburată a terenului pe tot timpul închirierii.

Art.4 SC SRL are următoarele obligații:

 • a) să preia terenul atribuit de către locator.

 • b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • c) să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere,

 • d) să solicite locatorului reparațiile necesare pentru menținerea terenului în stare corespunzătoare de folosință sau contravaloarea reparațiilor care nu pot fi amânate;

 • e) să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii terenului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • f) să utilizeze terenul în stricta conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin prezentul contract de închiriere.

 • g) să organizeze, sa coordoneze activitatea comercială și să utilizeze terenul obiect al contractului de închiriere, cu maximă prudență și diligență.

 • h) să asigure aprovizionarea cu materii prime, cu materiale (sau fond de marfa - după caz) în vederea desfășurării în bune condiții a activității comerciale

 • i) să încheie contracte cu furnizorii de utilități și servicii de salubritate și să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității prevăzută în prezentul contract de închiriere.

 • j) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autorității contractante.

 • k) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității specifice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

 • l) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

 • m) să asigure normele în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.

 • n) să achite taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a locatarului, conform legislației în vigoare.

 • o) la semnarea contractului, locatarul va constitui în favoarea municipiului o garanție echivalentă a chiriei

aferente a 60 zile, respectiv  lei calculată conform prețului ofertat, astfel cum este prevăzut în hotărârea de adjudecare a licitației, de lei/mp/lună.

La data semnării contractului locatarul va face dovada depunerii acestei garanții prin O.P. nr.la banca.

în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile de natură financiară ce decurg din contract, din suma constituită drept garanție urmează să fie acoperite debitele (chirie + accesorii) înregistrate. Executarea garanției se va face în cazul în care locatarul înregistrează debite mai vechi de 30 zile, urmând ca la împlinirea acestui termen să se procedeze la rezilierea contractului de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, diferența rezultată din executarea garanției pentru acoperirea debitelor (chirie + accesorii aferente celor 30 de zile de întârziere) va acoperi parțial debitele ce se vor înregistra până la momentul eliberării amplasamentului, urmând ca în cazul în care garanția nu acoperă integral debitul înregistrat la data eliberării amplasamentului se va proceda la promovarea unei acțiuni în pretenții în acest

sens.

р) să vireze până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, chiria lunară stabilită în urma procedurii

de închiriere a terenului, cuantificată raportat la suprafața raportată și la tariful stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de lei/mp/lună, indexabilă lunar și succesiv cu indicele prețurilor de consum

(total) comunicat de Institutul Național de Statistică, în contul nr. R022TREZ21621A300530XXXX deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj. Chiria lunară se datorează începând cu data procesului verbal de predare-primire și se va actualiza începând cu data licitației.

r) să nu exploateze terenul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.

s) să restituie pe bază de proces verbal terenul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în starea tehnică și funcțională avută la data preluării, mai puțin uzura aferentă exploatării normale.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5 Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data procesului verbal de predare-primire a terenului aferente terasei de alimentație publică, respectiv de la data de până la

data de, fără posibilitate de prelungire.

Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării, în fiecare an, în Piața Unirii, a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 10 noiembrie - 10 ianuarie.

 • V. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 Modificarea clauzelor prezentului contract de închiriere se poate face numai prin acordul părților contractante, prin încheierea unor acte adiționale în acest sens.

Art. 7 încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) prin acordul pârtilor contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

с) pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 și 4 al prezentului contract, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței. Locatarul este pus în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor contractuale cuprinse la art. 4, în conformitate cu dispozițiile art. 1553 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată.

 • d) prin denunțarea contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere.

în această situație locatarul datorează despăgubiri ce se calculează ca fiind echivalentul a 3 chirii.

 • e) prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitării timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectării destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului.

 • - dacă locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau

cele ale normelor legale în vigoare.

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

 • VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art. 8 Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de închiriere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă. în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VII. CLAUZE SPECIALE

Art. 9 Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 10 Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică, iar terții au acțiune in justiție numai împotriva părții cu care a contractat, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

Art. 11 Neîndeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalități de 0,5 /% zi întârziere, din valoarea ratelor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 12 Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, în condițiile art. 1351 Cod civil. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nu constituie cauze de forță majoră și nu pot fi invocate de părți pentru a se apăra de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent în economia națională

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale prețurilor

 • - incapacitatea de plată a unei bănci, sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un tert, sunt și rămân previzibile

Art. 13 Constituie caz de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de închiriere care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile parțial sau total.

Art. 14 Partea aflată în caz de forța majoră va notifica celeilalte părți, atât apariția cât și încetarea evenimentului în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea părții aflate în caz de forță majoră din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 15 în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii.

K'STSSSS'Tib' --.-<1^£ ''i —                             _ h^qss^^vaa^îs^^sg^gsggst tr<<-r<<<oM<^5^S5S55FPșs-;^g‘                               i _ i^;

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale.

Art. 17 Prezentul contract are ca anexe:

 • - documentația de atribuire,

 • - actele adiționale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 18 Prezentul contract reprezintă titlu executoriu în cazul nerespectării de către locatar a prevederilor contractuale și poate fi executat conform legislației în vigoare, de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art. 19 Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

PRIMAR

SC____________


EMIL BOC

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC,

LEGISLAȚIE, CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

ROXANA LĂPUSAN

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

DIRECTOR EXECUTIV

IULIAARDEUȘ

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ ȘEF SERVICIU,

DACIA CRIȘAN

ÎNTOCMIT

CARMEN FLUERAȘ

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele ofertantului:

 • 2. Codul fiscal____________________________

 • 3. Număr înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului

3. Adresa sediului (localitate, stradă, număr, ap.):

 • 4. Telefon:____________

Fax:___________________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________

 • 5. Nr. cont bancar:___________________________________________________________________________

Ofertant,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

9

Subsemnatul,______________________________________________________________________

reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele ofertantului)

cu sediul în

(localitate, adresă: strada, număr, apartament)

Declar pe propria răspundere, că doresc să particip la licitația publică organizată în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, latura vest de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, din data de.

Declar că am cunoștință de conținutul documentației de atribuire și că am intrat în posesia caietului de sarcini prin următorul mod:

Declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării______________________

Operator economic, (semnătură autorizată)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către_____________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând          documentația          de          închiriere,          subsemnați!

__________________________________________________________________________________, reprezentanți ai ofertantului:

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să închiriem terenul aferent terasei de alimentație publică T amplasată pe zona

pietonală din Piața Unirii, latura vest, pentru suma de:

lei/mp/lună, adică lei/mp/lună.

(suma în cifre și în litere)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă până la data de

(ziua/luna/anul, precizate în documentația de închiriere).

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Declar, de asemenea, următoarele:

 • 1. Spațiul ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică și care deservește terasa de alimentație publică , cu respectarea condițiilor impuse prin caietul de sarcini, deține acordul de funcționare nr.din

 • 2. Spațiul este situat în municipiul Cluj-Napoca

(se va trece adresa completă a spațiului astfel cum trecută și pe acordul de funcționare)

 • 3. Spațiul este deținut în baza ________________________________________________

(contract nr. / CF nr.)

și distanța până la terasa de alimentație publică este de m.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția în conformitate cu prevederile documentației de închiriere.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, refuzul nostru, în calitate de ofertant declarat câștigător, de a încheia contractul, atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul neîncheierii contractului în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării, din culpa noastră, în calitate de ofertantul câștigător, datorăm daune interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea

adjudecată.

Am înțeles și consimțim ca în situația denunțării contractului de către societatea noastră în calitate de locatar, înainte de expirarea termenului de închiriere, datorăm despăgubiri ce se calculează ca fiind echivalentul a 3 chirii.

Data I/

(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele operatorului economic)ANEXA 2 la Hotărârea nr. 268/2020

PIAȚA UNIRII, LATURA VEST, ZONA PIETONALĂ Datele de identificare si valoarea de inventar a terenului ce face obiectul închirierii prin licitație publică

Nr. crt.

Denumire mobilier

Suprafață mp.

Valoare de inventar

Date de identificare teren CF, nr. cadastral

1.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ TI

41

19.698,67

CF 330237, nr. cadastral 330237

2.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T2

90

43.240,98

CF 330237, nr. cadastral 330237

3.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T3

90

43.240,98

CF 330237, nr. cadastral 330237

4.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T4

78

37.475,52

CF 330237, nr. cadastral 330237

5.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T5

61

29.307,78

CF 330237, nr. cadastral 330237

6.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T6

60,80

29.211,68

CF 330237, nr. cadastral 330237

7.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T7

65,80

29.211,68

CF 330237, nr. cadastral 330237

8.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T8

65,80

29.211,68

CF 330237, nr. cadastral 330237

9.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ T9

70

33.631,87

CF 330237, nr. cadastral 330237

10.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ TIO

71

34.112,33

CF 330237, nr. cadastral 330237

11.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ TI 1

70

33.631,87

CF 330237, nr. cadastral 330237

12.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T12

76

36,514,61

CF 330237, nr. cadastral 330237

ȘEF SERVICIU,

DACIA CRISAN