Hotărârea nr. 257/2020

Hotărârea 257/2020 - Alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”

Consiliul local la municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218.501/1/4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218.649/4.05.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”, în anul 2020;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, ale Hotărârii nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, ale Hotărârii nr. 515/2018 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 548/2019, ale art. 18 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale. art. 9, alin. (1), lit. a), ale art. 11, lit. b), ale art. 15, alin. (3), ale art. 28 alin. (3), ale art. 53, alin. (2) lit. a) și b, ale art. 84 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 220/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente” în anul 2020.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Președinte de ședință, an Ștefan Tarcea 5Nr. 257 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)