Hotărârea nr. 265/2020

Hotărârea 265/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020.

* i                                               ...........


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 247.962/1/25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248.045/305 din 25.05.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020, în sensul înlocuirii domnului Adrian Roman de către domnul Ovidiu Vaida, în funcția deținută de primul, de membru în Comisia IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, respectiv, în Comisia VII - pentru sport, tineret, mediu și turism;

Ținând cont de Hotărârea nr. 263/2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, și, respectiv, de Hotărârea nr. 264/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1, 139,196,124,125,126 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea art. 2 alin. 4 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020, în sensul înlocuirii domnului Adrian Roman de către domnul Ovidiu Vaida, în funcția deținută de primul, de membru în Comisia IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă.

Art. II - Se aprobă modificarea art. 2 alin. 7, din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020, în sensul înlocuirii domnului Adrian Roman de către domnul Ovidiu Vaida, în funcția deținută de primul, de membru în Comisia VII - pentru sport, tineret, mediu și turism.


Art. III - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și

Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.al municipiului, Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 265 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)