Hotărârea nr. 250/2020

Hotărârea 250/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati – în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 219482/1/5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 219650/441/5.05.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în Municipiul Cluj-Napoca”;

„                    Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016 ale art.44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

|                    Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică si Direcția Economică.

»                     5

s


8

I

H

Nr. 250 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 250/12 mai 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII


„Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati - în Municipiul Cluj-Napoca„


TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Panait Istrati este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în cartierul Zorilor.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


Suprafață carosabil modernizată:


S = 1140 mp.


Suprafață trotuar modernizată:


670 mp.


Lungime stradă modernizată:


207 ml.


VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:


din care C+M:

1.068.659,67 lei

942.040,64 lei

+ T.V.A.

+ T.V.A.


Durata de realizare a investiției: 2 luni.


Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform leofi*.


Șef serviciu \ q ing. Cora GabrieȚ^Ă

întocmit, ing.Faur Ruxandra

euro

4.7584

întocmit conform H.G. nr. 907/2016

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare sistem rutier in ampriza existenta strada Panait Istrati la curs BNR lei/euro din 10.05.2019 1euro=4.7584

Nr. cri.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuia!)

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

LEI

EURO

LEI

EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

0.00

3.1

Studii

1,440.00

302.62

273.60

1,713.60

360.12

3.1.1. Studii de teren

940.00

197.55

178.60

1,118.60

235.08

3.1.2. Raport privind imoactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,1.3. Alte studii specifice

500.00

105.08

95.00

595.00

125.04

3.2

Documentarii- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

294.22

266.00

1,666.00

350.12

3.3

Expertiza re tehnica

3,000.00

630.46

570.00

3,570.00

750.25

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

7,877.50

1,655.49

1,496.73

9,374.23

1,970.04

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1.400.00

294.22

266.00

1,666.00

350.12

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,810.00

380.38

343.90

2,153.90

452.65

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

315.23

285.00

1,785.00

375.13

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3,167.50

665.66

601.83

3,769.33

792.14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.72. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9,190.64

1,931.46

1,746.22

10,936.86

2,298.43

3.8A Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.B2. Dirigentie de șantier

9,190.64

1,931.46

1,746.22

10,936.86

2,298.43

TOTAL CAPITOL 3

22,908.14

4,814.25

4,352.55

27,260.69

5,726.96

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

0.00

4.1

Construcții si instalații

919,064.04

193,145.60

174,622.17

1,093,686.21

229,B43.27

42

Montare utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

919,064.04

193,145.60

174,622.17

1,093,686.21

229,843.27

Capitolul 5 ■ Alte cheltuieli

0.00

5.1

Organizare de șantier

23,476.60

4,933.72

4,460.55

27,937.16

5,871.12

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente oroanizarii de șantier

22,976.60

4,828.64

4,365.55

27,342.16

5,746.08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

105.08

95.00

595.00

125.04

52

Comision, taxe, cote, costul creditului

11,304.49

2,375.69

0.00

11,304.49

2,375.69

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5,652.24

1,187.85

0.00

5,652.24

1,187.85

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

942.04

197.97

0.00

942.04

197.97

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,710.20

989.87

0.00

4,710.20

989.87

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

91,906.40

19,314.56

17,462.22

109,368.62

22,984.33

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

126,687.49

26,623.97

21,922.77

148,610.26

31,231.14

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0.00

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,068,659.67

224,583.83

200,897.49

1,269,557.16

266,003.37

din care C+ M

942,040.64

197,974.24

178,987.72

1,121,028.36

235,589.35


Data: 05. 2019


Beneficiar/lnvesfrtor

Municipiul Cluj- Napoca