Hotărârea nr. 256/2020

Hotărârea 256/2020 - Modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019

(aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 221.731/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 221.749/44.10 din 6.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Cluj-Napoca nr. 289.616/2019, aprobat prin Hotărârea nr. 484/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24 și 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019, după cum urmează:

  • a) se modifică Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Cluj-Napoca, în sensul suplimentării bunurilor concesionate și a modificării valorii de inventar, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) se modifică art. 13.2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Cluj-Napoca, în sensul modificării valorii redevenței, la suma de 65.352,89 lei, sumă fixă pe an, reprezentând 0,05% din valoarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, concesionate Operatorului, egală cu 130.705.770,76 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Nr. 256 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexa la HCL nr. 256/2020

1.Lista bunurilor concesionate suplimentar

II.REȚELE - TERMOFICARE LA DATA DE 31.12.2019 se suplimentează după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoare moder.

Valoarea de inv.

Data punerii in folosința

300

REȚEA TERMICA

169176

1,00

84.842,53

84.842,53

11.03.19

nou

Valoare Totala

84.842,53

84.842,53

IV.CENTRALE TERMICE - RAT LA DATA DE 31.12.2019 se suplimentează după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoarea de inv.

Valoarea de inv.

453

INSTALAȚIE DE C

169179

1,00

17.806,69

17.806,69

21.05.19

nou

454

INSTALAȚIE DE C

169177

1,00

23.385,44

23.385,44

21.05.19

nou

455

INSTALAȚIE DE C

169180

1,00

20.338,05

20.338,05

21.05.19

nou

456

INSTALAȚIE DE C

169178

1,00

31.004,00

31.004,00

21.05.19

nou

457

STATIE DEDURIz

169186

1,00

13.535,06

13.535,06

21.05.19

nou

458

STATIE DEDURIZ

169185

1,00

25.152,05

25.152,05

21.05.19

nou

459

BOILER CUSERF

2415201

1,00

12.262,05

12.262,05

21.05.19

nou

460

BOILER CU SERF

2415190

1,00

12.262,05

12.262,05

21.05.19

nou

461

CAZAN ACM VIE

2415189

1,00

27.721,49

27.721,49

21.05.19

nou

462

CAZAN VIESSMA

2415198

1,00

32.426,39

32.426,39

21.05.19

nou

463

CAZAN VIESSMA

2415187

1,00

76.254,04

76.254,04

21.05.19

nou

464

CAZAN VIESSMA

2415188

1,00

76.254,04

76.254,04

21.05.19

nou

465

CAZAN VIESSMA

2415200

1,00

23.692,51

23.692,51

21.05.19

nou

466

CAZAN VIESSMA

2415199

1,00

32.426,39

32.426,39

21.05.19

nou

467

GRUP POMPARE

2415204

1,00

6.989,00

6.989,00

21.05.19

nou

468

GRUP POMPARE

2415193

1,00

6.989,00

6.989,00

21.05.19

nou

469

INSTALAȚIE TER

2415232

1,00

237.327,29

237.327,29

21.05.19

nou

470

INSTALAȚIE TER

2415231

1,00

356.454,57

356.454,57

21.05.19

nou

471

POMPA CAZAN li

2415191

1,00

2.153,80

2.153,80

21.05.19

nou

472

POMPA CAZAN II

2415192

1,00

2.153,80

2.153,80

21.05.19

nou

473

POMPA CAZAN II

2415203

1,00

2.153,80

2.153,80

21.05.19

nou

474

POMPA CAZAN II

2415202

1,00

2.153,80

2.153,80

21.05.19

nou

475

POMPA CAZAN II

2415205

1,00

1.144,68

1.144,68

21.05.19

nou

476

POMPA CAZAN II

2415194

1,00

1.144,00

1.144,00

21.05.19

nou

477

POMPA CIRCULA

2415206

1,00

481,77

481,77

21.05.19

nou

478

POMPA CIRCULA

2415195

1,00

3.457,62

3.457,62

21.05.19

nou

479

POMPA RECIRCl

2415207

1,00

481,77

481,77

21.05.19

nou

480

POMPA RECIRCl

2415196

1,00

1.144,68

1.144,68

21.05.19

nou

481

VAS DE EXPANS

2415208

1,00

4.193,90

4.193,90

21.05.19

nou

482

VAS DE EXPANS

2415197

1,00

4.193,90

4.193,90

21.05.19

nou

483

CONTOR ENERG

2415179

1,00

2.528,38

2.528,38

21.05.19

nou

484

CONTOR ENERG

2415176

1,00

2.528,38

2.528,38

21.05.19

nou

485

CONTOR ENERG

2415178

1,00

3.146,00

3.146,00

^—^-^21.05.19

nou

486

CONTOR ENERG

2415175

1,00

3.363,05

3.363,05

V^N05.19

nou

487

INSTALAȚIE DE /

2415180

1,00

214.010,35

214.010,35

sM.d^.i9

nou

488

INSTALAȚIE DE Z

2415177

1,00

231.571,50

231.571,50

♦ /

X1.05Y19

nou

Valoare Totala

1.514.285,29

1.514.285,£9

7L

2.Lista bunurilor concesionate cu vaioare de inventar modificată în baza investițiilor realizate:

3

II.REȚELE - TERMOF1CARE LA DATA DE 31.12.2019 se modifică după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoare moder.

Valoarea de inv.

Data punerii in folosința

136

REȚEA TERMICA

159899

1,00

550.925,19

602.862,30

11.03.19

modernizat

154

REȚEA TERMICA

159759

1,00

339.186,90

441.673,39

11.03.19

modernizat

163

REȚEA TERMICA

168894

1,00

250,00

642,63

14.02.19

modernizat

214

REȚELE TERMIC

159740

1,00

97.313,05

134.342,96

11.03.19

modernizat

242

REȚELE TERMIC

159603

1,00

170.904,55

507.172,79

11.03.19

modernizat

254

REȚELE TERMIC

159539

1,00

94.850,77

196.342,38

11.03.19

modernizat

281

REȚELE TERMIC

159901

1,00

360.098,20

641.779,68

11.03.19

modernizat

Valoare Totala

1.613.528,66

2.524.816,13

Iii.PUNCTE TERMICE - RÂT LA DATA DE 31.12.2019 se modifică după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

. Buc.

Valoare moder.

Valoarea de inv.

Data punerii in folosința

180

INST.TERMICA Ib

168998

1,00

250,00

93.608,86

14.02.19

modernizat

181

INST.TERMICA Ib

168997

1,00

10.428,00

869.716,22

11.03.19

modernizat

Valoare Totala

10.678,00

14.159.291,14

V.CENTRALE TERMICE ȘCOLI,AML-URI,SPITAL - RAT se modifică după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoare moder.

Valoarea de inv.

Data punerii in folosința

9

CENTRALA TERb

2414926

1,00

32.892,15

195.987,99

12.12.18

modernizat

14

CENTRALA TERb

2414925

1,00

14.997,03

67.043,46

12.12.18

modernizat

22

CENTRALA TERI\

2414928

1,00

18.122,96

257.460,82

12.12.18

modernizat

23

CENTRALA TERb

2414927

1,00

17.797,27

940.527,79

modernizat

Valoare Totala

83.809,41

1.461.020,06

y ' i

ț;;

jg

I

sîntocmit,

Consilier: Monica Mariș