Hotărârea nr. 253/2020

Hotărârea 253/2020 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1576/11.04.2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții


„Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca”

- semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” - semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218883 din 4.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate ni*. 218903/446 din 4.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4), ale art. 7 alin.(4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 128 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1,139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” - semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Ștaiful gen/ral al municipiului, iirora/ROTCA

Nr. 253 din 12 mai 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.253/ 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul CIuj-Napoca”

Treceri de pietoni (10 buc.)

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

-str. Bucium nr. 27 stație C.T.P.;

-str. Plopilor nr. 60-64, prima pe coborârea dinspre Mănăștur;

-str. Primăverii - Aleea Clăbucet;

-Splaiul Independenței - str. Salcâmului;

-Splaiul Independenței - str. Pandurilor;

-str. Primăverii nr. 2;

-str. Primăverii nr. 2, tramvai coborâre;

-str. Primăverii - str. Grigore Alexandrescu;

-str. Primăverii - str. Bucium;

-str. Primăverii - str. Răvașului.

INDICATORI TEHNICI:

Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu: butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare a traficului, dispozitive acustice pentru nevăzători, instalație electrică, detectori de trafic.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 2.979.217,95 LEI + T.V.A., din care

C+M 2.570.063,66 LEI T T.V.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: cinci luni, respectiv o lună perioadă de implemg roiect și patruluni perioadă de execuție, conform graficului.

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legiț/j ‘T


Nr.'crt

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectiv

Semaforizare intersecții si treceri de pietoni din Mur

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

jiul:

ticipiul Cluj Naf

Valoare

(faraTVĂ)

)oca

• TVA

Valoare ;; cu TVA

• ’Jei

■ .lei

■ Ici

1

- ‘       •                                    2

3

: -4

5-

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

21.797,20

4.141,47

25.938,67

3.1.1. Studii de teren

21.297,20

4.046,47

25.343,67

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

500,00

95,00

595,00

3,2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.400,00

266,00

1.666,00

3,3

Expertizare tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

75.804,62

14.402,88

90.207,49

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1.400,00

266,00

1.666,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

26.510,77

5.037,05

31.547,82

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

46.393,85

8.814,83

55.208,68

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8-

Asistenta tehnica

25.073,79

4.764,02

29.837,81

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

•3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

25.073,79

4.764,02

29.837,81

TOTAL-CAPITOL 3

127.075,61

24.144,37

151.219,98

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

2.507.379,18

476.402,04

2.983.781,22

4.1.1 Construcții

545.528,12

103.650,34

649.178,46

4.1.2 Instalații

1.961.851,06

372.751,70

2.334.602,76

4,2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00    .

4,4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.507.379,18

476.402,04

2.983.781,22

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

63.184,48

12.005,05

75.189,53

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

62.684,48

11.910,05

74.594,53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500,00

95,00

595,00

5,2

Comision, taxe, cote, costul creditului

30.840,76

0,00

30.840,76

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

15.420,38

0,00

15.420,38

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si oentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.570,06

0,00

2.570,06

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12.850,32

0,00

12.850,32

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00.__

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

250.737,92

47,640,20:=.

: 7298.378,12

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

/0, Of)-""

■\Ja-.txoo

TOTAL CAPITOL 5

344.763,16

^9,645^6-, ,

,_4‘0.4dlQ8,42

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

1 ' ojOdJf. :i

PrOol

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

\ ,->\0,00

TOTAL CAPITOL 6                                    4

0,00

\\',ț),.00SRL

/A®

TOTALjGENERALî ■                        . / /

'.•2.979.217,95.:'

560.1191,664:-

<^.5^409,61 :

din care C+ M 7'                            > (•* /fj " 4^ ~X ’

2.570.063,66

;488.'312^91'i=

T3rO58;375,75 '


Data: 06.201 S