Hotărârea nr. 249/2020

Hotărârea 249/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a

străzii Sergiu Celibidache - în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache - în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 219497/1/5.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 219614/441/5.05.2020_al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de imvestiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache - în Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache - în Municipiul Cluj-Napoca” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 249 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

-    - A. ■■ ■ .'.-A-    ■?


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 249/12 mai 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache - în Municipiul Cluj-Napoca„

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Sergiu Celibidache este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • -  Suprafață carosabil modernizată:                     S = 1121 mp.

  • -  Suprafață accese la proprietăți:                       S = 780mp.

  • -  Lungime stradă modernizată :                      L = 225 ml.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 983.524,04 lei + TVA din care C+M: 866.177,30 lei + TVA4.7584

euro

întocmit conform H.G. nr. 907/2016

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Modernizare sistem rutier in ampriza existenta strada Sergiu Ceiibidache la curs BNR lei/euro din 10.05.2019 1euro=4.7504

Nr.-crL

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

LH

EURO

LEI

EURO

:1

2

3

: A

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,192.00

250.50

226.48

1,418.48

298.10

3.1.1. Studii de teren

692.00

145.43

131.48

823.48

173.06

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

500.00

105.08

95.00

595.00

125.04

3.2

Documentații- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,400.00

294.22

266.00

1,666.00

350.12

3.3

Expertizare tehnica

3,000.00

630.46

570.00

3,570.00

750.25

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

7,905.00

1,661.27

1,501.95

9,406.95

1,976.91

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabililate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

1.400.00

29452

266.00

1,666.00

350.12

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,820.00

382.48

345.80

2,165.80

455.15

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

315.23

285.00

1,785.00

375.13

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3,185.00

669.34

605.15

3.790.15

796.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

8.450.51

1,775.91

1,605.60

10,056.11

2,113.34

3.8.1 .Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.B.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

8,450.51

1,775.91

1,605.60

10,056.11

2,113.34

TOTAL CAPITOL 3

21,947.51

4,612.37

4,170.03

26,117.54

5,488.72

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

845,051.02

177,591.42

0.00

845,051.02

177,591.42

4.2

Montare utilaje, ehipamente tehnologice ei funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

845,051.02

177,591.42

0.00

845,051.02

177,591.42

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21.525.28

4.544.86

0.00

21,626.28

4,544.86

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

21,126.28

4,439.79

0.00

21,126.28

4,439.79

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

105.08

0.00

500.00

105.08

5.2

Comision, taxe, cote, costul creditului

10.394.13

2,184.37

0.00

10,394.13

2,184.37

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.197.06

1,092.19

0.00

5,197.06

1,092.19

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

866.18

182.03

0.00

866.18

182.03

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.330.89

910.16

0.00

4,330.89

910.16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

84.505.10

17,759.14

0.00

84,505.10

17,759.14

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

116,525.51

24,488.38

0.00

116,525.51

24,488.38

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6                                    2^7*^

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL

^983,524.04 .

•206,63247—

. 186,869.57

1,170,393.60

245,963.69

din bare C-s-M                                    Za                '*1-

----——--—-------- --—-

866,177.30

7 ?T64,573.69 .

1,030,750.98

216,617.14

Municipiul Cluj-