Hotărârea nr. 25/2020

Hotărârea 25/2020 - Aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I.

CONSILIUL LOCAL AI, MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 12469/1/8.01.2020, conex cu nr. 599618/1/20.11.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 12490/462/8.01.2020, conex cu nr. 600673/462/20.11.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie urbană, al Direcției Juridice, al Direcției Tehnice -Serviciul Achiziții publice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 1 alin. (4) lit. j), ale art. 2 lit. e), ale art. 29 alin. (1), (2), (8), (9) și (13), ale art. 30 alin. (1), ale art. 32 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (2) și (3), ale art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, și ale art. 5 alin. (1) lit. n, ale art. 6 alin. (1), ale art. 40 alin. (3), ale art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (8), ale art. 3 lit. h), ale art. 6 alin. (1) lit. e), ale art. 14 alin. (3), art. 28 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 183/2017 și ale Hotărârii nr. 732/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector 1, prin licitație deschisă, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, respectiv caietul de sarcini, fișa de date, modelul acordului-cadru și a contractului subsecvent, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca de a opera toate modificările necesare asupra documentației de atribuire în funcție de observațiile A.N.A.P., deciziile C.N.S.C./instanței de judecată, eventuale măsuri de remediere incidente, după caz.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ANEXA 1 la Hotărârea nr.25/2020

CAIET OF. SARCINI - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE IRE STRADALĂ Șl DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. SECTOR I

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, SECTOR 1

VOLUMUL

CAIET DE SARCININoiembrie 2019

Cuprins

Cap. 1 Definiții și abrevieri

Cap. 2 Context general și legislația aplicabilă.....................................................C

Cap. 3 Condiții organizatorice minimale...............................;

Cap. 4 Obiectul și activitățile caietului de sarcini

Cap. 5 Programul prestațiilor, monitorizarea, recepția și confirmarea serviciilor*

Cap. 6 Cerințe minimale de organizare și resurse

Cap. 7 Indicatori de performanță ;...

Cap. 8 Măsuri ele securitate și sănătate în muncă, protecția mediului

Cap. 9 Dispoziții finale

Cap. 1 Definiții și abrevieri

Definiții

___________________2_____

Achizitor

Primăria municipiului Cluj-Napoca

Autoritate competentă de reglementare

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Combaterea poleiului

acțiunea de răspândire de substanțe chimice în stare granulară sau soluție ori în amestec cu materiale antiderapante, pentru îndepărtarea poleiului sau lunecușului

Depozit

un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran

Deszăpezirea

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice (străzi, trotuare) și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Deșeu

orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce

Indicatori de performanță

parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului

Licență

actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia

Metodologie de lucru

descrierea modalităților de aplicare a fiecărei activități (echipamente, forță umană, etc.)

Polei

depunere de gheață, compactă și netedă, în general transparentă, care provine din înghețarea picăturilor de ploaie sau de burniță suprarăcite pe obiectele a căror suprafață au o temperatură negativă ori puțin mai mare de 0° C.

Operator

persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată [...], care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice [..

Perioada de mobilizare

reprezintă intervalul de timp dintre data semnării contractului și data începerii efective a activității - maxim 90 de zile

Prevenirea     producerii

poleiului

măsura de răspândire preventivă a unor substanțe chimice, când se anunță condiții favorabile formării poleiului cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui

Salubrizare

totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților

Salubrizarea stradală

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

(străzi, trotuare)
Cap. 2 Context general și legislația aplicabilă

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr.3, în calitate de Achizitor (Autoritate Contractantă), reținând obligațiile care-i revin cu privire la serviciul public de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire, raportat la legislația generală și specifică privind serviciile de salubrizare organizează, coordonează, reglementează, conduce, monitorizează Și controlează activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.

Serviciul public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind atribuțiile consiliului local în asigurarea serviciilor de salubrizare a orașului, scopul activității fiind de asigurarea curățeniei generale în municipiul Cluj-Napoca prin salubrizarea locurilor publice și a străzilor, prin colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor menajere, industriale și de altă proveniență, precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.

In cadrul serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca sunt organizate și funcționează, pe lângă alte activități:

salubrizarea stradală, respectiv măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

deszăpezirea, respectiv curățarea, și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

Activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire se desfășoară pe arterele de circulație, străzi, trotuare, piețe și pasaje subterane (zone care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca) având ca și beneficiar Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca se desfășoară pe un număr de peste 670 străzi, orașul fiind împărțit în două sectoare: sectorul de vest (sectorul

 • 1) — care cuprinde cartierele Mănăștur, Zorilor, Plopilor, Dâmbu Rotund, Gruia, Grigorescu și (parțial) zona centrală și sectorul de est (sectorul 2) - care cuprinde cartierele Someșeni, Bulgaria, Mărăști, Gheorgheni, Andrei. Mureșanu, Iris și (parțial) zona centrală. Zona de delimitare dintre sectorul 1 și sector 2 este Calea Turzii (aparține sector 2), Piața Avram Iancu (aparține sector 2), Piața Ștefan, cel Mare (aparține sector 2), str. Cuza Vodă (aparține sector 1), Piața Mihai Viteazu (aparține sector 1), str. I.P Voitești (aparține sector 1), str. Dacia (aparține sector 2), str. Horea (aparține sector 1 ), str. Căii Ferate (aparține sector 1). Prezentul caiet de sarcini are ca obiective străzile, trotuarele, piețele cuprinse în sectorul 1, respectiv aproximativ 350 străzi, precum și trotuarele aferente acestora.

La data prezentă seiviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire se desfășoară în baza unui acordului cadru încheiat cu SC Rosal Grup SA. Anterior, serviciul de salubrizare -activitățile de salubrizare stradală si deszăpezire au fost prestate în baza unui contract de concesiune a serviciilor, pe o perioadă de 8 ani, în perioada 2005-2013 .

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare. Activitatea se va realiza în conformitate cu:

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire, a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea ni; 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea ni;249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților ni; 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea ni; 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea ni; 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul D.P.I.I. nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” — indicativ AND ni; 525/201.3,cu modifîcările și completările ultcriiram;

Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iama - indicativ NE 030-2004, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,

Construcțiilor și Turismului nr. 1.031 din 2004

Ghidul privind prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii drumurilor publice aprobat prin Decizia nr. 9/2009 a Directorului General al C.N.A.D.N.R H.C..L. al municipiului Cluj-Napoca nr. 180 din 2017 privind aprobarea modificării Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul Municipiului Cluj-Napoca aprobată prin Hotărârea nr. 529/2014

- H.C.L. al Municipiului Cluj-Napoca nr. 88 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform OUG nr. 74 din 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor' de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.

Caietul de sarcini stabilește condițiile minime de desfășurare a activităților specifice de salubrizare stradală și deszăpezire în cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca, sector 1, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Cap. 3 Condiții organizatorice minimale

 • 3.1. Operatorul serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire, va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilaj elor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare -activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire;

 • d) .. furnizarea către.Achizitor sau cate alte autorități competente, a informațiilor

solicitate și accesul la documentațiile și Ia actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractual de delegare a serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire;

 • f)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare în condițiile creșterii eficienței, serviciului;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • h) evidența orelor de funcționarea a utilajelor;

 • i)  personalul necesar pentru prestarea serviciului asumat prin contactul de delegare;

 • j)  conducerea operativă, prin dispecerat, cu asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • k) o dotare proprie cu aparate, instalații, echipamente, utilaje și mijloace de transport specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract;

 • l)  dotarea tuturor autovehiculelor și autoutilitarelor folosite în cadrul serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire cu sistem GPS, astfel încât să fie

asigurat accesul Achizitorului la întreaga bază de date GPS transmise de utilaje și să permită monitorizarea/controlul detaliat al desfășurării activității;

 • m) realizarea unei baze de date a obiectivelor din municipiul Cluj-Napoca, sector 1, unde să fie evidențiate, electronic, serviciile prestate, inclusiv sub formă de hărți. Achizitorul va avea acces la întreaga bază de date;

 • n) realizarea unui sistem de evidență electronică a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora, cu obligația operatorului de a transmite către Autoritatea contractantă zilnic atât sesizările primite de la terți cât și modul de rezolvare a sesizărilor;

 • o) dotarea cu coșuri de gunoi stradale noi, exploatarea coșurilor de gunoi existente, întreținerea (spălarea și dezinfectarea periodică) precum și înlocuirea coșurilor de gunoi care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • p) curățarea cu titlu gratuit a afișelor amplasate ilegal pe dotările urbane din zona de activitate;

 • q) îndepărtarea vopselurilor, desenelor sau înscrisurilor tip graffiti de pe dotările urbane, carosabil, trotuare, alte suprafețe aparținând domeniului public din zona de activitate;

 • r)  orice alte condiții specifice activității stabilite de Achizitor;

 • 3.1.1   Obligațiile și răspunderile Operatorului referitoare la activitatea care face obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare -activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire aprobat, realizat în baza Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind regulamentul cadru al serviciului de salubrizare.

 • 3.1.2  Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror investiții, reparații precum și a altor cheltuieli în scopul funcționarii corespunzătoare a serviciului de salubrizare -activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire.

 • 3.2    în vederea bunei desfășurări a serviciului de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire Operatorul va beneficia de o perioada de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul; își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității (sistemul informatic, sistemul de monitorizare prin GPS, etc.)

 • 3.2.1  Perioada de mobilizare (maxim 90 zile) reprezintă intervalul de timp dintre data semnării contractului și data începerii efective a activității.

în timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului. Va amenaja și va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru. Va obține și instala orice echipament suplimentai; vehicule și facilități pe care le va considera necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja și va pregăti personalul.

 • 3.2.2  Pe perioada de mobilizare Operatorul va prelua de la Achizitor toate informațiile și datele existente pentru întocmirea planului propriu de activitate.

 • 3.2.3  La sfârșitul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta un raport privind pregătirea sa pentru începerea activităților, inclusiv cu problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, urmând ca Operatorul să facă propuneri pentru remedierea eventualelor probleme identificate.

  • 3.3    Planul și programul de organizare a activității prezentat de Operator în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordul Achizitorului și după înștiințarea corespunzătoare a utilizatorilor afectați.

3.4   Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

 • 3.4.1. Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor SREN ISO 9001 și SRENISO 14001.

£

 • 3.4.2.  Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

 • 3.4.3.  Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

 • 3.5.    Operatorul va avea toate licențele, avizele și permisele care au fost solicitate ca cerințe obligatorii de calificare în cadrul procedurii de atribuire, valabile pe toată perioada contractului.

3.6, Licențe, avize și permise

 • 3.6.1. La finalizarea perioadei de mobilizare Operatorul este obligat să dețină următoarele documente, valabile pe toata perioada Contractului:

certificare a sistemului de management al calității SR EN ISO 9001; certificare a sistemului de management al mediului SR EN ISO 14001;

 • -  certificare a sistemului de management securitate și sănătate în muncă SR EN OHSAS 18001;

dovada înregistrării la Registrul Comerțului a sediului firmei sau a punctului de lucru/punctelor de lucra situat/situate pe raza municipiului Cluj-Napoca și dovada luării în evidență la unitatea fînanciar-teritorială Cluj-Napoca;

dovada că deține spațiul necesar, desfășurării activității situat pe raza municipiului Cluj-Napoca (contract - de închiriere, vânzare-cumpărare sau alta formă legală de deținere);

 • -  dovada disponibilității personalului solicitat prin prezentul Caiet de sarcini; autorizație de la Agenția pentru Protecția Mediului;

 • -   orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale.

 • -  licența A.N.R.S.C. pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza administrativ teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Operatorul va deține orice alte permise, aprobări, avize sau autorizații care vor fi solicitate de legislație pe durata derulării contractului.

Cap. 4 Obiectul și activitățile caietului de sarcini

 • 4.1. ' ASPECTE GENERALE J' '' gg|g• g.g"fSSSH”ZZig/.

 • 4.1.1. Durata desfășurării activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 5 ani.

 • 4.1.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare - activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, stabilind nivelele de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficientă și siguranță.

4.1.3 . Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de salubrizare stradală și deszăpezire și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarderelevante sau altele asemenea.

 • (2)  Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce

derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • 4.1.4. Activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a municipiului Cluj-Napoca, sector 1, așa cum sunt ele definite și specificate în anexele prezentului Caiet de sarcini.

 • 4.1.5. Prin serviciul public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, sector 1, trebuie să se asigure prestarea serviciilor în regim de continuitate pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare.

 • 4.1.6. Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • -  protecția sănătății populației;

 • -   responsabilitatea față de cetățeni;

conservarea și protecția mediului înconjurător; asigurarea calității și continuității serviciului;

 • -   tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă.

4.2. MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE

 • 4.2.1. Activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice se desfășoară în scopul menținerii și/sau aducerii domeniului public în stare de curățenie.

 • 4.2.2. Activitatea presupune următorul ciclu de operații:

măturatul carosabilului, măturatul trotuarelor, măturatul stațiilor de transport în comun, măturatul suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație;

întreținerea curățeniei;

spălatul carosabilului;

stropitul carosabilului;

curățatul manual al rigolelor, încărcatul și transportul reziduurilor rezultate din activitățile menționate mai sus la depozitul desemnat în acest scop;

montarea coșurilor pentru reziduurile stradale, precum și golirea și transportul rezidurilor colectate în aceste coșuri, conform graficului de lucrări stabilit; descărcarea și depozitarea deșeurilor stradale în depozite autorizate.

 • 4.2.3. Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeuri rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea conținutului coșurilor de gunoi, diferite deșeuri aruncate pe străzi.

 • 4.2.4. Transportul și depozitarea deșeurilor colectate se va efectua la un depozit autorizat, cu respectarea legislației specifice depozitării deșeurilor.

 • 4.2.5. Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în comun, a parcărilor, pasajelor pietonale, scărilor de acces etc., specificate în anexele la Caietul de sarcini. Anexele pot fi modificate conform prevederilor contractuale, în funcție de necesități, respectiv prin modificarea numărului de intervenții și/sau adăugarea de noi obiective (străzi).

circulare, care vin în contact direct cu suprafața, pe care se execută maturatul, sistem de umectare și aspiram) ce acționează pe carosabil și pe trotuar. Maturatul mecanizat se realizează pe părțile carosabile ale străzilor, aleilor, locurilor de parcare și suprafețelor anexe cu îmbrăcăminte asfaltică sau pavele cu rosturi bituminate, pe trotuare. Activitatea se desfășoară în perioada de la 01 martie la 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica, în funcție de condițiile meteorologice. Activitatea se execută noaptea și/sau ziua, conform programului de lucrări stabilit cu Autoritatea contractantă, dai' nu se execută atunci când plouă torențial. Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri, măsurată de la bordură spre axul drumului, iar măturatul mecanic al trotuarelor A

se va efectua pe toată lățimea trotuarelor care permit acest lucru. In cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația, Operatorul nu va efectua operațiunea de măturat mecanizat pe strada/tronsonul de stradă respectiv, pe perioada de efectuare a acestor lucrări edilitare, în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația, Operatorul va efectua operațiunea de măturat mecanizat pe strada/tronsonul de stradă respectiv, conform dispozițiilor Autorității contractante. în timpul operației de maturare se va păstra viteza de regim de maxim 15 km/oră pentru carosabil și maxim 7 km/oră pentru trotuar; se va ține cont de condițiile de trafic și gradul de încărcare a tramei stradale cu reziduuri.

 • 4.2.7. La efectuarea activității de măturat mecanizat suprafața carosabilă sau a trotuarelor nu trebuie să fie acoperită eu zăpadă, gheață sau polei. Se pot folosi automăturători de capacitate mare (cu buncăre de. retenție de peste 4 mc) - pretabile pentru străzi, bulevarde și/sau automăturători de capacitate mică, cu buncăr de retenție mai mic (sub 2 mc), cu gabarit redus - se pretează în spații înguste, parcări, căi pietonale, trotuare, piațete. Automăturătorile de capacitate mare sunt prevăzute și cu tub de aspirare manipulat manual, ele putând fi utilizate pentru colectarea frunzelor și deșeurilor vegetale atât de pe partea carosabilă cât și de pe suprafețele trotuarelor. Automăturătorile vor fi echipate cu sisteme de comunicații (stații de emisie recepție), precum și cu sistem de monitorizare GPS, astfel încât parcursul acestora să poată fi urmărit în permanență atât de către personalul operatorului cât și de către reprezentanții

- autorității contractante.

 • 4.2.8. Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

- măturarea și aspirarea mecanică a suprafețelor de salubrizat;

transportul și descărcarea deșeurilor colectate în buncărele automăturatorilor la ..... depozitul autorizat;

depozitarea deșeurilor colectate la depozitul autorizat.

 • 4.2.9. Numărul intervențiilor pe săptămână: între 1 și 7, în funcție de: obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafață totală estimată: 119.883.822 mp/an, din care carosabil 72.304.171 mp/an, trotuare 47.579.651 mp/an.

 • 4.2.10. Măturatul mecanizat se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe) menționate în anexa A. 1. la Caietul de sarcini.

|întreținerea;ctirățettici (îufi^ținere căi publice)

 • 4.2.11. Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate-carosabil și trotuare și golirea coșurilor de gunoi stradale.

întreținerea se efectuează pe toată durata anului (12 luni), conform programului întocmit de Autoritatea contractantă, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă; în această perioadă se execută doar golirea coșurilor stradale, întreținerea se execută de regulă în zonele care în prealabil au fost salubrizate sau pe artere nemodernizate pe care nu sunt posibile operațiile de măturat manual sau mecanizat. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația, Operatorul nu va efectua operațiunea de întreținere străzi pe perioada de efectuare a acestor lucrări edilitare, pe strada/tronsonul de stradă respectiv. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația, Operatorul va efectua operațiunea de întreținere străzi pe strada/tronsonul de stradă respectiv, conform dispozițiilor Autorității contractante.

 • 4.2.12. Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

colectarea deșeurilor grosiere în saci de plastic/europubele, care vor fi preluați de autospeciala/autogunoiera care deservește zona;

 • -  colectarea și transportul cu mijloace adecvate a deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții etc. care apar ocazional pe suprafețele întreținute;

golirea coșurilor de gunoi stradale în saci de plastic/europubele;

 • -  încărcarea deșeurilor în mijloace de transport și transportul acestora la depozitul autorizat;

 • -  depozitarea deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

Intervalul de ridicare a deșeurilor (colectate în saci sau europubele), rezultate ca urmare a prestării activității, va fi de maxim 60 de minute de la colectarea acestora.

 • 4.2.13. Coșurile de gunoi vor fi spălate periodic, respectiv prin înlocuirea succesivă a coșurilor murdare cu coșuri igienizate. Igienizarea coșurilor de gunoi se va realiza după un program prestabilit și aprobat de comun acord cu Autoritatea contractantă, prin serviciile de specialitate. Coșurile deteriorate, distrase, sustrase vor fi înlocuite cu altele similare din punct de vedere constructiv.

Se va avea în vedere asigurarea unui număr de 1.900 bucăți de coșuri stradale de gunoi amplasate pe stâlpi și 150 bucăți de coșuri pe picior, conform specificațiilor Autorității contractante.

Pentru coșurile montate pe stâlp, se vor prezenta coșuri în nuanțe de gri, din care Autoritatea contractantă o va alege pe cea agreată; vor fi confecționate din polietilenă de înaltă densitate, rezistentă al UV, fluctuații de temperatură, neinflamabil, cu capacitate între 40-501; coșul va fi alcătuit din corp colector și capac; capacul va fi dotat cu o porțiune metalică pentru stingerea țigărilor și cu sistem de închidere; corpul colector va fi dotat cu mâner metalic; coșul va fi prevăzut cu sistem de prindere de stâlp. Modul și tipul de inscripționare a coșurilor se va stabili ulterior, după semnarea contractului, de comun acord cu Autoritatea contractantă.

Pentru coșurile montate pe picior se va avea în vedere ca acestea să fie similare cu cele existente în prezent în aria de delegare. Caracteristicile principale ale acestora: coșuri -------metalice cu corp cilindric prevăzut cu capac,-confecționat din tablă de-oțel zincat și vopsit în câmp electrostatic, vopsite în nuanțe de gri, din care Autoritatea contractantă o va alege pe cea agreată; coșul va fi. prevăzut cu scrumieră, inel suport pentru sac

menajer, prevăzut cu sistem de închidere, capacitate 50-60 1. Sistemul de închidere va fi astfel realizat încât sacul de colectare să nu fie vizibil.

Se vor asigura saci de colectare pentru coșurile de gunoi amplasate. Amplasarea coșurilor se va face de comun acord cu Autoritatea contractantă, cu respectarea prevederilor legale privind dotările urbane.

Coșurile montate pe picior existente, vor fi preluate de Operator, pe bază de proces verbal.

 • 4.2.14. Numărul intervențiilor pe săptămână: între 1 și 9, în funcție de obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III. Suprafață totală estimată: 324.358.293 mp/an.

Norma de luciu: maxim 15.000 mp/8 ore/lucrător.

 • 4.2.15. întreținerea curățeniei (întreținere străzi) se efectueazăpe suprafața obiectivelor (străzi, piețe) menționate în anexa A.2. la Caietul de sarcini.


  > 1 burat manual carosabil și trotuare ■


 • 4.2.16. Activitatea de măturat manual se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în planul de salubrizare; activitatea se desfășoară atât ziua, cât și noaptea, în trei schimburi; activitatea nu se execută atunci când plouă. Activitatea se desfășoară în perioada de la 1 martie până la 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea Autorității

contractante.

Activitatea se desfășoară pe toată lungimea străzii și pe întreaga suprafață a trotuarelor care permit acest lucru. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația, Operatorul nu va efectua operațiunea de măturat manual pe perioada de efectuare a acestor lucrări edilitare, pe strada/tronsonul de stradă respectiv. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația, Operatorul va efectua operațiunea de întreținere străzi pe strada/tronsonul de stradă respectiv, conform dispozițiilor Autorității contractante.

Maturatul manual se executa astfel încât deșeurile rezultate în urma acestei operații să fie strânse la rigolă, de unde sunt precolectate într-o europubela si depozitate ulterior în eurocontainere. în timpul operației de măturare se evita influențarea circulației rutiere sau pietonale, sensul de măturare fiind invers sensului de circulație al autovehiculelor.

Maturatul manual al străzilor și trotuarelor se: face de către personalul angajat prin folosirea uneltelor individuale (mături, perii din diferite materiale, lopată). De asemenea sunt colectate diferitele obiecte de dimensiuni comune aruncate pe stradă, trotuare sau spațiul verde de pe aliniamentul stradal. Maturatul deșeurilor nu se face pe gurile de

scurgere.

Măturatul manual se realizează pe carosabil, pe trotuare, piețe publice, locuri de parcare, suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, odihnă sau agrement.

Măturat ui se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfalt, beton, pavele, pavele-cu rosturi bituminoase, pietre de râu, etc.

 • 4.2.17. Prestarea activității constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - măturatul propriu-zis al carosabilului și al trotuarelor (cu mături de nuiele, de plastic și/sau măturătoare manuale dotate cu sistem de aspirație etc);

 • - precolectarea deșeurilor stradale rezultate din măturatul propriu-zis, în europubele;

 • - precolectarea și transportul cu mijloace adecvate a deșeurilor grosiere, voluminoase, deșeurilor din construcții etc. care apar ocazional în sectorul de activitate;

 • -  depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere;

 • -  golirea conținutului coșurilor (în saci de plastic sau europubele);

 • -  încărcarea deșeurilor stradale în mijloace de transport adecvate și transportul zilnic al acestora la depozitul de deșeuri autorizat;

Intervalul de ridicare a deșeurilor (colectate în saci sau europubele), rezultate ca urmare a prestării activității, va fi de maxim 60 de minute de la colectarea acestora.

 • 4.2.18. Numărul intervențiilor pe săptămână: între 1 și 3, în funcție de obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafață totală estimată: 134.096.151 mp/an, din care carosabil 99.863.687 mp/an, trotuare 34.232.464 mp/an.

Norma de lucru: maxim 7000 mp/8 ore/lucrător.

 • 4.2.19. Măturatul manual se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe, alei, trotuare) menționate în anexa A.3. la Caietul de sarcini.

(Spălat carosabil și trotuare

 • 4.2.20. Lucrarea constă în spălatul suprafeței străzilor, aleilor și trotuarelor, prin procedee de spălare cu înaltă presiune și se execută în funcție de condițiile meteorologice concrete. Referitor la condițiile meteorologice se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele: activitatea nu se efectuează dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități, activitatea nu se efectuează dacă temperatura exterioară este sub 7°C, activitatea nu se efectuează pe timp de ploaie. Spălatul se face cu jet puternic, după executarea maturatului manual sau mecanizat. Pentru a se obține o calitate cât mai bună a acestei prestații se pot folosi soluții speciale - detergenți biodegradabili (cu respectarea normelor pentru protecția muncîiși a celor care vizează protecția mediului, cu aprobarea Autorității contractante). Spălatul străzilor se efectuează pe timpul zilei și/sau nopții. Pasajele pietonale subterane se vor spăla noaptea după ce în prealabil au fost măturate. Traseele de spălat străzi vor fi astfel întocmite încât această operație să se execute imediat după măturatul mecanizat sau manual.

La executarea operației de spălare se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zonă în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

 • 4.2.21. Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către Operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; apa utilizată va face obiectul unui contract încheiat între Operatorul de salubrizare și Operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

__________ spălatul efectiv al suprafeței carosabilului/trotuarelor______________________________

 • 4.2.22. Numărul intervențiilor pe săptămână: 1-2, în funcție de obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

...........'                        rid 1                                                           h ; ' ■ . , . .                    t>]

Intervențiile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafața totală estimată: 61.185.737 mp/an.

 • 4.2.23, Spălatul străzilor se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe, alei, trotuare) menționate în anexa A. 4. la Caietul de sarcini.

  Curățat manual rigole


 • 4.2.24. Curățatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidente (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețele subterane, lucrări de construcții, după activitățile de deszăpezire, etc. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului pe o porțiune de 0,75 ni de la bordură spre axul median al străzii, pe baza programelor solicitate de Autoritatea contractantă. Activitatea de răzuit rigole se execută 9 luni/an, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puțin de o dată/lună, exceptând sezonul rece, când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață. Activitatea se execută prin procedee manuale. Activitatea se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

 • 4.2.25. Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • -   curățatul rigolelor cu peria, razul sau lopata;

 • -  strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire;

 • -  încărcatul grămezilor în europubele;

 • -  golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • -  depozitarea deșeurilor rezultate în urma acestei activități la depozitul autorizat;

 • 4.2.26. Numărul intervențiilor pe lună: 1/obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafața totală estimată: 2.105.933 mp/an.

Norma de lucru: maxim 400 mp/8 ore/lucrător.

 • 4.2.27. Curățatul manual al rigolelor se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe, alei) menționate în anexa A.5. la Caietul de sarcini.

Stropit carosabil _ ■            ____

ț          4.2.28. Stropitul carosabilului constă în dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru

evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil, cu scopul îmbunătățirii gradului de confort și igienă citadin. Lucrarea se efectuează cu utilaje specializate pentru stropit, pe întreaga suprafață cuprinsă în programul de salubrizare, prin treceri succesive, acolo unde este cazul, sau prestarea activității în formație de două sau trei utilaje, în baterie. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări, etc.

Stropitul carosabilului se execută în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale și la o temperatură exterioară de cel puțin 7° C..

 • 4.2.29. Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • -  încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare. Apa utilizată va face obiectul unui contract încheiat între Operatorul de salubrizare și Operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

 • -   stropitul efectiv al străzilor.


 • 4.2.30. Numărul intervențiilor pe săptămână: între 1 și 7, în funcție de obiectiv. Numărul intervențiilor poate fi modificat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Activitățile se prestează în schimbul I sau II.

Suprafața totală estimată: 39.451.410 mp/an.

 • 4.2.31. Stropitul străzilor se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe, alei, trotuare) menționate în anexa A.6. la Caietul de sarcini.

Curățat ocazional afișe, graffiti, vopsele, uleiuri sau altele

 • 4.2.32. în cadrul activităților de salubrizare stradală se vor efectua, la cerere, acțiuni de îndepărtare a afișelor amplasate ilegal, a desenelor (graffiti), de pe dotările urbane, mobilierul stradal, din zona de activitate.


 • 4.2.33. Pentru îndepărtarea vopselurilor (ex. înscrisuri, graffiti) aplicate pe mobilierul stradal, carosabil, se va avea în vedere utilizarea unor echipamente și substanțe "ecologice” care să asigure îndepărtarea eficientă, fără a degrada structurile pe care acestea au fost aplicate și să nu afecteze calitatea mediului (aer, apă, sol, biodiversitate).

 • 4.2.34. Evenimentele deschise desfășurate în municipiul Cluj-Napoca, sector 1, pot prilejui prestarea unor activități specifice (ex. curățare vopseluri).

 • 4.2.35. Suprafața totală estimată: 45.134 mp/an.

 • 4.3. CURĂȚAREA SI TRANSPORTUL ZÂPEZn DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ (DESZĂPEZIREA)

 • 4.3.1. Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

 • 4.3.2. Activitatea, în principiu, se desfășoară în perioada de iarnă (decembrie-februarie), însă nu sunt excluse intervențiile prilejuite de manifestări episodice de căderi de precipitații sub formă de zăpadă sau condiții de formare a poleiului (ex. noiembrie, martie, aprilie). Activitatea se execută atât ziua cât și noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație, cuprinzând următoarele operații:

curățatul manual al zăpezii și gheții;

- pluguitul;

combaterea poleiului;

curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere;

încărcat, transportat zăpadă și gheață.

Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană. Echipamentele și mijloacele folosite pentru prestarea activităților mecanizate vor fi multifuncționale, cu sisteme de adaptare funcție -------de activitatea prestată (ex. plug-echipament împrăștiere-material-antiderapant sub formă-

solidă, plug-echipament de împrăștiere material antiderapant sub formă lichidă/de emulsie/preumezit).

4,3.3,


Activitățile de deszăpezire se efectuează în baza "Planului operativ de acțiune pe timpul iernii” (Planul de deszăpezire), plan care va fi elaborat de către Autoritatea contractantă până la data de 1 octombrie și va fi pus în aplicare sub directa sa coordonare, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza dispoziției conducerii Autorității contractante.


Planul va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire, de prevenire și combatere a poleiului.

Planul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu strictețe.

Operatorul activităților de deszăpezire trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an, această stare fiind menținută până cel puțin la data de 15 martie a anului următor.

 • 4.3.4.  Activitățile de deszăpezire se efectuează pe clase de urgență. Sunt stabilite trei clase de urgență, care stabilesc gradul de prioritate a intervenției cât și soluțiile de deszăpezire alese pentru fiecare urgență în parte.

In prima urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură transportul în comun, accesul la instituții publice, asigurând facilitarea activității operatorilor de servicii publice (ex. serviciu de ambulanță, poliție, pompieri), instituții de învățământ.

In urgența a Ii-a se va asigura intervenția pe străzile adiacente arterelor principale, pe căile de circulație care asigură accesul spre zonele rezidențiale.

In urgența a IH-a se va interveni pe arterele secundare din zonele rezidențiale, pe căile de circulație din zonele de periferie.

 • 4.3.5.  Operatorul activităților.de deszăpezire va lua toate măsurile pentru a interveni în termen de maxim 15 minute de la primirea dispoziției de lucru lansată de Autoritatea contractantă, conform urgențelor stabilite în Planul de deszăpezire.

 • 4.3.6. Pentru asigurarea unor intervenții eficiente, corect dimensionate din perspectiva resurselor implicate și a timpului de intervenție, Operatorul activităților de deszăpezire va cunoaște prognoza meteorologică de foarte scurtă durată (0-12 ore, avertizările de . tip nowcasting) și de scurtă durată (până la 72 ore), cu privire la evoluția temperaturilor nocturne, temperaturilor diurne și a cantităților de precipitații. In acest sens va încheia contract cu Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord în vederea accesului la informații meteo.

Cunoașterea prognozei meteorologice asigură condiții de intervenție preventivă, cu scopul preîntâmpinării depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • 4.3.7. Activitatea constă în strângerea zăpezii și gheții în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zonele unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public. Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni și accesul la trecerile de pietoni.

 • 4.3.8. Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii. Se interzice cu desăvârșire stocarea zăpezii amestecată cu material antiderapant în preajma zonelor verzi (pomilor de pe

_ aliniament, gard viu, ronduri de flori etc).___________

 • 4.3.9.  Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale.

 • 4.3.10. Numărul estimat al intervențiilor pe an: 52 (numărul este condiționat de condițiile meteorologice - precipitații sub formă de zăpadă). Numărul intervențiilor va fi corelat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafața totală estimată/intervenție: 227.464 mp.

Suprafața totală estimată/an: 11.828.128 mp (din care 10.630.932 mp — trotuare, 934.596 mp treceri de pietoni, 262.600 mp - stații mijloace de transport în comun).

Număr treceri de pietoni - 326, număr stații mijloace de transport în comun - 101. Numărul trecerilor de pietoni și al stațiilor mijloacelor de transport în comun poate suferi modificări, funcție de dezvoltarea orașului, de impuneri de ordin legislativ sau urbanistic, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor.

 • 4.3.11. Curățatul manual al zăpezii și gheții se efectuează pe suprafața obiectivelor (trotuare, treceri de pietoni, stații mijloace de transport) menționate în anexele A.7, A.7.1, A.7.2 la Caietul de sarcini.

încărcat și transportat zăpadă și gheață

 • 4.3.12. Activitatea constă în încărcarea manual sau mecanizată a mijloacelor de transport cu zăpadă și gheață rezultate din curățarea căilor publice.

 • 4.3.13. încărcatul mecanizat și transportul zăpezii și gheții se vor face cu vehicule adecvate, astfel încât să se asigure condiții optime de circulație rutieră și pietonală.

 • 4.3.14. Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățirii căilor publice se va face pe amplasamentele aprobate anual în Planul de deszăpezire. La finalizarea sezonului rece, Operatorul va asigura măsurile necesare de aducere în starea inițială a acestor amplasamente (ex. salubrizarea acestora).

 • 4.3.15. Numărul estimat al intervențiilor pe an: 52 (numărul este condiționat de condițiile meteorologice - precipitații sub formă de zăpadă și cantitatea de zăpadă rezultată). Numărul intervențiilor va fi corelat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafața totală estimată/intervenție: 227.464 mp.


Suprafața totală estimată/an: 11.828.128 mp (din care 10.630.932 mp — trotuare, 934.596 mp treceri de pietoni, 262.600 mp - stații mijloace de transport în comun). Număr treceri de pietoni - 326, număr stații mijloace de transport în comun - 101

 • 4.3.16. Activitatea de încărcat și transportat zăpadă și gheață se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, treceri de pietoni, stații de transport în comun, trotuare) menționate în anexele A.8, A.8.1, A.8.2 la Caietul de sarcini.

 • 4.3.17. în cadrul Ofertei tehnice se va prezenta metodologia de desfășurare a activităților de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, ținându-se cont de condițiile minimale precizate.

montate pe autovehicule special destinate acestui scop. Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 7 cm, sau după caz ca urmare a ________constatărilor dispecerilor de serviciu._____

 • 4.3.19._Arterele principale de circulație (cuprinse în urgența I) vor fi practicabile în termen de

2 ore de la începerea intervenției, iar durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în urgența I nu va depăși 2 ore. Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în zona de autorizare (urgența I, urgența II, urgența III) nu va depăși 4 ore.


 • 4.3.20. în cazul ninsorilor continue se va acționa conform dispozițiilor Comandamentului de deszăpezire format la nivelul Autorității contractante, cu scopul menținerii în stare de funcționare a arterelor de circulație. în cazul căderilor continue și masive de zăpadă, se poate interveni de mai multe ori pe aceleași suprafețe.

 • 4.3.21. Pe arterele principale, cu mai multe benzi de circulație, intervenția de pluguire se poate realiza prin formații (baterii) de câte 2 sau 3 utilaje cu plug, astfel încât trama stradală să fie eliberată de zăpadă la o singură trecere, evitându-se astfel formarea de fagașuri sau poduri de gheață.

 • 4.3.22. Activitatea de pluguit este urmată de activitatea de împrăștiere a materialului ■ antiderapant (în funcție de condițiile meteorologice și de prognoza meteo). în aceste condiții, împrăștierea de material antiderapant se poate face concomitent cu cea de pluguit (cu utilaje multifuncționale sau cu utilaje care vin în urma celor care prestează activitatea de pluguit).

 • 4.3.23. Numărul estimat al intervențiilor pe an: 24 (numărul este condiționat de condițiile meteorologice - precipitații sub formă de zăpadă). Numărul intervențiilor va fi corelat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

■ Activitățile se prestează în schimbul I, II sau HI.

Suprafața totală estimată: 32.111.784 mp/an.

 • 4.3.24. Pluguitul se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe) menționate în anexa A.9 la Caietul de sarcini.

  Combaterea poleiului       . _ < . _   <


 • 4.3.25. Activitatea se execută cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum, prin îndepărtarea și prevenirea formării poleiului pe suprafețele de circulație și pentru asigurarea siguranței cetățenilor pe suprafețele folosite de aceștia (trotuare).

 • 4.3.26. Combaterea poleiului se va face prin utilizarea de materiale antiderapante, materiale chimice sau amestec al acestora în diferite proporții, avându-se în vedere respectarea prevederilor în vigoare (ex. Normativul NE 030-2004).

 • 4.3.27. La alegerea soluției de combatere a poleiului se va ține cont de starea carosabilului, natură îmbrăcăminții carosabilului, condițiile meteorologice (ex. temperatură), pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului.

 • 4.3.28. Se vor alege, cu prioritate, materiale/soluții care să producă un impact cât mai redus asupra mediului, calității vieții, stării de salubritate a orașului.

 • 4.3.29. Combaterea poleiului se poate realiza cu diferite tipuri de materiale:

 • - • materiale chimice - clorură de sodiu - în stare solidă sau soluție

materiale chimice - clorură de calciu - în stare solidă sau soluție s

 • -  materiale antiderapante - nisip, în amestec cu materiale chimice (ex. sare).

In alegerea materialelor de combatere a poleiului se va avea în vedere ca acestea să nu producă deteriorări prin acțiunea lor abrazivă sau prin lovire și/sau înfundarea canalizării stradale.

 • 4.3.30. Utilizarea materialelor de combatere a poleiului de tipul amestec materiale antiderapante-materiale chimice (ex. nisip-sare) se va avea în vedere numai pe acele suprafețe unde, din motive tehnice, nu se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpadă (ex. străzi neasfaltate) sau unde îmbrăcămintea asfaltică nu asigură etanșeitatea.

9

 • 4.3.31. Pe trotuare nu se vor folosi soluții de tipul amestec materiale antiderapante-materiale

chimice (ex. nisip-sare).

 • 4.3.32. Materialele de combatere a poleiului vor fi împrăștiate cât mai uniform pe suprafața carosabilului, cu mijloace mecanizate.

 • 4.3.33. Operatorul va asigura dotarea cu lădițe cu capacitate între 0,5-1 mc pentru material pentru combaterea poleiului. Acestea vor fi prevăzute cu capac și vor fi inscripționate “Material antiderapant”. Amplasamentul acestora va fi prevăzută în Planul de deszăpezire.

 • 4.3.34. Prin activitatea de combatere a poleiului, Operatorul prin intervenția va acționa astfel încât arterele de circulație cuprinse în Urgența I în planul de deszăpezire să fie practicabile în termen de 2 ore de la începerea intervenției, străzile cuprinse în Urgența a Il-a în termen de 3 ore de la începerea intervenției, iar cele din Urgența a IlI-a în termen de 4 ore de la începerea intervenției.

 • 4.3.35. Operatorul serviciului de deszăpezire își va asigura din timp, până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale antiderapante necesare. Stocul minim va asigura necesarul estimat pentru 10 intervenții pe toate străzile cuprinse în anexele pe care se desfășoară activitatea de deszăpezire. Stocul minim de materiale pentru deszăpezire va fi de: 900 tone sare, 300 tone clorura de calciu, 50 tone nisip. Condiționarea materialelor utilizate pentru combaterea poleiului este în sarcina Operatorului.

 • 4.3.36. Numărul estimat al intervențiilor pe an: 92 (numărul este condiționat de condițiile meteorologice - condiții de formare a poleiului). Numărul intervențiilor va fi corelat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Activitățile se prestează în schimbul I, II sau III.

Suprafața totală estimată/intervenție: 1.337.991 mp.

Suprafața totală estimată/an: 123.095.172 mp.

 • 4.3.37. Combaterea poleiului se efectuează pe suprafața obiectivelor (străzi, piețe) menționate în anexa A. 10 la Caietul de sarcini. în anexa A. 10 la Caietul de sarcini este estimat numărul de intervenții cu fiecare tip de soluție pentru combaterea poleiului.

  Curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere


 • 4.3.38. Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • 4.3.39. Activitatea se va presta manual, cu echipamente specifice (spărgător de gheață, lopată).

 • 4.3.40. Numărul estimat al gurilor de scurgere: 1.200 buc. Numărul intervențiilor va fi corelat în funcție de necesități și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.


 • -  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • -  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele autorității contractante;

 • -  controlul calității serviciului prestat;

 • -  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • -  ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire;

 • -  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • -  prestarea activității pe baza principiilor de eficientă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • -  asigurarea capacității de transport a deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, a utilajelor de deszăpezire și combatere a poleiului, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • -  asigurarea parcului auto astfel încât să se garanteze creșterea eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unor servicii de calitate, inclusiv prin folosirea unor utilaje și echipamente multifuncționale;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activităților, specificați în regulamentul de serviciului de salubritate și prin contractul de prestări servicii;

 • -  asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;

 • -  asigurarea degajării carosabilului pe toată durata de execuție a serviciului de salubrizare, în regim de urgență (ex. în termen de maxim 15 minute de la producerea unui accident sau incident pe căile publice, din proprie inițiativă sau la solicitarea Autorității contractante);

 • -  asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile autorizate în acest scop;

 • -  asigurarea utilajelor și a cantității de material antiderapant necesar combaterii poleiului de pe căile publice;

 • -  limitarea impactului asupra mediului prin utilizarea de utilaje și echipamente care să corespundă cerințelor de mediu, să limiteze consumurile de combustibili și impactul asupra mediului.

 • 4.4.2. în cadrul Ofertei tehnice se va prezenta metodologia de desfășurare a activităților serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire (măturat manual și mecanizat, spălat, stropit, întreținere a căilor publice, curățat manual rigole, pluguit, combaterea poleiului, curățat și încărcat zăpadă și gheață) ținându-se cont de condițiile minimale precizate.


afișe, graffiti, vopsele, uleiuri sau altele) și deszăpezire (pluguit, combaterea poleiului, curățatul manual al zăpezii și gheții, încărcat, transportat zăpadă și gheață, curățarea de _______zăpadă și gheață a gurilor de scurgere) sunt suprafețe estimate. Suprafețele estimate se regăsesc în anexele la Caietul de sarcini.

 • 4.5.2. Suprafețele minime și maxime estimate care vor face obiectul activităților de salubrizare stradală și deszăpezire sunt următoarele:

  Activitatea

  Suprafața minimă estimată (mp)

  Suprafața maximă estimată (mp)

  Măturat mecanizat carosabil și trotuare

  119.883.822,86

  131.872.205,14

  întreținere străzi

  324.358.292,86

  356.794.122,14

  Măturat manual carosabil și trotuare

  134.096.150,71

  147.505.765,79

  Spălat carosabil și trotuare

  61.185.737,14

  67.304.310,86

  Curățat manual rigole

  2.105.932,50

  2.316.525,75

  Stropit carosabil

  39.451.410,00

  43.396.551,00

  Curățat manual zăpada și gheață

  10.645.315,33

  13.010.940,95

  încărcat, transportat zăpadă și gheață

  10.645.315,33

  13.010.940,95

  Pluguit

  28.900.605,60

  35.322.962,40

  Combatere polei cu sare pură

  72.251.514,00

  88.307.406,00

  Combatere polei cu emulsie de sare

  7.225.151,40

  8.830.740,60

  Combatere polei cu soluție de clorură de calciu

  30.104.797,50

  36.794.752,50

  Combatere polei cu amestec de sare și nisip

  1.204.191,90

  1.471.790,10

  Curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

  21.600,00

  26.400,00

  Curățat ocazional afișe, graffiti, vopsele, uleiuri sau altele

  40.620,59

  49.647,39

Suprafața minimă a fost estimată luând în considerare următoarele:

 • •  pentru activitățile măturat-aspirat mecanizat carosabil și trotuare, întreținere străzi, măturat manual carosabil și trotuare, spălat carosabil și trotuare, curățat manual rigole, stropit carosabil, suprafața este dată de suprafața carosabilului, suprafața trotuarelor, lungimea tramei pentru străzile cuprinse în programele specifice fiecărei activități, cu o frecvență a intervențiilor menționate în anexele la Caietul de sarcini, frecvență independentă de condițiile meteorologice (ex. nr zilelor cu polei, zăpadă, etc.);

 • •  pentru activitățile pluguit, combaterea poleiului (cu sare pură, cu emulsie de sare, cu soluție de clorură de calciu, cu amestec de sare și nisip), curățat manual zăpada și gheața, încărcat, transportat zăpadă și gheață, curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere, curățat ocazional afișe, graffiti, vopsele, uleiuri sau altele, suprafața este dată de suprafața carosabilului, suprafața trotuarelor, lungimea tramei pentru străzile cuprinse în programele specifice fiecărei activități, cu o frecvență a intervențiilor estimată conform anexelor la Caietul de sarcini; la această frecvență s-a aplicat o corecție de minus 10%, respectiv un număr mai redus de fenomene meteo sau evenimente care să solicite intervențiile.

Suprafața maximă a fost estimată luând în considerare următoarele:

 • •  pentru toate activitățile s-a luat în calcul o creștere a volumului de intervenții, cu plus 10% față de cantitățile estimate în anexele la Caietul de sarcini.

Cap. 5 Programul


confirmarea serviciilor

 • 5.1. --Activitățile de salubrizare și deszăpezire se vor presta astfel încât să se asigure

continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteorologice, cu respectarea prevederilor contractuale și a tuturor reglementărilor legale în vigoare.

 • 5.2.   Programele de lucru în cazul activităților de salubrizare stradală se vor întocmi lunar de către serviciul de specialitate al Autorității contractante și va fi comunicat Operatorului.

Recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor de salubrizare stradală efectuate se va face zilnic de către reprezentanții Autorității contractante. în acest sens se vor întocmi rapoarte de constatare, zilnic, semnate și de către Operator.

 • 5.3.    Cantitățile de lucrări precizate în anexele prezentului Caiet de sarcini sunt orientative, ele constituind baza pentru calculul valoric al ofertei financiare, putând fi modificate pe durata derulării contractului de către Autoritatea contractantă, prin serviciul de specialitate, funcție de necesitățile existente sau condițiile specifice (condiții meteoclimatice, dezvoltarea infrastructurii edilitare și rutiere).

 • 5.4.   Lucrările de deszăpezire vor avea în vedere respectarea prevederilor Planului de deszăpezire. Recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor executate în cadrul activității de deszăpezire se face zilnic de către reprezentanții Autorității contractante. Se va întocmi un raport de constatare zilnic, asumat și semnat de Autoritatea contractantă și Operator.

 • 5.5.   în rapoartele de constatare, se va consemna și modul de rezolvare de către Operator a sesizărilor primite de la utilizatori și, eventual, penalitățile aplicate Operatorului pentru deficiențele constatate.

 • 5.6.   Autoritatea contractantă nu va recepționa lucrările efectuate parțial sau executate necorespunzător calitativ și nici lucrările executate în afara programului de lucru sau fără comanda emisă de Autoritatea contractantă.

 • 5.7.   In.bazarapoartelor de constatare zilnice Operatorul serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire va întocmi centralizatoare lunare care vor cuprinde, după caz: informații referitoare la durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru umane, volumul/cantitatea de servicii real executată, pe tipurile de operațiuni/activități, obiectivele/arterele pe care s-a acționat și schimburile în care au fost destășnrate respectivele operațiuni, unitatea de măsură, cantitatea recepționată, prețul unitar și valoarea totală a prestației efectuate.

 • 5.8.   Operatorul va prezenta Autorității contractante lunar un raport de activitate conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). In cazul în care Autoritatea contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor anterior menționate. Operatorul are obligația de a prelua în mod corespunzător respectivele observații și de a rectifica conținutul acestora. Rapoartele se aprobă de către Autoritatea contractantă, Operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora. Emiterea facturii se va putea face numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor care fac obiectul perioadei și activității vizate

 • 5.9.   Autoritatea contractantă are dreptul de a monitoriza activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire ale Operatorului potrivit propriilor proceduri interne și care sunt obligatorii pentru acesta din urmă. Concluziile acțiunilor de monitorizare vor fi luate în considerare de către Autoritatea contractantă la certificarea plăților către Operator.

 • 5.10.  Operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții Autorității contractante, permițând acestora verificarea tuturor înregistrărilor și documentelor întocmite referitoare la serviciul de salubrizare - activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, precum și inspectarea oricăror facilități, utilaje, echipamente sau vehicule utilizate în

-------activitățile dc salubrizarc-stradală-și-dcszăpezircmOperatorul va asigura verificarea^ înregistrărilor și documentelor referitoare la activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire de către autoritățile sau organismele de reglementare, verificare și control competente și abilitate. . .                .                   -                     -------

 • 5.11.  Operatorul va asigura zilnic mijloc/mijloace de transport pentru reprezentanții Autorității contractante în vederea verificării în teren a modului de realizare a acțiunilor din cadrul activităților de salubrizare stradală și deszăpezire. La cererea Autorității contractante, Operatorul, pentru buna coordonare și verificare a activității de deszăpezire, va asigura stații de emisie-recepție sau telefoane mobile pentru facilitarea comunicării la acțiunile de coordonare și verificare în teren.

Cap. 6 Cerințe minimale de organizare și resurse

 • 6.1.   Investițiile necesare desfășurării activității revin în totalitate în sarcina Operatorului și se vor regăsi în oferta sa tehnică. Acestea se vor găsi pe toată perioada de derulare a contractului la dispoziția municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.   Operatorul serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele și echipamentele pentru prestarea activităților, în funcție de tehnologiile aplicate, de volumul de lucrări, având în vedere că suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp - în scopul obținerii și menținerii calității cerute.

 • 6.3.   Operatorul poate folosi doar vehicule care îndeplinesc minim cerințele tehnice și administrative impuse pentru circulația pe drumurile publice. Vehiculele trebuie să aibă un certificat de conformitate CE și toate autorizațiile necesare în vederea executării lucrărilor specifice activității.

 • 6.4.   Fiecare vehicul folosit în derularea contractului trebuie să aibă marcaje obligatorii specifice companiei, în locuri vizibile.

 • 6.5.   Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranță, echipament de stingere a incendiilor etc. Utilajele prezentate în oferta tehnică trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activităților și prestarea serviciilor la nivelul indicatorilor de performanță și a cerințelor din caietul de sarcini.

 • 6.6.   Toate autovehiculele vor fi dotate cu sistem GPS de monitorizare care să permită supravegherea și monitorizarea de către Achizitor. Sistemul de monitorizare va fi asigurat din resursele Operatorului;

 • 6.7.   Operatorul va face dovada proprietății sau dreptului de utilizare cu asumarea tuturor obligațiilor privind întreținerea, autorizarea și buna funcționare a tuturor mijloacelor de transport (certificat de înmatriculare, contract de leasing, contract de comodat, contract de închiriere); Operatorul va face dovada cu privire la dreptul de utilizare a tuturor dotărilor necesare activității (fișa de inventar, factura, etc.).

 • 6.8.   Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoricul locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

 • 6.9.   Personalul obligatoriu (cerințe minime) care face parte din echipa Operatorului este:

 • -  manager de contract - 1 persoană;

 • -  responsabil CTC (pentru controlul tehnic de calitate, în vederea verificării și

 • -  inspector in protecția muncii — 1 persoană;

 • -  responsabil PSI - 1 persoană;

 • - “Iresponsabilele mediu/inginer de mediu - 1 persoană;

 • -  șef de echipă - 3 persoane. Șefii de echipă vor asigura activitatea de coordonare (dispecerat) a activităților de salubrizare stradală și deszăpezire. Astfel, aceștia vor răspunde solicitărilor de intervenție făcute de Autoritatea contractantă și vor asigura comunicarea și cu alte entități interesate (ex. societatea de transport public, serviciile de intervenție în caz de urgență — ambulanța, SMURD, etc.). Șefii de echipă vor fi dotați cu mijloace de comunicare (telefoane mobile, stații de emisie-recepție) pentru a putea ține în permanență legătura cu reprezentanții Autorității contractante sau a altor entități interesate.

 • -  conducători auto - 30 persoane (în funcție de numărul de utilaje care necesită conducători auto)

 • -  lucrători pentru salubrizare căi publice - 125 persoane;

Pentru următorii experți: manager de contract - 1 persoană, responsabil CTC - 1 persoană, responsabil de mediu/inginer de mediu - 1 persoană, șef de echipă - 3 persoane, se vor prezenta următoarele documente: CV-uri, diplome, declarații de disponibilitate, recomandări / alte documente justificative din care să reiasă experiența de minim 3 ani în activități similare.

 • 6.9.   Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității.

 • 6.10.  Personalul care operează pe teren trebuie să fie, după caz, calificat și/sau instruit pentru desfășurarea activităților pe care le prestează.

 • 6.11.  Personalul care desfășoară activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire va fi echipat cu echipament de protecție corespunzător lucrării desfășurate, pe care va fi inscripționat cel puțin numele Operatorului.

 • 6.12.  Operatorul v-a asigura în permanență personal suficient pentru desfășurarea conformă a activităților prestate, cu respectarea graficelor și/sau planurilor de lucrări.

 • 6.13.  In cazul în care locul de muncă, așa cum este descris în temenii și condițiile de muncă, este acoperit de o convenție colectivă de muncă, acest lucru trebuie să fie respectat de către Operator. In cazul în care angajații nu sunt acoperiți de un acord colectiv ei trebuie să se supună unor condiții nu mai puțin favorabile decât cele aplicabile persoanelor angajate pe bază de convenții colective și care desfășoară activități similare.

 • 6.14.  Operatorul va face cunoscută Achizitorului persoana care va gestiona și supraveghea lucrările în numele său. In absența persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare pentru Operator. Când Achizitorul o solicită, Operatorul trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

 • 6.14.  Periodic Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului.

 • 6.15.  în timpul executării lucrărilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor entități în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de

_______practică iese la iveală, personalul implicat trebuie cercetat și sancționat conform prevederilor legale în vigoare.

 • 6.16.  Operatorul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului și a

operațiunilor proprii. ________

 • 6.17.  în afară de structuri comune oricărei societăți, Operatorul trebuie să dispună de următoarele:

 • -   imobil administrativ pentru birouri;

 • -  dispecerat la nivelul municipiului Cluj-Napoca funcțional non-stop pentru preluarea urgențelor, sesizărilor și reclamațiilor. Dispeceratul va asigura înregistrarea convorbirilor, inclusiv atenționarea printr-un robot a persoanei care sună că convorbirea urmează să fie înregistrată. în acest sens se vor respecta normele legale în vigoare.

 • -  imobile/spații adecvate pentru utilaj e aferente punctului de lucru; punctul de lucru trebuie să prevadă:

 • -  spații corespunzătoare pentru personal - vestiare;

 • -  spațiul sanitar cu dușuri pentru personalul care deservește activitatea din teren;

 • -  spațiul de parcare autovehicule;

 • -  spațiul de depozitare utilaje, echipamente etc.;

 • -  atelier pentru întreținerea utilajelor și echipamentelor;

 • -  instalație pentru pregătirea/prepararea materialului pentru combaterea poleiului.

Oferta tehnică va evidenția locația și modalitatea de funcționare a acestora, demonstrând faptul că sunt suficiente pentru personalul și programul propus.

 • 6.18. Echipamentele, utilajele și mijloacele de transport minim necesare pentru efectuarea activităților de salubrizare stradală și deszăpezire la nivelul municipiului Cluj-Napoca, sector 1:

  Nr.crt.

  Denumire utilaj/echipament

  UM

  Cantitate minimă

  1

  Autospecială pentru măturat/aspirat mecanizat de capacitate mare (peste 4 mc) inclusiv aspirator frunze stradal

  buc

  3

  2

  Autospeciala pentru măturat/aspirat mecanizat de capacitate mica (între 1 - 2,5 mc) inclusiv aspirator frunze stradal - cu propulsie electrică

  buc

  2

  3

  Măturătoare urbană autopropulsată (sub 1 mc) - cu propulsie electrică

  buc

  3

  4

  Autogunoieră (capacitate minim 7 mc)

  buc

  2

  5

  Autospecială spălat străzi (mare presiune)

  buc

  3

  6

  Autospecială stropit străzi (mica/mare presiune)

  buc

  3

  7

  Utilaje de deszăpezire cu solnițe și plug de capacitate mare (6x4, min 6 mc)

  buc

  .3

  8

  Utilaje de deszăpezire cu solnițe și plug de capacitate mică (mai mic sau egal cu 5 mc)

  buc

  14

  9

  Autovehicul pentru transport zăpadă și gheață (capacitate peste 18 mc)

  buc

  4

  w

  Antnfrp'zS Hp -zănaHă

  buc

  1

  11

  încărcător fiontal/buldoexcavator

  buc

  2

  12

  Recipiente pentru păstrare material antiderapant

  buc

  80

  13

  Coș de gunoi montat pe stâlp

  buc

  1900

  14

  Coș de gunoi pe picior

  buc

  150

  15

  Container de gunoi de 1,1 mc

  buc

  20

  16

  Autovehicul

  buc

  2

  17

  GPS montat pe mijloacele auto

  buc

  36

  18

  Echipament spălare/îndepărtare vopseluri/grafiiti

  buc

  1

Echipamentele, utilajele și mijloacele de transport utilizate la efectuarea activităților de salubrizare stradală și deszăpezire vor avea caracteristici tehnice care generează un impact cât mai redus asupra mediului (ex. nivelul de noxe, combustibilii folosiți, nivelul de zgomot). Acolo unde este posibil, suplimentar celor deja menționate la pct.2 și pct.3 din tabelul anterior, se vor avea în vedere cu prioritate utilaje și/sau mijloace de transport care funcționează cu motoare electrice.

 • 6.19.  Operatorul se va dota cu utilaje corespunzătoare și accesorii, necesare prestării serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire, raportat la configurația/structura carosabilului și trotuarelor pe care urmează să-și desfășoare activitatea.

 • 6.20.  Ofertanții vor furniza Achizitorului o listă detaliată cu echipamentele pe care intenționează să le folosească pe timpul prestării serviciilor ținând cont de cerințele minime prezentate în Caietul de sarcini. Ofertantul va face dovada deținerii dotării tehnice minime stabilită prin prezentul caiet de sarcini prezentând în cadrul ofertei documente justificative în acest sens (ex. talon de înscriere în circulație, contract leasing, contract comodat, facturi fiscale, contract de închiriere).

 • 6.21.  în cazul în care ofertanții vor prezenta utilaje multifuncționale atât pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradală cât și pentru deszăpezire, vor detalia procedurile de adaptare a utilajelor și durata de adaptare prezentând fișele și datele tehnice. Se va detalia modul în care se va organiza activitatea astfel încât utilajele respective să poată fi utilizate în timpul sezonului de iama atât pentru activități de deszăpezire cât și pentru activități de măturat mecanizat și spălat în cazul în care condițiile meteo (temperaturi ridicate) impun efectuarea operațiunilor de măturat și spălat.

Suprastructura utilajelor trebuie să fie pregătită în timp util astfel încât, în caz de schimbare a condițiilor meteo, să se asigure efectuarea activității care se impune în termen de maxim 15 minute de la începerea ninsorii sau comanda Autorității contractante, conform urgențelor stabilite în planul de deszăpezire.

 • 6.22.  Lista utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor va cuprinde:

- tipul și capacitatea;

: - data ultimei revizii - unde este cazul;

 • 6.21.  Lista trebuie păstrată și actualizata permanent de către Operator și prezentată la cererea Achizitorului.

 • 6.22.  Operatorul va păstra în condiții de curățenie și funcționare optimă toate echipamentele folosite la prestarea serviciilor. Numărul și capacitatea acestora vor fi permanent suficiente pentru efectuarea corespunzătoare a activităților.

 • 6.23.  Echipamentele, utilajele și mijloacele de transport vor fi la dispoziția Operatorului la data începerii contractului și vor fi utilizate în exclusivitate pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire în zona administrativ teritorială deservită,

 • 6.24.  Activitățile descrise în prezentul Caiet de sarcini se vor realiza cu bunuri proprii ale Operatorului și cu bunuri preluate pe bază de proces-verbal de la Autoritatea contractantă (ex. coșuri de gunoi pe picior).

 • 6.25.  Mijloacele auto, echipamentele și utilajele, nu vor avea o vechime mai mare de 4 ani.

 • 6.26.  Caractensticile minimale ale mijloacelor auto, echipamentelor și utilajelor simt prezentate în Anexa 11 a Caietului de Sarcini.

 • 6.27.  Ofertantul declarat câștigător va prezenta, până la încheierea contractului de delegare, autorității contractante la data și locația precizată de aceasta întreagă dotare de utilaje minim obligatorie stabilită prin Caietul de sarcini, în vederea inspectării și verificării tehnice a acesteia. Utilajele prezentate vor fi cele ale căror date tehnice au stat la baza întocmirii propunerii tehnice și care vor fi utilizate ulterior în desfășurarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire.

Cap. 7 Indicatori de performanță

 • 7.1. Indicatorii minimali de performanță și de evaluare a serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire:

  Trimestrial

  Total

  an

  I

  II

  III

  IV

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

  1.1.

  Contractarea serviciilor de salubrizare stradala

  si deszăpezire

  a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  1.2.

  Măsurarea si gestiunea cantității serviciilor prestate

  a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  b) ponderea din numărul de reclamații de la lit.a) care s-au dovedit justificate

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului. raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  e) numărul de sesizări din partea agenților de . sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  100%

  = 100%

  = 100%

  g) ponderea din numărul de reclamații de la lit.f) care s-au dovedit justificate

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  <5%

  h) procentul de solicitări de la lit.g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristice

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  1) numărul de recipient de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări venite din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  jjnumărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  k) suprafața efectiv curățată raportată la suprafața programată pentru curățare (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  1) suprafața efectiv deszăpezită raportată la

  suprafața programată pentru deszăpezire (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  m) respectarea legislației în domeniu privind îndeplinirea obligațiilor de colectare selectivă (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  1.3.

  Răspunsuri la solicitări scrise

  a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  = 100%

  2.

  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

  2.1.

  Indicatori dc performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

  a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  2.2.

  Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

  a) valoarea despăgubirilor acordată de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  b) numărul de amenzi date de autoritatea central sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare a activității.(exprimat în %)

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  d) numărul de intervenții necorespunzătoare (exprimat în %)

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  =0%

  e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

  = 100%

  = 100%

  =100%

  = 100%

  = 100%

  7.2. Penalitățile pentru nerealizarea indicatorilor de performanță vor fi prevăzuți în


contractul de delegare a serviciului.

Cap. 8 Măsuri de securitate și sănătate în munca, protecția mediului

 • 8.1.           Operatorul serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire are următoarele obligații:

să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb;

să asigure echipamentul de protecție și siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare; să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb;

să asigure controlul medical periodic al salariaților, conform legii în vigoare;

să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate;

să asigure curățarea, spălarea și dezinfectarea mașinilor și recipientelor folosite;

să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb;

alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a H.G. nr. 1425/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

 • 8.2.   Operatorul va respecta cerințele privind protecția mediului impuse prin autorizafiile emise de autoritățile competente, în domeniul de activitate privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire.

 • 8.3.   Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire, Operatorul va implementa măsurile și sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

 • 8.2. Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire, Operatorul va implementa măsurile și sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

2. Cap. 9 Dispoziții finale

 • 9.1.    Serviciile furnizate de Operator vor fi în deplin acord cu legislația cu caracter general și cu legislația specifică română în vigoare. Acestea includ, dar nu se limitează la actele normative prezentate în capitolul 2 al prezentului caiet de sarcini.

 • 9.2.    Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale și locale.

 • 9.3.   Achizitorul și autoritățile administrației publice locale vor implementa regulamentele cadru necesare facilitării desfășurării serviciului public așa cum este specificat în prezentul caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind activitatea de salubrizare - activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, după cum este cazul.

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de prestări servicii pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire, va avea următoarea componență:

Președinte:

Gheorghe ȘURUBARU - Administrator Public

Membri:

Marius COROȘ - șef Serviciu Ecologie urbană Ioan BOGDAN - șef Serviciu Financiar Lucia LUPEA - șef Serviciu Achiziții publice Alexandru Romi LOLOȘ - consilier Serviciu Ecologie urbană Attila Molnar - șef Serviciu Control Protecția mediului Alexandru Moldovan - consilier Serviciu Ecologie urbană

Alina Dora Pop - consilier juridic Direcția Ecologie urbană și spații verzi

Membri de rezervă:

Președinte:

3

Viorel PLEȘA- director Direcția Ecologie urbană și spații verzi Ramona GABOR - consilier Serviciu Achiziții publice Cristian IUGA- inspector Serviciu Ecologie urbană

Florina MUNTEAN - consilier Ecologie urbană

O 2

cd

2

CO

E^3

—X

o

CD

co

■o

CD

CD

■p*.

co

IO

--------------- ” ' ...... 2. ?------------------ -

>

CD CD

SD

O

0) cr c

Aleea Ciople

Aleea Borsa

Aleea Balea

Alba lulia

Al.Odobescu

AI.Davila

| Al. Vlahuta

Al. durea

| Agronomilor

| Agricultorilor

| A.FIorian

A. Saguna

A. lancu

o o

1 “i"

Strada

CD

i i'

a

2100

00

CD o

CD

o

1540

1344

2310

1771

6000

IO IO CD

1546

1546

CD

o o

1751

15708

2430

Suprafața carosabil (mp)

CD

O o

00

O

4^

CD o

CD CD

O

CD

JS»

CD CD

o

2200

O)

IO

CD

CD

IO

CD CD IO

—1.

CD

O

CD

CD

3336

00

o

Suprafața trotuare (mp)

oo

o

o

NO

O

U1

O

IO

i<)

o

IO

O o

CD

00

O

IO CD

O

co

CD

O

O o

IO co o

IO

00

o

CD

O

00

00

00

1122

00

o

o

Lungime (ml)

-J.

v

CD

IO

IO

v

00

-o

1\D

Frecventa Carosabil

(interventii/saptamana)

Frecventa -10 luni/ an

=

zz

Schimb carosabil/trotuare

1200

4^

00

o

O) o o

00

00

o

00

CD

O

2120

1160

17800

45».

O

O

CD

O

1840

CD

O

O

4596

31416

2400

Total Carosabil (mp)

CD

00

Frecventa Trotuare

(intervenții/ saptamana)

schimb trotuare

CD O O

o

o

o

O

o

CD

11000

CD

O

CD

O

1857

23352

CD

Total Trotuare (mp)

00 O O

4^

00

O

CD

O

O

co

00

o

00

O

O

2120

1160

28800

-£■

O

O

1840

1840

O

CD

CD

6453

54768

2400

Total

Suprafața

Carosabil si trotuare

(mp.)

Măturat aspirat mecanic trotuare și carosabil

16

Aleea Garbau

2800

12(&'

450

1

17

Aleea Gurghiu

1190

594

128

1

18

Aleea Iezer

595

150

991

1

19

Aleea Meziad

1800

600

300

1

20

Aleea Micus

700

300

120

1

21

Aleea Moldoveanu

1300

100

200

1

22

Aleea Negoiu

2400

400

130

1

23

Aleea Padin

3491

1496

540

1

24

Aleea Peana

2975

1407

510

1

25

Aleea Putna

1500

300

308

1

26

Aleea Retezat

1620

810

370

1

27

Aleea Rucar

1950

580

200

1

28

Aleea Rucar

1950

580

200

1

29

Aleea Scărilor

700

400

200

0

30

Aleea Stadion

1500

300

300

1

31

Aleea Tazlau

1020

550

140

1

32

Aleea Vidraru

1250

250

250

1

33

Alex. Papiu llarian

2800

820

400

1

34

Alexandru Borza

2800

550

350

1

35

Almasului

3529

340

350

2

36

Alunului

1500

0

200

1

37

Aramei

410

106

175

1

38

Arany Janos

2447

1247

550

2

39

Arinilor

8370

1440

930

1

40

Atelierului

600

280

142

1

41

Augustin Bunea

2010

360

190

2

42

Aurorei

1400

100

148

1

43

Aviator Badescu

3528

980

850

2

44

B-dul 1 Decembrie 1918

48100

10000

3700

6

45

B-dul 21 Decembrie 1989 (1/3)

6469

4113

667

7

46

B-dul Eroilor

8349

5123

440

7

47

B.P. Hasdeu

5740

1750

900

5

48

B.Udrea

2400

784

320

1

1

1800

® 1

I

12C

0

3000

1

512

0

512

1

3964

0

3964

1

1200

0

1200

1

480

0

480

1

800

0

800

1

520

0

520

1

2160

1

I

149

6

3656

1

2040

0

2040

1

1232

0

1232

1

1480

0

1480

1

800

0

800

1

800

0

800

0

0

0

1

1200

1

I

30

0

1500

1

560

0

560

I

1000

0

1000

1

1600

0

1600

11

1400

0

1400

1

2800

0

2800

1

800

0

800

1

700

b

700

II

4400

0

4400

1

3720

0

3720

1

568

0

568

1

1520

0

1520

1

592

p

592

II

6800

0

6800

1

88800

6

I

6000

p

148800

III

18676

7

III

2879

1

47467

III

12320

7

III

3586

1

48181

III

18000

5

III

875

0

26750

II

1280

0

12804

Baba Novac

4860

550

2

III

4400

îs

0

4400

50

Baia Mare

3502

1688

520

2

I

4160

0

4160

51

Bartok Bella

2947

989

400

1

I

1600

0

1600

5;2

Batozei

500

0

160

1

I

640

0

640

Jp

Belgrad

1650

960

200

1

I

800

0

800

04

Berărie

2112

179

220

1

I

880

0

880

?

Bihorului

1877

346

250

1

I

1000

0

1000

J6

Bisericii Ortoc

oxe

5220

1045

600

1

II

2400

0

2400

t

Boiyai Janos

1000

478

280

2

III

2240

2

III

■   956

3196

08

Bradului

1960

780

285

1

I

1140

0

1140

$9

Brândușelor

1098

183

183

1

I

732

0

732

00

Brassai Samt

el

1680

1000

380

2

ni

3040

2

III

2000

5040

01

Brates

3490

1040

650

2

i

5200

0

5200

02

Breaza

2800

840

400

1

i

1600

0

1600

^3

Brediceanu

1040

114

104

1

i

416

0

416

04

Brutarilor

965

0

280

1

i

1120

0

1120

|5

Bucegi

5880

2100

820

2

i

6560

0

6560

06

Bucium

14300

3680

620

5

i

12400

5

I

18400

30800

07

Bucura

2400

120

400

1

i

1600

0

1600

08

Buhusi

1400

480

200

1

i

800

0

800

09

Bumbesti

1200

800

200

1

i

800

0

800

io

Busuiocului

3000

1800

600

1

ii

2400

0

2400

*1

Buzău

497

0

600

1

i

2400

0

2400

72

C.A. Rosetti

2985

840

520

2

i

4160

0

4160

7f3

c.Negruzzi

1484

414

242

2

i

1936

0

1936

^4

Caii Ferate

1575

595

750

3

ii

9000

0

9000

7f5

Călărașilor

2013

142

370

2

i

2960

0

2960

^6

Calea Baciuli

i

10800

3200

650

2

i

5200

0

5200

7

Calea Florest

14100

5246

1400

3

i

16800

3

I

15738

32538

7

8

Calea Manasi

ur

10624

5048

1250

7

i

35000

7

I

35336

70336

7

'9

Calugareni

1750

700

450

1

ii

1800

0

1800

8

0

Câmpeni

2612

1465

350

2

iii

2800

0

2800

0

1

Câmpului

14696

1278

2500

4

i

40000

4

I

5112

45112

fi

2

Cardinal luliu

Hossu

7560

5040

940

5

iii

18800

5

III

25200

44000

n

83

Carpati

2883

777-

395

2

I

3160

0

^7  3160

84

Castanilor

1360

340

270

1

II

1080

0

1080

85

Ceahlau

7349

263

750

1

II

3000

0

3000

86

Cetatii

3200

1836

385

2

I

3080

0

3080

87

Ciobanului

2450

750

250

1

I

1000

0

1000

88

Ciprian Porumbescu

1020

255

130

2

II

1040

0

1040

89

Cireșilor

7245

512

850

2

III

6800

0

6800

90

Cismigiu

686

306

120

2

III

960

2

III

612

1572

91

Ciucas

1680

840

280

1

l

1120

0

1120

92

Clinicilor

5152

3063

850

5

III

17000

5

III

1531

5

32315

93

Cobzarilor

1250

0

250

1

I

1000

0

1000

94

Cocorilor

2150

800

250

1

I

1000

0

1000

95

Codrului

3600

1200

600

1

I

2400

0

2400

96

Cometei

3157

1060

250

1

II

1000

0

1000

97

Conductorilor

2493

697

300

2

I

2400

0

2400

98

Constantin Daicoviciu

988

579

140

2

III

1120

2

III

115

8

2278

99

Corneliu Coposu

20120

6000

1800

7

I

50400

7

I

42000

92400

100

Cotita

500

544

280

1

III

1120

0

1120

101

Crisan

5204

1578

500

2

III

4000

0

4000

102

Cucului

855

50

300

1

I

1200

0

1200

103

Cuza Vodă

2680

1484

260

3

III

3120

3

III

4452

7572

104

D. Ferenc

1319

954

200

2

III

1600

0

1600

105

D.Rotund

1000

400

200

1

I

800

0

800

106

Depoului

3000

1200

600

1

I

2400

0

2400

107

Deva

1400

600

200

1

III

800

0

800

108

Doinei

2520

720

360

1

I

1440

_

0

1440

109

Donat

19170

3680

2400

5

I

48000

5

I

18400

66400

110

Dornei

2520

720

360

2

I

2880

0

2880

111

Dorului

1440

480

240

1

I

960

0

960

112

Dragalina

7036

3352

830

5

I

16600

5

I

16760

33360

113

Dragos Vodă

2240

1280

320

2

II

2560

0

2560

114

Dropiei

900

0

115

1

I

460

0

460

115

Dumbrava Roșie

2450

1050

350

1

I

1400

0

1400

116

E. de Martonne

455

595

90

1

III

360

0

360

,.10ra«L.                      ,

:_3ed:Ir

7

E. Grigorescu

13731

00,- -

0. .

1460

5

I

29200'

5

I

40800

70000

r

8

E. Racovita

5200

1815

614

2

III

4912

0

4912

V

9

E.Zola

833

426

140

1

III

560

1

III

426

986

12

!0

Emil Isac

4563

3775

300

3

III

3600

3

III

11325

14925

1x

!1

Eufrosin Pote

pa

1080

120

60

0

0

0

0

122

Eugen lonesc

0

17994

1921

2

II

15368

0

15368

113

F-cii de Carai

nida

2100

300

450

1

II

1800

0

1800

114

F.D.Rooseve

t

1320

240

200

1

III

800

0

800

125

F.Frumos

950

225

360

1

I

1440

0

1440

116

F.J. Curie

1400

732

150

1

III

600

1

, IU

732

1332

117

Fabricii de CI

ibrit

10365

1638

800

2

III

6400

0

6400

118

Făgărașului

2250

750

250

0

I

0

0

0

119

Fantanele

13130

3636

1010

5

I

: 20200

5

I

18180

38380

iîo

februarie

1200

240

200

2

I

1600

0

1600

1Ș1

Fericirii

2100

1500

360

2

III

2880

0

2880

112

Fierului

3155

1233

450

2

I

3600

0

3600

113

Firiza

3450

1476

492

1

I

1968

0

1968

114

Fortaretei

635

360

995

2

III

7960

0

7960

115

Franz Liszt

2736

606

200

1

I

800

0

800

136

Frunzișului

36213

10393

5626

3

I

67512

3

I

31179

98691

117

Fundătura 0?

sului

1400

' 0

200

1

I

800

0

800

1$8

G. Clemence

IU

1470

136

100

1

I

400

0

400

119

G. Garibaldi

2325

1100

720

4

I

11520

4

I

4400

15920

1-4°

G.Baritiu

4480

2216

350

4

III

5600

4

III

8864

14464

141

G.Bruno

2940

2816

420

2

I

3360

0

3360

142

G.Gabor

492

246

80

1

III

320

0

320

143

Galileo Galile

0

580

200

0

0

0

144

Gării

5200

2275

650

2

III

5200

0

5200

145

Gavril Muzice

seu

1400

320

300

1

I

1200

0

1200

146

George Cosb

uc

6125

1400

535

4

I

8560

4

I

5600

14160

147

George Enes

::u

1939

1647

265

1

Jj

1060

0

1060

148

Gh. Pop de B

asesti

2948

378

180

1

II

720

0

720

14

I9

Gh. Sincai

880

916

380

2

III

3040

2

III

1832

4872

15

0

Gh.Dima

8640

3240

930

2

I

7440

2

I

6480

13920

W<5

A

7T..                                                .

151

Gigore Ureche

1260

u

200

1

I

800

3

800

152

Govora

5423

1083

220

1

I

880

0

880

153

Grapei

700

620

250

1

I

1000

b

1000

154

Graurilor

2300

805

230

1

I

920

0

920

155

Grigore Alexandrescu

7408

3175

1075

1

III

4300

0

4300

156

Gruia

5500

3200

770

2

III

6160

0

6160

157

Gutinului

1295

594

195

1

II

780

b

780

158

Hațeg

1990

540

400

1

I

1600

0

1600

159

Heliade Radulescu.

420

0

330

1

I

1320

0

1320

160

Honore de Balzac

500

0

220

1

I

880

0

880

161

Horea

19504

12190

1150

7

III

32200

7

III

8533

p

117530

162

I,.Slavici

1260

210

200

1

II

800

b

800

163

I.Bologa

1771

525

253

1

I

1012

1012

164

I.C.Bratianu

2541

1879

450

2

III

3600

2

III

375

7358

165

I.Chendi

960

160

100

1

I

400

D

400

166

I.Cosanzeana

1120

0

200

1

I

800

0

800

167

I.Jianu

660

220

120

1

I

480

b

480

168

I.L.Caragiale

1280

960

180

2

III

1440

0

1440

169

I.Mincu

2500

792

200

1

II

800

0

800

170

I.P. X/oitesti

4955

1175

250

7

III

7000

7

III

822Ș

15225

171

lancu de Hunedoara

2550

150

650

1

I

2600

0

2600

172

llie Macelaru

2622

1260

350

2

I

2800

3

2800

173

In jurul lacului

963

249

120

1

I

480

3

480

174

loan Bob

872

424

290

2

III

2320

3

2320

175

Ion Andreescu

840

240

180

1

I

720

3

720

176

Ion Creanga

1560

864

250

4

III

4000

4

III

345

3

7456

177

Ion Ghica

1904

689

280

1

I

1120

3

1120

178

Ion lacob

2800

0

100

1

I

400

3

400

179

Ion Marinescu

4640

1500

590

2

II

4720

3

4720

180

Ion Meșter

3293

3000

500

2

I

4000

3

4000

181

Ion Mincu

2500

792

200

1

II

800

3

800

182

Ion Neculce

1313

0

190

1

I

760

1

3

760

183

Ion Ratiu

1144

296

200

2

I

1600

2

I

59

2

2192

184

Isaac Newton

1064

0

90

1

I

360

3

360

1

1


luliu Hategar

u

655

380

70

2

I

560

1 i "a,

0

560

106

luliu Maniu

2541

1879

450

2

III

3600

2

III

3758

7358

187

luliu Moldove

n

2170

930

280

2

III

2240

0

2240

108

Izlazului

8500

3075

500

4

III

8000

4

III

12300

20300

189

J.Attila

2840

715

380

1

I

1520

0

1520

100

J.J. Rousseei

j

2100

350

350

1

I

1400

0

1400

101

Jupiter

1838

249

520

1

II

2080

0

2080

192

Kopernicus

967

0

120

0

0

0

0

103

Lacului

2815

1447

300

1

I

1200

0

1200

194

Lapusului

2515

1447

300

2

I

2400

0

2400

195

Laszlo Kovar

7030

2250

900

2

I

7200

0

7200

106

Laterala

1372

146

' 180

1

I

720

0

720

107

Lemnului

1710

1144

150

2

I

1200

0

1200

108

Libelulei

900

100

200

1

I

800

0

800

199

Livezeni

3270

1570

600

1

I

2400

0

2400

200

Locomotivei

4350

100

630

5

I

12600

5

1

500

13100

201

Lombului

17500

5000

2500

2

I

20000

0

20000

202

Lunii

1501

630

300

2

II

2400

0

2400

203

M.Basarab

720

266

120

1

I

480

0

480

204

M.Klein

1495

213

4

III

3408

0

3408

205

Macului

1860

460

180

1

I

720

.0

720

206

Maiacovski

13600

450

1360

2

I

10880

0

10880

207

Mamaia

2784

1784

300

2

III

2400

0

2400

208

Maramureșul

ui

17700

5250

1640

7

I

45920

7

1

36750

82670

209

Mareșal Ion /

\ntones<

;u

28000

10300

1600

7

I

44800

7

1

72100

116900

210

Marginasa

3716

609

330

1

II

1320

0

1320

11

Mărului

404

0

130

1

II

520

0

520

12

Matei Corvin

1031

289

80

2

III

640

2

III

578

1218

2

13

Mecanicilor

4900

2100

300

2

I

2400

0

2400

2J

14

Mehedinți

7000

3000

1000

3

I

12000

3

1

9000

21000

2

15

Memorandun

lului

2925

2275

280

7

III

7840

7

III

15925

23765

2i

16

Mendeleev

1180

0

100

1

I

400

0

400

21

17

Mestecenilor

1260

472

210

1

II

840

0

840

21

18

Metalului

960

480

160

1

I

640

0

640

219

Meteor

5615

16lf

900

1

II

3600

0

-UUUUUUWWWMMKMXl

3600

220

Migdalului

3020

375

100

2

I

800

Io

800

221

Mihai Eminescu

1203

1104

200

1

III

800

1

III

11

34

1904

222

Mihail Koqalniceanu

7160

6069

510

2

III

4080

2

III

121:

38

16218

223

Milcov

2170

992

300

1

l

1200

0

1200

224

Mioriței

566

101

250

2

III

2000

2

III

2(

2202

225

Miraslau

3410

924

200

4

I

3200

4

I

36!

6896

226

Miron Costin

1260

342

150

2

I

1200

0

1200

227

Mogosoaia

2730

1365

155

2

I

1240

0

1240

228

Moldovei

1200

520

180

1

I

720

1

I

5:

£0

1240

229

Moților

16000

8000

1100

7

III

30800

7

III

56000

86800

230

Munteniei

1500

660

250

1

I

1000

0

1000

231

N.Teclu

2818

393

300

1

I

1200

0

1200

232

Napoca

2268

1558

270

7

III

7560

7

III

109(

)6

18466

233

Nod N

29620

620

3

I

7440

Io

7440

234

Nuferilor

852

866

245

2

III

1960

2

III

1732

3692

235

0. Goga

3600

1600

810

5

I

16200

5

I

8000

24200

236

Observatorului

19320

2700

1380

4

I

22080

4

I

10800

32880

237

Olteniei

1630

450

220

1

I

880

0

880

238

Oradiei

1841

323

310

1

I

1240

0

1240

239

Ospatariei

435

230

80

1

II

320

0

320

240

Oțetului

780

130

100

1

I

400

o

400

241

P-ta 14 Iulie

3780

1680

569

5

l

11380

5

I

84(

)0

19780

242

P-ta Baba Novac

2100

728

300

7

III

8400

7

III

50^

36

13496

243

P-ta Gării

11230

1750

190

7

III

5320

7

III

12250

17570

244

P-ta L. Blaga

5837

3060

290

7

III

8120

0

8120

245

P-ta Mihai Viteazu

16380

6500

720

7

III

20160

7

III

455(

)0

65660

246

P-ta Muzeului

2612

372

90

1

III

360

0

360

247

P-ta Unirii

11572

4472

151

7

III

4228

7

III

313C

)4

35532

248

P.lspirescu

1224

140

1

I

560

0

560

249

Pădurii

2850

820

500

2

II

4000

0

4000

250

Pajistei

5510

782

580

1

II

2320

0

2320

251

Pandurilor

2380

400

360

1

I

1440

0

1440

252

Parang

5760

3904

922

2

I

7376

0

7376

_

287

S.Dragomir

1140

190’

190

1

I

760

1

0

760

288

Sălajului

1200

200

200

1

I

800

0

800

289

Salcâmului

3600

900

600

2

I

4800

0

4800

290

Sălciilor

840

0

260

1

I

1040

0

1040

291

Samuil Micu

792

564

300

2

III

2400

0

2400

292

Sanatorului

4200

600

600

2

I

4800

0

4800

293

Scolii

3150

1620

450

1

II

1800

0

1800

295

Senina

2100

840

300

1

I

1200

0

1200

296

Șerpuitoare

4567

0

700

1

I

2800

0

2800

297

Șesului

5630

536

600

2

I

4800

0

4800

298

Sextil Pușca

■iu

790

470

150

1

III

600

0

600

299

Sibiului

1200

600

200

1

I

800

0

800

300

Sigismund T

Dduta

1780

650

320

1

I

1280

0

1280

301

Sinaia

2160

540

200

1

I

800

0

800

302

Sindicatelor

822

375

117

2

III

936

2

III

75

0

1686

303

Sitarilor

3720

1240

620

1

II

2480

0

2480

304

Soarelui

1050

450

150

1

I

600

0

600

305

Șoimului

1531

906

218

1

II

872

0

872

306

Spinoasa

1680

560

280

1

II

1120

0

1120

307

Splaiul Indep

endentei

13300

4750

1150

5

III

23000

5

III

23750

46750

308

Sputnic

591

206

130

1

II

520

0

520

309

St. L. Roth

1474

624

130

1

III

520

1

III

624

1144

310

St. O. losif

320

160

80

1

III

320

1

III

160

480

311

Stanescu Po

Pa

1540

520

200

1

I

800

0

800

312

Ștefan Mora

1134

648

250

1

I

1000

0

1000

313

Steluței

770

484

110

1

I

440

0

440

314

Stephenson

840

180

250

0

0

0

0

315

Stramba

1840

0

193

1

!

772

0

772

316

Suceava

6215

1652

600

2

I

4800

0

4800

317

Sunătoarei

1576

70

150

1

I

600

0

600

318

T.Andreica

2100

600

300

1

I

1200

0

1200

319

Taberei

3709

395

518

2

I

4144

0

4144

320

Tăietură turc

jlui

9982

1700

1200

3

III

14400

3

III

510

0

19500

321

Ta mita

1479

735

215

1

I

860

0

860

253

Paraului

1611

179

280

1

I

1120'

0

1120

254

Partizanilor

10080

3360

1120

2

II

8960

0

8960

255

Pasteur

4130

1850

950

4

II

15200

4.

II

7400

22600

256

Pastorului.

3037

1134

520

1

II

2080

0

2080

257

Paul Chinezu

737

189

250

1

III

1000

1

III

189

1189

258

Paul loan

2200

0

330

2

I

2640

0

2640

259

Petrovici E.

1080

396

120

1

III

480

0

480

260

Petru Maior

2013

. 1220

250

7

III

7000

7

III

8540

15540

261

Petuniei

1100

330

150

1

I

600

0

600

262

Piatra Craiului

2400

400

500

1

I

2000

0

2000

263

Piersicului

3000

1000

600

1

II

2400

0

2400

264

Piezișa

2760

200

400

0

III

0

0

0

265

Pintenului

1820

390

260

1

II

1040

0

1040

266

Plopilor

13600

2750

1280

5

I

25600

5

I

'13750

39350

267

Poienarilor

1050

540

120

1

I

480

,0

480

268

Porțile de Fier

2409

228

250

2

I

2000

0

2000

&"

Porumbului

770

286

120

1

I

480

0

480

270

Potaissa

1236

665

250

1

III

1000

1

III

. 665

1665

271

Povârnișului

1615

0

. 350

1

I

1400

0

1400

272

Priveliștii

4040

185

430

1

II

1720

0

1720

bJ

-4

CJ

Prof. Ciortea

3116

972

400

1

I

1600

. 0

1600

274

Puietilor

2000

720

250

1

I

1000

0

1000

£75

Radauti

1200

240

300

1

I

1200

0

1200

^76

Rahovei

4104

1360

600

2

I

4800

0

4800

277

Rapsodiei

5740

890

230

1

II

920

0

920

278

Rarau

1636

93

430

1

I

1720

0

1720

£79

Răvașului

1960

1250

400

2

I

3200

0

3200

£80

Razboieni

5200

650

650

2

I

5200

0

5200

£81

Regele Ferdinand

4030

1211

470

7

III

13160

7

III

8477

21637

£82

Remetea

2649

0

550

1

I

2200

0

2200

283

Rene Descartes

3528

1268

420

2

I

3360

0

3360

284

Republicii

13393

6243

1120

5

II

22400

5

II

31215

53615

285

Robert Koch

1628

132

150

1

II-

600

0

600

286

Romulus Vuia

13442

2828

550

2

I

4400

0

4400

322

Tasnad

1972

■' (

37

150

2

323

Tatra

650

0

80

1

324

Tebei

2111

827

450

1

325

Tecuci

1020

200

370

1

326

Tiblesului

1000

0

150

1

3^7

Timișoarei

980

380

150

1

327

Tipografiei

2257

1022

450

2

328

Traian Grozav

rescu

3100

930

260

1

328

Trambitașului

2850

700

250

2

329

Trandafirilor

1200

450

150

1

330

Transilvaniei

3800

800

400

1

3Ș1

Tudor Vladim

rescu

13080

3409

1000

3

332

Turturicii

1610

230

230

1

333

Uliului

5800

2325

100

1

354

Universității

3467

2087

340

7

335

Uzinei Electric

;e

5445

1323

270

5

336

V. Alecsandri

805

660

120

2

337

V. Fulicea

1303

284

300

1

338

V. Goldis

3800

130

75

1

339

V.Carlova

1869

331

250

1

340

V.Cosminului

5480

2762

843

1

341

V.Deleu

500

130

100

1

342

V.Hugo

1520

214

80

1

343

Valea Seaca

15000

0

1400

1

344

Vânătorului

1800

300

650

2

345

Vântului

1287

0

100

1

346

Victor Babes

3658

1840

457

5

347

Viilor

5210

2659

570

2

348

Vișinilor

1050

450

150

1

349

Vladeasa

3200

0

400

1

350

Vrancea

4600

200

600

2

361

Vulpii

700

400

100

1

352

Zaharia Bars?

in

750

200

150

1

3$3

Zarandului

1400

150

200

1

|i

■ '“'t.....36. 2^:^^.....Zî:i'-Zi:is:5i?":'77^3iEy''/S7 - •   .....-.

1

1200

0

1200

1

320

0

320

1

1800

0

1800

1

1480

0

1480

1

600

0

600

1

600

0

600

II

3600

2

III

2044

5644

1

1040

0

1040

1

2000

0

2000

1

600

0

600

1

1600

0

1600

III

12000

0

12000

II

920

0

920

1

400

0

400

III

9520

7

III

14609

24129

1

5400

5

I

6615

12015

III

960

2

III

1320

2280

III

1200

0

1200

III

300

0

300

1

1000

0

1000

1

3372

0

3372

III

400

0

400

1

320

0

320

1

5600

0

5600

1

5200

0

5200

1

400

0

400

III

9140

0

9140

1

4560

0

4560

1

600

0

600

II

1600

0

1600

II

4800

0

4800

II

400

0

400

1

600

0

600

1

800

0

800


354

Zorilor

3500

1200'

;i 500

2

Suprafețe / saptamana

155995

suprafete/zi

0

nr.zile/5 ani

suprafete/5 ani

0

suprafața medie/an

0

Suprafața medie/ luna

Anexa A 2

întreținere străzi


întreținere se executa 12 luni/ an

Nr. crt

S

trada

Suprafața carosabil

(mp)

Suprafața trotuare

(mp)

Lungime (ml)

frecventa -

(interv/sapt)

schimb

carosabil

trotuar

total

suprafața

(mp.)

1

1

1 Oct.

2430

810

300

2

I

4860

1620

6480

2

A

. lancu

15708

3336

1122

7

III

109956

23352

133308

3

A

. Saguna

1751

619

383

5

III

8755

3095

11850

4

A

.Florian

900

150

150

1

II

900

150

1050

5

A

gricultorik

1546

662

230

3

I

4638

1986

6624

6

gronomilc

r

1546

662

230

3

I

4638

1986

6624

7

I. Ciurea

225

62

100

1

III

225

62

287

8

I. Vlahuta

6000

2200

890

5

I

30000

11000

41000

9

I.Davila

1771

0

290

1

I

1771

0

1771

10

I.Odobesc

:u

2310

495

530

1

I

2310

495

2805

11

Iba lulia

1344

461

200

1

II

1344

461

1805

12

leea Bale

a

1540

660

220

1

I

1540

660

2200

13

leea Borș

a

910

450

150

1

l

910

450

1360

14

leea Ciop

lea

360

180

120

1

I

360

180

540

15

leea Clab

ucet

2100

600

300

1

I

2100

600

2700

16

leea Gart

iau

2800

1200

450

1

I

2800

1200

4000

17

leea Gurc

ihiu

1190

594

128

1

I

1190

594

1784

18

leea leze

595

150

991

1

I

595

150

745

19

A

leea Mez

ad

1800

600

300

1

I

1800

600

2400

20

A

leea Micu

s

700

300

120

2

I

1400

600

2000

21

A

leea Mole

oveanu

1300

100

200

1

I

1300

100

1400

22

A

leea Neg

jiu

2400

400

130

1

I

2400

400

2800

23

A

leea Padi

n

3491

1496

540

1

I

3491

1496

4987

24

A

leea Pear

ia

2975

1407

510

1

I

2975

1407

4382

25

A

leea Putn

a

1500

300

308

1

I

1500

300

1800

26

A

leea Rete

zat

1620

810

370

1

I

1620

810

2430

27

A

leea Rucj

ir

1950

580

200

1

I

1950

580

2530

28

A

leea Rucs

ir

1950

580

200

2

I

3900

1160

5060

29

A

leea Scar

ilor

700

400

200

2

I

1400

800

2200

30

A

leea Stad

ion

1500

300

300

2

I

3000

600

3600


.88886                TE '.®:


31

Aleea Tazlau

1020'

•i';'        550

140

1

I

1020

550

1570

32

Aleea Vidraru

1250

250

250

1

I

1250

250

1500

33

Alex. Papiu llarian

2800

820

400

1

I

2800

820

3620

34

Alexandru Borza

2800

550

350

1

II

2800

550

3350

35

Almasului

3529

340

350

2

I

7058

680

7738

36

Alunului

1500

0

200

1

I

1500

0

1500

37

Aramei

410

106

175

1

I

410

106

516

38

Arany Janos

2447

1247

550

3

II

7341

3741

11082

39

Arinilor

8370

1440

930

3

I

25110

4320

29430

40

Atelierului

600

280

142

1

I

600

280

880

41

Augustin Bunea

2010

360

190

1

I

2010

360

'   2370

42

Aurorei

1400

100

148

1

I

1400

100

1500

43

Aviator Badescu

3528

980

850

2

II

7056

1960

:   9016

44

B-du11 Decembrie 1918

48100

10000

3700

6

I

288600

60000

348600

45

B-dul 21 Decembrie

1989 (1/3)

6469

4113

667

9

III

58221

37017

95238

46

B-dul Eroilor

8349

5123

440

9

III

75141

46107

121248

47

B.P. Hasdeu

5740

1750

900

5

II

28700

8750

37450

48

B.Udrea

2400

784

320

1

II

2400

784

3184

49

Baba Novac

4860

1801

550

4

III

19440

7204

26644

50

Baia Mare

3502

1688

520

1

I

3502

1688

5190

51

Bartok Bella

2947

989

400

1

I

2947

989

3936

52

Batozei

500

0

160

1

I

500

0

500

53

Belgrad

1650

960

200

1

I

1650

960

2610

54

Berărie

2112

179

220

1

I

2112

179

2291

55

Bihorului

1877

346

250

1

I

1877

346

2223

56

Bisericii Ortodoxe

5220

1045

600

2

II

10440

2090

12530

57

Bolyaî Janos

1000

478

280

4

III

4000

1912

5912

58

Bradului

1960

780

285

1

I

1960

780

2740

59

Brândușelor

1098

183

183

1

II

1098

183

1281

60

Brassai Samuel

1680

1000

380

5

III

8400

5000

13400

61

Brates

3490

1040

650

1

I

3490

1040

4530

62

Breaza

2800

840

400

1

I

2800

840

3640

63

Brediceanu

1040

114

104

1

I

1040

114

1154

64

Brutarilor

965

0

280

1

II

965

0

965

65

Bucegi

5880

2100

820

3

I

17640

6300

23940

66

Bucium

14300

3680

620

5

I

71500

18400

89900

67

Bucura

2400

120

400

1

I

2400

120

2520

68

Buhusi

1400

480

200

1

I

1400

480

1880

69

Bumbesti

1200

800

200

1

I

1200

800

2000

70

Bl

jsuioculu

3000

1800

600

1

II

3000

1800

4800

71

B

uzau

497

0

600

1

I

497

0

497

72

C

A. Roset

i

2985

840

520

2

l

5970

1680

7650

73

c.

Negruzzi

1484

414

242

1

I

1484

414

1898

74

C

aii Ferate

1575

595

750

3

II

4725

1785

6510

. 75

c

alarasilor

2013

142

370

1

I

2013

142

2155

76

c

alea Baci

ului

10800

3200

650

2

I

21600

6400

28000

77

c

alea Flore

iști

14100

5246

1400

7

I

98700

36722

135422

78

c

alea Man

astur

10624

5048

1250

7

l

74368

35336

109704

79

c

alugareni

1750

700

450

1

II

1750

700

2450

80

c

ampeni

2612

1465

350

2

III

5224

2930

8154

81

c

ampului

14696

1278

2500

6

I

88176

7668

95844

82

c

ardinal Iu

iu Hossu

7560

5040

940

5

I

37800

25200

63000

83

c

arpati

2883

777

395

1

I

2883

777

3660

84

c

astanilor

1360

340

270

1

I

1360

340

1700

85

c

eahlau

7349

263

750

1

II

7349

263

7612

86

c

etatii

3200

1836

385

2

I

6400

3672

10072

87

0

iobanului

2450

750

250

1

I

2450

750

3200

88

c

iprian Po

■umbescu

1020

255

130

3

I

3060

765

3825

89

c

iresilor

7245

512

850

2

I

14490

1024

15514

90

c

ismigiu

686

306

120

3

II

2058

918

2976

91

c

iucas

1680

840

280

2

I

3360

1680

5040

92

c

linicilor

5152

3063

850

4

III

20608

12252

32860

93

c

obzarilor

1250

0

250

1

II

1250

0

1250

94

0

ocorilor

2150

800

250

1

I

2150

800

2950

95

c

odrului

3600

1200

600

1

I

3600

1200

4800

96

c

ometei

3157

1060

250

1

l

3157

1060

4217

97

c

onductor

jor

2493

697

300

1

I

2493

697

3190

98

c

onstantin

Daicoviciu

988

579

140

3

II

2964

1737

4701

99

c

orneliu C

Dposu

20120

6000

1800

6

I

120720

36000

156720

100

c

otita

500

544

280

2

III

1000

1088

2088

101

c

risan

5204

1578

500

2

I

10408

3156

13564

102

0

ucului

855

50

300

1

I

855

50

905

103

c

uza Vodc

2680

1484

260

9

III

24120

13356

37476

104

c

. Ferenc

1319

954

200

5

III

6595

4770

11365

105

c

.Rotund

1000

400

200

1

I

1000

400

1400

106

c

epoului

3000

1200

600

1

I

3000

1200

4200

107

eva

1400

600

200

1

I

1400

600

2000

108

c

oinei

2520

720

360

1

I

2520

720

3240

109

onat

19170

3680

2400

5

I

95850

18400

114250


110

Dornei

2520

720

360

1

I

• ’ri# "-i

2520

• ■ ■■■

720

3240

111

Dorului

1440

480

240

1

I

1440

480

1920

112

Dragalina

7036

3352

830

5

I

35180

16760

! 51940

113

Dragos Vodă

2240

1280

320

1

II

2240

1280

[ 3520

114

Dropiei

900

0

115

1

I

900

0

:    900

115

Dumbrava Roșie

2450

1050

350

1

I

2450

1050

3500

116

E. de Martonne

455

595

90

3

III

1365

1785

3150

117

E. Grigorescu

13731

8160

1460

5

I

68655

40800

109455

118

E. Racovita

5200

1815

614

2

I

10400

3630

14030

119

E.Zola

833

426

140

4

III

3332

1704

5036

120

Emil Isac

4563

3775

300

5

III

22815

18875

41690

121

Eufrosin Poteca

1080

120

60

1

I

1080

120

1200

122

Eugen lonesco

17994

1921

2

I

35988

0

35988

123

F-cii de Cărămidă

2100

300

450

1

II

2100

300

2400

124

F.D.Roosevelt

1320

240

200

5

III

6600

1200

7800

125

F.Frumos

950

225

360

1

I

950

225

1175

126

F.J. Curie

1400

732

150

5

III

7000

3660

10660

127

Fabricii de Chibrit

10365

1638

800

2

II

20730

3276

24006

128

Fagarasului

2250

750

250

1

I

2250

750

3000

129

Fantanele

13130

3636

1010

5

I

65650

18180

83830

130

februarie

1200

240

200

1

I

1200

240

1440

131

Fericirii

2100

1500

360

2

II

4200

3000

7200

132

Fierului

3155

1233

450

1

I

3155

1233

4388

133

Firiza

3450

1476

492

2

I

6900

2952

9852

134

Fortaretei

635

360

995

5

III

3175

1800

4975

135

Franz Liszt

2736

606

200

1

I

2736

606

3342

136

Frunzișului

36213

10393

5626

2

l

72426

20786

93212

137

Fundătură Oașului

1400

0

200

1

II

1400

0

1400

138

G. Clemenceau

1470

136

100

5

III

7350

680

8030

139

G. Garibaldi

2325

1100

720

5

I

11625

5500

17125

140

G.Baritiu

4480

2216

350

4

III

17920

8864

26784

141

G.Bruno

2940

2816

420

2

I

5880

5632

11512

142

G.Gabor

492

246

80

1

III

492

246

738

143

Galileo Galilei

0

580

200

2

I

0

1160

1160

144

Gării

5200

2275

650

2

II

10400

4550

14950

145

Gavril Muzicescu

1400

320

300

1

I

1400

320

1720

146

George Cosbuc

6125

1400

535

5

I

30625

7000

37625

147

George Enescu

1939

1647

265

1

I

1939

1647

3586

148

Gh. Pop de Basesti

2948

378

180

1

II

2948

378

3326

149

Gh. Sincai

880

916

380

5

III

4400

4580

8980“ JMSJ88SL2


190

J

.J. Rousseau

2100

350

350

1

I

2100

350

i 2450

191

J

upiter

1838

249

520

1

II

1838

249

i 2087

192

K

topernicus

967

0

120

2

I

1934

0

1934

193

L

acului

2815

1447

300

1

I

2815

1447

4262

194

L

apusului

2515

1447

300

1

I

2515

1447

3962

195

L

aszlo Kovari

7030

2250

900

1

II

7030

2250

9280

196

L

aterala

1372

146

180

1

I

1372

146

1518

197

L

emnului

1710

1144

150

1

I

1710

1144

2854

198

L

ibelulei

900

100

200

1

II

900

100

1000

199

L

ivezeni

3270

1570

600

1

I

3270

1570

4840

200

L

ocomotivei

4350

100

630

5

I

21750

500

22250

201

L

ombului

17500

5000

2500

2

I

35000

10000

45000

202

L

unii

1501

630

300

2

I

3002

1260

4262

203

IV

I.Basarab

720

266

120

1

I

720

266

986

204

IV

1.Klein

1495

213

5

III

7475

0

7475

205

IV

lacului

1860

460

180

1

I

1860

460

2320

206

IV

laiacovski

13600

450

1360

2

I

27200

900

28100

207

IV

lamaia

2784

1784

300

5

l

13920

8920

22840

208

IV

laramuresului

17700

5250

1640

6

I

106200

31500

137700

209

IV

laresal Ion Antonescu

28000

10300

1600

5

I

140000

51500

191500

210

IV

larginasa

3716

609

330

1

II

3716

609

4325

211

IV

larului

404

0

130

1

II

404

0

404

212

IV

latei Corvin

1031

289

80

5

III

5155

1445

6600

213

IV

lecanicilor

4900

2100

300

2

I

9800

4200

14000

214

IV

lehedinti

7000

3000

1000

5

I

35000

15000

50000

215

IV

lemorandumului

2925

2275

280

9

III

26325

20475

46800

216

IV

lendeleev

1180

0

100

1

I

1180

0

1180

217

IV

lestecenilor

1260

472

210

1

I

1260

472

1732

218

IV

letalului

960

480

160

1

I

960

480

1440

219

IV

leteor

5615

1611

900

1

II

5615

1611

7226

220

IV

ligdalului

3020

375

100

1

I

3020

375

3395

221

IV

lihai Eminescu

1203

1104

200

6

II

7218

6624

13842

222

IV

lihail Kogalniceanu

7160

6069

510

5

III

35800

30345

66145

223

IV

lilcov

2170

992

300

2

I

4340

1984

6324

224

IV

lioritei

566

101

250

2

III

1132

202

1334

225

IV

liraslau

3410

924

200

5

I

17050

4620

21670

226

IV

liron Costin

1260

342

150

1

I

1260

342

1602

227

IV

logosoaia

2730

1365

155

3

I

8190

4095

12285

228

IV

ioldovei

1200

520

180

2

III

2400

1040

3440

229

IV

lotilor

16000

8000

1100

5

III

80000

40000

120000

150

Gh.Dima

8640

3240

930

2

iV

.17280

6480

23760

151

Gigore Ure

che

1260

0

200

1

I

1260

0

1260

152

Govora

5423

1083

220

1

II

5423

1083

6506

153

Grapei

700

620

250

1

ll

700

620

1320

154

Graurilor

2300

805

230

1

l

2300

805

3105

155

Grigore Ale

ixandrescu

7408

,  3175

1075

5

l

37040

15875

52915

156

Gruia

5500

3200

770

2

I

11000

6400

17400

157

Gutinului

1295

594

195.

1

II

1295

594

1889

158

Hațeg

1990

540

400

1

I

1990

540

2530

159

Heliade Re

dulescu

420

0

330

1

I

420

0

420

160

Honore de

Balzac

' 500

0

220

1

I

500

0

500

161

Horea

19504

12190

1150

5

III

97520

60950

158470

162

!,.Slavici

1260

210

200

1

II

1260

210

1470

163

I.Bologa

1771

, 525

253

.1

I

1771

525

2296

164

I.C.Bratian

J

2541

1879

450

5

III

12705

9395

22100

165

I.Chendi

960

160

100

1

I

960

160

1120

166

I.Cosanzei

ina

1120

0

200

1

I

1120

0

1120

167

I.Jianu

660

220

120

1

I

660

220

880

168

I.L.Caragic

le

1280

960

180

3

III

3840

2880

6720

169

I.Mincu

2500

792

200

1

II

2500

792

3292

170

I.P. Voitest

4955

1175

250

9

III

44595

10575

55170

171

lancu de H

unedoara

2550

150

650

1

I

2550

150

2700

172

llie Macela

’U

2622

1260

350

2

I

5244

2520

7764

173

In jurul Iaci

ilui

963

249

120

1

I

963

249

1212

174

loan Bob

872

424

290

3

I

2616

1272

3888

175

Ion Andree

seu

840

240

180

1

I

840

240

1080

176

Ion Creanț:

a

1560

864

250

5

II

7800

4320

12120

177

Ion Ghica

1904

689

280

1

I

1904

689

2593

178

Ion lacob

2800

0

100

1

I

2800

0

2800

179

Ion Marine

seu

4640

1500

590

3

II

13920

4500

18420

180

Ion Meșter

3293

3000

500

3

I

9879

9000

18879

181

Ion Mincu

2500

792

200

1

II

2500

792

3292

182

Ion Neculc

a

1313

0

190

1

l

1313

0

1313

183

Ion Ratiu

1144

296

200

5

III

5720

1480

7200

184

Isaac Newt

on

1064

0

90

1

I

1064

0

1064

185

luliu Hațeg

anu

655

380

70

5

II

3275

1900

5175

186

luliu Maniu

2541

1879

450

5

III

12705

9395

22100

187

luliu Moldo

/an

2170

930

280

2

II

4340

1860

6200

188

Izlazului

8500

3075

500

4

I

34000

12300

46300

189

J.Attila

2840

715

380

1

1

2840

715

3555


C2rO


■T»gIK
243®rn.flG


IBE


'.jja^ZMKWJODDMflMil L.


270

’otaissa

1236

665

250

4

271

’ovarnisului

1615

0

350

1

272

’rivelistii

4040

185

430

1

273

’rof. Ciortea

3116

972

400

2

274

’uietilor

2000

720

250

1

275

Radauti

1200

240

300

1

276

Rahovei

4104

1360

600

1

277

F

Rapsodiei

5740

890

230

1

278

f

Rarau

1636

93

430

1

279

F

Răvașului

1960

1250

400

2

280

F

Razboieni

5200

650

650

1

281

F

Regele Ferdinand

4030

1211

470

9

282

F

Remetea

2649

0

550

1

283

F

Rene Descartes

3528

1268

420

2

284

F

Republicii

13393

6243

1120

5

285

F

Robert Koch

1628

132

150

1

286

F

Romuius Vuia

13442

2828

550

2

287

c

I.Dragomir

1140

190

190

1

288

c

ialajului

1200

200

200

1

289

c

lalcamului

3600

900

600

3

290

c

Sălciilor

840

0

260

1

291

c

Samuil Micu

792

564

300

3

292

c

ianatorului

4200

600

600

1

293

c

icolii

3150

1620

450

1

295

c

lenina

2100

840

300

1

296

c

lerpuitoare

4567

0

700

1

297

c

leșului

5630

536

600

2

298

c

iextil Puscariu

790

470

150

2

299

c

ibiului

1200

600

200

1

300

c

iigismund Toduta

1780

650

320

1

301

c

inaia

2160

540

200

1

302

c

indicatelor

822

375

117

5

303

c

itarilor

3720

1240

620

1

304

s

oarelui

1050

450

150

1

305

c

oimului

1531

906

218

1

306

c

pinoasa

1680

560

280

1

307

s

plaiul Independentei

13300

4750

1150

5

308

s

putnic

591

206

130

1

309

s

t. L. Roth

1474

624

130

2

310

s

t. O. losif

320

160

80

2


III

4944

2660

I

‘  7604

1

1615

0

'  1615

II

4040

185

. 4225

I

6232

1944

i 8176

1

2000

720

i 2720

1

1200

240

!  1440

1

4104

1360

j 5464

II

5740

890

6630

1

1636

93

1729

II

3920

2500

6420

1

5200

650

5850

III

36270

10899

47169

II

2649

0

2649

II

7056

2536

9592

11

66965

31215

98180

II

1628

132

1760

1

26884

5656

32540

1

1140

190

1330

1

1200

200

1400

1

10800

2700

13500

II

840

0

840

III

2376

1692

4068

1

4200

600

4800

II

3150

1620

4770

1

2100

840

2940

1

4567

0

4567

1

11260

1072

12332

III

1580

940

2520

1

1200

600

1800

1

1780

650

2430

1

2160

540

2700

III

4110

1875

5985

II

3720

1240

4960

1

1050

450

1500

II

1531

906

2437

II

1680

560

j

2240

1

66500

23750

!

90250

II

591

206

797

III

2948

1248

i

4196

III

640

320

960230

Munteniei

150'6’

660

250

1

I

1500

660

2160

231

N.Teclu

2818

393

300

1

I

2818

393

3211

232

Napoca

2268

1558

270

9

III

20412

14022

34434

233

Nod N

29620

620

3

I

88860

0

88860

234

Nuferilor

852

866

245

3

II

2556

2598

5154

235

0. Goga

3600

1600

810

5

I

18000

8000

26000

236

Observatoi

ului

19320

2700

1380

5

I

96600

13500

. 1.10100

237

Olteniei

1630

450

220

1

. I

1630

450

2080

238

Oradiei

1841

323

310

1

l

1841

323

2164

239

Ospatariei

435

230

80

1

II

435

230

665

240

Oțetului

780

130

100

1

II

780

130

910

241

P-ta 14 tuli

e

3780

1680

569

5

■ I

18900

8400

27300

242

P-ta Baba

Novac

2100

728

300

4

III

8400

2912

11312

243

P-ta Gării

11230

1750

190

9

III

101070

15750

116820

244

P-ta L. Bla;

2a

5837

3060

290

9

III

52533

27540

80073

245

P-ta Mihai

Viteaz u

16380

6500

720

9

III

147420

58500

205920

246

P-ta Muzei

jlui

2612

372

90

9

II

23508

3348

26856

247

P-ta Unirii

11572

4472

151

9

III

104148

40248

144396

248

P.lspiresct

1224

140

1

I

1224

0

1224

249

Pădurii

2850

820

500

2

II

5700

1640

7340

250

Pajistei

5510

782

580

1

II

5510

782

6292

251

Pandurilor

2380

400

360

1

II

2380

400

2780

252

Parang

5760

3904

922

5

I

28800

19520

48320

253

Paraului

1611

179

280

1

I

1611

179

1790

254

Partizanilo

10080

3360

1120

2

II

20160

6720

26880

255

Pasteur

4130

1850

950

5

II

20650

9250

29900

256

Pastorului

3037

1134

520

2

II

6074

2268

8342

257

Paul Chine

zu

737

189

250

5

III

3685

945

4630

258

Paul loan

2200

0

330

2

III

4400

0

4400

259

Petrovici E

1080

396

120

6

II

6480

2376

8856

260

Petru Maio

r

2013

1220

250

9

III

18117

10980

29097

261

Petuniei

1100

330

150

2

I

2200

660

2860

262

Piatra Crai

jlui

2400

400

500

1

. I

2400

400

2800

263

Piersicului

3000

1000

600

1

Îl

3000

1000

4000

264

Piezișa

2760

200

400

6

II

16560

1200

17760

265

Pintenului

1820

390

260

1

II

1820

390

2210

266

Plopilor

13600

2750

1280

5

I

68000

13750

81750

267

Poienarilor

1050

540

120

1

l

1050

540

1590

268

Porțile de F

ier

2409

228

250

2

I

4818

456

5274

269

Porumbulu

770

286

120

1

I

770

286

1056


311

S

tanescu

’opa

154U

520

200

1

I"

1540

520

2060

312

s

tefan Mo

a

1134

648

250

1

I

1134

648

1782

313

s

telutei

770

484

110

1

Îl

770

484

1254

314

s

tephensc

n

840

180

250

1

I

840

180

1020

315

s

tramba

1840

0

193

1

II

1840

0

1840

316

s

uceava

6215

1652

600

1

I

6215

1652

7867

317

s

unatoare

1576

70

150

1

II.

1576

70

1646

318

T

.Andreics

2100

600

300

1

I

2100

600

2700

319

7

aberei

3709

395

518

3

' I

11127

1185

12312

320

T

aietura ti

rcului

9982

1700

1200

6

I

59892

10200

70092

321

T

a mita

1479

735

215

2

I

2958

1470

4428

322

7

asnad

1972

37

150

2

I

3944

. 74

4018

323

T

atra

650

0

80

1

650

0

650

324

7

ebei

2111

827

450

1

I

2111

827

2938

325

7

ecuci

1020

200

370

1

I

1020

200

1220

326

7

iblesului

1000

0

150

1

I

1000

0

1000

327

7

imisoarei

980

380

150

1

I

980

380

1360

327

7

ipografiei

2257

1022

450

5

III

11285

5110

16395

328

7

raian Grc

zavescu

3100

930

260

1

I

3100

930

4030

328

7

rambitaș

ului

2850

700

250

1

I

2850

700

3550

329

7

randafirih

cr

1200

450

150

1

I

1200

450

1650

330

7

’ransilvan

ei

3800

800

400

1

I

3800

800

4600

331

7

'udor Viat

limirescu

13080

3409

1000

2

I

26160

6818

32978

332

7

urturicii

1610

230

230

1

II

1610

230

1840

333

l

Jliului

5800

2325

100

2

I

11600

4650

16250

334

l

Jniversitai

ii

3467

2087

340

9

III

31203

18783

49986

335

L

Jzinei Ele

ctrice

5445

1323

270

5

I

27225

6615

33840

336

\

r. Alecsar

dri

805

660

120

5

III

4025

3300

7325

337

\

Fulicea

1303

284

300

5

III

6515

1420

7935

338

\

Goldis

3800

130

75

3

II

11400

390

11790

339

\

'.Carlova

1869

331

250

1

I

1869

331

2200

340

\

'.Cosmini

ilui

5480

2762

843

1

II

5480

2762

8242

341

\

'.Deleu

500

130

100

3

III

1500

390

1890

342

\

'.Hugo

1520

214

80

1

I

1520

214

1734

343

\

'alea Sea

ca

15000

0

1400

1

l

15000

0

15000

344

\

'anatorulL

1

1800

300

650

2

I

3600

600

4200

345

\

'antului

1287

0

100

1

I

1287

0

1287

346

\

'ictor Bab

es

3658

1840

457

5

II

18290

' 9200

27490

347

\

'iilor

5210

2659

570

6

I

31260

15954

47214

348

\

'isinilor

1050

450

150

1

I

1050

450

1500

349

Vladeasa

3200

0

400

350

Vrancea

4600

200

600

351

Vulpii

700

400

100

352

Zaharia Barsan

750

200

150

353

Zarandului

1400

150

200

354

Zorilor

3500

1200

500

Suprafețe / saptamana

155.995

suprafete/zi

nr.zile/5 ani

suprafete/5 ani

suprafața medie/an

Suprafața medie/ luna

’     - -      — -c- ..    ■ ~.sv-                   c -.^ - w*:.■..i-..-1 <•

1

II

’V

4 J' 3200

0

3200

1

II

4600

200

i 4800

1

II

700

400

; 1100

1

I

750

200

1   950

1

I

1400

150

i 1550

6

I

21000

7200

: 28200

859

6.:

£20.570

0

0

0

588.653

| 1.825

0

0

0

0

1.621.7

91.464

0

0

0

0

324.;

58.293

27.(

29.858

Anexa A 3

Măturat manual carosabil și trotuare

Nr.

crt.

c

îtrada

Suprafața carosabil

(mp)

Supraf.

trotuare

(mp.)

Lungime

(ml.)

Frecventa -12 luni/an

frecventa

(interv/sapt)

schimb

carosabil

(mp.)

trotuare

(mp)

TOTAL suprafața

(mp)

0

1

2

3

4

5

6

7=2*5

8=3*6

9=7+8

1

1

1 Oct.

2430

810

300

1

I

2430

810

3240

2

Z

.. lancu

15708

3336

1122

2

III

31416

6672

38088

3

Z

Saguna

1751

619

383

2

III

3502

1238

4740

4

Z

..Florian

900

150

150

1

II

900

150

1050

5

Z

agricultori

or

1546

662

230

1

I

1546

662

2208

6

Z

agronomii

Jr

1546

. 662

230

1

I

1546

662

2208

7

Z

J. Ciurea

225

62

100

1

III

225

62

287

8

z

J. Vlahute

6000

2200

890

2

I

12000

4400

16400

9

z

J.Davila

1771

0

290

1

I

1771

0

1771

10

z

J.Odobes

cu

2310

495

530

1

I

2310

495

2805

11

z

Jba lulia

1344

461

200

1

II

1344

461

1805

12

z

Jeea Bale

ia

1540

660

220

1

I

1540

660

2200

13

z

Jeea Borș

ia

910

450

150

1

I

910

450

1360

14

z

Jeea dop

ilea

360

180

120

1

I

360

180

540

15

z

Jeea Clat

>ucet

■ 2100

600

300

1

I

2100

600

2700

16

z

Jeea Gar

aau

2800

1200

450

1

I

2800

1200

4000

17

z

Jeea Gur

ghiu

1190

594

128

1

I

1190

594

1784

18

z

Jeea leze

r

595

150

991

1

I

595

150

745

19

z

Jeea Mez

iad

1800

600

300

1

I

1800

600

2400

20

z

Jeea Mici

IS

700

300

120

1

I

700

300

1000

21

z

Jeea Mol

ioveanu

1300

100

200

1

I

1300

100

1400

22

z

kleea Neg

oiu

2400

400

130

1

I

2400

400

2800

23

z

Jeea Pad

in

3491

1496

540

1

I

3491

1496

4987

24

z

Jeea Pea

na

2975

1407

510

1

I

2975

1407

4382

25

z

Jeea Putr

ia

1500

300

308

1

I

1500

300

1800

26

z

Jeea Rete

jzat

1620

810

370

1

I

1620

810

2430

27

z

Jeea Ruc

ar

1950

580

200

1

I

1950

580

2530

28

z

Jeea Ruc

ar

1950

580

200

1

I

1950

580

2530

29

z

leea Sca

Hor

700

400

200

0

0

0

030

Aleea Stadion

jte

300

1

I

'    1500

300

1500“

77   300

1

800

31

Aleea Tazlau

1020

550

140

1

I

1020

550

1

570

32

Aleea Vidraru

1250

250

250

1

I

1250

250

1

500

33

Alex. Papiu llarian

2800

820

400

1

I

2800

820

3

620

34

Alexandru Borza

2800

550

350

1

II

2800

550

3

350

35

Almasului

3529

340

350

1

I

3529

340

3

EI69

36

Alunului

1500

0

200

1

I

1500

0

1

EiOO

37

Aramei

410

106

175

1

I

410

106

516

38

Arany Janos

2447

. 1247

550

2

II

4894

2494

7

388

39

Arinilor

8370

1440

930

1

I

8370

1440

9

310

40

Atelierului

600

280

142

1

I

600

280

380

41

Auqustin Bunea

2010

360

190

1

I

2010

360

2

370

42

Aurorei

1400

100

148

1

I

1400

100

1;

:00

43

Aviator Badescu

3528

980

850

1

I

3528

980

4;

■08

44

B-dul 1 Decembrie 1918

48100

10000

3700

1

l

48100

10000

58

00

45

B-dul 21 Decembrie 1989

£E3)

6469

4113

667

3

III

19407

12339

31'

46

46

B-dul Eroilor

8349

5123

440

3

III

25047

15369

40<

16

47

B.P. Hasdeu

5740

1750

900

2

II

11480

3500

14!

80

48

B.Udrea

2400

784

320

1

II

2400

784

3'

84

49

Baba Novac

4860

1801

550

3

III

14580

5403

19!

83

50

Baia Mare

3502

1688

520

1

I

3502

1688

51

90

51

Bartok Bella

2947

989

400

1

I

2947

989

3!

36

52

Batozei

500

0

160

1

I

500

0

1

00

53

Belgrad

1650

960

200

1

I

1650

960

2(

10

54

Bferarie

2112

179

220

1

I

2112

179

25

!|91

55

Bihorului

1877

346

250

1

l

1877

346

22

23

56

Bisericii Ortodoxe

5220

1045

600

1

II

5220

1045

61

65

57

Bplyai Janos

1000

478

280

3

III

3000

1434

4-i

34

58

Bradului

1960

780

285

1

I

1960

780

27

40

59

Brândușelor

1098

183

183

1

II

1098

183

11

81

60

Brassai Samuel

1680

1000

380

2

III.

3360

2000

51

60

61

Brates

3490

1040

650

2

I

6980

2080

9C

60

62

Breaza

2800

840

400

1

I

2800

840

36

40

63

Brediceanu

1040

114

104

1

l

1040

114

11

54

64

Brutarilor

965

0

280

1

II

965

0

£

65

65

Bucegi

5880

2100

820

1

I

5880

2100

80

66

Bucium

14300

3680

620

2

I

28600

7360

35£

60

67

Bucura

2400

120

400

1

I

2400

120

2t

20

68

Buhusi

1400

480

200

1

I

1400

480

80

i

i

I

2dMODDOmOHH»flU2£__1

rairJUZW;
..-JH&slSOoMMMKGQL _72E23[H10M»0DMKii!'..69

B

umbesti

llLo

800

200

1

I

1200

800

2000

70

B

usuioculu

i

3000

1800

600

1

II

3000

1800

4800

71

B

uzau

497

0

600

1

I

497

0

497

72

C

.A. Rose

ti

2985

840

520

1

I

2985

840

3825

73

c

.Negruzzi

1484

' 414

242

1

I

1484

414

1898

74

C

aii Ferate

1575

595

750

1

II

1575

595

2170

75

C

Calarasiloi

2013

142

370

1

I

2013

142

2155

76

c

Calea Bac

ului

10800

3200

650

1

I

10800

3200

14000

77

c

Jalea Fior

ești

14100

5246

1400

2

I

28200

10492

38692

78

c

Jalea Mar

astur

10624

5048

1250

2

I

21248

10096

31344

79

c

Calugaren

1750

700

450

1

II

1750

700

2450

80

c

Câmpeni

2612

1465

350

1

III

2612

1465

4077

81

c

Câmpului

14696

1278

2500

1

I

14696

1278

15974

82

c

Cardinal li

liu Hossu

7560

5040

940

2

I

15120

10080

25200

83

c

Carpati

2883

777

395

1

I

2883

777

3660

84

c

Castanilor

1360

340

270

1

I

1360

340

1700

85

c

Jeahlau

7349

263

750

1

II

7349

263

7612

86

c

Jetatii

3200

1836

385

1

I

3200

1836

5036

87

c

Ciobanulu

2450

750

250

1

I

2450

750

3200

88

c

Ciprian Po

rumbescu

1020

255

130

1

I

1020

255

1275

89

c

Cireșilor

7245

512

850

1

I

7245

512

7757

90

c

Cismigiu

686

306

120

2

II

1372

612

1984

91

c

Ciucas

1680

840

280

1

I

1680

840

2520

92

c

Clinicilor

5152

3063

850

3

III

15456

9189

24645

93

c

Cobzarilor

1250

0

250

1

II

1250

0

1250

94

c

Cocorilor

2150

800

250

1

I

2150

800

2950

95

c

Codrului

3600

1200

600

1

I

3600

1200

4800

96

c

Cometei

3157

1060

250

1

I

3157

1060

4217

97

c

Conductor

ilor

2493

697

300

1

I

2493

697

3190

98

c

Constantir

Daicoviciu

988

579

140

1

II

988

579

1567

99

c

Corneliu C

oposu

20120

6000

1800

1

I

20120

6000

26120

100

c

Cotita

500

544

280

2

III

1000

1088

2088

101

c

Crisan

5204

1578

500

1

I

5204

1578

6782

102

c

Cucului

855

50

300

1

I

855

50

905

103

c

Cuza Vod<

i

2680

1484

260

3

III

8040

4452

12492

104

E

). Ferenc

1319

954

200

2

III

2638

1908

4546

105

E

).Rotund

1000

400

200

1

I

1000

400

1400

106

E

Cepoului

3000

1200

600

1

I

3000

1200

4200

107

[

Ceva

1400

600

200

1

I

1400

600

2000

108

E

loinei

2520

720

360

1

I

2520

720

3240

109

Donat

19170'

W 3680

2400

2

I

O 38340

7360

i          41

>700

110

Dornei

2520

720

360

1

I

2520

720

li                             :

1240

111

Dorului

1440

480

240

1

I

1440

480

1

920

112

Dragalina

7036

3352

830

2

I

14072

6704

2(

776

113

Draqos Vodă

2240

1280

320

1

II

2240

1280

520

114

Dropiei

900

0

115

1

I

900

0

900

115

Dumbrava Roșie

2450

1050

350

1

I

2450

1050

500

116

E. de Martonne

455

595

90

1

III

455

595

050

117

E. Grigorescu

13731

8160

1460

2

I

27462

16320

45

782

118

E. Racovita

5200

1815

614

2

I

10400

3630

14

030

119

E.Zola

833

426

140

1

III

833

426

1

259

120

Emil Isac

4563

3775

300

2

III

9126

7550

16

(376

121

Eufrosin Poteca

1080

120

60

1

I

1080

120

1

200

122

Euqen lonesco

17994

1921

1

I

17994

0

11

994

123

F-cii de Cărămidă

2100

300

450

1

II

2100

300

2

400

124

F.D.Roosevelt

1320

240

200

2

(II

2640

480

i

120

125

F.Frumos

950

225

360

1

I

950

225

1

175

126

F.J. Curie

1400

732

150

2

III

2800

1464

4

>64

127

Fabricii de Chibrit

10365

1638

800

1

II

10365

1638

12

303

128

Fagarasului

2250

750

250

1

I

2250

750

i

300

129

Fantanele

13130

3636

1010

2

I

26260

7272

33

532

130

februarie

1200

240

200

1

I

1200

240

440

131

Fericirii

2100

1500

360

1

li

2100

1500

î

300

132

Fierului

3155

1233

450

1

I

3155

1233

4

388

133

Firiza

3450

1476

492

1

I

3450

1476

*

926

134

Fortaretei

635

360

995

2

III

1270

720

990

135

Franz Liszt

2736

606

200

1

I

2736

606

3

342

136

Frunzișului

36213

10393

5626

1

I

36213

10393

46

306

137

Fundătură Oașului

1400

0

200

0

0

0

0

138

G. Clemenceau

1470

136

100

2

III

2940

272

3

212

139

G. Garibaldi

2325

1100

720

2

I

4650

2200

6

850

140

G.Baritiu

4480

2216

350

3

III

13440

6648

20

988

141

G.Bruno

2940

2816

420

1

I

2940

2816

5

756

142

G.Gabor

492

246

80

1

III

492

246

738

143

Galileo Galilei

0

580

200

0

0

0

0

144

Gării

5200

2275

650

1

II

5200

2275

7

475

145

Gavril Muzicescu

1400

320

300

1

I

1400

320

720

146

George Cosbuc

6125

1400

535

2

I

12250

2800

1li

050

147

George Enescu

1939

1647

265

1

I

1939

1647

:i

586

148

Gh. Pop de Basesti

2948

378

180

1

II

2948

378

326■I ;i. _L. _


„j'.'. '.al. .«DWk M^C.daaBelfflMDC, .BMffifiî^-uEZaCMCc


■ T5K." • - CfflMMMKflnn'.; E


EZMEn.


UE'

149

G

h. Sincai

VoO

916

380

2

lll'v

1760

1832

3592

150

G

h.Dima

8640

3240

930

1

I

8640

3240

11880

151

G

igore Ure

che

1260

0

200

1

I

1260

0

1260

152

G

ovora

5423

1083

220

1

I

5423

1083

6506

153

G

râpei

700

620

250

1

il

700

620

1320

154

G

râurilor

2300

805

230

1

I

2300

805

3105

155

G

rigore Ah

axandrescu

7408

. 3175

1075

2

I

14816

6350

21166

156

G

ruia

5500

3200

770

2

I

11000

6400

17400

157

G

>utinului

1295

594

195

1

II

1295

594

1889

158

F

ateg

1990

. 540

400

1

I

1990

540

2530

159

F

eliade Re

idulescu

420

0

330

1

I

420

0

420

160

I-

onore de

Balzac

500

0

220

1

I

500

0

500

161

I-

orea

19504

12190

1150

2

III

39008

24380

63388

162

I,

.Slavici

1260

210

200

1

II

1260

210

1470

163

I.

Bologa

1771

525

253

1

I

1771

525

2296

164

I.

C.Bratian

u

2541

1879

450

2

III

5082

3758

8840

165

I.

Chendi

960

160

100

1

I

960

160

1120

166

I.

Cosanze

ana

1120

0

200

1

I

1120

0

1120

167

I.

Jianu

660

220

120

1

I

660

220

880

168

I.

L.Caragie

ile

1280

960

180

1

III

1280

960

2240

169

I

Mincu

2500

792

200

1

II

2500

792

3292

170

I

P. Voites

:i

4955

1175

250

3

III

14865

3525

18390

171

li

ancu de F

unedoara

2550

150

650

1

I

2550

150

2700

172

I

ie Macela

ru

2622

1260

350

1

I

2622

1260

3882

173

i

1 jurul lac

ului

963

249

120

1

I

963

249

1212

174

I

Dan Bob

872

424

290

2

I

1744

848

2592

175

I

Dn Andree

!SCU

840

240

180

1

I

840

240

1080

176

I

Dn Creanc

;a

1560

864

250

2

ll

3120

1728

4848

177

I

cn Ghica

1904

689

280

1

I

1904

689

2593

178

I

Dn lacob

2800

0

100

1

I

2800

0

2800

179

I

cn Marine

seu

4640

1500

590

1

ll

4640

1500

6140

180

I

Dn Meșter

3293

3000

500

2

I

6586

6000

12586

181

l

Dn Mincu

2500

792

200

1

II

2500

792

3292

182

I

Dn Neculc

e

1313

0

190

1

I

1313

0

1313

183

l(

Dn Ratiu

1144

296

200

2

III

2288

592

2880

184

I:

saac New

ion

1064

0

90

1

I

1064

0

1064

185

I

uliu Hațeg

anu

655

380

70

2

II

1310

760

2070

186

I

uliu Manii

2541

1879

450

2

III

5082

3758

8840

187

l!

jliu Moldc

van

2170

930

280

1

li

2170

930

3100

188

I

ilazului

8500

3075

500

3

I

25500

9225

34725

'jLWT 388888888?


189

J.Attila

2840

715

380

1

I

2840

■ «-HM»».'    ■nr.‘                   ,m.»

715

3

555

190

J.J. Rousseau

2100

350

350

1

I

2100

350

2

450

191

Jupiter

1838

249

520

1

I

1838

249

2

>87

192

Kopernicus

967

0

120

0

0

0

0

193

Lacului

2815

1447

300

1

I

2815

1447

i     4

!62

194

Lapusului

2515

1447

300

1

I

2515

1447

3

I62

195

Laszlo Kovari

7030

2250

900

1

I

7030

2250

9.

80

196

Laterala

1372

146

180

1

I

1372

146

1

18

197

Lemnului

1710

1144

150

1

I

1710

1144

2

54

198

Libelulei

900

100

200

1

II

900

100

1i

00

199

Livezeni

3270

1570

600

1

I

3270

1570

■4ț

40

200

Locomotivei

4350

100

630

2

I

8700

200

8!

00

201

Lombului

17500

5000

2500

1

I

17500

5000

221

00

202

Lunii

1501

630

300

1

I

1501

630

2

31

203

M.Basarab

720.

266

120

1

I

720

266

86

204

M.Klein

1495

213

2

III

2990

0

2!

90

205

Macului

1860

460

180

1

I

1860

460

2:

20

206

Maiacovski

13600

450

1360

1

I

13600

450

141

50

207

Mamaia

2784

1784

300

2

I

5568

3568

9

36

208

Maramureșului

17700

5250

1640

1

I

17700

5250

22!

50

209

Mareșal Ion Antonescu

28000

10300

1600

2

I

56000

20600

761

00

210

Marqinasa

3716

609

330

1

II

3716

609

4:

25

211

Mărului

404

0

130

1

II

404

0

04

212

Matei Corvin

1031

289

80

2

III

2062

578

21

40

213

Mecanicilor

4900

2100

300

1

I

4900

2100

71

00

214

Mehedinți

7000

3000

1000

2

I

14000

6000

201

00

215

Memorandumului

2925

2275

280

3

III

8775

6825

15

00

216

Mendeleev

1180

0

100

1

I

1180

0

1

80

217

Mestecenilor

1260

472

210

1

I

1260

472

1'

32

218

Metalului

960

480

160

1

I

960

480

1-

40

219

Meteor

5615

1611

900

1

I

5615

1611

7!

26

220

Migdalului

3020

375

100

1

I

3020

375

3:

95

I

221

Mihai Eminescu

1203

1104

200

1

II

1203

1104

2:

07

222

Mihail Koqalniceanu

7160

6069

510

2

III

14320

12138

26 z

58

?

223

Milcov -

2170

992

300

1

I

2170

992

3

62

224

Mioriței

566

101

250

1

III

566

101

67

225

Miraslau

3410

924

200

2

I

6820

1848

8i

68

226

Miron Costin

1260

342

150

1

I

1260

342

1i

02

227

Moqosoaia

2730

1365

155

1

I

2730

1365

4C

95

228

Moldovei

1200

520

180

1

I

1200

520

1

20

229

W

lotilor

' idf - ' o

8000

1100

2

m

32000

16000

48000

230

w

lunteniei

1500

660

250

1

i

1500

660

2160

231

b

.Teclu

2818

393

300

1

i

2818

393

3211

232

b

apoca

2268

1558

270

3

in

6804

4674

11478

233

b

od N

29620

620

1

i

29620

0

29620

234

b

uferilor

852

866

245

2

li

1704

1732

3436

235

c

). Goqa

3600

1600

810

2

i

7200-

3200

10400

236

c

)bservato

rului

19320

2700

1380

2

i

38640

5400

44040

237

c

Olteniei

1630

450

220

1

i

1630

450

2080

238

c

) rad iei

1841

323

310

1

i

1841

323

2164

239

c

Ispatariei

435

230

80

1

ii

435

230

665

240

c

Itetului

780

130

100

1

i

780

130

910

241

F

’-ta 14 Iu!

e

3780

1680

569

2

i

7560

3360

10920

242

F

’-ta Baba

Novac

2100

728

300

3

ni

6300

2184

8484

243

F

’-ta Gării

11230

1750

190

3

iii

33690

5250

38940

244

F

’-ta L. Bla

ga

5837

3060

290

3

iii

17511

9180

26691

245

F

’-ta Mihai

Viteazu

16380

6500

720

3

III

49140

19500

68640

246

F

’-ta Muze

ului

2612

372

90

3

II

7836

1116

8952

247

F

’-ta Unirii

11572

4472

151

3

III

34716

13416

48132

248

F

’.lspiresc

J

1224

140

1

I

1224

0

1224

249

I

’adurii

2850

820

500

1

I

2850

820

3670

250

I

’ajistei

5510

782

580

1

II

5510

782

6292

251

I

’andurilor

2380

400

360

1

l

2380

400

2780

252

[

’arang

5760

3904

922

2

I

11520

7808

19328

253

F

’araului

1611

179

280

1

I

1611

179

1790

254

I

’artizanilc

r

10080

3360

1120

1

II

10080

3360

13440

255

I

’asteur

4130

1850

950

2

II

8260

3700

11960

256

l

’astorului

3037

1134

520

1

II

3037

1134

4171

257

I

’aul Chin

JZU

737

189

250

2

III

1474

378

1852

258

’aul loan

2200

0

330

1

III

2200

0

2200

259

F

’etrovici E

■ 1080

396

120

1

II

1080

396

1476

260

’etru Maic

>r

2013

1220

250

3

III

6039

3660

9699

261

’etuniei

1100

330

150

1

I

1100

330

1430

262

I

’iatra Cra

ului

2400

400

500

1

I

2400

400

2800

263

I

’iersiculu

3000

1000

600

1

II

3000

1000

4000

264

I

’iezisa

2760

200

400

1

II

2760

200

2960

265

F

’intenului

1820

390

260

1

II

1820

390

2210

266

I

’lopilor

13600

2750

1280

2

I

27200

5500

32700

267

I

’oienarilo

1050

540

120

1

I

1050

540

1590

268

I

’ortile de

-ier

2409

228

250

1

I

2409

228

2637
.     JWlilMF770'

269

Porumbului

•Pr,

286

120

1

I

770

286

1

056

270

Potaissa

1236

665

250

3

III

3708

1995

5

'03

271

Povârnișului

1615

0

350

1

I

1615

0

1

515

272

Priveliștii

4040

185

430

1

II

4040

185

4

>25

273

Prof. Ciortea

3116

972

400

1

I

3116

972

4

)88

274

Puietilor

2000

720

250

1

I

2000

720

2

'20

275

Radauti

1200

240

300

1

I

1200

240

1

440

276

Rahovei

4104

1360

600

1

I

4104

1360

5

I64

277

Rapsodiei

5740

890

230

1

II

5740

890

6(

>30

278

Rarau

1636

93

430

1

I

1636

93

1

'29

279

Răvașului

1960

1250

400

1

I

1960

1250

3:

;10

280

Razboieni

5200

650

650

1

I

5200

650

51

50

281

Regele Ferdinand

4030

1211

470

3

III

12090

3633

15'

23

282

Remetea

2649

0

550

1

II

2649

0

2I

i49

283

Rene Descartes

3528

1268

420

1

I

3528

1268

4'

'96

284

Republicii

13393

6243

1120

2

II

26786

12486

39j

72

285

Robert Koch

1628

132

150

1

II

1628

132

r

'60

286

Romulus Vuia

13442

2828

550

1

I

13442

2828

162

70

287

S.Dragomir

1140

190

190

1

I

1140

190

1:

I30

288

Sălajului

1200

200

200

1

I

1200

200

1-

00

289

Salcâmului

3600

900

600

1

I

3600

900

41

00

290

Sălciilor

840

0

260

1

II

840

0

£

40

291

Samuil Micu

792

564

300

1

III

792

564

15

56

292

Sanatorului

4200

600

600

1

I

4200

600

41

00

293

Scolii

3150

1620

450

1

II

3150

1620

41

70

295

Senina

2100

840

300

1

I

2100

840

21

40

296

Șerpuitoare

4567

0

700

1

I

4567

0

41

67

297

Șesului

5630

536

600

1

I

5630

536

61

66

298

Sextil Puscarlu

790

470

150

1

III

790

470

12

60

299

Sibiului

1200

600

200

1

I

1200

600

11

00

300

Sigismund Toduta

1780

650

320

1

I

1780

650

2^

30

301

Sinaia

2160

540

200

1

I

2160

540

21

00

302

Sindicatelor

822

375

117

2

III

1644

750

25

94

303

Sitarilor

3720

1240

620

1

II

3720

1240

45

60

304

Soarelui

1050

450

150

1

I

1050

450

1t

00

305

Șoimului

1531

906

218

1

II

1531

906

2*

37

306

Spinoasa

1680

560

280

1

II

1680

560

22

40

307

Splaiul Independentei

13300

4750

1150

2

I

26600

9500

361

00

308

Sputnic

591

206

130

1

II

591

206

97

309

St. L. Roth

1474

624

130

1

III

1474

624

2(

98


K

310

Q

t. 0. losii

< 0

. ............:------ • ■

2

320

160

80

III

640

960

311

s

tanescu

3opa

1540

520

200

1

I

1540

520

2060

312

s

tefan Mo

•a

1134

648

250

1

I

1134

648

1782

313

c

telutei

770

484

110

1

II

770

484

1254

314

c

îtephensc

n

840

180

250

1

I

840

180

1020

315

c

itramba

1840

0

193

1

II

1840

0

1840

316

c

luceava

6215

.1652

600

1

I

6215

1652

7867

317

c

lunatoare

1576

70

150

1

II

1576

70

1646

318

1

'.AndreiCc

2100

600

300

1

I

2100

600

2700

319

1

aberei

3709

395

518

1

I

3709

395

4104

320

'aietura ti

rcului

9982

1700

1200

1

I

9982

1700

11682

321

1

arnita

1479

735

215

1

I

1479

735

2214

322

1

asnad

1972

37

150

1

I

1972

. 37

2009

323

1

atra

650

0

80

1

I

650

0

650

324

1

"ebei

2111

827

450

1

I

2111

827

2938

325

1

Fecuci

1020

200

370

1

I

1020

200

1220

326

’iblesului

1000

0

150

1

I

1000

0

1000

327

*1

’imisoare

980

380

150

1.

I

980

380

1360

327

1

"ipoqrafie

2257

1022

450

2

III

4514

2044

6558

328

’raian Grc

izavescu

3100

930

260

1

I

3100

930

4030

328

'rambitaș

jlui

2850

700

250

1

I

2850

700

3550

329

"randafiril

pr

1200

450

150

1

I

1200

450

1650

330

'ransiivan

iei

3800

800

400

1

I

3800

800

4600

331

"udor Via

jiimirescu

13080

3409

1000

1

I

13080

3409

16489

332

rurturicii

1610

230

230

1

II

1610

230

1840

333

Jliului

5800

2325

100

1

l

5800

2325

8125

334

Jniversita

:ii

3467

2087

340

3

III

10401

6261

16662

335

Jzinei Ele

ctrice

5445

1323

270

2

I

10890

2646

13536

336

A Alecsar

idri

805

660

120

2

III

1610

1320

2930

337

A Fulicea

1303

284

300

2

III

2606

568

3174

338

A Goldis

3800

130

75

2

II

7600

260

7860

339

/.Carlova

1869

331

250

1

I

1869

331

2200

340

ACosmin

□lui

5480

2762

843

0

0

0

0

341

ADeleu

500

130

100

2

III

1000

260

1260

342

AHugo

1520

214

80

1

I

1520

214

1734

343

/alea See

ca

15000

0

1400

0

0

. 0

0

344

\

/anatorul

ii

1800

300

650

1

I

1800

300

2100

345

\

/antului

1287

0

100

1

I

1287

0

1287

346

\

/ictor Bat

es

3658

1840

457

2

II

7316

3680

10996

347

\

/iilor

5210

2659

570

1

I

5210

2659

7869

348

Vișinilor

1050

450

150

349

Vladeasa

3200

0

400

350

Vrancea

4600

200

600

351

Vulpii

700

400

100

352

Zaharia Barsan

750

200

150

353

Zarandului

1400

150

200

354

Zorilor

3500

1200

500

Suprafețe / saptamana

155995

suprafete/zl

nr.zile/5 ani

suprafete/5 ani

suprafața medie/an

Suprafața medie/ luna

_1

1

1

1

1

1

1


450

_______0

200

400

200

150

1200

656.513

93.788

1.825


_1

 • 3

 • 4

1100


I200

■U00


950

>50


171.162.318

34.232.464

2.852.705


_______4 '00

2.571. '07 367.387 1.1125 670.480.,’54 134.096.j 51

11.174.1 >79


Anexa A4

Spălat carosabil și trotuare

Nr. crt.

St

rada

Suprafața carosabil (mp.)

Supraf. trotuare (mp.)

Lungime

(ml.)

frecventa

(interval/saptamana)

Frecventa - 8 luni

/ an

Suprafața trotuare (mp)

l

suprafața (mp.)

schimb

Suprafața carosabil (mp)

1

11

Oct.

2430

810

300

1

I

2430

810

3240

2

A.

lancu

15708

3336

1122

2

III

31416

6672

38088

3

A.

Saguna

1751

619

383

1

III

1751

619

2370

4

A.

Florian

900

150

150

0

0

0

0

5

Ac

jricultorilc

r

1546

i 662

230

1

I

1546

662

2208

6

Ac

jronomilo

r

1546

662

230

1

I

1546

662

2208

7

Al

. Ciurea

225

62

100

0

0

0

0

8

Al

. Vlahuta

6000

2200

890

1

I

6000

2200

8200

9

Al

.Davila

1771

0

290

0

0

0

0

10

A

.Odobesc

u

2310

495

530

1

l

2310

495

2805

11

A

ba lulia

1344

461

200

1

II

1344

461

1805

12

A

eea Bale

i

1540

660

220

1

I

1540

660

2200

13

A

eea Borș

a

910

450

150

1

I

910

450

1360

14

A

eea Ciop

ea

360

180

120

1

I

360

180

540

15

A

eea Clab

jcet

2100

600

300

1

I

2100

600

2700

16

A

eea Garb

au

2800

1200

450

1

I

2800

1200

4000

17

A

eea Gurg

hiu

1190

594

128

1

I

1190

594

1784

18

A

eea Iezer

595

150

991

1

I

595

150

745

19

A

eea Mezi

ad

1800

600

300

1

I

1800

600

2400

20

A

eea Micu

5

700

300

120

1

I

700

300

1000

21

A

eea Mole

oveanu

1300

100

200

1

I

1300

100

1400

22

A

eea Neqc

iu

2400

400

130

1

I

2400

400

2800

23

A

eea Padi

i

3491

1496

540

1

I

3491

1496

4987

24

A

eea Pear

a

2975

1407

510

1

I

2975

1407

4382

25

A

eea Putn

a

1500

300

308

1

I

1500

300

1800

26

A

eea Rete

:at

1620

810

370

1

I

1620

810

2430

27

A

eea Rucs

r

1950

580

200

1

I

1950

580

2530

’'xrwuwwirtnnnnnnorrfir:

28

Aleea Rucar

1950

■“'580

200

1

r

1950

58

£

2530

29

Aleea Scărilor

700

400

200

0

0

L

0

30

Aleea Stadion

1500

300

300

0

0

îj

0

31

Aleea Tazlau

1020

550

140

0

0

0

32

Aleea Vidraru

1250

250

250

1

i

1250

25

l

1500

33

Alex. Papiu llarian

2800

820

400

1

l

2800

82

L

3620

34

Alexandru Borza

2800

550

350

1

ii

2800

550

3350

35

Almasului

3529

340

350

1

i

3529

340

3869

36

Alunului

1500

0

200

0

0

0

0

37

Aramei

410

106

175

0

0

a

0

38

Arany Janos

2447

1247

550

1

li

2447

124'

n

3694

39

Arinilor

8370

1440

930

1

i

8370

144(

9810

40

Atelierului

600

280

142

0

0

j

0

41

Auqustin Bunea

2010

360

190

1

l

2010

36C

2370

42

Aurorei

1400

100

148

1

i

1400

10(

1500

43

Aviator Badescu

3528

980

850

1

lll

3528

98(

4508

44

B-duI 1 Decembrie

1918

48100

10000

3700

1

l

48100

1000(

I

58100

45

B-dul 21 Decembrie

1989 (1/3)

6469

4113

667

2

iii

12938

822(

21164

46

B-dul Eroilor

8349

5123

440

2

lll

16698

1024(j

26944

47

B.P. Hasdeu

5740

1750

900

1

iii

5740

175(1

r

7490

48

B.Udrea

2400

784

320

0

0

1

i

0

49

Baba Novac

4860

1801

550

1

iii

4860

180-

6661

50

Baia Mare

3502

1688

520

1

i

3502

168ț

5190

51

Bartok Bella

2947

989

400

1

I

2947

98$

3936

52

Batozei

500

0

160

0

0

(f

0

53

Belqrad

1650

960

200

0

0

J

0

54

Berărie

2112

179

220

1

i

2112

17

2291

55

Bihorului

1877

346

250

1

i

1877

34$

2223

56

Bisericii Ortodoxe

5220

1045

600

1

ii

5220

104|

6265

57

Bolyai Janos

1000

478

280

1

iii

1000

47$

1478

58

Bradului

1960

780

285

0

0

0

59

Brândușelor

1098

183

183

0

0

0

60

Brassai Samuel

1680

1000

380

1

lll

1680

100(

2680

61

Brates

3490

1040

650

1

I

3490

104t

4530

62

Breaza

2800

840

400

0

0

1 - r

0

63

Brediceanu

1040

114

104

0

0

0

64

Brutarilor

965

0

280

0

0

0

65

Bucegi

5880

2100

820

1

i

5880

210(

7980

Slij8W;i’ffl88r _TT               .
3DO-2!HHK»DD0OQQfli: I

106

I

Depoului

3000

1200

600

1

I

3000

1200

4200

107

[

Deva

1400

600

200

1

I

1400

60Q

2000

108

I

Doinei

2520

720

360

0

0

d

0

109

[

Donat

19170

3680

2400

1

I

19170

3680'

22850

110

i

Dornei

2520

720

360

1

I

2520

72Q

3240

111

i

Dorului

1440

480

240

0

0

d

0

112

I

Dragalina

7036

3352

830

1

I

7036

3352

10388

113

i

Draqos Vodă

2240

1280

320

1

II

2240

1280

3520

114

[

Dropiei

900

0

115

0

0

d

0

115

[

Dumbrava Roșie

2450

1050

350

1

I

2450

10501

3500

116

E

E. de Martonne

455

595

90

1

III

455

595'

1050

117

I

E. Griqorescu

13731

8160

1460

1

I

13731

8160'

21891

118

E

E. Racovita

5200

1815

614

1

III

5200

1815!

7015

119

E

E.Zola

833

426

140

1

III

833

426:

1259

120

E

Emil Isac

4563

3775

300

1

III

4563

3775:

8338

121

[

Eufrosin Poteca

1080

120

60

0

0

d

0

122

fi

Eugen lonesco

17994

1921

1

II

17994

0

17994

123

I

:-cii de Cărămidă

2100

300

450

1

II

2100

30d

2400

124

[

FD.Roosevelt

1320

240

200

1

III

1320

240

1560

125

F

FFrumos

950

225

360

1

■ I

950

225

1175

126

F

:.J. Curie

1400

732

150

1

III

1400

732!

2132

127

I

:abricii de Chibrit

10365

1638

800

1

III

10365

1638!

12003

128

F

:aqarasului

2250

750

250

0

0

6'

0

129

F

:antanele

13130

3636

1010

2

I

26260

7272

33532

130

f

ebruarie

1200

240

200

1

■ I

1200

24Q

1440

131

F

-ericirii

2100

1500

360

1

III

2100

150d!

3600

132

F

-ierului

3155

1233

450

1

I

3155

1233

4388

133

F

'iriza

3450

1476

492

1

I

3450

147^

4926

134

F

:ortaretei

635

360

995

1

III

635

36Q

995

135

F

:ranz Liszt

2736

606

200

1

I

2736

606;

3342

136

I

:runzisului

36213

10393

5626

1

I

36213

103931

46606

137

I

:undatura Oașului

1400

0

200

0

0

d

0

138

(

3. Clemenceau

1470

136

100

1

III

1470

136'

1606

139

(

3. Garibaldi

2325

1100

720

1

I

2325

1100

3425

140

(

3.Baritiu

4480

2216

350

2

III

8960

443d

13392

141

(

3.Bruno

2940

2816

420

1

I

2940

281^

5756

142

(

D.Gabor

492

246

80

1

III

492

246'

738

143

(

Dalileo Galilei

0

580

200

0

0

3

0

144

(

Darii

5200

2275

650

1

III

5200

2275

7475

145

(

3avri! Muzicescu

1400

320

300

1

I

1400

32d

1720
<v

<Su


!


66

Bucium

14300

t ■

3680

620

1

I

14300

3680

------.os

17980

67

Bucura

2400

120

400

1

I

2400

120

2520

68

Buhusi

1400

480

200

0

0

0

0

69

Bumbesti

■ 1200

800

200

1

l

1200

800

2000

70

Busuioculu

3000

1800

600

0

0

0

0

71

Buzău

497

0

600

1

l

497

0

497

72

C.A. Roset

:i

2985

840

520

1

I

2985

840

3825

' 73

c.Neqruzzi

1484

414

242

1

I

1484

414

1898

74

Caii Ferate

1575

595

750

1

II

1575

595

2170

75

Calarasilor

2013

142

370

1

I

2013

142

2155

76

Calea Baci

jlui

10800

3200

650

1

I

10800

3200

14000

77

Calea Flore

!sti

14100

5246

1400

1

I

14100

5246

19346

78

Calea Man

astur

10624

5048

1250

2

I

21248

10096

31344

79

Calugareni

1750

• 700

450

0

0

0

0

80

Câmpeni

2612

1465

350

1

II

2612

1465

4077

81

Câmpului

14696

1278

2500

1

I

14696

1278

15974

82

Cardinal Iu

iu Hossu

7560

5040

940

2

III

15120

10080

25200

83

Carpati

2883

777

395

1

I

2883

777

3660

84

Castanilor

1360

340

270

1

II

1360

340

1700

85

Ceahlau

7349

263

750

1

II

7349

263

7612

86

Cetatii

3200

1836

385

1

III

3200

1836

5036