Hotărârea nr. 259/2020

Hotărârea 259/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Scărilor nr. 10-12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Scărilor nr. 10-12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Scărilor nr. 10-12 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 228071/1/11.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 228086/45/30/11.05.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Scărilor nr. 10-12;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, ale art. 133 alin. 1, ale art. 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția 2289;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Scărilor nr. 10-12, teren în suprafață de 123 mp., identificat prin nr. topo. 8961, 8962, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Scărilor nr. 10-12, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 259 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

©©©UiiENTATil
PENTRU INSUSÎRE HCL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATE© SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018

GEOMĂTICS

INTEGRATED SERVICES

ANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./

BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT: CLUJ - NAPOCA

• Număr pagini documentație:


 • •  Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:

 • •  Conținutul documentației:


(£1 borderou;

"â dovada achitării tarifului;

& formularele tipizate de cereri și declarații;

a certificat fiscal;


«â copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

•6 copie a extrasului de carte funciară, după caz;

cfi originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

memoriu tehnic;

c6— plan de amplasament și delimitare;


□ releveele construcțiilor;


plan de încadrare în zonă la o scară conve localizat.


Serviciu achitat cu chitanța nr.


Data


NOTA: 17/07/2018 - nota a fost introdusă prin Ordin 423/2018.il|,'':âsrfel’^&b^t imobilul să poată fi


Stetahătura și ștampila

(fxrsoană autorizată)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră; nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte ftmeiară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul _dc procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, ia adresa adresa rpd_ cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264554165


Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

-

-

• Proprietari:

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

4 3 0 5 8 5 7                      |

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.

RO39366156

- OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ - NAPOCA.

Nr. de înregistrare.......................,./.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA cu sediu în CLUJ-NAPOCA, STRADA MOȚILOR NR.3 legitimat(ă) cu CIF 4305857 , tel./fax 0264/596030; +0264/431575 e-mail: primariaacad($yahoo.cdrn, prin mandatarul .S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL., CUI..RO39366156 persoana juridica autorizata clasa I , cu autorizație seria RO-B-J , număr 1359/02.07.2018,teI0723286477,+40310699291, punct de lucru: strada Constantin Istrati nr.20 sector5,București , conform contract/angajament nr. 400453,400438/06.08.2019 , pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • □ - prima Înscriere

 • □ - actualizare informații cadastrale:

 • □ - înscriere/radiere construcții

r.l - modificarea limitei de proprietate

 • □ - modificarea suprafeței imobilului

Ci - actualizare categorii de folosință/dcstinații

LI - repoziționare

 • □ - alte informații tehnice cu privire la imobil

Sț - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

- documentație de atribuire număr cadastral

D - documentație pentru dezlipire/alipire teren

D - documentație de prima Înregistrare UI

D - documentație pentru apartamentare

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

D - documentație pentru reapartamentare

 • □ - documentație pentru mansardare

O - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

O - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II, OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • □ - intabularea *...........»£_.................

 • □ - înscrierea provizorie **...........................

 • □ - notarea ***......................................

 • □ - radierea ♦***.................................

IMOBILUL: UAT: CLUJ - NAPOCA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate dc dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice,

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Ia Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

** Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

**♦ Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

**** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

123 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

DAT            CLUJ - NAPOCA

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

123

Teren împrejmuit cu gard lemn Intre punctele 1-6-7-6 si limita convenționala intre punctele 1-2-3-4-5-6

Total

123

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Destinație


Supraf. construita la sol (mp)


Mențiuni


C1


T otal
Executant: S.G.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J-1359


Confirm executarea .măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentatiei cadas si corespondenta acesteia cu realitatea din tțjr

Si


Data : 04.2020


Inspector:


perea imobilului in baza de date integrata si T aVibuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Stampila BCPI


-----^k..


-                           'rHJDOOCniWDFW.tW


.   '4r!4C! T.,'}®”"                 2®ry                     .^WWMfirdW^^          3B8BWnJffl»L fi


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR.

CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

332698

Cluj-

Napoca (CF vechi 3422)

8961

47

Teren Intravilan

CI- casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe

Drept de proprietate dobândit prin lege: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

332576

Cluj — Napoca ( CF vechi 18342)

8962

76

Teren Intravilan

CI- CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITĂ CU ȚIGLĂ SI TINICHEA,COMPUSA DIN : la parter-1 local pentru prăvălie, 1 camera, 1 bucătărie si la subsol- 1 camera si bucătărie

Drept de proprietate dobândit prin lege: STATUL ROMAN in administrarea SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

8961

8962

___Zzâsș

123

ML. *X

Teren Intravilan

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA/c;


întocmit:


S.C.GEOMAriCS INTEGRATEI) SERVICES SRL

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPT

!A N.vnrjȘi.u.A jb k . v: .1 .•> a \ 7 ev * j w. *i «rnm ? n \


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

202504

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare iiiiiiiniHiiiiiii 100075698171


Carte Funciară Nr. 332576 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:18342

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor nr.10

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8962

76

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8962-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Scărilor nr.10

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA SI TINICHEA, COMPUSA DIN : la parter -1 local pentru prăvălie, 1 camera, 1 bucătărie si la subsol- 1 camera si bucătărie

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1697 / 02/08/1963

Sentința Civila nr. 3624/1963, din 17/06/1963 emis de tribunalul popular al ors. cluj , dosar 3270/1963;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea

 • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea HI. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

2272 / 12/07/1950

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. CVC, din 01/06/1950 emis de si declarații din 12 si 14.03.1951;

CI

Intabulate, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) SOȚIEI ISZLAI FRANCISE, nasc. LENARD ELISABETA

Anexa Nr. 1 La Partea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8962

76

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Gcometriii pentru acest iniobii nu «pcgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

76

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8962-Cl

construcții de locuințe

-

Cu acte

CASA DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA SI TINICHEA, COMPUSA DIN : la parter -1 local pentru prăvălie, 1 camera, 1 bucătărie si la subsol- 1 camera si bucătărie

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/10/2019, 12:35

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ancei

I..NTIA S'.vnriNA!

. K â O- A A. T t C


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere :

202506

Ziua

17

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 332698 Cluj-Napoca


lllllilllllllllllllllllll

100075698175


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:3422


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 12, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8961

. 47

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8961-C1

Loc. Cluj-Napoca, Al Scărilor, Nr. 12, lud. Cluj

casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3162 / 18/06/1956

  Sentința Civila nr. 275, din 12/01/1955 emis de Tribunalul pop. al orașului Cluj, dos. 11216/1954;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  2618 / 04/03/1935

  Cerere nr. 2618, din 04/03/1935 emis de - (deciziunea de predarea moștenirei nr. 17194/1933 - Judecătoria Cluj Urbană);

  CI

  Intabulate, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  1) VĂD. LUI DEUTSCH HERMAN, NĂSC. KATZ FANI

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8961

47

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________ DETALII LINIARE IMOBIL_______________,

Geometria pen tril acest iswbii nu a jostg si!.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

47

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 8961-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității

care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa

www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online^ii

valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generăriitfejlîn antet. Codul de verificare este

Data și ora generării, 17/10/2019, 12:35