Hotărârea nr. 248/2020

Hotărârea 248/2020 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Soporului, beneficiari: Varga Ioan Alexandru și S.D.C. Imobiliare S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal de urbanizare - strada Soporului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - strada Soporului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 218661/1/4.05.2020, conex cu nr. 159456/1/13.03.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 218727/433/4.05.2020, conex cu nr. 159586 din 13.03.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - strada Soporului, beneficiari: Varga loan Alexandru și S.D.C. Imobiliare S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 517 din 12.06.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 1029 din 4.11.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare - strada Soporului, beneficiar: Varga loan Alexandru și S.D.C. Imobiliare S.R.L. pe parcelele cu nr. Cad. 255191, nr. Cad. 293814, nr. Cad. 296675, nr. Cad. 309321, nr. Cad. 309320 și nr. Cad. 309322.

Documentația reglementează:

 • - UTR M3* Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic -ansamblu cu funcțiuni mixte

 • - funcțiunea predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), alimentație publică, culturale, servicii cu acces public, de învățământ, de sănătate, de turism, sportive etc.;

 • - regimul de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă: (1 -2S)+P+9E, Hmax=34 m;

 • - indici urbanistici: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 2,4; pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului);

 • - retragere min. față de aliniament: Clădirile vor fi amplasate în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). Față de arterele principale (str. Soporului, str.„B”), retragerea de la aliniament va fi de minimum 6 m. Față de străzi de interes local propuse prin P.U.Z. (str. „C”), retragerea de la aliniament va fi de minimum 5 m;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale și posterioară: min. 10 m față de parcelele construibile din zona mixtă ( U.T.R. M3*, U.T.R. S_Is*), min. 3 m față de zona verde (U.T.R. Ve) și subzona verde propusă (U.T.R. S_Va);

 • - circulațiile și accesele: accesul la ansamblul mixt se realizează din str. Soporului (reglementată prin P.U.G. la ampriză de 30 m), str. „B” cu ampriză de 18 m și str. „C”cu ampriză de 15 m;

 • - staționarea autovehiculelor: în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor și parcaje la sol;

 • - echiparea tehnico-edililară: existentă pe str. Soporului;

 • - U.T.R Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

 • - funcțiune predominantă: zonă verde, fâșiile de protecție a cursurilor de apă secundare - pâraielor -canalelor.

 • - regim de construire, înălțimea maximă admisă, retragerea față de aliniament si față de limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

 • - indici urbanistici'. P.O.T maxim = 0%, C.U.T maxim = 0;

 • - circulațiile și accesele: din str. Soporului și str. „B”;

 • - staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Soporului;

 • - U.T.R S_Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în zone de urbanizare

 • - funcțiunea predominantă: funcțiuni de sănătate (creșă), funcțiuni de învățământ, cercetare și asistență socială;

 • - regimul de construire: deschis, izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: clădirile se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornișă de 10 m, măsurată de la nivelul trotuarului, respectiv, un regim de înălțime maxim de S(D)+P+E; Hmax. = 12 m;

 • - indici urbanistici: P.O.T maxim = 25%, C.U.T maxim = 0.75;

 • - retragerea min. față de aliniament: 6 m;

 • - retragerea minimă față de Umilele laterale și posterioară: II cornișă/2, dar nu mai puțin dc 3 m;

 • - circulațiile și accesele: din str. „B”, adiacentă pârâului Becaș, reglementată la ampriză de 18 m;

 • - staționarea autovehiculelor: staționarea autovehiculelor va fi realizată numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane/supraterane sau parcaje amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Soporului;

 • - UTR S_Va - Subzona verde: scuar, grădină, parc public

 • - funcțiuneapredominantă: spații verzi, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • - înălțimea maximă admisă: P, Hmax.= 4,5m;

 • - indici urbanistici: P.O.T maxim = 5%, C.U.T maxim = 0.1;

 • - retragere min. față de aliniament: 6 m;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare: 2 m;

 • - circulațiile și accesele: din str. Soporului și str. „B”;

 • - staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.

Acestea vor fi organizate/reglementate în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje publice;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Soporului.

Se mențin prevederile P.U.G. pentru suprafața de teren încadrată în U.T.R. Vpr.

Toate investițiile propuse prin documentația dc urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizațiilor de construire pentru imobilele din cadrul ansamblului propus^ vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar, prin proiect de specialitate, circulațiile din care se realizează accesul, respectiv, str. C (profil ULG 15 m) și str. B (profil m.B 18 m) și se vor transfera în domeniul public, cu titlu gratuit, suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Soporului și realizării circulației adiacente culoarului Becașului.

Recepția construcțiilor din zona mixtă propusă va fi realizată ulterior construirii și recepției finale a construcției (creșă) din U.T.R. S_Is* și realizării, prin grija și cheltuiala investitorului/beneficiarului P.U.Z., a brațului 5 la sensul giratoriu de la intersecția străzii Alexandru Vaida Voevod cu strada Unirii, în baza unui proiect de specialitate, în corelare cu etapa II a proiectului centurii metropolitane — drumuri de legătură.

Implementarea investițiilor din cadrul zonei mixte va fi realizată etapizat. Accentul vertical din partea sud-estică a amplasamentului, din vecinătatea nodului rutier propus prin P.U.G, va fi realizat în ultima etapă.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încred' ‘                          Urbanism.


Art.2-

Art. 3-eședinte de ședință, 1 Dan Ștefan Tarcea

jefieraîZâl municipiului, AuroralRoșcfiT

Nr. 248 din 12 mai 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


i’aiM.irîHți mușii ii :i |.w., si iiwwhh


ROMÂNIA
Prjmar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

(Jalea Moților, tr. 5,490051, Cluj-Nupoca. ret +42264 59239!; fax: +4G264 .599 329 www.pLi.iuÎRifojaapvii.ro | xvww.cluj’Mismeis.no | -vmv.risi:c.u;n4:«?..i'O

ARH1TECT-SBF

I


Ca urmare a cererii adresate de VARGA 1OAN ALEXANDliU cu coinicEiuț: ^Qlițj^Napcjca, str. și l&C TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.L cu sediul în județulCluj, municipiul Turda, str. Mihai Viteaza lt.45, înregistrată cu nr. 559920/43/2018, completat cu nr. 318221743/2019 și cu nr. 432327/43/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2 001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

, AVIZ t ,

Nr..®.dinVZ<W

pentru P.U.Z dc urbanizare - strada Soporului

generat dc imobilete c:i nr. Cad. 255191., nr. Cad.293St4, m. Cad. 296675, nr. Cad 309321, tir Cad. 309320, ni. Cad. 309322 Inițiator: VARGA 1OAIS i ALEXANDRU și l&C TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.L Proiectant: S.C. Atelier Schmidt S.R.L

Specialist cu drept dc semnătură RUR: arh. Adina Crina I. Schmidt

Amplasare, dclimitmc, suprafață, zena studiată in P.LLZ.r teren în suprafață de aprox. 2.7 ha, este delimitat de strada Soporului în partea de sud. culoarul Becușultu în partea de nord, canal colector ce deversează în pârâul fieoaș în puica de vest și teritoriul reglementat prin P.U.Z aprobat prin H.C.L nr.467/2007 în partea de est.

Prevederi l'.lJ.G- R_L.U aprobate anterior:

Terenul este îneacrat preponderent în I J.T.R. UM3 - zonă da urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic, parțial în U.T.R.. Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic și parțial în U.T.R. Z'r zonă de circulație rutieră și amenajări aferente.

CTR Z73d3 - Zfl/td de urbanizare Zonă mixta cu regim de construire (lescJus, adiacentă principatelor artere de .tfic

-Juncfhtne predomiuruaii: Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcent'al dezvoltară în lungul principalelor artere dc circulație ale reuni capiului

maxima admisă: Clădirile se vor înscrie fnrr-o înălțime marini?, la cornișă dc 24 m, măsurată de la nivelul trotuarului, în plus se vor aplica cumulaliv următoarete crirerii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă In comică nu va depăși 24 e, iar înălțimea totală (maxima) nil va depăși 28 Dl, respectiv un regim dc înălțime dc (1-3S)—Plri+IR, Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei dc minimum 1,80 m. (b) pentru parcelele de colț, pentru funcțiuni cc exclud locuirea, se poate admite o înălțime maximă la atic cc r.u va depăși 35 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) I ?-8. (ci pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante}, prin P.U.Z. se pot stabili regimuri dc înălțime mai mari, cu condiția respectării celorlalte prevederi ale prezentului Regulament.

-indici urbanistici: Pentru parcelele comune: P.O.T, maxim ^40% Pentru nivelele cu destinație dc locuire AC maximă - 40% x St (sîip-afața terenului) Pentru parcelele de colț: P.O.T. maxim - 50% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața teienulu') Pcntni purcele cc includ clădiri pentru garaj e/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublii fală de necesarul stabilit la minerul 9: P.O.T. maxim = 60% : Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim ” 2,0 Pentru parcelele de colț: C.U.T rur.rim = 2,-1 Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/paicajc colective cu o capacitate cei puțin dublă față dc necesarul stabilit la punctul 9: C.U.T. maxim - 3,0

-retragere mte./oțd de afinu/ment: Clădirile se vut amplasa. în retragere țâță de aliniament. în liout discoriiriu (deschis), Ketragen de La aliriamcr.* va fi de minimum 6 m și va fi stabilită ptiu P.U.Z. de urbanizare a terenurilor. Pentru parcelele ce colț, retragerea se va. realiza tați de ambele aliniiuaeuttc, lente construcțiile de pc parcelă sc vor amplasa în interiorul Hșici dc teren adiacente aliaiame.ltulLi cn adâncimea de 35 m, cu excepția garajelor colectiva, pentru care adâncimea va fî dc 45 m și a emculclor cu cizacler provizoriu cu contribuie la organizarea tpațiilor verzi interioare cvartalelor.

-wrctgvrii mirt, fașă dc limitete laterale și posterioare: Clădirile se vor retrage în mod obligatoriii fața dc limitele laterale ale parcelei cu o diakmță mai marc -snu egală cu jumătate dir. înălținusi acestora, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel •nai înalt, car nu n-.ti puțin de 4,5 m. Irite admisă retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus. Retragerea față de limita posterinară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate dir înălțimea clădirilor, năsirulă la conișa superioară sau atic în punctul col mai înalt, car nu mai puțin de 9 in. Este admisă retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus.

-amplasarea clădirilor unele fafa a'c altele pe aceeași parcelă: Distanța minună dintre două clădiri aflare pe aceeași parcelă va fi egală ca:

 • (a) înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel rna înalt, dar nu mai puțin decât 12 m în cazul în. care col puțin una dintre acestea'are orientate spre zona de învecinare camere dc lecuit sau spații destinare umx' activități permanente;

 • (b) jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la corniță sau atic în punctul cel mai înalt,’ dar ni: mai puțin decât 6 rr. în cazul în care nici una dintre acestea nu are orientate spre zona dc învecinare camere de locuit sau spații destinate unor activități permanente. Este admisă retragerea în trepte, ci condiția asigurării ia fiecare ocoliși: sau atic intermediar a regulii dc retragere menționate mai sus.

-circulații, accese: Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daca există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute. Se vor prevedea accesa pictonale și carosabile de acces La garaje, conform normelor. O parcelă va dispune de na singur acces carosabil, ci: lățimea de maximum 6 iu. Drice acces la drumurile publice se va face conform avarului ji autorizației speciale de construire, eliberate de admiuistratonil acestora. Pentru amenajările curților cu toI pietonul și carosabile din interiorul parcelelor se recomancă utilizarea îiweiitorilor permeabile.

staționarea autovehiculelor: Necesarul dc parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul ■Regulament. Atunci când «c prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei fiuicfiuni în parte. Staționarea autovehiculelor sa va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul 1 demisolul! porterul clădirilor. Parcajele amenajate ia sol vor respecta normele sanitare tn vigoare, respetiiv vor păstra c distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit Sc interzice parcarea autoturismelor în interiorul

Teslelor / cvaitalcloi, în spatele clădirilor, indiferent dc funcțiune. Alternativ, parcajele f garajele pot fi organizate în comun ^pachete dc parvaje/garaje, garaje colective), situate la distanțe de maximum 151) n: dc cea mar îndcpărraiîl clădire deservită, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință, garantat prin deținerea in proprietate sau prin concesiune. Pe străzile dc acces local ss vor organiza suplimentar parcaje publice în lung, pentra vizitatori sau staționaro pe termen scurt. S_UTs -Subzor.a de instituții și servicii publice și dc interes public constituite ui clădiri dedicate -1 se vcucaRLU aferent Uls

-echipare iehnd.o-edilrtară: Zona e echipată edilitar complet prin aplicare?, procedurii ie urbanizare. Toate clădirile fie vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice, Sc interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele dc branșament și coutorizare ver fi integrate în clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV ere..), fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelai (eventual integrat în clădire) destinul colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

1777? Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rt>l de culoar ecologic

-fanețțune preămumaită: Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei rețele dc spații verzi ce pot incknfc trasee pictonale și deci crearea unor legături avantajoase în structura urbani.

-inâirmea maximă admisă: Nu e cazul

■indie: urbanistici: P.O.’T. maxim ~ CJJ.T. - 0.01

-retragere min, față de aliniament: Nu c cazul.

■retragere mln. falii ds liifataie taieralt și posterioare: Nn e cazul,

-amplasarea clădirilor unele fa fa d: alteia pe aceeași parcelă: Nu e cazul.

-circulații, accese: Simt admise, pc buza intui plan director (masterplan) și P.U.Z, modificări ale organizării spațiale în scopul tegrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pictonale și vele. Pentru aleile pictonale și velo din interiorul spațiilor verzi șe var utiliza sisteme rutiere specifice — agregate compawate, pavaje din ptîlttă naturală etc, Este admisibilă folosirea (ie îmbrăcăm iriți asfalticc. cu tratamente superficiale din agregate de balastiera, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

organiza /


statkrtur&a mlove.hinidetor: Este interzisă parcarea automobilelor pc teritoriu] zonelor verzi. Acestea se vo reglementa ca pane a sistemului de parcaje / garaje publice.

&co obiectul tea aeriană a


-echipare tehr.ico-edilitară; Zunu e echipată edilitar complet, Se va da □ atenție deosebita iluminatului public, ceva UilOC studii de specialitate. Sc vor prevedea sunete de alimentaro cu apa din rețeaua publică. Sc interzice dispimei cub urilor de orice fel (electiicc, telefonice. CxATVctd).

UTR Tr - zonă de. circulație rutiera fi amenajări aferente -fanețiune predominantă: Cuprinde culoarele noilor elemente ale uifrastiuciuri; majore de transport: raticr din municipiului, prevăzute prin prezentul P.U.G. Sunt în general airere de tra ispiort ntliar rapid, fără cadru arhitectural adiacent, precum Inelul Sudic, legăturile spre autostrada Transilvan:a centurile ocolitoare ale localităților Florești. și Bac incluse: platforma căilor de circulație, fâșiile de protecție ale acestora, zonele sfectats de lucrările ce sistematizare vecicala. de construcțiile de artă inginerească, suprafețele nodurilor rutiere, ctc .


intravilanul


iu ele Sunt


-inâl/imea maximă admisă: Nu c cazul


-indiei urbanistici: Nttc cazul.


-retragei'e min.fafa de aliniameni! Nu e cazul.


-retragere minfafă de limitele laterale țiposierioure: Nu c cazul.

-amplasarea clădirilor uneia față da altele pe aceeași parcela: Nu e cazul.

-circulații, accese: Modurile ! intersecțiile cu celelalte elemente ale tramei stradale majore sc vor reglemente prin i’U.Z, aferent arterei de circuliiție. ca și cvcniuniele accese spre parcelele teren.iiilc relve.-ane ale mior obiective rle interes public major, in:crsei’|i:k' ju trama stradală de irleres local, mima’’ îi razul lipsei demonstrate a utmr alternative rezonabile, cu condiția elaborării unor studii de fundamentareprivind traficul și accesibilitatea locală,

-xiațirmareți autwpAjnilelor: fr interiorul culoarelor altețelor de circulație oprirea / staționare-a / parcarea autovehiculelor calc interzisă. Adiacent zonei, în vecinătatea nodurilor de circulație l stațiilor de transport :n comun se recomandă construirea de parcaje publice ca parte a sistemului de transfer intenrcdal.

-echipare tehnico-edilitară. îr interiorul culoarelor arterelor de circulație pot li amplasate clemente ale infrastructuri edilitate majore, în cnnlbrniitalc ni cwidrm normativ în vigoare, cu condiția dispunerii acestora exclusiv în subteran. Sc interzice dispunerea aeriană a cablurilor dc orice fel (electrice, telefonice, CATV etej sau pe sol a conductelor ce orice fel. Traversările sc vur realiza exclusiv în subteran, cu excepția Liniilor aeriene de înaltă tensiune. Apele meteorice vor li colectate exclusiv îr. interiorii, culoarului arterelor dc circulație și conduse spre emisari sau canalizarea publică. Se interzice conducerea acestor» în exterior, spre terenurileparcelele învecinate.

Prevederi r.U.Z- ~R.L.U propuse

-DTK M3* Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere fie trafic - ansamblu cu funcțiuni mixte

-jmcțiitne predominantă: Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă. activități administrativa. ce administrarea afacerilor, (inandar-baacare, comerciale (terțiare), alimentație publică, culturale, servicii cu aocos public, de învățământ, tiu sănă.aLu, de turism, sportive etc.

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: (I -2S)~E+9E, Hmax-34ia;

Wkd urbanistici:        P.O.T maxim - 50%, CIJ.T maxim = 2/

centru nivelele cu destinație de locuire AU maximă - 4U% x St (suprafața terenului)

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față dc aliniament, în. front discontuni

(deschis). Față dc arterele principale (str. Soporului, str.J)”) retragerea de la aliniament va fi ce minimum 6 m. Față de străzi de interes local propuse prin. l’UZ (str. „C”) retragerea do la aliniament va ii do minimum. 5 m.

-rztragerea minimă jală de limitele laterale și posterioare: mm. 10m față dc parcelele construibilc din z.rma mixta (U.T.R. Ml*, TJ.T.R. S. Is*), tninJm față de zona verde (U.T.R. Ve) și subzunn verde propusă (U.T.R. S_Va).

-circulații și accese: accesul la ansamblul mixt se realizează din str. Sopor (reglementată prin PUG la arnpriză de IC ui), str. „B”cu finipriză de !8.n și str. „C”ou amprfză tiu 15 mț

-staționarea autovehiculelor: în proporție minima dc 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor și parcaje la sol:

-echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Sopor.

-U.T.R Ve - Zonă verde deprotecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă: xonl verde, fâșiile de protecție a cursurilor dc apă secundare - pâraielor - canalelor.

-regim de construire, înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament și față de limitele laterale și posteriaară: nu e cazul;

-indici urbanistici: P.O.T maxim - ()%, C.L’.T maxim = 0;

circulații și accese: din șir. Sonor și str. „B”;

-staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor vetxi:

-echiparea tehnica edili iară: existentă lasțr. Soporului;

-U.T.R Sls — Sul:zona de instituții fi servicii publicași de interes public constituite în clădiri dedicate situate în zone de urbanizare

•funcțiune predominantă: funcțiuni dc sănătate (uireșă), funcțiuni de învățâmînt, cercetare și asistență socială;

-regim de construire: deschi s, izolai;

-înălțimea maximă admisă: clădirile se vor înscrie înli-o înălțime maxima la cornișă de 10 ni, măsurată dc la nivelul trotuarului, respectiv un regim de mălțimc maxim dc S(lJ) i p i E; TTmax. ~ I2m :

-indici urbanistici: P.O.T maxirn - 25%, C.U.T maxim ~ 0.75

-retragere mm. față de aliniament: 6 m;

-retragerea minimă /ață de liwifrele laterale și poj/srioora: H comișă/2 dar nu mai puțin dc 3 rn;

-circulații și accese: din str. „B” , adiacentă pârâulri Becaș, reglementată la ampriză de I Rm;

■ staționarea atdovehiculelor: staționarea autovehiculelor ?e va realiza numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane / supratcranc sau parcaje amenajate la sol;

-echiparea lehnico-edilifară: existentă laslr. Sopor;

-UTR S_Va - Sidztntă verde: scuar, grădină, parc public

-fuitcliitne predominantă: spații verzi, scuajuri, grădini, parcuri cu acces public uclimiiiil .

-înălțimea maximă admisă: P, Umax - z,5m;

--irdfci urbanistici: P.O.T maxim = 5%, CJJ.T maxim “ 0.1;

-retragere niin.față de alinia/nent: 6 m;

-retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare: 2 ni;

-r.'UY;wZ<i/n șd accese: din str. Sopor și str. „B”;

-staționarea autovehiculelor: Jbste interzisă parcarea eulomobilclor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje publice;

■ -echiparea (ehttico-ediliiară: existentă Ia str. Sonorului.

Se mențin prevederile P.CLG pentru suprafața de teren încadrata în U.T.R, Vpr.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acestuia.

Contorai planșei P.U.Z A06 „Proprietatea asupra terenuri'cr”, suprafețele de teren grevate dc servitutile de utilitate publică instituite prin l’.U.G la strada Sopor și strada adiacentă euiuartilui Becașului sunt propuse pentru transfer cu titlu gratuit în domeniu public.

Anterior emiterii autorizațiilor du construire pentru imobilele din cadrai ansamblului propus, se vor realiza la st at de uzură și echipa edilitar, circulațiile din sare se. realizează accesul, respectiv str. C (profil 1L1.G 15tn) și str. B (profil L11.B L8m) și se vur transfera în domeniul public suprafețele de teren grevate de serrituțilc dc utilitate publică ’nsitiluilc prin P.U.G, dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu destinația teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Recepția construcțiilor din zona mixtă propusă se va realiza ulterior construirii și recepției finale a construcției (creșă) dir. LL.T.R. S_Is*.

Implementarea investițiilor din cadrul zonei mixte se va realiza etapizat Accentul vertical din partea $ud-estică a amplasamentului, din vecinătatea nodului ntier propus prin P.U.G, se va realiza,în ultima etapă.

în urma, ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dara de 30.08.2D19 și a Verificării completărilor depuse în ședința operativă din 11.09.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local dc urbanism aferent acestuia.

.Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată ș.i vizată, spre nesetimbarc. Hlaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectai prezentului aviz, în conformitate eu art 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.'J 50/2001 privind menajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentai aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.lî.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construiri; (D.T.A.C) se poate înreenri nunai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai «.prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata ce valabilitate a ceriificatului de urbanism ni'. 4865 din 20.11.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

. zVrhțtfccfiȘUf>...

Ârh fila nici Pop iIr^pector specialitate,

Irigia Subțirică


Șef Birou Strategii UrbaneRed. 3cx. Arh. Acljjra

Achitat taxa de 12 leiboufoun Cliitauței nr,           ........din................

Prezentul aviz a fast transmis solicitar.talui dLcct,''prtrrpOȘtăjk data dc- ...î

mi

s

XrUÎX'HA.S.iiltoJRII 211 Itt* El 11-,‘fcTnC»


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUT-NAPOCA


Ca urmare

Napocr ’ ’     "   “ și I&C TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.I. cu sediul în județul

Cluj, municipiul Turda, slr. Mihai Viteazu nr.45, înregistrată sub nr.5922 50/433/2018, în conformitate


cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ullcriogrc și a fondamentării tehnice a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc urbanism întrunită în ședința operativa data de 15.03.2019, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate

Ni. .UU/Î?.....din .■/>!?

penlru elaborarea P.U.Z. de urbanizare - strada Soporului genemi de imobilele cu nr. Cad, 255191, ni*. Cad.293814. nr. Cad. 296675, nr, Cad. 309321, ni. Cad. 309320, nr. Cad. 309322, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmenză să fie studiat prui.PU.Z:

Cniifonn anexei la prezentul aviz, teritoriul ce reglementat este delimitat dc strada Soporuluî iri partea dc sud, culoiirn’ Bccușuhii în partea de nord, canal colector cc deversează in pârâul Beunș în partea de vest .și teritoriul reglementat prin P.U.7 aprobat prin ILC.L nr.467/2007 în partea (Ic ost. Teritorial de studiat cuprinde zona de reglementat și vecinătățile adiacente. Clădirile existente și cele autorizate Cu parcelele afererte vor fi integrate îtiP.U.Z. dc urbanizare ca clemente existente.

 • 2. Categorii fușicdanale »k dezvoltării și eventualele servituti:

2.1. existent: couf. P.U.G. aprobat cu H.C.L. rr. 493/2014 teritoriul de stuciat este încadrat preponderent în U.T.R. UM3 zonă de urbanizare - zonă mixtă cu regim dc construire deschis, adiacentă principalelor intere de trafic, parțial în U.T.R. Ve - Zona verde dc protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic și parțial în U.T.R. Tr zonă dc circulație rutieră și amenajări aferente.

2 2. propus: zonă mixtă cu regim dc construire deschis, adiacentă principatelor artere de trafic (ce conține stibzon?. dc servicii de interes public constituite în clădiri dedicate și subzonâ verde - scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat). Se menține încadrarea din P.U.G pentru suprafața de teren încadrată în U.T.R Ve și U.T.R, Tr.

2.3. servituti de utilitatepublică instituite prin P.U. G.;

 • - strada Soporuluî, profil tip II.C - 30ra;

 • - servitutea dc utilitate publică de-a lungul plirâului Bccaș, profil lip Ill.B - 18m;

-servitute de uțriirare publică, profil II.K 23rn:

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii:

pentru zorta mixtă

parcelele comune: P.O.T naix -40%, C.U.T tnax_2,0 ADC/mp

pennn nivelele cu cestinațic de locuire A.C uinx. = 40% x St (suprafața terenului) parcelele dc colț: P O T mas - 50%, C.U.T mr-.x- 2,4 ADC/mp

pentru nivelele cu destinație de Locuire A.C max. = 40% x Si (suprafații (crcnulu 1 /JC..I1T» ss.'msohu verde eu acces pubhc whiniiti!

P.O T max “ 5%, C.U.T irax - 0,1

munci pentru dililiîi ce includ spații intsriixiii:. t’c orice .ip

pertfi'K vubsnuâ ele servictt tic inlem public

P.O.T' max = 60% . C.U.T pi?.;<“212 ADC'înp

pci:;, }! ~Of!ă ■■■esde depcohtc.fii' v apelor: î’.tj. I max.- C.U.T max“ C/l i;

 • 4. Dotarile de interes public necesare, asigurarea acce.scdor, parcajelor :ililiLă|iloi':

 • - servicii de inieres public, spații verzi cu acces public nelimitat (scuar, grădină, par?.);

 • - asigurarea serviluțri de utilitate publică instituită prinP.U.G. la strada Soponrui și în zona adiacentă pârâuiui Beoaș;

 • - accesul auto la zona de urbanizare se realizează din strada Soporului;

 • - stafionarca autovehiculelor se va realiza în itttetiorui purcelelor și în proporție minimă de 75% in spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor

 • - ecliiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități;

 • - circulațiile noi propuse prin documentația P,U.Z. vor il realizate de către investitori la strat de uzură anterior investițiilor propuse pe parcele.

 • 5. Capa citați ie de transport admise:

 • - sc vor aplica prnfiie transversale în cnnfonnitale cu prevederile Anexei 6 a R.L.U afccsnt P.U.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acordurt/Avize specifice ele, organismelor ccnliale si/sau teritoriale pentru P,IJ,Z., studii dc fundamentate:

 • - conform CU Certificatul de Urbanism nr. 4855 din 20.11.2018;

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (rcla|ia zonă-oniș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrotehnice, rcp.mbulare topografică).

-siudiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier, Terna du proiectare a studiului de trafic va li supusă avizării în Comisia Municipala dc sistematizare a circulației rutiere și pierotiăle; -documentația de urbanism. se v;t corela cu studiul pentru centura metropolitană; în acest sens se va prezenta punctul de vedere al proiectantului SF și P.U.Zcentura metropolitană.

 • 7. Obligațiile inițiatnnjfoi P.U.Z. cc derivă din procedările specifice dc informare și consultate publicului

 • - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat ci: H.C.L ar. 153/2012.

Prezentul aviz e.r/e valabil de Ia data emiterii sule /jc ftmta dwufa de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4865 din 20.11.261H emit de Primăria Mimicipiuiiri CbiJ-14qpoca. Documentara se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a (foewnenfaiiet de urbanism PUZ - Glvl -01G-200(i, cu inspectarea pre vederilor Legii nr. 350/2001 aciualizaiâ și Ord. nr. 233/2616.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit ia aprobările ulterioare aie documentațiilor de urbanism.Șef birou Stratep.il urbane, Arh. Andr.c&a’ MBreșnn

Red. 3 tx., arh Popa Aiwiarla inspector, Biroui Strategii •■L'haue.

Adiiui' laxa dc 12 ci, cijnf’:>.-iif fii (aitței tu.......... .........din........... ........

Piezer'.iit nvii fost transmis ■ir.'licaniitul'.'.: i;ii='.:tei?n jwțki k data cc........

P.U.Z. de urbanizare - str. Soporului

Nr. 639045/10.12.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

0 Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiatori : VARGA IOAN ALEXANDRU, S.C. I&C TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.L., BUZDUGAN GHEORGHE, VARGA IOAN-GHEORGHE, VARGA ANCA-ANDRADA

o Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 318221/19.06.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, Iară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. de urbanizare - str. Soporului

Acte dc autoritate publică dc reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4865/20.11.2018

 • - Aviz de oportunitate nr. 701/13.07.2016

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1092/07.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 318221/19.06.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 19.10.2016 și 06.08.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pc panoul dc afișaj vis-a-vis dc cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 493852/24.11.2016) următoarele :

® Plan reglmentări urbanistice

o Plan mobilare urbanistică

Datele ș'f locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în dalele de : 14.03.2017, 23.08.2019 si 30.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Șcdințc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 11.10.2016

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 14.03.2017 - ora 12, 23.08.2019 - ora 9 si 30.08.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele dc : 14.03.2017 - ora 12, 23.08.2019 - ora 9 și 30.08.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Jakab Alexandru - 5

® BangurAnna-

Administrația Bazinală dc Apă Someș - Tisa - str. Vânătorului nr. 17

® S.C. MOȚ CONSTRUCT S.R.L. - str. Șesul de Sus nr. 34, Florești, jud. Cluj

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele dc contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 14.03.2017 - ora 12, 23.08.2019 - ora 9 si 30.08.2019 - ora 10.

La dezbaterea din 14.03.2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarilor s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarilor s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 30.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarilor s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel Pop


Șef Birou,


Andreea Mureșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan