Hotărârea nr. 260/2020

Hotărârea 260/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 228073/1/11.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 228093/45/30/11.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 2289;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, în suprafață de 15033 mp., identificat prin nr. topo. 8906/1/1, înscris în CF nr. 295775 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 8906/1/1/1, în suprafață de 3203 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 8906/1/1/2, în suprafață de 11830 mp.;

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, în suprafață de 43933 mp., identificat prin nr. topo. 8907/1, cu construcția CI - cazarma, înscris în CF nr. 266905 Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 8907/1/1, în suprafață de 10199 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 8907/1/2, în suprafață de 150 mp.;

 • - imobilul-teren cu nr. topo. 8907/1/3, în suprafață de 33584 mp.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, în suprafață de 11980 mp., identificat prin nr. topo. 8906/1/1/2, 8907/1/2, nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, în suprafață de 68272 mp., identificat prin nr. topo./cadastral 8907/1/3, 10002, 8948/1/2, 8957/2, 8959, 8960, 8964, 8965, 8966, 8967, 332572, 9946, 9951, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9959, 9960, 9961, 9962, 10027, 10028/4, 8907/2/1, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu suprafața de 11980 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu suăprafața de 68272 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Cetățuia, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/201, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 260 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018

GEOMATICS


INTEGRATED SERVICESANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud. Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, in partea de Nord-Vest a Parcului Cetatuia, in cartierul Gruia, are o suprafața de 11980 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizata în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verifîcându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile ău fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3 cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 04.2020


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Nr,

Pct.

Coordonate petele contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

| r

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

587219.509 587218.948 587216.966 587215.750 587203.846 587203.017 587199.316 587193.754 587189.758 587180.315 587175.637 587165.977 587161.330 587153:657 587146.477 587139.592 587135.187 587127.162 587121.845 587117.769 587115.056 587112.602 587111.446 587111.669 587111.667 587113.693 587117.332 587120.629 587125.645 587131.222 587094.879 587079.187 587083.775 587087.519 587089.358 587088.037 587083.639 587083.532 587083.167 587081.972 587083,473 587086.228 587089.137 587091.058 587120.720 587142.498 587158.449 587175,406 587196.977 587168.719 587179.685 587203.217 587208:061 587209.411 587211.260 587213.176 587218.166

391609.651.

391610.616

391611.349

391611.560

391610.980

391609.561

391605.803

391600.847

391597.738

391594.334

391592.915

391591.624

391591.552

391592.165

391594:343

391597.223

391599.694

391605.353

391610.825

391617.277

391624.282

391631.475

391636.616

391641.819

391642.805

391650.422

391659.878

391667.135

391673.396

391678.786

391655.469

391659.030

391650.914

391642.860

391632.361

391620.478

391600.568

391592.785

391585.110

391569:861

391540.660

391514.507

391487.074

391465.895

391487.716

391503.738

391515.857

391528.820

391545.087

391590.116

391592.726

391595.535

391596.098

391597.698

391597.813

391596.723

391597.350

 • I. 116

2.113

1.234

11.918

 • I. 643

5.274

7.450 5.063 10:038

4.888

9,746

4.648

7.697

7.503

7.463 5.051 9.820 7.630

.7.632

7.512

7.600

5.269

5.208 0.986 7.882 10.132

7.971 8.022 7.756 43.180

16.091

9.323

8.882 10.659

 • II. 956 20.390

7.784

7.684

15.296 29.240 26.298 27.587

21.266 36.824 27.037 20.033

.21.344 27.017 53.161

 • II. 272

23.699

4.877 2.093 1.853 2.204 5.029 12.374

S = 11980 mp

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA NR. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

11980 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT            CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

11980

Teren parțial împrejmuit

Total

11980

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 11980 mp Suprafața din act = 11980 mp

Executant S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL . T' RO-B-J-1350

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia’cu realitatea din teren

l Semnătura si stampifa"     ■- y-

Data : 04.2020                          | ■■

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

|                   Semnătura si parafa

Data :                                   Stampila BCPI

TABE^L CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

295775

Cluj -Napoca ( CF vechi 3543)

8906/1/1

15033

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin lege, cota actuala 3203/40203 : STATUL ROMAN in in folosința MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

Drept de proprietate dobândit prin lege, cota actuala 37000/40203 : administrarea operativa a PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA , in folosința MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

CI -cazarma regimentului 31 Artilerie - Cneazul Gelu" cu 13 pavilioane, pavilionul "A" casă din cărămidă, Acoperită cu etemit cu 11 camere.

C2 - pavilionul "B" - casă din cărămidă, acoperit cu etemit cu 9 camere

C3 - pavilionul "C" - casă din cărămidă, acoperită cu etemit, cu 9 camere

C4 - pavilionul "D" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit

C5 - pavilionul "E" - casă din cărămidă, acoperită cu etemit, cu 9 camere

C6 - pavilionul "F" - casă din cărămidă, acoperită cu etemit, cu 3 camere

C7 - pavilionul "G" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit

C8 - pavilionul "J" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit

C9 - pavilionul "P" - casă din cărămidă și scândură, acoperită cu țiglă

CIO - pavilionul "T" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

Drept de proprietate dobândit prin lege, cota actuala 1/1 : STATUL ROMAN in in folosința MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

ii"

V           MMXI VM4 MU 1 »Wl*yV VJ/V1 ,1 VC4- WM-

țiglă

C12 - pavilionul "X" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

C13 - pavilionul "XI" - grajd din cărămidă, acoperit cu țiglă, apoi dependințe

-

266905

Cluj -Napoca ( CF vechi 24659)

8907/1

43933

Teren intravilan

CI -cazarma

Drept de proprietate dobândit prin LEGE : STATUL ROMAN. Drept de administrare in favoarea SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

295775

Cluj Napoca (CF vechi 3543)

8906/1/1/1

3203

Teren Intravilan

CI -cazarma regimentului 31 Artilerie — Cneazul Gelu" cu 13 pavilioane, pavilionul "A" casă din cărămidă, Acoperită cu etemit cu 11 camere.

C2 - pavilionul "B" - casă din cărămidă, acoperit cu etemit cu 9 camere

C3 - pavilionul "C" - casă din cărămidă, acoperită cu etemit, cu 9 camere

C4 - pavilionul "D" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit C5 - pavilionul "E” - casă din cărămidă, acoperită cu etemit, cu 9 camere C6pavilionul "F" - casă din cărămidă, acoperită cu eremit, cu 3 camere C7 - pavilionul "G" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit C8 - pavilionul "J" - grajd din cărămidă, acoperit cu etemit

C9 - pavilionul "P“ - casă din cărămidă Și scândură, acoperită cu țiglă

CIO - pavilionul "T" - casă din scândură, acoperită cri țiglă, cu 8 camere Cil- pavilionul "U” - grajd din cărămidă, acoperită cu țiglă

C12 - pavilionul "X" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere C13 - pavilionul "Xl" - grajd din cărămidă, acoperit cu țiglă, apoi dependințe

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in folosința MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

NOU

Cluj-Nâpoca

8906/1/1/2

11830

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

266905

Cluj -Napoca (CF vechi 24659)

8907/1/1

10199

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin LEGE : STATUL ROMAN. Drept de administrare in favoarea SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

NOU Cluj-Napoca

8907/1/2

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA "

NOU Cluj-Napoca

8907/1/3

33584

Teren intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

8906/1/1/2 8907/1/2

--

11980

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

“            \                                          S.C.GEOM ATICS IN I EG RATEI) SERVICES SRL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

202501

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 295775 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3543 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8906/1/1

15.033

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 8906/1/1-Cl

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, Jud. Cluj

"cazarma regimentului 31 Artilerie - Cneazul Gelu" cu 13 pavilioane, pavilionul "A" casă din cărămidă, acoperită cu eternit cu 11 camere

Al.2

. CAD: C2 Top: 8906/1/1-C2

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, lud. Cluj

pavilionul “B" - casă din cărămidă, acoperit cu eternit cu 9 camere

A1.3

CAD:C3 Top: 8906/1/1-C3

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, (ud. Cluj

pavilionul "C" - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 9 camere

Al.4

CAD: C4 Top: 8906/1/1-C4

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, jud. Cluj

pavilionul "D" - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

Al.5

CAD: C5 Top: 8906/1/1-C5

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, |ud. Cluj

pavilionul "E" - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 9 camere

Al.6

CAD: C6 Top: 8906/1/1-C6

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, lud. Clui

pavilionul "F" - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 3 camere

Al.7

CAD: C7 Top: 8906/1/1-C7

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, |ud. Cluj

pavilionul. "G" - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

A1.8

CAD: C8 Ton: 8906/1/1-C8

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, jud. Cluj

pavilionul "J" - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

Al.9

CAD: C9 Top: 8906/1/1-C9

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, )ud. Cluj

pavilionul "P" - casă din cărămidă și scândură, acoperită cu țiglă

Al.10

CAD:CIO Top: 8906/1/1-C10

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, Jud. Cluj

pavilionul "T" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

Al. 11

CAD:Cil Top: 8906/1/1-Cll

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, Jud. Cluj

pavilionul "U" - grajd din cărămidă, acoperită cu țiglă

Al.12

CAD: C12 Top: 8906/1/1-C12

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, Jud. Cluj

pavilionul "X" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

Al. 13

CAD:C13 Top: 8906/1/1-C13

Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 12-32, Jud. Cluj

pavilionul "XI" - grajd din cărămidă, acoperit cu țiglă, apoi dependințe

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1549 / 27/11/1945

  Lege nr. 260/1945 (pulicat în Monitoul Oficial nr. 78 din 04.04.1945, art. 19, 21 și următoarele, încheiere nr. 3640/08.03.1938, documentație anexată - încheiere nr. 15031/29.09.1998, certificat de proprietate nr. 0482, documentație anexată - încheiere nr. 1515/03.02.2000);

  Bl

  intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 3203/40203

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința                                                           /

  • 2) MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3543 Cluj - Napoca)

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, Al.6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.ll, Al.

  12, Al.13

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința

  • 2) MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

  25026 / 23/09/1993

  Adresa nr. D 920, din 09/09/1993 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj - Napoca;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 37000/40203

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) PRIMĂRIA MUNICIPUIULUI CLUJ - NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3543 Cluj ■ Napoca)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8906/1/1

15.033

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil. nu ajostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

15.033

-

-

8906/1/1

curte

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 8906/1/1-C1

construcții administrative si socialculturale

-

Cu acte

"cazarma regimentului 31 Artilerie - Cneazul Gelu” cu 13 pavilioane, pavilionul "A" casă din cărămidă, acoperită cu eternit cu 11 camere

Al.2

CAD: C2 Top: 8906/1/1-C2

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "B" - casă din cărămidă, acoperit cu eternit cu 9 camere

Al.3

CAD: C3 Top: 8906/1/1-C3

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "C" - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 9 camere

A1.4

CAD: C4 Top: 8906/1/1-C4

construcții anexa

-

Cu acte

pavilionul "D“ - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

Al.5

CAD: C5 Top: 8906/1/1-C5

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "E" - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 9 camere

Al.6

CAD: C6 Top: 8906/1/1-C6

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul “F“ - casă din cărămidă, acoperită cu eternit, cu 3 camere

Al.7

CAD: C7 Top: 8906/1/1-C7

construcții anexa

-

Cu acte

pavilionul "G" - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

Al.8

CAD: C8 Top: 8906/1/1-C8

construcții anexa

-

Cu acte

pavilionul "J" - grajd din cărămidă, acoperit cu eternit

A1.9

CAD: C9 Top: 8906/1/1-C9

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "P" - casă din cărămidă și scândură, acoperită cu țiglă

Al.10

CAD:CIO Top: 8906/1/1-C10

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "T" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

Al.11

CAD: Cil Top: 8906/1/1-

Cll

construcții anexa

-

Cu acte

pavilionul "U" - grajd din cărămidă, acoperită cu țiglă

Al.12

CAD: C12 Top: 8906/1/1-C12

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

pavilionul "X" - casă din scândură, acoperită cu țiglă, cu 8 camere

Al.13

CAD: C13 Top: 8906/1/1-C13

construcții anexa

-

Cu acte

pavilionul "XI" - grajd din cărămidă, acoperit cu țiglă, apoi dependințe

___________________________________________Carte Funciară Nr. 295775 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

' ANCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266905 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:24659

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cetății, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8907/1

43.933

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI Top: 8907/1/C

Loc. Cluj-Napoca, Str Cetății, Jud. Cluj

CAZARMĂ

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ea dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1749 / 19/08/1963

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  1) STATUL ROMÂN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

  Decizie nr. 5288/1952 emis de Ministerul Forțelor Armate;

  B2

  se Intabulează dreptul de administrare în favoarea

  Al, Al.l

  1) SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  41091 / 08/04/2010

  Act nr. 0;

  CI

  NU ARE FOAIA C

  Al, Al.l

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8907/1

43.933

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g si t-.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

43.933

-

-

8907/1

Date referitoare la construcții ,

Crt

Număr

Destinație construcție

Suprăf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 8907/1/C

construcții de locuințe

-

Cu acte

CAZARMĂ

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art.: 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018


GEOMATICS

INTEGRATED SERVICES


Nr.

Pat.


2

3

4

5

6

7

8

9

10


12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3952

53

54

55

56

57

58

59


Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

587330.135

391850.897

4.346

587336.217

391854.797

3.794

587333.589

391857.534

4.723

587328.894

391858.047

4.704

587324.443

391859.568

17.097

587312.553

391871.949

12.143

587304.271

391880.735

11.971

587295.974

391889.364

3.312

587293.518

391891.586

3.563

587290.464

391893.422

5.515

587285.467

391895.755

1.568

587283.971

391896.226

2.485

587281.564

391896.843

6.064

587275.687

391898.337

9.457

587266.512

391900.631

12.142

587254.738

391903.599

16.047

587239.174

391907.508

16.863

587222.820

391911.620

15.330

587207.965

391915.407

9.580

587198.793

391910.173

5.058

587194.005

391919.002

14.586

587180.374

391924.994

8.598

587172.369

391928.131

5.527

587167.468

391930.686

7.372

587161.087

391934.378

10.263

587152.202

391939.554

11.969

587141.801

391945.477

5.977

587136.525

391948.285

3.910

587132.987

391949.949

5.882

587127.453

391951.942

4.000

587123.624

391953.099

5.883

587117.779

391953:764

3.763

587114.017

391953.675

0.251

587113.992

391953.925

0.276

587113.883

391963.672

5.233

587111.810

391948.867

2.915

587110.777

391946,141

6.515

587105.890

391941.832

5.221

587100.746

391940.939

20.318

587080.450

391939.994

11.064

587069.914

391943.370

18.542

^7054.025

391952.927

2.970

58^054.934

391955.754

1.671

‘5^54.406

391957.339

2.131

6^7^52.838

391958.782

11.970

807942.452

391964.732

4.606

fj§87p38.476

391967.057

587037.262

391967.157

4.961

507039.463

391971,603

15:235

^87052.751

391904.151

7.403

587059.239

391960.422

6.449

587064.914

391957.358

3.950

587068.643

391956.054

1.010

587069.627

391955.827

1.026

587070.647

391955.720

10.130

587080.687

391957.125

8.574

587080.649

391965.699

25.422

587079.925

391991.111

7.931

587080.099

391999.040

8.046


Sistemul de proiecție Stereografic 197060

587079.815

392007.081

3.956

61

587079.457

392011.021

17.269

62

587078.341

392028.253

1.325

63

587077.017

392028.186

24.897

64

587052.192

392026.290

11.398

65

587052.903

392014.914

12.220

66

587040.695

392015.453

9.254

67

587031.450

392015.055

11.241

68

587030.090

392027.013

6.378

69

587028.561

392033.205

14.460

70

587025.735

392047.306

8.938

71

587024.347

392056.216

11.045

72

587022.035

392067.016

3.202

73

587021.401

392070.170

2.230

74

587021.067

392072.361

15.984

75

587016.171

392087.577

1.250

76

587014.932

392087.406

16.490

77

587010.163

392103.191

1.206

78

587011.358

392103.355

17.633

79

587011.988

392120.976

12.029

80

587009.768

392132.798

3.191

81

587009.452

392135.973

29.176

82

5070371754

392143.060

10.262

83

587034.334

392152.735

11.533

84

587023.089

392150.175

.4.739

85

587018.479

392149.075

6.089

86

587012.555

392147.667

6.430

87

587006.514

392145.464

2.574

88

587004.435

392143.946

2.146

89

587003.210

392142.184

1.057

90

587002.214

392142.539

8.507

91

586996.254

392136.469

2.484

92

586994.494

392134.716

5.533

93

586990.938

392130.477

13.489

94

586982.682

392119.810

11.610

95

586976.031

392110.294

9.912

96

586971.069

392101.714

4.495

97

586969.077

392097.685

. 2.442

98

586969.981

392095.417

11.487

99

506963.424

392065.985

0.609

100

586962.735

392085.970

0.676

101

586962.059

392005.956

0.990

102

506962.263

392084.987

1.919

103

586961.432

392083.257

8.055

104

586957.571

392076.108

0.431

105

586957.169

392076.343

12.646

106

506951.206

392065.191

7.465

107

586947.887

392058.504

3.706

108

586946.104

392055.255

6.425

109

586943.428

392049.414

7.013

110

586940.827

392042.901

3.075

111

586939.814

392039.998

24.970

112

586963.454

392031.950

25.000

113

586955.402

392008.288

24.964

114

586931.760

392016.328

17.470

115

586926.167

391999.781

25.028

116

586949.869

391991.746

25.020

117

586941.837

391968.051

24.738

118

586918.408

391975.992

18.028

119

586912.646

391950.910

25.000

120

586936.325

391950.091

25.000

121

586928.306

391927.212

25.023

122

586904.605

391935.238

4.133123

586903.245

391931.336

15.280

124

586898.324

391916.870

25.322

125

586922.018

391907.937

25.000

126

586913.199

391884.544

25.250

127

586889.572

391893.452

12.735

128

586883.998

391882.001

4.998

129

586881.605

391877.613

25.000

130

506903.553

391865.644

25.000

131

586891.579

391843.697

25.137

132

586869.441

391855.604

8.254

133

586065.531

391848.334

6.545

134

586862.104

391842.750

14.434

135

586854.715

391830.359

9.832

136

586849.877

391821.800

1.007

137

586849.259

391821.005

4.138

138

586852.076

391018.994

1.220

139

586852.302

391817.918

13.813

140

586864.560

391811.550

1.550

141

586865.628

391810.427

11.254

142

586875.656

391005.319

10.739

143

586885.070

391800.152

24.194

144

506905.913

391787.867

12.274

145

586917.188

391783.017

35.963

146

506911.508

391747.505

5.470

147

586915.687

391743.976

4.444

148

586920.127

391743.780

3.456

149

586920.319

391740.329

14.114

150

586922.296

391726.354

15.978

151

506937.605

391721.777

3.509

152

586938.046

391718.296

9.444

153

586938.843

391708.886

15.080

154

586943.269

391694.470

18.995

155

586955.562

391679.989

7.337

156

586962.897

391679.806

2.342

157

586963.372

391682.099

4.297

158

586965.205

391685.985

4.071

159

586969.120

391687.101

14.643

160

586983.646

391685.256

16.983

161

586985.116

391702.175

13.644

162

586997.500

391707.901

5.002

163

587001.097

391711.491

0.066

164

507002.599

391719.436

26.600

165

507020.026

391711.330

3.003

166

587030.774

391710.110

39.375

167

507003.049

391738.849

35.030

1Ș8

587007.679

391773.069

9.593

169

687007.272

391783.253

52.134

170

586967.500

391816.960

42.865

171

586983.169

391056.859

13.804

172

586987.920

391869.020

43.105

173

586998.369

391911.639

37.691

174

587030.389

391891.379

12.327

175

587038.060

391081.730

15.400

176

587053.390

391883.080

12.018

177

587065.844

391886.911

18.026

178

587083.359

391891.173

32.975

179

587115.399

391898.969

21.415

180

58711,9.970

391919.890

18.654

101

587128.779

391936.219

44.744

182

507168.409

391915.599

18.125

183

587179.079

391900.889

44.522

184

587221.249

391886.609

14.930

185

587235.949

391889.219

39.902


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul CluJ-Napoca, județul CLUJ                  i

I


186

587275.519

391884.079

47.571

187

587253.219

391842.059

4.393

188

587251.332

391038.091

39.956

189

587234.169

391802.009

110.700

190

587221.649

391692.019

57.821

191

507163.034

391691.191

10.101

192

587173.698

391689.016

5.445

193

587178.827

391687.188

10.150

194

587188.032

391682.911

12.987

195

587198.802

391675.654

7.779

196

587204.023

391669.887

7.640

197

587208.063

391663.403

7.850

198

587211.282

391656.243

7.686

. 199

587213.343

391648.838

7.795

200

587214.155

391641.085

5.291

201

587213.550

391635.829

7.904

202

587211.631

391028.162

5.089

203

687209.992

391623.344

8.465

204

507206.425

391615.667

0.658

205

587207.080

391615.599

6.156

206

587213.186

391616.382

5.147

207

507218.234

391617.385

2.017

208

507220.166

391617.963

. 0.608

209

587220.708

391018.256

2.337

210

587222.575

391619.762

23.833

211

587236.301

391639.246

20.232

212

587248.046

391655.720

19.831

213

587259.491

391671.915

15.524

214

507268.493

391684.562

31.056

215

587285.998

391710.215

11.324

216

507292.793

391719.274

6.025

217

587296.646

391723.906

10.954

210

587303.669

391732.312

15.541

219

507313.845

391744.058

7.822

220

587310.029

391750.086

4.271

221

587321.337

391753.543

4.566

222

587323.465

391757.583

1.571

223

587324.015

391759.055

5.756

224

587325,898

391764.494

4.120

225

587326.568

391768.560

13.879

226

587328.003

391782.258

16.321

227

587331.431

391798.366

10.816

220

587333.226

391809.032

14.231

229

587335.251

391023,118

6.759

230

587332.666

391029.363

10.626

231

587330.584

391039.783

3.297

232

587333.646

391841.005

4.707

233

587336.831

391844,471

3.416

234

587338.073

391847.653

3.245.

S = 68272 rpp           ' 'ANEXA NR. 1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

68272 mp

Municipiul Cluj-Napoca, judelui CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT |          CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

68272

Teren parțial împrejmuit

Total

68272

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


MențiuniExecutant: S.C.GEOMATICS INTEGRAT^D SERVICES SRL RO-B-J J359             ■

ConflnTvexeGutarda măsuratorilpr la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl cpreșpondbn^^stțla cu .realitatea din'teren ■

’           ;7jSemrigtura|si stampila

Daja: 6<2620


P <n 83 f £

O

I % 35 *

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului in baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parata

Data:


Stampila BCPI


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELE^JR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

Proprietari

C.F.

NR.

CAD

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

266905 Cluj —Napoca ( CF vechi 24659)

8907/1

43933

Teren Intravilan

CI-CAZARMA

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN. Drept de administrare in favoarea SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

337172

Cluj -Napoca (CF vechi 26315)

10002

6627

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate dobândit prin expropiere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, PRIN ADMINISTRAREA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR CLUJ

298929

Cluj -Napoca (CF vechi 1431)

8948/1/2

1557

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin expropiere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ

332896

Cluj —Napoca (CF vechi 1431)

8957/2

1525

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea MUNICIPIUL CLUJ

332599 Cluj —Napoca (CF vechi 3220)

8959

79

Teren Intravilan

CI - CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA

CU 1 CAMERA, l BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

332731

Cluj —Napoca ( CF vechi 3268)

8960

115

Teren Intravilan

CI - CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA SI TINICHEA CU 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332575

Cluj -Napoca (CF vechi 3226)

8964

209

Teren Intravilan

CI-CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ȘI PĂMÂNT, ACOPERITĂ CU TINICHEA, CU 4 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa directa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332593 Cluj —Napoca (CF vechi 3337)

8965

169

Teren Intravilan

CI - CASA DIN PIATRA SI CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE. BRUTĂRIE, DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332732 Cluj -Napoca (CF vechi 3278)

8966

. - ■ •* ■

216

Teren Intravilan

CI- CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITĂ CU TINICȘEA CU 5 CAMERE, 2 BUCĂTĂRII, DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332589

Cluj -Napoca (CF vechi 3178)

8967

86

Teren Intravilan

CI- CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ, CU 4 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE

Drept de proprietate dobândit prin expropiere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332572 Cluj —Napoca (CF vechi 3386)

332572

250

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin hotarare judecătoreasca: STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

302298

Cluj -Napoca (CF vechi 1473)

9946

9928

Teren

Drept de proprietate dobândit prin lege : MUNICIPIUL CLUJ

332612

Cluj ^-Napoca (CF vechi 3887)

9951

122

Teren Intravilan

CI-CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITĂ CU TINICHEA, CU 2 CAMERE, 2 BUCĂTĂRII

Drept de proprietate dobândit prin hotarare judecătoreasca: STATUL ROMAN in administrarea SFATULUI POPULAR CLUJ-NAPOCA

332729

Cluj -Napoca (CF vechi 629)

9953

310

Teren Intravilan

CI - CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITĂ CU TINCHEA CU 6 CAMERE

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332706

Cluj -Napoca (CF vechi 2209)

9954

209

Teren Intravilan

C1 - CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE C2- CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 3 CAMERE

C3- CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU I CAMERĂ,! BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332708 Cluj -Napoca (CF vechi 418)

9955

530

Teren Intravilan

CI- CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITĂ CU

TINICHEA CU 2 CAMERE ȘI I BUCĂTĂRIE

C2 - CASĂ DIN PĂMÂNT ACOPERITĂ CU HÂRTIE

GUDRONATĂ CU 2

CAMERE ȘI 1 BUCĂTĂRIE

C3- CASĂ DIN PĂMÂNT 1 CAMERĂ

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ in cota de 14 Drept de proprietate dobândit prin expropiere : STATUL ROMAN in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ in cota de 14

332704

Cluj -Napoca ( CF vechi 5402)

9956

65

Teren Intravilan

Ci- CASA DIN PIATRA SI CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA CU 1CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE,

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea SFATUL

POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

DEPENDINȚE                           j

332696 Cluj -Napoca ( CF vechi 185)

9957

158

Drum

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332707 Cluj -Napoca ( CF vechi 185)

9959

94

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332571 Cluj -Napoca ( CF vechi 2669)

9960

101

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea operativa a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332705

Cluj -Napoca (CF vechi 1627)

9961

162

Teren Intravilan

CI - CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1 LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE,DEPENDINȚE

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332632

Cluj -Napoca (CF vechi 1304)

9962

122

Teren Intravilan

CI- CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU

TINICHEA CU I LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

C2- CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU HÂRTIE GUDRONATA CU 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE

Drept de proprietate dobândit prin convenție : STATUL ROMAN in administrarea operativa SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

313218 Cluj -Napoca (CF vechi 1431)

10027

7381

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin lege : MUNICIPIUL CLUJ

310919

Cluj -Napoca (CF vechi 8479)

10028/4

3234

Teren

Drept de proprietate dobândit prin lege : STATUL ROMAN in administrarea SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

339197 Cluj -Napoca (CF vechi 146623)

8907/2/1

1439

Teren

Drept de proprietate dobândit prin hotarare judecătoreasca: STATUL ROMAN in administrarea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA-DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

266905 Cluj -Napoca ( CF vechi 24659)

8907/1/1

10199

Teren Intravilan

Drept de proprietate dobândit prin LEGE : STATUL ROMAN. Drept de administrare in favoarea SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

NOU Cluj-Napoca

8907/1/2

150

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

8907/1/3

33584

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

8907/1/3 10002

8948/1/2 8957/2 8959 8960 8964 8965 8966 8967 332572 9946 9951 9953 9954 9955 9956 9957 9959

68272

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

9960

9961

9962

. 10027 10028/4 8907/2/1

întocmit:

■■ ■■ ■ ■ ■ ' .. . , •.

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICE^ SRL

ANCPI

,»£.6A.»iUîâV *1 FF«i:îK3y wrk.»f n*w.»


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266905 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:24659


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 8907/1/C

Loc. Cluj-Napoca, Str Cetății, Jud. Cluj

CAZARMĂ


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cetății, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8907/1

43.933

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1749 / 19/08/1963

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  1) STATUL ROMÂN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

  Decizie nr. 5288/1952 emis de Ministerul Forțelor Armate;

  B2

  se Intabulează dreptul de administrare în favoarea

  Al, Al.l

  1) SFATUL POPULAR ORAȘ CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  41091 / 08/04/2010

  Act nr. 0;

  CI

  NU ARE FOAIA C

  Al, Al.l

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 24659)

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8907/1

43.933

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL ________ "

Ge&metria pentru acest imobil nu a fast g sit.

Date referitoare la teren

Nr Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

43.933

-

-

8907/1

Date referitoare ia construcții ,

ȚCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf.' (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 8907/1/C

construcții de ■ locuințe

-

Cu acte

CAZARMĂ

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, -. coroborat cu art..3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.                                                     - - -

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

v                      pentru informare

IMMil IIP.

Carte Funciară Nr. 337172 Cluj-Napoca

Nr. cerere Ziua Luna Anul

203797

21

10 2019

Cod verificare

III

100075767492


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:26315

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dragaiina, Nr. 2-10, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:10002

6.627

ALEI SI SPATII VERZI

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3464 / 26/09/1973

  Act nr. conex cu încheierea cf nr. 3641/1973, din 26/09/1973 emis de .;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, PRIN ADMINISTRAREA PARCURILOR Șl STRĂZILOR CLUJ

  B2

  totodată - imobilul se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație

  Al


  C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10002

6.627

ALEI SI SPATII VERZI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL________________

pentru acești snobii nu a fost g sir.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vrlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți ■construcții

DA

6.627

-

-

10002

Certific că,prezentul extras; corespunde cu-pozițiile in vigoare din cartea funciară originală., păstrată de acest-birou.                                -....      ' '                                                                   / ■ ■.. •. ‘

'Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin-, care se sting-drepturile reale precum ș-i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile-prezentate sunt susceptibile de.orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat, tariful de 20 RON, -Online nr.118466/21-10-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate

imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 23-10-2019

Asistent Registrator,

CRISTINA MEDA GALGAU

. Referent, ■ ...

. Data eliberării,

II     ..

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

"           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

.                     PENTRU INFORMARE

itMHțll

Carte Funciară Nr. 298929 Cluj-Napoca

Nr. cerere

202503

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

f-M IUI        ;

Cod verificare ■■lllllllllll 100075697828


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Copernicus, Nr. 10, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8948/1/2

.1.557

Teren viran

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3003 / 27/11/1968

Decret nr. 1082, din 31/12/1962 (planuri și tabel anexă, IMOBIL ADUS DIN CF 15024);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT                                      /L O

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8948/1/2

1.557

Teren viran

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pen tru acest imobil nu a fost g siG

Date referitoare la teren

Nr

Ort.

Categorie folosință '

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topp

Observații / Referințe

1

altele

DA

1.557

-

-

8948/1/2

Extrasul de.carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară ractive la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. ,455/2001, . coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative .prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului,.fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/yerificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. jQodul de verificare.este valabil 30 de zile calendaristice de 1a momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:3.5

2^


"ancei

»• f . s: A » A \ t .«. ! • *j • M n i «‘îT-iTi’ JM n* il I


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


; Nr. cerere

202498

Ziua

17

Luna

10

Anul |

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 332896 Cluj-Napoca


lllllllllllllllllllllll

100075697835


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi: 1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Copernicus, Nr. 9,Jud. Cluj -

Nr.

Cit

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8957/2

1.525

Teren viran str. Copernicus nr.9


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3004 / 27/03/1968

Decret nr. 1082, din 31/12/1962 emis de Statul Român;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) MUNICIUPIUL CLUJ

203690 / 06/11/2018

înscris Sub Semnătură Privata nr. FN, din 06/11/2018 emis de Municipiul Cluj-Napoca,;

B2

Se notează respingerea cererii cu nr.203690/07.11.2018, având ca obiect îndreptare de eroare materială privind imobilul cu nr, topografic 8957/2, se sub Al, din lipsa de obiect

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8957/2

1.525

Teren viran str. Copemicus nr.9

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru flcssr imobil mia fost gsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt:

Categorie folosință

Intra. vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo .

Observații / Referințe

1

neproductiv

DA

1.525

-

8957/2

Exțrasukdecarte funciară generat prirr sistemul informatic integrat al ANCPtconține informațiile din. cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,.. coroborat cu art.;3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități .și procese administrative, prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate.fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.rp/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de.verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, -

Y1I1QI2Q19, 12:35

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332599 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

202505

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

i Anul i 2019    |

Cod verificare


llllllllllllllllllllllll


Nr. CF vechi:3220


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor nr. 16

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8959

79

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al 1,

. Top: 8959-Cl

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor, nr.«16

: CASA .DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA CU 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE,

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2033 / 05/11/1963

  Sentința Civila nr. 3623/1963, dos nr 3269/1965 si cererea nr 2033, din 05/11/1963 emis de tribunalul popular al orașului cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

  • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8959

79

70.

* Suprafața este determinată, in planul de proiecție

■DETALII LINIARE IMOBIL

GffîmejTâî pmîrxf aossr imobil ni£&Jmtgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt"

Categorie folosință

Intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

79

*

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

.. Număr

Destinație ' construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe .      ..

Ai.i

’ Top: 8959-C1.

construcții de locuințe

-

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA CU 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE,

Extrasul de carte.funciară generat prin siștemul. informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară actrve'la.data generării; Acesta este valabil în condițiileprevăzute de.art. 7 din Legea nr. 455/2001, ' .coroborat cwart..3 din O.U.G. nr.:41/2016; exclusiv în mediul.electronic, pentru acțivități și procese:, .. administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea .poate fi extinsă și în forma, fizică.a . documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice orientității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute.de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.                  *

Data și ora generării, 17/10/2019, .12:35

Pagina 2 din 2


ANCPL

*<AȚIi’VAiA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332731 Cluj-Napoca

Nr. cerere 202507

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare

■II

■III


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


  Nr. CF vechi:3268


  Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, STR SCĂRILOR nr. 14

  Nr.

  Crt

  Nr. cadastral Nr. topografic

  Suprafața* (mp)

  Observații / Referințe

  Al

  Top: 8960

  115


  Construcții

  Crt

  Nr cadastral Nr.

  Adresa

  Observații / Referințe

  Al.l

  Top: 8960-C

  : Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, STR SCĂRILOR nr. 14

  Casă din cărămidă acoperită cu țiglă și tinchea cu 2 camere, 1 bucătărie, și dependințe


  B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  508 / 26/01/1962

  Act nr. declarație de donatiune, din 03/11/1962 emis de Notaraiatul de Stat și deciziune de acceptare nr. 1601/1961 -Sfatul Popular;'

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  . Referințe ~ M   _________

  NU SUNTPagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8960

115

* Suprafața este determinată in planul.de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL_________________

Geometria pentru acest imobil nua jostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan'

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă.

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

115

-

-

8960

Date referitoare

a construcții

.Crt

Număr

Destinație r, construcție. ...

Supraf. (mp)

•Situație juridică

Observații / Referințe

Ăl.l.

. Top: 8960-C

construcții de ; locuințe

■-

Cu acte

Casă din cărămidă acoperită cu țiglă și tinchea cu 2 camere, 1 bucătărie, și dependințe

Extrasufde carte funciară.generat prin sistemul informatic .integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute: de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documeritului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate faceJa adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

Pagina 2 din 2

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

«mn* ii s.» s.»

Carte Funciară Nr. 332575 Cluj-Napoca

: Nr. cerere

202502

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare

IIIIIIIIMI

■llllll

100075698173


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3226

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor, nr. 6

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8964

209

Curte

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8964-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor, nr. 6

Casă din cărămidă și pământ, acoperită cu tinichea, cu 4 camere, 1 bucătărie

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1408/07/05/1963

  Decret nr. 1082/1962, cerere nr. 1408, din 07/05/1963 emis de -;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă directă

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8964

209

Curte

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometrici pentru acest imobil mia fost g si t.

Date referitoarelateren

Nr Cit"

Categorie ' folosință

Intra vilan

Suprafața' (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo .

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

209

-

-

8964

Date referitoare

a construcții

Cit'

• Număr

"Destinație ' construcție.

Supraf. (mp)

Situație, juridică

Observații /Referințe

Al.l

Top: 8964-C1

construcții de locuințe

Cu acte

Casă din. cărămidă și pământ, acoperită cu tinichea, cu 4 camere, 1 bucătărie

. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul-informaticintegrat al ANCPl conține informațiile din cartea /funciară'active la-data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art?7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/201.6, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare.. Valabilitatea poate fi extinsă și,.în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de.document se poate face la. adresa www.-ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de Ia momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

Pagina 2 din 2

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

?| ț>l tFÎT 4TK jvțno il MM. ,

Carte Funciară Nr. 332593 Cluj-Napoca


: Nr. cerere

202603

Ziua

17 ■ i

Luna

10

Anul

2019


Cod verificare

■IIIIIIHIIilI


100075702649


TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3337


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Nr. strada Scărilor nr 4, Jud. Cluj '

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8965

169


Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8965-C1

Loc. Cluj-Napoca, Nr. strada Scărilor nr 4, |ud. Cluj

Casa din piatra si cărămidă acoperita cu tinichea cu 2 camere, bucătărie, brutărie, dependințe.


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1727 / 10/08/1963

Act nr. 3523, din 07/08/1963 emis de Notariatul de Stat;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept DONAȚIUNE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

1960 / 11/10/1964

Act nr. certificat 271/1963, din 11/10/1964 emis de Notariatul de Stat;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea directa operativa a

 • 2) SFATULUI POPULAR, al orașului cluj


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:8965

169

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

GeamsjțritJ pentru acest irnobii nu a testg sif.

Date referitoare la teren

Nr Crt ’

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

169

*

-

8965

Date referitoare

a construcții

•. Crt

. Număr. .

Destinație. ." construcție. . .

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe . :.

Al.l-

Top: 8965-C1 .

■ ■ construcții de locuințe.....

Cu acte

Casa din piatra si caramida acoperita cu tinichea cu 2 camere, bucătărie, brutărie, dependințe

.. ' .Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ÂNCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta , este va labilîn condițiile prevăzute de art. -7 -din Legea nr. 455/2001,.. coroborat cu art 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității .

. care a solicitat prezentarea acestui extras.

■ Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute ele document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în.antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data si ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2

' ANCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE eț»jiuar?T4T* '«Mn« u jjkx                  •.

Carte Funciară Nr. 332 732 Cluj-Napoca

: Nr. cerere . 202602

■     .Ziua      ;       17

Luna    |

1    Anul     |    2019

Cod verificare IHIilHIIIIII 100075702651


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3278

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. SCĂRILOR nr, 2

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8966

216

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8966-C

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj., str. .

SCĂRILOR nr. 2

Casă din cărămidă acoperită cu tinicșea cu 5 camere, 2 bucătării, dependințe

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4204 / 10/08/1956

  Sentința Civila nr. 90, din 07/01/1955 emis de dosar nr. 11217/954 a Tribunalului Poular al Orașului CLUJ, si decizia nr. 2536 din 14,02,1955;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) SFATULUI POPULAR AL OARSULUI CLUJ

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8966

216

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobil nua fost g si t.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla.-

. Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

216

-

-

8966

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație ■" construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică.

Observații / Referințe

Al'.l:

;.Tbp:.8966-C ?

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din cărămidă acoperită cu tinicșea cu 5 camere, 2 bucătării, dependințe :

Extrasul de.carte funciară generat prin sistemul informatic integrat alANCPI conține informațiile din cartea funciară active la-.data generării. Acesta este valabil înicdndițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art; 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în medial electronic, pentru activități și procese'-administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural.al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și. realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului..

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25                                 ......

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332589 Cluj-Napoca

Nr. cerere <

202599

Ziua

17

Luna ]-

10

Anul I

2019

Cod verificare


IIIIIIIIIIIIIIIIIH 100075702653


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. GF vechi:3178 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Gen Dragalina, Nr. 14, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8967

86

curte

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8967-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Gen Dragalina, . Nr. 14, Jud. Cluj

casă din cărămidă, acoperită, cu țiglă, cu 4 camere, 1 bucătărie

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

916

/ 2O/O3/1963

Decret nr. 204, din 24/03/1962 emis de Consiliul de Stat al Republicii Populare Române, tabel anexă;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrare

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea I». SARCIN .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini_____________

NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8967

86

curte

* Suprafața este determinată in pianul de.proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________

Geometria pentru .scetf imoWj1 ot a jostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

. Categorie. folosință

•Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

86 .

-

-

8967

curte

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr.

" Destinație construcție

Supraf. (mp).

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8967-C1

■.. construcții de locuințe

Cu acte

casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 4 camere, 1 bucătărie

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară-active la -dătă generării. Acesta este valabil .în condițiile prevăzute de art; 7 din Legea nr. 455/2001,. •coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru-activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.                                                  '

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verifica re. este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

202607

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019W'T’ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

AXCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

«fcțprw» fHiwti > jm

Carte Funciară Nr. 332572 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3386

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mâloasă, Nr. 1, Jud. Cluj

Nr.

Cit

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

332572

250

loc de casa

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5352 / 16/10/1961

Act nr. SENTINȚA CIVILA NR 6771/1961, ÎNCHEIERE, din 16/10/1961 emis de TRIBUNALUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

332572

250

loc de casa

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest imobil mrsjtasfg&if.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra, vrlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

250

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ;la; data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din.Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a -documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției-publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document șe poate face la adresa www.ancp-i.fb/verifrcare, folosind codul de verificare online disponibil în.antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

»iwumhi


Carte Funciară Nr. 302298 Cluj-NapocaTEREN Necunoscut


A. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9946

9.928


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din acest cf netăcând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


. Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9946

9.928

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geomtzrrjtt pentru acest imobil nuafostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt'

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața .

(mp):

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1- ■

neproductiv

-

9.928

-

-

-

pe coasta Cetatii

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din'cartea ■ .funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. .7 din. Legea nr. 455/2001, .coroborat cu art 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare,. folosind codul.de Verificare pnline disponibil în antet. Codul .de verificare este, valabil 30 de zile.calendaristice de la momentul generării documentului. .

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2

—          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

WcT :       Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

M ni JrsT-vr» îMn»H

Carte Funciară Nr. 332612 Cluj-Napoca


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


202604

17

10

2019


Cod verificare

IIIIIHIIIIIII


100075702648


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3887

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Nr. 13,Jud. Cluj, strada Scărilor

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9951

122

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9951-C1

Loc. Cluj-Napoca, Nr. 13, Jud. Cluj, strada Scărilor

Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu, 2 camere, 2 bucătării           '      .

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5271 / 09/10/1961

Sentința Civila nr. 6770, din 10/08/1961 emis de TRIBUNALUL POPULAR CLU.

-NAPOCA;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) SFATULUI POPULAR CLUJ-NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9951

122

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL __________ Gsjjragtrrâ penirtf acest uroM     /asîgsif.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

AÎ.l

Top: 9951-C1

construcții de locuințe

Cu acte

Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 2 camere, 2 bucătării

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară' active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art.'3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul, electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a . documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural a! instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa . vvww.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332729 Cfuj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

202606

Ziua

17

Luna

10

I Anul

2019    |

Anul ; ZU19

Cod verificare ■■■■lllllll 100075701979


Nr. CF vechi:529Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9953-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. SCĂRILOR nr. 9

Casă din cărămidă acoperită cu tinchea cu 6 camere


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, sțr, SCĂRILOR nr. 9

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9953

310

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4943 /26/12/1962

Act nr. declaratie-oferta de donație nr. 4599, din 25/06/1962 emis de Notariatul de Stat Regional Cluj, deciziunea nr. 1196/1962 din 10.09.1962-Sfatul Popular al orașului Cluj dosar 47161/1962;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdonațiune, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativa

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9953

310

* Suprafața este determinată in planul de proiecțieStereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL __________ Gadmt’xTw pentru acest imnbii mia fost g si t.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1.

curți construcții

DA

310

-

-

9953

Date referitoare

a construcții

■ Crt <

•■Număr

Destinație" construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică.

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9953-C1

■ construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din cărămidă acoperită cu tinchea cu 6 camere

'.Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține- informațiile din cartea funciară active la data'-generării. Acesta este valabllîn condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art.-3 dinO.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități șiprocese -administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea -corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data și ora generării, 17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332706 Cluj-Napoca

Nr. cerere 202601

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019   |

Cod verificare

■■III

III

IUI


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi;2209

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 7, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9954

209

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9954-C1

Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 7, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA. CU.TINICHEA CU .2.

CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE

Al. 2

Top: 9954-C2

Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 7, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 3 CAMERE

Al.3

Top: 9954-C3

Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 7, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1

CAMERA,1 BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

504 / 26/01/1962

Act nr. DECLARAȚIE DE DONATIUNE, din 02/11/1961 emis de DCIZIE 1601/1961 Sfatul popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEDONATIUNE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, Al.3

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9954

209

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______,

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr.

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

209'

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt-

/Număr

.Destinație, construcție. ..

Supraf. (mp)

Situație

Juridică

Observații /.Referințe

Al'.i .

Top: 9954-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE

Ă1.2

Top: 9954-C2

: construcții de . locuințe

....... -

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 3 CAMERE .....

A1.3

Top:. 9954-C3

construcții de locuințe

... .... - ...

Cu.acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1. CAMERA,1 BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr.-41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în formă fizică a documentului, .fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras..

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa -www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 13:25

Pagina 2 din 2

ANCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

jl’iirrws

Carte Funciară Nr. 332708 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

205023

Ziua

22

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare

100075811475


Nr. CF vechi:418


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. SCĂRILOR nr. 5

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9955

530

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l ’

Top: 9955-C1

. Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. . .

SCĂRILOR nr. 5

. Casă din cărămidă acoperită cu tinichea cu 2 .camere ȘLl bucătărie

A1.2

Top: 9955-C2

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. SCĂRILOR nr. 5

Casă din pământ acoperită cu hârtie gudronată cu 2 camere si 1 bucătărie

Al.3

Top: 9955-C3

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. SCĂRILOR nr. 5

Casă din pământ 1 cameră

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

505 / 26/01/1962

Act nr. 8362, din 27/10/1961 emis de Notariatul de Stat Regional CLUJ și Decizie nr. 1601/1/XII1961 dosar 66612/IV/1961 a Sfatului Popular Regional CLUJ;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al, Al.l, A1.2, Al.3

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

3348 / 25/09/1973

Decret nr. 204, din 24/03/1962 emis de CONSILIUL DE STAT AL RSR;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/2

Al, Al.l, Al.2, Al.3

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) MUNICIPIULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2.001.


Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9955

530

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit <

Date referitoare la teren

Nr Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

9955

Date referitoare

a construcții

Crt.

Număr

' "Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

: Observații/.Referințe

Ă1.1'

Top: 9955-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din cărămidă acoperită cu tinichea cu 2 camere șl 1 bucătărie

Al.2 ■

.Top: 9955-C2

construcții de locuințe

....

Cu acte

Casă din pământ acoperită cu hârtie gudronată cu 2 . camere, și 1 bucătărie

Al. 3-

Top: 9955-C3

construcții de locuințe

Cu acte

Casă din pământ 1 cameră

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPIconține informațiile din cartea ■funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras., •Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia'adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în. antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

„ANCEI..

AtUXn.V *4 ȚI UN AM


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 332704 CIuj-Napoca

Nr. cerere

205020

Ziua

22

Luna

10

| Anul |

2019   1

.________Ml IUI________I_______

Cod verificare llllllllllllllllln 100075811812


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:5402

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 3, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9956

65

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9956-C1 '

Loc. CIuj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 3, Jud.

Cluj

casa din piatra si cărămidă , acoperita cu țigla cu 1 amerea, 1 bucătărie, dependințe

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

503 / 26/01/1962

Act nr. declarație 8520, din 03/11/1961 emis de decizie nr 1601/1961, dos nr 66612/IV/01.12.1961 Sfatul Popular Regional Cluj;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdonatie, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTPagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9956

65

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________DETALII LINIARE IMOBIL______________ .

Geametni pentru acest im&bii uuafostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

65

-

-

-

Date referitoare

a construcții                             . U

.Crt.'

Număr

Destinație construcție .

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

.Al.'l

Top: 9956-C1

• construcții de locuințe

-

Cu acte

casa din piatra si cărămidă , acoperita cu țigla cu l.amerea, 1 bucătărie, dependințe

Extrasul, de. carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține i nformațiile .din-cartea ■funciară active la-dăta.generării. Acesta este vaiabilîncondițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu. art. .3 din O.U.G.. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și in forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere 205021

Ziua

22

Luna

10

Anul

2019

100075811806

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 332696 Cluj-Napoca

TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:185


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 1, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9957

158


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1722 / 12/04/1962

Proces Verbal nr. -, din 11/04/1962 emis de - (Decret 241/1947, Ordin circular nr. 1 3730/1960 - Min. de Justi' ie);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9957

158

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobil na G/os/giir.

Date referitoare la teren

Nr

.Crt

. Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

158

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integratei ANCPI conține informațiile din cartea ■funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de arț. 7 din.Legea nr. 455/2001, . coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese ; administrativeprevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a .documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa

. www.âncpi.ro/verîficare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de. verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

ANCPÎ              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

IM-MH i A

Carte Funciară Nr. 332707 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi: 185


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dragalina, Nr. 14, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9959

94

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1722 / 12/04/1962

Proces Verbal, nr. -, din 11/04/1962 emis de decret 241/1947, ordin 13730/1960 MINISTERUL DE JUSTIȚIE;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIE IATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9959

94

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria. pen tru acest imobil nu a fasrg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

□A

94

-

*

*

Extrasul de carte.funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la dată.generării. Acesta este valabil în condițiile1 prevăzute de ari 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat,cu. art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea .poate fi extinsă și în formă fizică a documentului, .fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. ' ■

Verificarea corectitudinii șî realității informațiilor conținutele document se poate face la adresa www.âncpLro/vsrificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este-valabil 30.de zile calendaristice de la momentul generării documentului. ....    ■.. u..:. , ...

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

A NC PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

S'jîViîîVîî-'t'PENTRU INFORMARE îun«ti mm '■

Carte Funciară Nr. 332571 Cluj-Napoca


Nr. cerere 205022

22

10 2019


Ziua

Luna Anul

Cod verficare


100075811478TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:2669


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str General Dragalina, Nr. 20, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9960

101

Curte


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

917 / 20/03/1963

Decret nr. 204/1962, cerere nr. 917, din 20/03/1963 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9960

101

Curte

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

._______ DETALII LINIARE IMOBIL_______________

GeomeirfiT pentru acest imobil nua.țostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

101-

-

-

9960

Curte

'■ Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la'data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi.extinsă și în forma fizică a

■ documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de. document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil îriantet. Codul de verificare este valabil. 30 de zile calendaristice de la momentul.generării documentului. ■:                               (— .

Data și ora generării,                                                .. .'

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere :

205018

Ziua

22

Luna

10

Anul |

2019

Cod verificare

100075811813


Carte Funciară Nr. 332705 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1627


Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l .

Top: 9961-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Dragaiina, Nr. 22, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1 LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

918/20/03/1963

Decret nr. 204/1963 CONSILIUL DE STAT AL R.S.R si cerere nr 918, din 20/03/1963 emis de .;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dragalina, Nr. 22, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al.

Top: 9961

162

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9961

162

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE-IMOBIL________________ CrHjmefrM pentru acest imobii mt-a/ostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crf

Categorie folosință

Intra. vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo.

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

162

-

-

Date referitoare a construcții

Crt

Număr

Destinație ' construcție.

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 996.1-C1.

construcții de locuințe

-

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1 LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE, DEPENDINȚE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrata! ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea .nr,- 455/2001, coroborat cu .art..3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma.fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face lă adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere 205019

Ziua

22

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 332632 Cluj-Napoca


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII


100075811810


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1304

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Sțr Dragalina, Nr. 24,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9962

122

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 9962-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1 LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

Al.2

Top: 9962-C2

Loc. Cluj-Napoca, Str Dragalina, Nr. 24, Jud. Cluj

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU HÂRTIE GUDRONATA CU 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

502 / 26/01/1962

Act nr. DECLARAȚIE DONATIUNE, din 27/10/1961 emis de DECIZIUNEA NR 16011961 SFATUL REGIONAL CLUI:

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEDONATIUNE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9962

. 122

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobii nu a fost g sii.

Da

te referii

:oare la teren

Nr Crt.

Categorie folosință

Intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

122

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

' Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l,

: Top: 9962-C1

.construcții de locuințe

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU TINICHEA CU 1 LOCAL PENTRU PRĂVĂLIE, 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE SI DEPENDINȚE

Al. 2

Top: 9962-C2

construcții de locuințe

-

Cu acte

CASADIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU HÂRTIE GUDRONATA CU 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic.integrat al ANCPI.conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității -care a solicitat-prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor.conținute de document se,poate face la adresa www.ancpi.ra/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de. verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului,

Data și ora generării, 22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

ANCPÎ              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

n w j-M n» î i ; \ «->

Carte Funciară Nr. 313218 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str General Dragalina, Nr. 80, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10027

7.381


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10027

7.381

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________ DETALII LINIARE IMOBIL______________

Geometria pentru acest imobil nu ajosigsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1-

curți construcții

DA

7.381

-

-

LOC DE RECREAȚIE

■Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediu! electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori .entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document, se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare orilîne disponibil în antet. Codul de verificare, este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

j Nr. cerere

205017

Ziua

22

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare

100075811811


Nr. CF vechi:8479


Sf          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ițr

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

-'V                        pentru informare

Carte Funciară Nr. 310919 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Șerpuitoare, Nr. 1/A, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10028/4

3.234

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4024 / 22/09/1962

Act nr. 5603, din 19/09/1962;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, -în administrarea

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 8479)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10028/4

3.234

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_________________ Geometria peti tru acesr imobil mi s fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

-

3.234

-

-

10028/4

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ĂNCPI conține.infprmațiiledin cartea funciară active la data.generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de arț. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului,.fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verifjcare, folosind codul de verificare online disponibil.în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/10/2019, 09:32

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


•ilt . C.X.O «>"T S-Ș- -5'.

?uap,-CTȚ*« mnouJAX-i


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


1 Nr. cerere

I 90648   ;

1 Ziua

14      ;

Luna i

04     i

I Anul

2020 i

Cod verificare 100083885881


Carte Funciară Nr. 339197 Cluj-Napoca


MMMMI


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                C...                                            . Nr, CF vechi: 146623


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cetății, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

"Al

■ Top:. 8907/2/1 .

1.439'


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

17022 / 03/09/2003

Cerere nr. 17022, din 03/09/2003 emis de si sentința civilă nr. 5350/A/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, ..dosar nr. 875/2003;                   ■           '            ■           ■

"Bl-

intabulare, -drept dePROPRIETATE, dobândit prin Hotarare judecătoreasca, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de prc drepturi reale de garanție și sarcini

prietate,

»•x.       Referințe

: "NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

. .               Observații / Referințe

Top; 8907/2/1

1.439

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție .Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1'

. ..-altele.. .

-

. 1.439...

r

.. 890772/1

...........

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile i.n vigoare din cărtea.funciară originală; păstrată de/acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil, la-autentificarea de-către notarul public a actelor juridice-prin care se-sting drepturile reale .precum și. pentru, .dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat ■tariful .de.20 RON, -Online nr.158233/14-04-2020 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 16-04-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent. Registrator.

AMALIA MINTEUAN


Referent,


- (parafe:

Amafia- / de Amalia-Maria


(parafa șl semnătura)


Maria /1“

Minteuan2'-22-4-16


/      1336:15 -03'QS

Pagina 2 din 2