Hotărârea nr. 263/2020

Hotărârea 263/2020 - Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant al locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta,

în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia domnului Adrian Roman, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 238.437/305, în data de 19 mai 2020, din calitatea de consilier local, ales pe lista P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Referatul constatator nr. 239.855/1/19.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca și al secretarului general al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Raportul de specialitate nr. 239.875/305 din 19.05.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139, 196, 204 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L.

Art. 2 - Este declarat vacant locul deținut de domnul Adrian Roman, consilier local, supleant pe lista de candidați ai P.N.L., în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 — Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consilii ’     ’ ’ ’ ' '' '


Președinte de ședință, Dan Ștefan TARCEA

il general al municipiului, Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 263 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)