Hotărârea nr. 258/2020

Hotărârea 258/2020 - Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

s:"-ai®33Srov«^.TBW^K55JOTS^KSSSSSfiS3SSE~l!K^si:âS^®>3SHS®iasx'P'"3®SBȘSS®

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216584/1/30.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216618/31/30.04.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 220/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.

Președinte de ședință,

--1 Ec. Dan Ștefan TARCEA

' (ie/ /^’ ^^\w\\Contrasemnează: /

1 o Pi /yZ W /y/Sacreiarhl general al municipiului, Aurora RO^

Nr. 258 din 12 mai 2020                                           /

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)                                   '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 258/2020


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora Ii se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

BACIU

ȘTEFAN

MARIA

09.03.1970

BALLA

CAROL

VIORICA

04.03.1970

BOITOR

PETRU

MARIA

03.03.1970

BONCIAN

TRAIAN

ELENA

14.02.1970

CIGMĂIAN

DAN

IULIA-MARIANA

28.02.1970

FRĂTEAN

VASILE

VIORICA-ELISABETA

06.03.1970

GLIGUȚA

SAMOIL

MARIA

03.01.1970

GRIGORAS

LIVIU

RODICA-ELVIRA

20.12.1969

MANOLE

ION

MARIA

07.03.1970

MEZEY

LEVENTE-FRANCISC

MARIA

05.03.1970

RUSU

TUDOR-GAVRIL

EVA

23.03.1970

SABĂU

ALEXANDRU

ANA

02.03.1970

SIMA

SABIN

IUSTINA

02.03.1970

SUCIU

AUREL

LIVIA

25.02.1970

SZEKELY

PETER

feySABETA___

02.03.1970DIRECTOR EXECUTIV,

TRAIAN M4NCAN