Hotărârea nr. 255/2020

Hotărârea 255/2020 - Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 221452/1/6.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 221509/444/6.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24, 25 alin. 4 și 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018, respectiv a art. 6.1 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Cluj-Napoca, în sensul că valoarea bunurilor concesionate este de 214.333.319,18 lei, iar redevența datorată municipalității este în sumă de 64.319,24 lei/an.

Art. II. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. III. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ec. Dan ȘieTan Tarcea


'al al municipiului, ra Roșea

Nr. 255 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)