Hotărârea nr. 261/2020

Hotărârea 261/2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare sub nr. 227.262/1/11.05.2020, conex cu nr. 49.999/28.01.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Raportul de specialitate nr. 227.294/11.05.2020, conex cu nr. 50.009/28.01.2020, al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 70/7.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 14.129/8/9.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 94 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin.

 • (1) lit. i) și ale art. 19A1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 435/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”, precum și ale Hotărârii nr. 220/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. De la data aplicării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 865/2017.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.eingează:

irul general al municipiului,

l V U v . Jr. AurjățațRoșca

Nr. 261 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUIJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 261/2020REGULAMENT

de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj

și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea cadrului general de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Facilitățile la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca se acordă sub formă de abonamente valabile pe perioada unui an calendaristic, cu excepția intervalului orar 6,30 - 8,30, de luni până vineri, excepție care nu se aplică pe perioada vacanței de vară a elevilor.

Art. 3. Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative:

 • a) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 • e) Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • f)  Legea nr. 92/2007, a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) HCL nr. 435/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare ai municipiului Cluj-Napoca”.

Cap. II. Beneficiarii facilităților Ia transportul public în comun

Art. 4. (1) Categoriile de persoane care beneficiază de facilități la transportul public în comun simt următoarele:

 • a) persoanele vârstnice definite conform Art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica "Total drepturi” sunt de până la 2150 lei;

 • b) persoanele vârstnice definite conform Art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica "Total drepturi” sunt cuprinse între 2151 lei si 2400 lei;

 • c)  persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;

 • d) cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul pensiei.

 • (2) Prin excepție de la situațiile prevăzute la alin. .(1) lit. a) și b), pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia ”S.fîxă” - Sumă fixă), se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica "pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la rubrica "Total drepturi”.

Cap. HI. Tipuri de abonamente si modalitățile de acordare a acestora

Art. 5. (1) Pentru acordarea facilităților la transportul public în comun, pentru persoanele prevăzute la Art. 4 se acordă, la cerere, abonament valabil pe toate liniile sau pe o singură linie, cu excepția intervalului orar 6,30 - 8,30, de luni până vineri, excepție care nu se aplică pe perioada vacanței de vară a elevilor.

 • (2) Abonamentul valabil pe toate liniile prevăzut la alin. 1 se acordă pentru:

 • a) persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica "Total drepturi” sunt de'până la 2150 lei;

 • b) persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;

 • c) cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul pensiei.

 • (3) Abonamentul valabil pe o singură linie prevăzut la alin. 1 se acordă pentru persoanele vârstnice definite conform Art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”Total drepturi” sunt cuprinse între 2151 lei și 2400 lei.

Art. 6. (1) Abonamentele de călătorie, eliberate în condițiile Art. 2 și 5, vor fi încărcate pe cârduri de călătorie.

(2) încărcarea abonamentelor pe cârdurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea persoanelor care se ' încadrează în prevederile Art. 4 și 5, în baza următoarelor documente:

 • a) cartea/buletinul de identitate;

 • b) cuponul de pensie din luna anterioară solicitătii;

 • c) cârdul de călătorie emis anterior (pentru beneficiarii care nu sunt la prima solicitare de emitere a cârdului de călătorie);

 • d) cererea de emitere a primului cârd de călătorie care va fi în conformitate cu GDPR (Regulamnetul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal);

 • e) dovada privind calitatea de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.

(3) Cârdurile de călătorie emise pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca sunt nominale si netransmisibile.

»

Cap. IV. Modalități de decontare a abonamentelor

Art. 7. Costurile pentru acordarea facilităților prevăzute în prezentul regulament se suportă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, de la cap. 84.03.02.57.02.02 - Transport în comun. Ajutoare sociale în natură, prin decontare la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca, pentru categoriile de persoane prevăzute la Art. 4.

Art. 8. Decontarea se efectuează lunar de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, pe baza facturii emise de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., însoțită de centralizatorul de decont al abonamentelor care cuprinde: tipul abonamentului, data eliberării, numele și prenumele beneficiarului, codul numeric personal al beneficiarului, domiciliul beneficiarului, seria cârdului de ticketing și codul unic de vânzare.

Art. 9. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. depune lunar la Primăria municipiului Cluj-Napoca, cu număr de înregistrare, deconturile pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea abonamentelor de călătorie acordate beneficiarilor prevăzuți la Art. 4

Art. 10. Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Direcției economice efectuează plata către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., reprezentând contravaloarea abonamentelor de călătorie, în baza facturii, însoțită de centralizatorul de decont, certificată în privința realității, legalității și regularității, cu mențiunea bun de plată pentru sumele aferente abonamentelor.

Cap. V. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea abonamentelor

Art. 11 Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de abonamente pentru beneficiarii prevăzuți la Art. 4 se realizează la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca, pentru aceste categorii de persoane.                              _ _   ______________________

Art. 12. Cheltuielile privind emiterea cârdurilor și a altor cheltuieli aferente îi revin Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 13. Costul primului cârd de călătorie va fi suportat de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 14. (1) In cazul în care persoanele beneficiare prevăzute la Art. 4 vor solicita emiterea unui cârd nou de călătorie pentru situații temeinic justificate (furtul, pierderea, distrugerea cârdului vechi, etc.), costul cârdului nou de călătorie va fi suportat de către persoanele beneficiare.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), cârdul vechi va fi blocat în sistemul de ticketing, iar abonamentele persoanelor vârstnice și pensionarilor vor fi încărcate pe noile cârduri.

Art. 15. Responsabilitatea distribuirii cârdurilor de călătorie îi revine în întregime Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., care va elibera cârdurile la solicitarea persoanelor vârstnice, pensionarilor și cetățenilor de onoare ai municipiului Cluj-Napoca în condițiile Art. 6.

Art. 16. Primăriei municipiului Cluj-Napoca îi revine responsabilitatea de a deconta lunar facturile emise de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A, însoțite de documentele justificative, centralizatorul de decont al abonamentelor pentru persoanele vârstnice, pensionarii și cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, care au utilizat cârdurile în luna pentru care se solicită decontul, liste ce vor fi trimise în format electronic.

Cap. VI. Dispoziții finale

Art. 17. (1) Calitatea de beneficiar al facilităților la transportul public în comun, încetează în următoarele situații:

 • a) la cerere;

 • b) în caz de deces;

 • c) în cazul pierderii calității de pensionar/cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca;

 • d) în cazul schimbării domiciliului în altă localitate;

 • e) în cazul majorării cuantumului pensiei peste nivelul prevăzut la Art. 4, alin. (1), lit. b).

(2) La încetarea calității de beneficiar al facilităților la transportul public în comun, abonamentele de călătorie eliberate persoanelor vârstnice și pensionarilor se anulează de către emitent, respectiv de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 18. (1) Pentru situațiile prevăzute la Art. 17 alin. (1) lit. c) și d) persoana beneficiară a facilităților la transportul public în comun are obligația de a înștiința Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. în termen de maximum 5 zile de aceste modificări, sub sancțiunea achitării contravalorii abonamentului.

(2) în situația prevăzută la Art. 17, alin. (1) lit. b), Direcția de Evidența a Persoanelor comunică lunar Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. lista persoanelor decedate.

Art. 19. Prezentul regulament poate fi actualizat/modificat prin hotărâre a Consiliului local

al municipiului Cluj-Napoca.

DIRECTOR EXECUTIV,Aurel Moca