Hotărârea nr. 264/2020

Hotărârea 264/2020 - Validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 247.956/1/25.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248.001/305 din 25.05.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 30-34 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, articole care reglementează procedura de validare a mandatelor consilierilor locali;

Văzând Hotărârea nr. 263/2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Adresa nr. 244.314/305 din data de 21 mai 2020, prin care P.N.L. Cluj-Napoca ne transmite că următorul pe lista supleanților P.N.L. la alegerile locale din 5 iunie 2016 este domnul Ovidiu Vaida, acesta având și calitatea de membru al P.N.L. Cluj-Napoca;

Vaida;


Analizând procesul-verbal al Comisiei de validare privind legalitatea alegerii consilierului local Ovidiu

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, următorul pe lista de candidați ai P.N.L.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încre’’ '    ”      '   '        1 al municipiului Cluj-


Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Președinte de ședință, ic. Dan Ștefan TARCEA

Nr. 264 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)